Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Bij God zijn alle dingen mogelijk

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke
bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het
is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga
in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen,
zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij
de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen
antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U
gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,
dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen
zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op
twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten
hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of
kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het
eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele
laatsten de eersten, Matth. 19:23-30.’

We zagen de jonge overste tot
Jezus komen met de vraag wat hij moest doen om het eeuwige leven te hebben.
Jezus heeft hem gewezen op de noodzaak zijn naasten lief te hebben als
zichzelf. De jongeman was ervan overtuigd deze geboden te hebben nageleefd
vanaf zijn jonge jaren. Hij vroeg zich af wat hem nog ontbrak. Waarop Jezus hem
duidelijk maakte dat het hem ontbrak aan één ding. Namelijk een liefde tot God,
die de liefde tot al het andere overstijgt. Jezus gaf hem de raad alles te
verkopen, de opbrengst aan de armen te geven, zijn kruis op te nemen en Jezus
te volgen. De jongeman werd bedroefd, in Lukas lezen we dat hij geheel bedroefd
werd, wat omschreven kan worden als overstelpt door droefheid. De rede van deze
diepe droefheid was dat hij zeer rijk was. Zijn rijkdom achter laten om Jezus,
de goede Meester te volgen, dat was te veel van het goede.

Een ding ontbreekt u…. Vanaf
zijn jeugd heeft hij de geboden nageleefd, hij was op zoek naar het eeuwige
leven, maar de nodiging van Jezus om Hem te volgen heeft hij afgewezen omdat de
rijkdom hem meer waard was dan een discipel van Jezus te zijn.

Jezus zegt daarop tot zijn
discipelen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat een
rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.’
In Markus 10
lezen we dat Jezus zegt: ‘Hoe zwaarlijk
zullen degenen die goed hebben, in het koninkrijk Gods inkomen!’
En even
verderop herhaalt Jezus; ‘Hoe zwaar is
het dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods
ingaan!’
De Heere Jezus heeft ons de gelijkenis van de zaaier verteld die
zijn zaad zaaide, dat op verschillende plaatsen viel. Een deel van het zaad was
gevallen tussen de doornen. De jonge rijke overste, zouden we kunnen plaatsen
in deze context. ‘En die in de doornen
bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld,
en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar,
Matth. 13:22.’
Zij die rijk zijn weten wat het is om daarin verstrikt te
geraken, hoe meer geld en goed er is, hoe meer zorg erbij komt kijken. Vaak
vraagt een groot inkomen een groot offer aan tijd dat opgeslokt wordt met zorg
van verschillende aard. Hoewel het werk leuk kan zijn, is de agenda vaak zo vol
dat tijd voor de dingen die er werkelijk toe doen erbij in schiet. Als het
vermogen groter wordt, dan worden de uitgaven ook meer, er wordt meer
geïnvesteerd in dingen van tijdelijke aard, waarbij we kunnen denken aan de
auto, het huis, de meubels, de tuin, de kleding en vele andere dingen die
meegroeien met het vermogen. Als dan de roep van Jezus klinkt: ‘Verkoop alles wat u hebt, geef het de
armen, neem uw kruis op en volg Mij’,
dan blijkt hoe groot de invloed van
de rijkdom op het leven is geworden. Het is van groter waarde dan het volgen
van Jezus, de aardse zaken zijn in plaats van God gekomen. In Spreuken lezen
we: ‘Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die
zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof, 11:28.’
Nu
zullen veel mensen zeggen dat zij er niet op vertrouwen, toch is dat maar de
vraag. Wat nu als alles weg zou vallen? Wat als u uw huis en uw auto zou moeten
opofferen voor Jezus en het geld voor boodschappen niet meer zou zijn wat het
nu is? Het is gemakkelijk om te redeneren vanuit een rijke positie. Het is
gemakkelijk te oordelen over de keuze van de rijke jongeling, maar de vraag is
hoe wij reageren op de roepstem van Jezus.

Deze woorden van Jezus hoeven
wij elkaar niet op te leggen, niet iedereen wordt geroepen alles te verkopen.
Wij kunnen Jezus volgen zonder dit te hoeven doen. Maar de vraag blijft: Is uw
rijkdom een sta in de weg om Jezus te volgen? Paulus zegt: ‘Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en
in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in
verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot
welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben
zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:9,10.’
Hoe vaak zien we
het niet dat iets dat zo klein begon, uitgroeit tot een zorg die al het andere
verstikt. Een kleine ondernemer kan in afhankelijkheid van God veel gelukkiger
zijn dan de man met het grote geld, die vervreemd van God is geraakt vanwege de
vele zorgvuldigheden. Jakobus zegt: ‘Welaan
nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. Uw
rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; Uw goud
en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw
vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet,
het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is,
roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren
van den Heere Sebaôth, Jak. 5:1-4.’

Sommigen zullen misschien
zeggen dat zij niet rijk zijn, omdat zij zich vergelijken met anderen die nog
rijker zijn, maar als het bezit van uw geld en goed voor u belangrijker is dan
de nood van de mensen om u heen en het kruisdragen achter Jezus, dan bent u een
rijke waarvan Jezus zegt: ‘Het is
lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in
het Koninkrijk Gods.’
Met andere woorden; het is onmogelijk, vandaar de
reactie van de discipelen, die zeer verslagen zeggen: ‘Wie kan dan zalig worden?’ Als de rijke jongeman, die zo goed
leefde, niet kan ingaan vanwege zijn rijkdom wie kan dan zalig worden? De
meeste mensen om ons heen zijn niet zo goed als de rijke jongeman en de meesten
van ons zijn rijk als we kijken naar inkomen en bezit. Is het dan niet een
hopeloze toestand? Is er wel hoop voor iemand van ons om het eeuwige leven te
kunnen ontvangen? Ja, want al is het onmogelijk voor de mensen, bij God zijn
alle dingen mogelijk. ‘Want een iegelijk,
die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:13.’
Rijk
of arm, er is hoop want Jezus leeft! Eenieder die de toevlucht tot Jezus neemt
zal zalig worden. Kom vrienden, laat niets of niemand u tegenhouden de balans
van uw leven op te maken. Wat is voor u echt belangrijk, wat verhindert u om uw
hoop en vertrouwen op Jezus te stellen? Wat verhindert u nog langer om niet
alles van ondergeschoven belang te zien en vandaag de keuze te maken om Jezus
te volgen? Misschien hebt u niet zoveel aardse goederen en ontbreekt het u aan
veel geld maar komt u tot de conclusie dat u tot op heden nog geen volgeling
van Jezus bent. Wat is de rede? Hebt u te veel ongeloof? Te veel redenaties die
u afhouden van het volgen? Wat het ook is, bedenk dat de mogelijkheid om zalig
te worden, van uw kant is uitgesloten maar bij God zijn alle dingen mogelijk: ‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn,
Luk 1:37.’
Zoek daarom Jezus, volg Hem en laat Zijn vrede uw hart
vervullen.

Petrus en de andere discipelen
hebben het volgen van Jezus belangrijker gevonden dan de andere dingen die hun
aandacht wilden vasthouden. Zij hebben letterlijk, zoals er daarna nog velen
zouden volgen, aardse zaken moeten loslaten om Jezus te volgen. Hoe zal het nu
met hen aflopen, is er dan voor hen wel hoop? ‘En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd
zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den
troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende
de twaalf geslachten Israëls.’
De discipelen kregen de belofte dat zij
straks wanneer alle dingen nieuw zullen worden, met Jezus zullen zitten op de
tronen. Straks als de wereld geoordeeld zal worden zullen zij, die nu vaak door
de wereld vertreden zijn geworden, de wereld oordelen. Zo zullen zij die in de
eerste plaats tot Israël het Evangelie hebben gepreekt maar verstoten zijn
geworden, de twaalf stammen oordelen. Paulus zegt in 1 Korinthe 6:2: ‘Weet gij niet, dat de heiligen de wereld
oordelen zullen?’
Er is hoop, want alle dingen worden nieuw. Straks zal er
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid woont en daar
zal geen zondaar meer gevonden worden. Wat een troost en Jezus heeft gezegd: ‘En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of
broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om
Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.’

Markus omschrijft de woorden van Jezus zo mooi; Eenieder die dit alles zal
verlaten hebben om Mijnentwil of om het Evangelie; ‘die ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en
zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de
toekomende eeuw het eeuwige leven.’
Vele broeders en zusters hebben hun
geliefden, huizen en goederen verloren maar hebben ontdekt dat zij in Christus
zo rijk zijn en ondanks de vervolgingen genieten van de zegeningen die de
gemeente van Christus met elkaar deelt, zij verloren familie maar kregen
broeders en zusters in de Heere terug, zij verloren hun huis maar ontdekten dat
er vele huizen voor hen open stonden. Samen zien wij uit naar de komst van onze
Heiland, onze goede Meester die de Koning der koningen is. Bent u bereid, is
Jezus u alles waard? Hij komt spoedig, Amen.

Wilco Vos Veenendaal 23-04-2019