Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus: De wijze en de dwaze bouwer

‘Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot, Matth. 7:24-27.’

In gedachten zien we twee mannen die allebei hard aan het werk zijn. Terwijl de één aan het metselen is zien we de ander graven. Het is mooi om te zien hoe deze ijverige mannen hun uiterste best doen. Als we dit werken zo een paar dagen bewonderd hebben, dan vragen we ons af waarom deze mannen er zo’n verschillende bouwmethode op na houden. De man die aan het graven was, is nog steeds met de fundering bezig terwijl de ander zijn dakconstructie aan het afwerken is. Aangezien er vele wegen naar Rome leiden, zal de man die veel verder gevorderd lijkt, wel meer inzicht hebben in de moderne bouwtechnieken, waardoor hij sneller vordert. Maar ach, vroeger kwamen ze er ook, dus zal de ander zijn huisje ook best klaarkrijgen. Na verloop van tijd zien we inderdaad de muren van het huis verijzen. Terwijl de buurman op zijn terras heerlijk van de zon geniet met op de achtergrond zijn prachtige huis, kijkt hij naar zijn buurman en glimlacht eens om al dat harde werken. Hij heeft al eens advies gegeven, maar buurman lijkt eigenwijs en houdt het graag bij het oude. Een hele tijd later is ook het huis van de buurman klaar. Zo op het eerste oog zien we geen verschil en vragen ons dan ook af waarom deze eigenwijze man niet op dezelfde manier als zijn buurman gebouwd heeft. Een aantal jaren later komen we nog eens op de plaats waar we het bouwproces gevolg hebben. Tot onze verbazing staat er maar één huis, alleen het huis van de man die er zoveel langer over gebouwd heeft. We vragen hem waar de buurman en zijn huis gebleven zijn. De man vertelt hoe er op een dag een grote storm over het land raasde, ze beukte tegen de huizen en nam het hoge water uit de rivieren mee zodat het om de huizen spoelde. Het duurde niet lang of het huis van de buurman begon te wankelen en stortte in waarbij buurman om het leven kwam. Als wij hem vragen hoe het dan komt dat zijn huis wel is blijven staan, legt hij uit dat het grote verschil te vinden is in de basis van het huis. Zijn huis is niet op zand gebouwd maar op een stevig fundament.

Een stevig fundament, maakte onderscheid tussen leven en dood. Zo heeft de Heere Jezus een stevig fundament gelegd voor al Zijn discipelen. Zij die Hem willen volgen, zullen niet alleen luisteren naar Zijn onderwijs maar dit ook in de praktijk brengen. Dat is de boodschap waarmee Jezus Zijn rede vanaf de berg afsluit. Hij heeft bekend gemaakt wie het zijn die zalig zijn. Hij legde de vinger op de zere plek door te waarschuwen tegen een hypocriete vormengodsdienst en riep op tot gehoorzamen aan de wetten van onze Hemelse Vader met heel ons hart, gedreven door de liefde. Hij heeft geleerd hoe wij moeten bidden, onze gaven en talenten gebruiken en hoe wij zouden vasten tot eer van God onze Vader. Hij bemoedigde door te wijzen op Vaders trouwe zorg iedere dag opnieuw. Hij heeft ons geleerd om rechtvaardig te zijn in ons oordeel, te bidden, te zoeken en te kloppen in het geloof, opdat wij ontvangen. Ernstig heeft Hij gewaarschuwd om in te gaan door de enge poort en te wandelen op de smalle weg. Terwijl er zoveel zijn die wandelen op de brede weg die eindigt in het verderf. In diezelfde context waarschuwt Jezus tegen de valse profeten die wel mooie woorden hebben maar diep vanbinnen een hekel hebben aan Gods wetten en geboden, wat zich openbaart in hun levenswandel. Hoewel er vele zijn die zich beroepen op mooie woorden en wonderen in de naam van Jezus zullen zij toch straks te horen krijgen dat zij nooit van God gekend zijn. Deze wettelozen die meenden in te gaan in het Koninkrijk, zullen omkomen in het verderf. Deze liefdevolle, bemoedigende maar ook scherpe en ernstige woorden, zijn ons gegeven om te overdenken. Zalig, ja, wijs zijn zij, die deze woorden omhelzen, horen en doen.

Hoor Israël, Jehova, onze Elohim, is de enige die de naam Jehova verdient. Hij is God en niemand anders, Hij openbaart Zichzelf als de IK ZAL ZIJN, Hij is het Begin en het Einde en Hij openbaart ons, nietige mensen hoe Hij wil dat wij wandelen zullen. Hij heeft gezien dat er niemand is die naar Hem zoekt en vraagt, Hij zag dat alles door de zonde verdorven was en stuurde Zijn Zoon, Jezus de Christus om dat wat wij mensen kapot gemaakt hebben te herstellen. Jezus het Lam van God is vrijwillig de dood ingegaan om zondige mensen weer te verzoenen met God de Vader. Hij is niet alleen onze Leraar Die leert hoe wij wandelen moeten, maar ook de Zaligmaker die ons verlost van schuld en zonden en het verlangen tot zondigen verandert in een haat tegen de zonden. Door zijn Geest worden wij opnieuw geboren en vervult met een liefde tot God, die aanspoort tot een leven in gehoorzaamheid.

Vandaag kunnen wij ons leven leggen naast het onderwijs van Jezus en onszelf de vraag stellen; ‘Willen wij Hem dienen zoals Hij gediend wil worden?’ Willen wij zijn voetstappen drukken door zo te leven zoals Hij geleefd heeft? Hij heeft gezegd dat het Zijn spijze, ja zijn eten en drinken was om de wil van Zijn Vader te doen, is dat ook ons verlangen? Het is de moeite meer dan waard om ernstig na te denken over deze vragen. De dwaze man had genoeg aan eigen inzicht en overleefde de stormen van het leven niet. De wijze man, heeft gebouwd op het fundament en toen de stromen van het leven kwamen, hield het stand. Zo zijn er vandaag wijze en dwaze bouwers. Uiterlijk zien wij soms geen verschil. We horen dezelfde belijdenis en zien dezelfde daden en toch is er een wezenlijk verschil. De één wandelt op de smalle weg, de ander op de brede weg. De één getuigt van Jezus maar bekommert zich niets om de wil van de hemelse Vader zoals Hij Die geopenbaard heeft in Zijn Woord. Terwijl de ander getuigt van Jezus en verlangt te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. De één bidt om bescherming tegen de valse profeten met hun wetteloze leugens terwijl de ander aan hun lippen hangt. De één is wedergeboren en de ander niet. Beide weten van profetieën, wonderen en krachtige getuigenissen, maar als de stromen van verdrukking komen, dan openbaart zich de haper. Helaas, voor hoe velen is het dan te laat!

O vrienden, laten we toch ernst maken met de boodschap van redding en genade. De liefdevolle roepstem van het Evangelie roept ons toe dat er vergeving van zonden en eeuwig leven te vinden is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij wil volkomen vergeving, genezing en herstel geven aan allen die tot Hem komen. Door vertrouwend tot Hem te komen, gelovend dat door Zijn offer ons genezing wordt aangeboden, vinden we vrede voor het hart en mogen we ontdekken hoe wij door de werking van de Heilige Geest een nieuw leven hebben ontvangen dat kinderlijk vertrouwend mag zeggen; “Abba Vader”, terwijl het hongert en dorst naar het wandelen in het pad der gerechtigheid. David zegt van hen die zo wandelen: ‘Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken, Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen, Ps. 119:2,3.’ Het wandelen in Zijn wegen is net als de wijze man, horen wat Hij zegt en doen wat wij gehoord hebben. Jezus Christus is het Fundament waarop wij mogen rusten en alles wat wij dan doen zal gebouwd worden tot glorie van Zijn heilige Naam. Al moeten wij door vele verdrukkingen heen om uiteindelijk in de heerlijkheid in te kunnen gaan, rustend op Christus Jezus, zullen de stormen woeden maar niets zal ons kunnen schaden. Jakobus 1:12 zegt: ‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.’ In het Laatste Bijbelboek vinden we de Openbaring van Jezus Christus, waar Hij ons de wijze en de dwaze man nog eens voor ogen schildert met de volgende woorden: ‘Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet, Openb. 22:14,15.’

Nog is er tijd om onszelf te onderzoeken, het is mijn verlangen dat eenieder die deze woorden leest of beluisterd, de liefde van God de Vader proeft en buiten niemand anders het leven zoekt dan in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Rustend op Hem en Zijn getuigenis als het fundament, zullen wij veilig zijn om straks in te gaan in de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Hallelujah looft de Heere, Amen.