Volg ons op YouTube

Vreedzaam

‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.’

In het boek Hooglied lezen we hoe de bruid haar bruidegom beschrijft waarin we als het ware de gemeente haar Heere en Heiland, Zaligmaker en Verlosser horen beschrijven; ‘…en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem! Hoogl. 5:16.’ Lieve vrienden, niets op deze aarde kan Hem evenaren, niets op deze aarde kan ons hart en leven zo vervullen als de liefde van Jezus, een liefde die al het verstand te boven gaat. Misschien zegt u wel, ik begrijp hier niets van, Jezus is voor mij niets anders dan de Zoon van God, Die aan het kruis stierf om de zonden van de mensen te vergeven, maar mijn hart is niet vervuld met liefde tot Hem. Dan moet ik u zeggen dat u Hem niet persoonlijk kent, de kennis die u bezit is niets anders dan een verstandelijke kennis. Stel je voor dat er iemand is die gegevens over mijn vrouw zou verzamelen en besluit een boek over haar te schrijven. Dan kan dat boek veel over haar onthullen en toch zal niemand haar zo beminnen als ik, die met haar leef, haar ken, met haar spreek, lief en leed met haar deel totdat de dood ons scheidt. Lieve vrienden, kennis is niet genoeg, het gaat om een levende relatie. Die relatie met de Heere Jezus en daarmee met God, begint voor ons mensen daar waar wij onze knieën buigen, onszelf als het ware geheel overgeven door onze zonde te bekennen, te belijden en bij Hem schuilen om vergeving. Dan mogen wij weten dat, daar waar wij Hem in het geloof omhelzen als onze Heiland, Zaligmaker en Verlosser, wij van dood levend gemaakt worden, om vervolgens in een levende relatie met Hem te leven. Dan gaan wij ‘s avonds naar bed met gedachten aan Hem Die ons liefheeft en als wij dan ‘s ochtends opstaan, dan is dat wat ons verblijdt die heerlijke wetenschap dat Jezus Christus onze gerechtigheid is. Hij is ons leven, onze hoop en onze toekomst. Hij gaf Zijn leven aan het vloekhout op Golgotha opdat wij voor eeuwig zouden leven in gemeenschap met God de Vader, door het geloof in Zijn Zoon en geleidt door de Heilige Geest.

Lieve vrienden, het is mijn verlangen dat u Hem zo kent, als u Hem zo nog niet kent, richt u gedachten dan op Hem, zoek Hem door het lezen, onderzoeken en overdenken van Zijn Woord. Spreek met Hem als u wakker ligt, als u opstaat, als u onder weg bent, als u aan het werk bent ja bij alles wat u doet. Laat uw gedachten vervuld zijn met Hem, dan kan het niet anders of ook u zult moeten zeggen: “Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk, Zulk één is mijn Liefste; ja zulk een is mijn Vriend!” Dan mag u weten dat deze Jezus ook uw Zaligmaker is! Dan hoeft u niet te vrezen voor mensen, voor de dood en voor het oordeel, want Jezus uw Heiland heeft voor u het oordeel weggenomen.

Zij die ooit een geliefde hebben moeten verliezen door de dood, kunnen zich nog levendig herinneren wat zijn of haar laatste woorden zijn geweest. Wat een indruk laten juist ook deze woorden na. Als het ware klinkt de echo nog in ons hart en als het liefdevolle woorden zijn geweest, dan koesteren wij deze als schatten van ontelbare waarde.

Laten wij vandaag eens luisteren naar de laatste woorden van onze Heiland. Juist voor Zijn sterven neemt Hij plaats aan de tafel met Zijn geliefden, terwijl Hij weet dat het uur van Zijn bittere lijden en sterven nabijgekomen is. Zie hoe Hij het brood breekt en spreekt: “Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.” Zie hoe Hij de beker neemt terwijl Hij dankt en hoor wat Hij zegt: “Drinkt allen daaruit. Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden.” (Matth. 26). Eens was daar het bloed van dieren dat gesprengd werd over het volk, daar was het bloed van het Verbond ( Ex. 24), maar de mens heeft het verbond verbroken, is juist dat niet de reden dat hier de Heiland ons wijst op het bloed van het Nieuwe verbond? Wij verbondsbrekers, gescheiden van God, zouden rechtvaardig het oordeel over onze opstand tegen God moeten dragen, maar zie hier Gods liefde geopenbaard in het offer dat Hij bracht. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, Zijn bloed reinigt werkelijk van alle zonden. Terwijl Hij, de Levensvorst de opdracht gaf om Zijn dood te gedenken tot Zijn gedachtenis, begint Hij zijn volgelingen voor te bereiden op het moment dat zij van Hem zullen scheiden. “Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u (Joh. 13:33).” Lieve vrienden, wat een indrukwekkende woorden, van een geliefde die afscheid neemt, Hij weet wat er door hen heen zal gaan en zegt: “Uw hart worde niet ontroerd (Joh. 14:1).”

“Maar hoe kan dat dan, lieve Heiland, hoe kunnen we nu niet ontroerd zijn als wij U moeten missen terwijl wij U zo liefhebben?” Hij vertelt hoe Hij heen gaat om plaats te maken bij de Vader, daar waar vele woningen zijn. O wat een heerlijk vergezicht begint hier zichtbaar te worden. ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den vader dan door Mij, Joh. 14:6.’ Hier gaat Christus nog zoveel meer openbaren. Zij die zolang met Hem gewandeld hebben, krijgen nu een dieper inzicht in wie Christus werkelijk is. Hij is alles! “..Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is.. Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Ik Zal den Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in de eeuwigheid.” Terwijl de Heere Jezus, nadat Hij is opgestaan uit de dood, zal opvaren naar de hemel zal de Vader de Trooster zenden. De Heilige Geest, Die in hen zal wonen die God liefhebben, ja Die zal hen troosten en leiden in alle waarheid. Lieve vrienden, zouden wij ons oren niet spitsen als onze scheidende Heiland hier spreekt? “Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden.” Het zijn allemaal woorden van troost en bemoediging. ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd, Joh. 14:25-27.’ Hij gaat verder met hen te wijzen op het vruchtdragende leven door als een rank te blijven in Hem, de ware Wijnstok. ‘Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden Mijns vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde, Joh. 15:10,11.’ Verder wijst Hij hen op het liefhebben van elkaar en de haat van de wereld die zij zullen ondervinden doordat zij Hem liefhebben en als ware volgelingen zo zullen leven zoals Jezus zelf geleefd heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt, Joh. 16:1.’ Zij zullen vervolgd worden, er zal een moment komen waarop de vijanden denken God een dienst te doen door Zijn volgelingen te doden. Zij zullen dit doen omdat zij de Vader en de Zoon niet gekend hebben. ‘Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van het begin niet gezegd, omdat Ik bij ulieden was, Joh. 16:4.’

Het moment van scheiden gaat werkelijkheid worden. En hoewel Jezus hun droefheid kent, spreekt Hij verder van het troostvolle werk van de Heilige Geest en de voorbijgaande droefheid die tot blijdschap zal worden. Ook zegt Hij dat al wat zij van de Vader zullen bidden in de Naam van de Heere Jezus, zij dat zullen ontvangen. ‘Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen, Joh. 16:25.’ Hier rollen als het ware de wolken weg voor de zon en schittert het heerlijk licht van de Zonne der gerechtigheid. ‘Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij mij liefgehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot den Vader, Joh. 16:27,28.’ Terwijl de Zoon als het ware de ogen van Zijn volgelingen richt op de Vader en hen vertelt hoe lief de Vader hen heeft, ontdekken de discipelen hoe hun Meester vrijuit met hen spreekt zonder zijn woorden in gelijkenissen te verpakken. Nu geloven zij ten volle dat Hij van God is uitgegaan en alle dingen weet. Lieve vrienden, we hebben opgemerkt hoe vaak de Heere Jezus gezegd heeft; “Deze dingen heb ik tot u gesproken”. Ja, deze dingen sprak Hij voor Zijn sterven opdat Zijn geliefden niet wanhopig, radeloos en zonder vrede zouden achterblijven. Deze dingen zijn allen nodig opdat vervuld zou worden hetgeen van Hem gesproken was en opdat door Hem de wereld met God verzoend zou worden. Over heel het rond der wereld klinkt de boodschap van redding en genade en allen die Gods genade dankbaar aanvaarden zullen straks veilig worden thuisgebracht. Hoor de laatste woorden van de scheidende Heiland: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.’ Alles is volbracht, Hij stierf, stond op uit de dood, is opgevaren naar de hemel en komst straks op de wolken.

Het onderwerp van onze overdenking is vreedzaamheid. Zie het Lam Gods, laat de vrede van God uw hart vervullen en de wereld zal proeven dat u een vreedzaam persoon bent door het werk van de Heilige Geest die harten en levens vernieuwt. Broeders en zusters, zie niet op de verdrukking maar zie omhoog. ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, Rom. 5:1,2.’ Amen.

Wilco Vos Veenendaal 27-02-2017