Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Bidt en u zal gegeven worden

‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden! Matth. 7:7-11.’

De Heere Jezus heeft ons geleerd om in geen enkel ding bezorgt te zijn maar te vertrouwen op onze hemelse Vader. Wij mogen uit de natuur leren en bemoedigd worden als we de schoonheid van de vogels, de bloemen en het gras zien en beseffen dat wij dit alles te boven gaan. Zou Vader, die zorg draagt voor de vogels, de bloemen en het gras, dan niet veel meer voor ons zogen?

Vandaag denken we na over de woorden van Jezus die ons aansporen om te bidden, te kloppen en te zoeken. Hij heeft met de aansporing, de belofte gegeven dat zij die bidden, zullen ontvangen, zij die kloppen zullen worden opengedaan en zij die zoeken, die zullen vinden. Als God spreekt, zouden wij dan niet zwijgen in stille verwondering en in ontvangst nemen dat wat Hij belooft?

Hoewel wij, zondige, nietige mensen, niets anders dan de dood en het verderf verdiend hebben, is het God Zelf Die in Zijn genadige ontferming ons in Zijn nabijheid roept. Hij spoort ons aan om te bidden opdat wij zullen ontvangen, Hij zegt: ‘Klopt en u zal worden opengedaan en als u zoekt dan zult u vinden.’ Lieve vrienden, bij deze wil ik u aansporen om na te denken over deze ernstige, welgemeende en liefelijke uitnodiging om te bidden tot Hem die hoort, ja te kloppen aan de deur die opengedaan zal worden en te zoeken daar waar u het leven zult vinden. Hoeveel mensen hebben deze boodschap al vaker gehoord maar hebben nog nooit die waarde gehecht aan deze nodiging van het Evangelie door er gehoor aan te geven?

Is het met ons niet vaak zo dat wij meer vertrouwen stellen in dat wat wij op deze aarde zien en bezitten, dan op dat wat God de Vader ons heeft geopenbaard en belooft aan hen die Hem zoeken? Lieve vrienden, Jezus Christus heeft Zichzelf hier op aarde geopenbaard als de Zaligmaker van de wereld, besef dat er buiten Hem geen leven is. Straks als de tijd van de genade is afgesloten zullen alle mensen voor Hem verschijnen en dan zal Hij als Rechter iedereen moeten veroordelen die Zijn genade niet in het geloof heeft omhelsd. Als wij Hem niet om genade hebben gebeden, nog nooit hebben geklopt aan de deur van het leven en het leven niet in Hem hebben gezocht, dan zal de rechtvaardige straf op de zonden over ons komen en dat terwijl ons nu de Zaligheid wordt aangeboden, die allen ontvangen, die Hem erom vragen. Jezus Christus is gekomen om plaatsvervangend de straf die wij verdiend hebben te dragen, Hij, zonder zonde, droeg de straf op de zonde, tot in de dood opdat wij in Hem het leven zouden vinden. Zouden wij ooit nog twijfelen aan Zijn liefde en langer het aanbod van genade in de wind slaan? David zegt: ‘Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, Ps. 86:5.’ De profeet Joël zegt dat al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen die zal behouden worden (2:32). Jesaja roept op om te breken met de zonden en God de HEERE aan te roepen: ‘Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk, Jes. 55:6,7.’

Lieve vrienden, laat toch niemand van ons twijfelen aan de liefde van God. Ja, wij moeten beseffen dat Hij toornt over de zonde en dat iedere goddeloze straks voor eeuwig zal vergaan, maar, Hallelujah er is genade, ontferming, en vergeving voor een ieder die tot Hem roept. Kom vrienden, bidt de Heere om ontferming, klopt en u zal worden opengedaan, zoekt dan het leven daar waar het te vinden is en u ontvangt vergeving van zonden, u zal worden gereinigd en van kinderen des toorns worden aangenomen tot kinderen van de hemelse Vader.

‘De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen, Ps. 145:18,19.’ Vrienden, hoe is het toch mogelijk dat er zoveel waarde gehecht wordt aan de woorden van mensen terwijl de blijde boodschap van redding en genade zo gemakkelijk in de wind wordt geslagen? Is het niet omdat wij twijfelen aan de waarheid van Gods getuigenis? Verstrikt in de zonden, gaan de verlangens van zo veel mensen uit naar het hier en nu zonder te beseffen hoe groot de rijkdom is die hen wordt aangeboden in Christus Jezus. Ach, zag u toch de schoonheid in deze Parel van grote waarde. Zag u toch hoe arm u bent zolang u leeft buiten die rijkdom in Hem. Besef toch, dat al zou u al het goud van de aarde bezitten, het straks zal oplossen in het niets en u schuldig zult staan tegenover de Schepper van hemel en aarde. Besef dan, dat u zich nu vol eet aan dat wat niet verzadigt terwijl u Christus, als het Brood des levens wordt aangeboden. U drinkt van dat wat de wereld u biedt zonder te dorsten naar het water des levens, dat stroomt uit Christus de Bron van het leven. Zie eens om u heen, hoeveel zijn er al gestorven en wat biedt hun nog al de schatten van deze aarde? Hoeveel hebben zich bedrieglijk vastgeklemd aan godsdienst, leerstellingen en goede werken en zijn vergaan zonder ooit het leven in Christus gevonden te hebben? Houdt u toch niet vast aan de strohalmen van deze tijd maar vlucht tot Christus en Hij zal uw kracht, uw leven en eeuwige zaligheid zijn. Bidt en u zal ontvangen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan.

Vaders en moeders, zouden wij onze kinderen een steen geven als zij ons vragen om een brood? Zouden wij hen een slang geven als zij ons vragen om een vis? Nee, hoewel wij gebrekkig zijn en onze liefde vaak te kort schiet, zullen wij hen dat geven wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal onze hemelse Vader ons dan niet geven dat wat wij nodig hebben? Kom vrienden, God de Vader zal voorzien in eten en drinken, hoe vaak is dat al niet gebleken? Zouden wij dan niet om genade tot Hem gaan als dat in overvloeiende mate beschikbaar is? De profeet Micha sprak: ‘Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid, 7:18.’ Nee, God kan de zonde niet door de vingers zien maar in Zijn genade is er vergeving omdat Christus voor ons stierf. Paulus zegt het zo kernachtig: ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8.’ Zouden wij nog langer twijfelen aan Zijn ontfermende liefde, zouden wij nog langer wachten met biddend smeken om genade, aanhoudend kloppen aan de deur des levens en zoeken om in te gaan in het Koninkrijk van God, ja allen die dat doen die mogen gelovig ontvangen wat Christus hen schenkt. Want die bidt die zal ontvangen, die zoekt die zal vinden en die klopt die zal worden opengedaan.

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wat een wonder dat er een moment is gekomen in uw leven dat u het niet langer uithield bij dat wat niet verzadigen kan maar uw toevlucht hebt genomen tot Christus Jezus. Wat een vreugde om te mogen zeggen dat u hebt ontvangen op het gebed, dat u gevonden hebt dat wat u zocht en dat u werd opengedaan toen u klopte. Zouden wij ooit nog twijfelen aan Vaders trouwe zorg? ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Rom. 8:32.’ Kom, ‘Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed, Rom. 12:12.’ Jezus heeft ons geleerd om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en dan zal al het andere ons geschonken worden. Wat een vreugde, wat een zekerheid om zo te wandelen aan Vaders hand, als kinderen die zelf de weg niet weten en zonder Hem niets kunnen doen. De woorden van Jezus mogen ons vervullen met geloofsvertrouwen en zo kunnen wij bidden terwijl wij de begeerde zaak in het geloof ontvangen zelfs al zien wij nog niets. Johannes zegt: ‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben, 1 Joh. 5:14,15.’ Vader weet wat goed voor ons is en zal ons geen stenen voor brood geven. Als wij zo Zijn wil meer en meer leren kennen dan zullen wij begeren wat naar Zijn wil is en ontdekken dat onze gebeden verhoord worden. Geprezen zij Zijn Heilige Naam, van nu tot in de eeuwigheid. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 19-12-2017