Volg ons op YouTube

Wil God dat alle mensen zalig worden? 1 Tim. 2:4

De aanhef van deze meditatie zal ongetwijfeld velen tot nieuwsgierigheid prikkelen. Voor velen is het een punt van discussie waar hele avonden mee gevuld worden zonder dat het hart ook werkelijk bewogen wordt. Voor anderen is deze vraag van levensbelang. Zou God werkelijk willen dat ik zalig wordt? Anderen weten dat zij persoonlijk gered zijn door het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus en mogen hierin rusten, maar toch is deze vraag voor hen van belang in de omgang met andere mensen. Hoe zou ik anderen kunnen wijzen op de Heere Jezus terwijl zij misschien niet tot God mogen komen? Juist deze mensen, de zoekers en de twijfelaars, hoop ik in deze meditatie aan de hand van Gods Woord te mogen verblijden.

Ik ben me bewust van de spanningen rondom dit onderwerp. Hoeveel is er al niet getheologiseerd, gediscussieerd en tekortgedaan aan de heerlijkheid van deze woorden. Het is mijn hartelijke wens en gebed dat u bij het lezen van deze meditatie Gods zegen en Zijn licht vraagt over de tekstwoorden die we zullen behandelen. Mijn eigen woorden zijn niet zo belangrijk, veel belangrijker is het voor u en mij, wat Gods Woord ons leert. “Heere God, open blinde ogen, sluit de mond van hen die willen twisten om anderen af te houden van het leven dat alleen bij U te vinden is, opdat velen tot U zullen komen. Lijd ons in alle waarheid, tot eer Uws Naams. Amen.”

Laten wij voorop stellen dat we in deze meditatie niet zullen ingaan op dingen die voor ons verborgen zijn, we willen van Gods Woord geen rekenboek maken maar eenvoudig luisteren naar dat wat ons is geopenbaard.

‘Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, 1 Tim. 2:4-6.’

Hoe kan God de hemel en de aarde scheppen en vervolgens berouw krijgen dat Hij de mens geschapen heeft (Gen. 6)? Hoe kan God willen dat alle mensen zalig worden terwijl de Bijbel duidelijk leert dat niet alle mensen zalig worden? ‘God is groot en wij begrijpen het niet, Job 36:26’. Wij hebben dan ook alleen te doen met Zijn geopenbaarde wil, met de opdracht die Hij ons zendt. ‘bekeert u en gelooft het Evangelie, Mark. 1:15.’ Keert u af van uw boze weg en keer u tot de levende God.

Zoals er in een dorp een dorpsarts woont die de arts is van alle dorpsbewoners, ongeacht of zij zich tot hem wenden om genezen te worden. Zo is Jezus Christus de Zaligmaker der wereld, aangesteld door de Vader en iedereen die tot Hem komt, zal genezing vinden. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden, Joh. 3:17.’ Het getuigenis uit Jezus eigen mond: ‘Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make, Joh. 12:47.’ Vrienden, wendt u dan tot Hem met al uw wonden en Hij zal u genezen, zonder geld en zonder prijs. Zoals Jesaja al profeteerde. ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, Jes. 55:1.’ Jezus, is de bron van leven, Hij is de levensfontein, kom nader tot Hem, drink van het water dat Hij u aanbied en ervaar de waarheid van zijn Woord. ‘Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven, Joh. 4:14.’ Dan zult u getuigen met de Samaritanen. ‘Wijzelf hebben Hem gehoord, en weten dat deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld, Joh. 4: 42.’ Kom en ervaar de getrouwheid van Zijn Woord. ‘Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, 1 Tim. 1: 15.’

‘Gaat henen in de gehele wereld, predikt het evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, Mark. 16:15,16’ Met deze blijde en tegelijk ernstvolle opdracht zijn de predikers uitgezonden in deze wereld opdat u en ik behouden zouden worden. Als God niet zou willen dat u zalig wordt zou u nooit om de zonde van ongeloof verdoemd kunnen worden. Maar juist nu, nu de liefelijke nodiging tot u komt rust op u een verantwoording. Komt u tot de Zaligmaker, dan zult u eeuwig leven ontvangen, verwerpt u Hem om welke reden dan ook, dan zult u voor eeuwig verdoemd worden. O, hoe ernstig is deze waarheid! Jezus Christus verklaart Zichzelf ‘Het Licht der wereld’ te zijn. Iedereen die tot Hem komt en Hem zal volgen zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. (Joh. 8:12.) Kom dan tot dat Licht opdat het oordeel u niet zal treffen. ‘Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos, Joh. 3: 19’

Wat een ernstige waarheid. Wij hebben God de rug toegekeerd, gekozen voor onszelf en de duivel meer gehoorzaamd dan God. Wij hebben Gods toorn doen ontbranden en hebben onszelf de eeuwige verdoemenis waardig gemaakt. Maar wat een heerlijk wonder van genade ‘de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker en Zijn liefde tot de mensen is verschenen, Titus 3: 4.’ Zijn Naam is Jezus ‘want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, Matth. 1:21.’ Deze Jezus nodigt u tot Zich en ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen, Joh. 6: 37.’ Wat een heerlijk, wat een zalig getuigenis. ‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijnen Zoon, 1 Joh. 5:11.’

Vanaf nu is er niemand meer die kan zeggen dat de nodiging tot de Zaligmaker niet tot hem of haar is gekomen. Wie u ook bent, hoe zwart uw verleden ook is, tegen welke boezemzonden u ook vecht, wat de mensen ook van u zeggen, kom tot de Zaligmaker en u zult vergeving van zonden ontvangen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons, Psalm 103:12.’

Twijfelende en zoekende vrienden, bidt of de Heere de waarheid van deze woorden aan uw hart wil zegenen. Overdenk deze woorden en beproef voor Gods aangezicht de waarheid en u zult eeuwig leven.

U die mag weten gered te zijn, zie hoe Gods Woord ons onomwonden de blijde boodschap brengt, wij mogen onze familie, vrienden, ja heel de wereld bekendmaken dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken.

Misschien zijn er ook wel die na het lezen van deze woorden, geprikkeld worden om er allerlei boeken op na te slaan om te zien welke dwalingen er uitgefilterd kunnen worden. Lieve vriend of vriendin, zoek eerst in het gebed Gods aangezicht en vraag Hem om Licht en wijsheid, open dan Zijn Woord en u zult zien dat Hij werkelijk in Zijn neerbuigende goedheid u Zijn liefdevolle genade aanbied opdat u zal leven.

Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, wat een troost voor allen die in God hun heil en hoog vertrek gevonden hebben. Geve God dat wij allen geen struikelblokken zoeken, of opwerpen maar dat wij samen God mogen grootmaken in woorden en werken. Geprezen zij Zijn Naam. Amen.

Psalm 68 vers 10j k

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen;

Die God is onze zaligheid.

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons ‘t eeuwig zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.