Volg ons op YouTube

Verzoendag, het heiligdom gereinigd

‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, Hebr. 9:27,28.’

Met Pesach moest het lam sterven om een volk te redden van de dood, Christus is gekomen om de schaduw te vervullen, Hij stierf als het Lam dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29). Als het ongezuurde brood werd Hij zonder zonde in het graf gelegd waaruit Hij opstond als de eersteling van de volle oogst. Opgevaren naar de hemel is Hij als onze Hogepriester, gezeten aan Gods rechterhand en stortte de Heilige Geest uit op de Pinksterdag. De wet die eerder op deze dag geschreven werd op stenen tafelen bracht de dood aan drieduizend ongehoorzame overtreders, nu was het de Heilige Geest die de wet schreef op de tafelen van de drieduizend harten, van hen die zich bekeerden en geloofden dat het bloed van Jezus Christus de Zoon van God hen reinigt van alle zonden. Hoe heerlijk schittert Gods genade in heel de Bijbel met haar geschiedenis, onderwijs en schaduwen. We zagen dat de voorjaarsfeesten allen haar vervulling hebben gekregen in de Heere Jezus, dit zou ons opmerkzaam moeten maken als we bedenken dat er nog drie najaarsfeesten zijn die we niet (geheel) vervuld hebben zien worden in de Heere Jezus Christus. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat op de eerste van de zevende maand het geluid van de sjofar het volk oproept tot bezinning, tot verootmoediging, schuldbelijdenis en terugkeer tot God. Het is als het ware dezelfde stem die eens tot Adam riep; “waar zijt gij?”, die nu het volk oproept om zichzelf te onderzoeken. Nog tien dagen dan zal de verzoendag aanbreken, deze tien dagen worden wel de ontzagwekkende dagen of de dagen van berouw genoemd. Er is nog tijd, er is nog hoop, God is genadig en barmhartig ja groot van goedertierenheid.

Beste vrienden, in Nederland horen wij het geluid van de Sjofar (ramshoorn) niet klinken, toch is het goed om voor onszelf een tijd van bezinning te nemen. Als wij om ons heen kijken dan moeten de tekenen van de tijd ons wel aan het denken zetten. Hoelang zal het nog duren voordat de grote dag aanbreekt? Hoe is het met uw en mijn hart? Waar gaat ons verlangen naar uit. Misschien hebt u nog nooit serieus nagedacht over leven en dood, over zonde en genade, weet dan dat alle mensen moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Alle mensen zijn geschapen met het doel te leven tot eer van God, als dat niet de invulling van uw leven is dan bent u schuldig en moet u de dood sterven. Maar God roept u op om uzelf tot Hem te keren en uit genade het leven te ontvangen. ‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’ Christus, de Zoon van God is gekomen, en heeft Zijn leven vrijwillig afgelegd opdat zondaren in Hem het leven zouden vinden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, belijd uw zonden, vertrouw uzelf aan Hem toe en u zult leven. Laat het geluid van deze Sjofar diep tot u doordringen. Misschien zijn er anderen die kunnen terugkijken op een tijd dat hun hart vol was van liefde tot God. U hebt een tijd gekend waarbij u inzag dat alles buiten God en de Heere Jezus Christus leeg en doelloos was. U hebt uw knieën gebogen, uw zonden beleden en hebt leren leven uit genade. Vandaag klinkt de Sjofar, hoe is het nu in uw leven? Bent u weggelopen van uw God en Zaligmaker, hoor Zijn stem: “Adam, waar zijt gij?” Misschien zijn de zorgen van het leven wel zoveel dat u niet weet waar u moed en geloof vandaan moet halen, rust dan in Christus en laat Zijn kracht uw zwakheid en ongeloof veranderen in kracht en vertrouwen. Misschien bent u gevallen in een diepe zonde en weet u niet hoe het ooit nog goed moet komen, hoor dan het geluid van de Sjofar en denk aan het offer dat God zelf bracht na de zonde van Adam. Denk aan de Heere Jezus Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Laat de Sjofar u wakker schudden, het is nog niet te laat. Bekeert u bekeert u en laat deze ontzagwekkende dagen, voorafgaand aan de verzoendag, tot uw eeuwig heil zijn.

‘Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren, Lev. 23:27.’

De verzoendag zelf was een dag van vasten, belijdenis en wachten op genade. Heel het voorafgaande jaar stroomde het bloed van de vele dieren die als offers voor de zonden van het volk gebracht werden. Op de dag van verzoening moest de hogepriester het bloed van de geslachte jonge rund en de bok nemen om het heiligdom te verzoenen. ‘Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden, Lev. 16:16.’ De hogepriester nam het wierookvat en zette dat binnen het voorhangsel zodat het heilige der heilige vervuld werd met rook, dan nam de hogepriester het bloed en kwam tot voor de Ark en sprengde op en voor het verzoendeksel het bloed der verzoening. Buiten stond het volk vol verwachting. Wat een bijzondere gebeurtenis, éénmaal per jaar mocht de hogepriester in het heilige der heilige komen en hoewel de rook de heerlijkheid des HEEREN bedekte, zag het volk gespannen uit of de hogepriester terug zou komen. Zouden zij de zegen ontvangen, zouden hun zonden verzoend zijn? In gedachten zagen zij de hogepriester staan voor de Ark, hoe schitterde daar Gods gerechtigheid waar de stenen tafelen beschreven met Gods vinger van getuigden en hoe werd dit bedekt met Zijn genade door het deksel van verzoening. Nu moest het bloed verzoening doen en de als het ware opgestapelde schuld van het volk wegnemen. Als de verzoening van het heiligdom had plaatsgevonden, nam de hogepriester de bok die weggezonden zou worden, legde zijn handen op de kop beleed alle zonden van het volk en legde deze op de bok die daarna werd weggezonden naar de woestijn. Wat een beeld wat een diepe lessen.

Wat een vreugde voor hen die mochten weten dat hun zonden waren weggedaan, zij mochten leven op grond van het bloed dat voor hen verzoening had gedaan, zij mochten leven omdat Gods genade hen vergeving schonk. Maar wee hen die zich op deze dag niet hadden voorbereid, wee hen die zichzelf niet onderzochten, zichzelf verootmoedigden en de zonden beleden. Zij moesten sterven; ‘Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken, lev. 23:29.’ Die genadige God, Die geen lust heeft in de dood van de zondaar maar het leven schenkt uit genade, laat niet met Zich spotten. Zalig zij die voor Hem buigen, rampzalig zij die weigeren te erkennen dat ons leven aan Hem behoort en dat wij moeten leven zoals Hij dat van ons eist.

Het bazuinenfeest, de tien ontzagwekkende dagen en de verzoendag wijzen ons heen naar dat wat spoedig komen gaat. Als de bazuinen klinken wordt als het ware de vraag gesteld hoe het met ons staat? Als wij de balans moeten opmaken, is het dan wel met onze ziel? Hebben wij afstand genomen van de zonden of willen wij deze niet loslaten? Verootmoedigen wij ons voor God of weigeren wij dit? Hebben wij onze hoop gesteld op het Lam dat geslacht is? Geloven wij persoonlijk dat het bloed van de offerdieren ons heen wijst naar het bloed dat vloeide op Golgotha? Daar op het brandofferaltaar zien we de schaduw van het kruis gepredikt en op de verzoendag de schaduw van de wederkomst van Christus. Als onze Hogepriester is Hij in de hemel, om te bidden voor al de Zijnen (Hebr. 7:25). Straks als Zijn tijd gekomen is, komt Hij terug om te oordelen de levende en de doden, dan zal Hij het werk van verzoening en verlossing voltooien door voor eens en voor altijd af te rekenen met de zonden. Kom vrienden, is deze Jezus uw enige Hoop? Reinigt u dan van al uw zonden, wandel in het Licht met Jezus en zie uit naar Zijn spoedige komst, Hij komt Hij komt: ‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, Hebr. 9:27,28.’

Het is of verwachten of onverschillig zijn, maar weet dat de dag (verzoendag) nadert (Hebr. 10:25), dan zal Hij de schapen van de bokken scheiden. ‘Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. – Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:34,41.’

Nog is het tijd, kom, laten wij onze knieën buigen en bedenken wie wij zijn en ons hart opheffen tot onze genadige God. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid, 1 Joh. 1:9.’ Nog een kleine tijd en de verwachting van allen die Hem verwachten zal in vervulling gaan. ‘Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont, 2 Petr. 3:13.’ Amen halleluja, Kom Heere Jezus.

U bent voor ‘t aangezicht van God voor ons verschenen,

en droeg uw eigen bloed in ‘t binnenst heiligdom.

Wij zijn door U verzoend, de zonden zijn verdwenen.

Wij loven, Heer, uw naam alom.

En altijd leeft Hij daar, nu biddend voor de zijnen,

als Hogepriester voor zijn duurgekochte schaar;

verlaten zijn wij nooit – weldra zal Hij verschijnen,

Hij leidt ons heerlijk, wonderbaar.


Wilco Vos Veenendaal 27-09-2016