Volg ons op YouTube

Wet en Evangelie, vlees en Geest.

‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8:3,4.’

In den beginne schiep God de hemel en de aarde, en ziet het was zeer goed. Alles was volmaakt en van zonde, pijn en verdriet was geen sprake. De mens leefde in vrede met God totdat wij mensen onze rug naar God hebben toegekeerd. Adam, en wij met hem, aten van de vrucht van de boom die God verboden had. God had gesproken: ‘Ten dage als gij daarvan eet zult gij de dood sterven, Gen. 2:17.’ Adam en Eva gehoorzaamden de slang, zij kozen voor de duivel en tegen God. Het hoogmoedige verlangen om als God te zijn is onze dood geworden. In de hemel een Heilig en Rechtvaardig God en op de aarde een ongehoorzame doodschuldige zondaar. Hoe zal die kloof ooit nog overbrugt worden?

De wet eist volkomen gehoorzaamheid. Zij is een tuchtmeester die ons laat zien en voelen dat wij zondaars zijn. Ja de wet overtuigd ons er van dat er niemand is die goed doet ook niet tot één toe. In Rom. 3 lezen we dat er niemand verstandig is en dat er ook niemand is die God zoekt. Het ziet er somber uit sinds de dag van Adams val. Alles is aan de dood onderworpen. Dood en verderf, is het nieuws van iedere dag. De hoogmoedige mens is belust op macht, eer en aanzien. Alles en iedereen moet buigen voor onze inzichten en leven zoals wij dat willen. Als we niet helemaal blind zijn dan moeten we toch wel opmerken dat satan rond gaat als een briesende leeuw, op zoek naar dat wat hij verslinden mag.

Een mens die leeft zoals hij of zij geboren is, leeft geheel voor eigen rekening. De wet eist gehoorzaamheid en de mens trekt zich daar niets van aan. Zo’n mens leeft vleselijk. ‘De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke; van dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven, Gal. 5:19-21.’

Natuurlijk is er verschil in karakter en in uitleving. We hebben hele nette burgerlijke mensen, we hebben betrokken mensen die zich inzetten voor het welzijn van hun naasten. Er zijn mensen met een lief karakter die ook nog eens heel gul en gunnend kunnen zijn. Daar tegenover staan de mensen die zich uitleven in de werken des vleses zoals we dat lezen in Galaten 5. En toch, al deze mensen zijn onder het oordeel omdat zij niet voldoen aan de eis van Gods heilige wet. De dood en de hel is het loon wat deze mens te wachten staat.

Is er dan niets dat deze onoverbrugbare kloof kan dichten? God zij dank God Zelf heeft een weg uitgedacht, daar waar geen weg meer was. Hij zond Zijn Eigen Zoon, Die kwam in het vlees en werd ons gelijk in alles, maar zonder zonde. Hij De Zoon van God, waarachtig God en tegelijk waarachtig Mens. Hij heeft zichzelf zo diep willen vernederen om onze menselijke natuur aan te nemen. Hij werd geboren in een beestenstal, niet gelegd in een mooie wieg maar in een voerbak van de beesten. Hij heeft Zijn eerste stapjes gezet aan de hand van zijn moeder Maria en van haar leerde Hij Zijn eerste woordjes. Hij groeide op in het verachte dorpje Nazareth zoals alle jongens en toch, Hij was zonder zonde. Hij heeft de mensen opgeroepen zich te bekeren van hun boze wegen en hun leven te richten op God, de Levende God. Hij heeft hun overtuigd dat de wet hen nooit kan zalig maken. Veel mensen zochten in die tijd, en vandaag is het niet anders, hun heil bij de wet. Ze waren en zijn van mening dat als zij netjes de wet zouden houden, zij in aanmerking komen om zalig te worden. Wat een angsten, wat een onzekerheid en twijfel beheerst deze arme mensen. Jezus heeft ons gepreekt dat alleen het geloof in de Zoon van God ons behouden kan. ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh.3:36.’ Hij, de Zoon van God legde Zijn leven af, opdat wij zouden leven. Hij is tot een vloek gemaakt, om de vloek die op ons was weg te nemen. Daar hing Hij tussen hemel en aarde aan het vloekhout op Golgotha. De hemel gesloten en van de aarde verstoten. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid. O wat een blijde Evangelie Boodschap, Allen die tot Hem komen zullen eeuwig leven. Hij heeft de straf gedragen en de schuld betaald en nu is er is geen verdoemenis voor allen die in Christus Jezus Zijn.

De wet eist gehoorzaamheid en dat is wat wij nooit kunnen, het Evangelie schenkt ons dat wat wij niet verdiend hebben. De zaligheid, het eeuwige leven en dat alleen om Jezus wil. Het is genade alleen dat ons red van de dood. ‘Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend, 2 Kor.3:6.’

Zijn Naam is Jezus, lieve vrienden, kent u Zijn Naam. Is Hij het middelpunt van uw leven en van uw verlangen? Hij schenkt u, als u tot Hem komt, het eeuwig zalig leven. ‘Maar Hij Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt, Hand. 13:37-39.’ Geef uw eigen werken maar op, zie toch in dat u met al uw geploeter uw schuld alleen maar groter maakt. Luister naar de eenvoudige woorden die tot u komen van uit Gods Evangelie Woord. ‘Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, Gal.2:16.’

Als u inziet en gelooft dat de wet u nooit behouden kan, dan kunt u met Paulus zeggen. ‘Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, Gal.2:19.’ Als Gods Geest u overtuigd van uw schuld tegenover God, dan gaat u pas werkelijk ervaren hoe ellendig uw toestand is. Hoe diep uw kennis van uw ellende ook is, zij zal u nooit één stap dichter bij de hemel brengen. Het is het bloed van Jezus alleen dat u red. Hij is gekomen, heeft de wet vervuld en is in onze plaats gaan staan. Daar waar u en ik moesten hangen, daar hing Hij de Zoon van God, de vlekkeloze heilige, de Zoon des Mensen. Gelooft u dat? Wat een bron van vreugde, wat een troost om te mogen geloven dat Jezus mijn Heiland, mij Redder is. ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20.’

Hij gaf Zichzelf over voor ons, opdat wij Gode leven zouden. Dat betekend geheel tot Zijn dienst bereid. Ons leven stond in het teken van ons vlees, maar nu geleid door de Heilige Geest Die in ons is komen wonen vanaf het moment dat wij het offer van Christus gelovig aanvaarden, leven wij voor Hem. Dat is het verschil tussen vlees en geest. Wij waren in ons element als we waren in de werken des vleses. Nu hebben wij een heilige afkeer van deze werken. En tegelijk ervaren wij de strijd tussen vlees en geest. Ons vlees is niet maar zo verlost van al onze vleselijke begeerten. En tegelijk mogen we weten dat zij geen heerschappij meer over ons voeren, omdat Christus onze Overwinnaar is. Wij zijn met Hem gekruisigd. Ons vlees is gedood en nu leven we door de Geest. ‘Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken wat des Geestes is, Rom. 8:5.’ De vruchten die we droegen in ons vleselijk bestaan zijn verwisseld voor de vruchten van de Geest. ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen, Gal. 5:22-25. ‘In ons is geen kracht, maar ons oog is op de HEERE, van Hem is al onze verwachting. ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden , zegt de HEERE der heirscharen.’ De vrucht die wij dragen is de vrucht die uit Hem voortkomt.

Wat een troost, te mogen weten een kind van God te zijn. Niet omdat wij Hem zochten, niet omdat wij voor Hem hebben ge kozen, maar omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Nu niet meer te zijn onder de wet maar onder de genade. ‘Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet, Gal. 5:18.’ Onder de wet was het alles, angst, en twijfel. Een Heilig God die geen gemeenschap kan hebben met een zondig mens. Maar nu in Christus Jezus, zijn wij aangenomen tot kinderen van de Vader. Een liefhebbend Vader in de Hemel Die ons verkoren heeft, een Borg en Middelaar die voor ons stierf en nog voor ons bid, en de Heilige Geest die in ons woont, ons leid en bestuurt en ons oog gericht houd op onze God. ‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom. 8:15.’

Lieve vrienden, wie u ook bent, uw zonden zijn geen excuus om niet zalig te worden. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij roept u toe: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Matth.11:28.’ Onder de wet moet u sterven als u niet gehoorzaamd. Wat zal het dan zijn als u zondigt tegen deze heerlijke Evangelieboodschap, als u volhard in uw eigen wijsheid en uw zelf gekozen wegen? ‘Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Hebr. 10:28,29.’

In het oude Israël was het de gewoonte dat als de rechter het vonnis uitsprak over een beklaagde, de beklaagde die het vonnis aanvaarde voorover met het gezicht op de grond ging liggen. Nu kon het gebeuren dat de rechter naar de veroordeelde liep en het hoofd van de veroordeelde omhoog hief. Dit was het teken dat de Rechter alsnog gratie verleende. Kom vrienden, hebt goede moed, u verdiend het oordeel maar God heeft geen lust in uw dood. Kom dan tot Jezus, Hij is uw vrijspraak.

U die God kent als een verterend vuur maar ook als uw God, als uw Vader en uw Broeder, wat een rede tot dankbaarheid. Laten we overwinnen door de Geest en al het vleselijke achter ons laten. Opdat Gods Naam door ons verheerlijkt wordt en anderen getrokken worden tot de Bron van Leven. Hem zij alle eer, lof en aanbidding van nu tot in allee eeuwigheid. Glorie Halleluja. Amen.

Psalm 3 vers 2

Maar, trouwe God, Gij zijt

Het schild dat mij bevrijdt,

Mijn eer, mijn vast betrouwen.

Op U vest ik het oog;

Gij heft mijn hoofd omhoog,

En doet m’ Uw gunst aanschouwen.

‘k Riep God niet vrucht’loos aan;

Hij wil mij niet versmaân,

In al mijn tegenheden;

Hij zag van Sion neer,

De woonplaats van Zijn eer,

En hoorde mijn gebeden.