Volg ons op YouTube

Wat is onze WK verwachting?

‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Fil. 3:20.’

Momenteel is heel de wereld is in de ban van het WK. Het Wereldkampioenschap voetbal is het gesprek van de dag. ‘s Morgens vroeg bij het wegbrengen van onze kinderen naar de basisschool zien we hoe kinderen in verschillende voetbalshirtjes door de juffen en meesters enthousiast ontvangen worden. Wie is er nu niet enthousiast in deze tijd? In de winkels, op de werkvloer, en op de straten, overal horen we hoe de mensen in de ban zijn van het WK. Als ons land moet spelen zien, we hoe de cafés uitpuilen van schreeuwende en joelende mensen. Wat een blijdschap als Nederland een doelpunt maakt. Het Wilhelmus wordt ingezet en het bier moet schuimen. De vreugde wordt als maar groter. Laat in de avond tot diep in de nacht zien we de mensen weer naar huis terugkeren. Aan alles is te zien dat ze genoten hebben en de drank mist haar uitwerking niet. Wie maakt zich druk om de arme kinderen die in de sloppenwijken liggen te sterven van armoede naast de immense voetbaltempel in Brazilië? Wie maakt het wat uit dat de miljarden euro’s worden geïnvesteerd in dit spel dat meer op een oorlog lijkt, terwijl verderop de mensen sterven en de wereld moet bezuinigen op de ouderenzorg? Wie durft er nog roet te gooien in deze grote vreugde? Wie huilt er nog om de verschrikkelijke godslasteringen die gehoord worden tijdens de wedstrijden? Hebben wij nog in de gaten dat de meeste mensen slaven zijn geworden van de massa? Vele gezinnen moeten elk dubbeltje omdraaien om rond te komen, maar als het om voetbal gaat dan mag het alles kosten. We kunnen niet achterblijven bij de rest. Ik weet, lieve vrienden, dat ik geen punten scoor door deze dingen te benoemen. Maar ik wordt verontwaardigd als ik hoor en zie hoe het WK goedgepraat wordt door de wereld en hen die zich christelijk noemen. Wat zou Jezus doen, als hij de cafés binnenkwam? Wat zou Hij doen als Hij bij een zogenaamd christelijke vereniging binnenkwam waar men allen joelt om de doelpunten die gescoord worden door de zogenaamde godenzonen? Zou Hij niet opstaan en net als in de Tempel de gesel hanteren?

‘Godenzonen, het heilige gras en de verlosser: voetbal is een religie’ zo luidde eens de kop van de krant. Het stadion noemt men de tempel, een speler en coach als Johan Cruijf heeft men de titel, ‘de Verlosser’ gegeven, anderen noemen hem de Messias of gewoon JC. Is voetbal eigenlijk wel een gewoon spel of hebben wij er een religie van gemaakt? Kleine kinderen verzamelen voetbalkaartjes, dragen kleren met de namen van bekende spelers, gaan op voetbal en willen zelf ook zo worden als hun geliefde godenzoon. Tegelijk moeten we eerlijk bekennen dat het hele voetbal vaak meer weg heeft van een oorlog, hoeveel duizenden euro’s zijn er al geïnvesteerd in de beveiliging van de spelers en de supporters? Hoeveel is er al geïnvesteerd in het herstellen van alles wat vernield is tijdens de voetbal vreugde? Het is goed voor de economie, zo zegt men. Nee, de mens wil koste wat het kost genieten van de massahysterie, eens in de zoveel tijd echt het gevoel hebben dat we samen zijn en er samen voor gaan. Wat een samenhorigheid in de versierde straten, wat een gezelligheid in de cafés en de families die bij elkaar aan het kijken zijn.

Is voetbal dan geen mooi spel? Natuurlijk, er is niets mis met een gezellig partijtje voetbal. Het is iets anders als voetbal iets wordt dat ten koste gaat van onze gehoorzaamheid aan het Woord van God. God lief te hebben boven alles. Geen andere goden naast of boven God te stellen, Zijn Naam niet misbruiken. Wat een vreugde als iemand scoort, wat een boze woorden als het niet gaat zoals verwacht. Is dit werkelijk de naaste liefhebben? Hoe zou God de WK van deze wereld beoordelen?

Als wij de Bijbel lezen dan weten wij dat het voor God een gruwel is als wij niet Hem maar andere goden dienen. Denk aan het volk Israël, God heeft hen uitverkoren om Zijn volk te zijn. Hij heeft hen getrouwd, zij is Zijn bruid. Hij is hun Baäl, hun Maker en Man. ‘Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd (ba’al) hebben, Deutr. 24:1a.’ God Zelf heeft hen verkoren en hen onder Zijn vleugel gedekt. ‘Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE, en gij werdt Mijne, Ezechiël 16:8.’ We weten uit de geschiedenis van Ruth hoe zij Boaz vraagt om haar onder zijn vleugel te dekken, zij vraagt daar niets anders dan om een huwelijk met hem. ‘En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd; breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser, Ruth. 3:9.’ En zo is het volk Israël de bruid van God ‘Want uw Maker is uw Man (ba’al), HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genoemd worden, Jes. 54:5.’ Hoe pijnlijk, hoe verschrikkelijk en zondig is het dan dat zij andere goden navolgden en verkozen tot hun echtgenoot (ba’al). ‘Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baäls, Richt. 2:11.’ Zij verkozen de afgoden van deze wereld tot hun goden, zij verlieten hun Maker en hun Man om te hoereren met de afgoden. ‘Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baäl en Astharoth, Richt. 2:13.’ ‘O die overspelige vrouw! Zij neemt in plaats van haar Man de vreemden aan, Ezech. 16:32.’ God heeft Zijn bruid geroepen zich te bekering opdat zij weer met Hem zouden leven. ‘Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd (ba’al), Jer. 3:14a.’ Toch is Zijn toorn gekomen en zal zij komen over allen die Hem verachten.

Hoe verschrikkelijk is het als een man of een vrouw niet trouw blijft aan het verbond dat zij gesloten hebben. Als zijn of haar ogen en begeerten uitgaan naar een persoon buiten het huwelijk. Wat een breuk ontstaat er als er ontrouw in het huwelijk is binnengeslopen. Welke rechtgeaarde man zal het accepteren dat zijn vrouw naar een andere man begeert? Hoe wordt het hart van deze man verscheurt als zijn vrouw een andere man tot baäl (echtgenoot) verkiest. Zo zien we de Heere Jezus, Hij is gekomen tot Zijn volk en zij hebben Hem niet aangenomen. Hij kwam om hen te redden, Hij kwam om hen onder Zijn vleugels te dekken maar zij verkozen hun eigen baäls. ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild, Matth. 23:37.’ Hoe is het nu met u? Is Jezus uw Zaligmaker, bent u geborgen onder Zijn vleugels? Heeft het bloed van Jezus Christus Gods Zoon al uw zonden weggewassen? Hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Geen zondaar is te slecht, niemand hoeft te wanhopen want er is het alles reinigende bloed van onze Heere en Zaligmaker. Als u uzelf hebt afgekeerd van de zonden en gekomen bent tot Hem, uw knieën hebt gebogen en uw zonden heeft beleden, dan mag u geloven dat Jezus uw Verlosser is. Als u Hem nu kent als uw Verlosser dan bent u ook verlost en wilt u niet meer leven in dat waarvan u verlost bent. Dat is wat de Bijbel ons voorhoud. ‘Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen; Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, Kol. 1:3-6.’ Het Evangelie is gehoord, de kennis is tot ons gekomen, wij hebben toegestemd in deze kennis en vertrouwd dat Gods Woord de enige waarheid is. In het gelovig vertrouwen dat alle zonden om Christus wil vergeven zijn, leven wij en dragen wij vruchten tot eer van Hem.

Ons hart is vervult met blijdschap en we zien uit naar de heerlijke erfenis die voor ons bewaart wordt in de hemel. ‘Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, 1 Petr. 1:4.’ De discipelen hebben met Jezus geleefd en zijn getuigen geweest van Zijn hemelvaart. ‘En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben, Joh. 14:3.’ Zoals zij Hem zagen opvaren, zo zal zijn Weder Komst zijn. O wat een heerlijke WK zal dat zijn voor allen die Hem kennen. Lieve vrienden, is ons hart vervuld van Jezus, Is Hij de Persoon waar al ons verlangen naar uitgaat? Dan is ons oog gericht op een andere WK en die WK zal openbaar maken wie Hem werkelijk lief hebben gehad. Dan zal Hij allen die Hem wel beleden maar ondertussen met de afgoden hoereerden uit Zijn mond spuwen. Dan zullen allen die Hem nooit gekend hebben, geworpen worden in de poel van vuur. Dan zal er geen zonde en geen ongerechtigheid meer zijn. Daar zullen allen die Jezus liefhebben niet meer vreemd aangekeken worden omdat zij niet meedoen met de massa, daar zal God allen vervullen en niets zal dan meer scheiding maken.

Nu komt dit hemelse leven al openbaar in hen die Hem kennen als hun Heere en Meester. Zij zijn gestorven aan deze wereld, niet omdat de zonden niet meer trekt maar omdat zij Jezus liefhebben en daardoor een haat hebben gekregen tegen de zonden. Hoe meer wij ons richten op Hem en leven in gemeenschap met God onze Vader, hoe minder de zonden ons lokt. Ons leven In gemeenschap met God, duld geen indringers. Ons hart dat gericht is op God, bemerkt hoe pijnlijk het is als de zonde een scheiding maakt in onze gemeenschapsrelatie. Daarom lieve vrienden, wilt u verzekert zijn van uw zaligheid, leef dan met God en wijkt niet af. Uw verzekering van uw zaligheid kunt u niet vasthouden te midden van de zonden. U kunt niet blijmoedig uitzien naar Zijn Weder Komst, als u hart niet verzekert is van uw aandeel aan Christus. Kent u Christus als uw Heiland, zoek Hem dan meer te kennen en ervaar hoe de kracht van Zijn opstanding ons leven verandert en vervult met een aanhoudend verlangen naar de komst van Hem die ons liefheeft met een eeuwige liefde.

Wat een wonder dat God in Zijn goedheid ons genade heeft bewezen, dat Hij ons trok en wij ons mochten afkeren van de zonden en de ongerechtigheid. Wij die Hem liefhebben hebben God verkozen boven alles omdat Hij ons verkoos en Zijn liefde in ons hart heeft gegeven. De afgoden hebben wij achter ons gelaten en het doet ons pijn om te zien hoe de wereld haar eigen goden navolgt en godenzonen heeft uitgekozen die geen heil kunnen brengen. Ook deze zogenaamde godenzonen staan straks voor de God van hemel en aarde, hoe zal hun glans verbleken bij de heerlijkheid van God onze Redder, Die dan de Rechter van heel de aarde zal zijn. Kom vrienden, u die bekeert bent van de afgoden, zie verlangend uit naar Zijn Weder Komst, Hij komt om ons te verlossen van de toekomende toorn. ‘Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen, En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn, 1 Thess. 1:9-10.’ Hebt goede moed, deze verdrukking duurt niet lang. Straks wordt alles nieuw en daar in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal gerechtigheid zijn. Daar is geen zonde, geen verleiding, geen onrecht en veroordeling meer. Daar zullen wij ongestoord, onze God, alle lof, eer en aanbidding brengen die Hij zo waardig is. Daar zal een heilige samenhorigheid zijn die de wereld niet kent. Kom, wekt elkaar op in dit verlangen, dient elkaar in de liefde en bemoedig, vermaan en bestraf opdat wij waken als Jezus Komt. ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart., Kol. 3:16.’

Psalm 73 : 14

Wie, ver van U, de weelde zoekt,

Vergaat eerlang en wordt vervloekt;

Gij roeit hen uit, die afhoereren

En U den trotsen nek toekeren;

Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot,

Nabij te wezen bij mijn God;

‘k Vertrouw op Hem geheel en al,

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.


Wilco Vos Veenendaal 19-06-2014