Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – De zaligsprekingen

Daar zien we Jezus, onlangs is Hij gedoopt en door de Vader aangewezen als Zijn geliefde Zoon in Wie Hij al Zijn welbehagen heeft. We hebben gezien hoe de Geest van God op Hem neerdaalde, Hoe hij vervolgens de woestijn is ingetrokken en verzocht werd van de duivel. Heerlijk klonk het getuigenis: “De Mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle Woord van God.” Als de grote Overwinnaar kwam Hij uit de strijd en begon Zijn prediking met de indringende oproep: “Bekeert u en gelooft het Evangelie”. Hijzelf, het Lam van God is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij riep de mensen op tot een terugkeer tot de levende God door zich af te keren van de wereld, de zonden en de valse godsdienst, wat niets anders was dan een juk van dienstbaarheid. Hij riep op tot een totale ommekeer en een geloof in God, dat zich kenmerkt door een kinderlijk vertrouwen in God de Vader. We zagen hoe Hij Petrus en Andreas riep om Hem te volgen en als Zijn discipelen, vissers van mensen te worden. Zo riep Hij ook de andere discipelen, allen met verschillende gaven, karakters en werkervaringen. Al prekend trok Hij rond terwijl Hij de mensen die van de duivel bezeten waren verloste, de zieken genas en pijnen weg nam. Nu zien we Hem de berg opklimmen en terwijl Hij daar gaat zitten komen Zijn discipelen tot Hem.

Wat zal er allemaal door de discipelen heen zijn gegaan nadat zij alles verlaten hadden en Jezus zijn gevolgd? Wat een bijzondere tijd moet dit geweest zijn. Alles was zo totaal anders dan voorheen, het ritme van alle dag, de bezigheden, de gevoelens, de gedachten en verlangens, de emoties van vreugde, maar waarschijnlijk ook van twijfel en onzekerheid. Het waren mensen zoals wij en iedere verandering in ons leven heeft invloed op ons hele zijn. Hun Meester sprak over bekering en geloof, Hij sprak over het Koninkrijk der hemelen, genas de zieken en liet zien dat Hij machtiger was dan iedere duivel. Zij waren Zijn volgelingen en als Zijn discipelen zouden zij dus leren om op deze manier vissers van mensen te worden. Ik kan me zo voorstellen dat vragen hun hart vervulde; “Wie ben ik? Hoe zal ik dat kunnen? Waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan?” Tegelijk ontdekten zij dat hun leven zo anders geworden was, in hun hart was een liefde ontstaan tot hun Meester, Hem wilde zij volgen, al begrepen zij nog zo weinig van wie Hij werkelijk was. Daar op die berg zien ze Jezus zitten, Bij Hem moeten zij zijn om te luisteren naar wat Hij hen leren wil. Hoor hoe Hij sprak: ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn, Matth. 5:1-12.’

De Messias, de van God de Vader Gezalfde, wist wat er omging in het hart van Zijn volgelingen, Hij weet wat er gebeurt in de harten van hen die hun leven aan Hem overgeven. De zaligsprekingen spraken niet alleen tot het hart van de discipelen van toen maar ook tot de harten van hen die vandaag niemand anders dan Jezus willen volgen. Vandaag roept de stem van het Evangelie nog steeds om discipelen van Jezus te worden. Allen worden wij geroepen om alles te verlaten en Hem te volgen, en dan bedoelen wij met alles, alles wat geen zaligheid, rust en vrede bieden kan. Allen worden wij geroepen om ons te bekeren en het Evangelie gelovig te omhelzen. Te stoppen met het steunen op eigen inzichten, goede werken of wat dan ook, om alleen te rusten in Christus Jezus, de Zaligmaker der wereld. Allen die Hem volgen, zullen vissers van mensen worden en dat op de plaats waar Hij ons roept, sommigen als bouwvakker, andere als metaalarbeider, juffrouw of meester, schipper, matroos, havenarbeider, vrachtwagenchauffeur, voorganger, oudste, evangelist of leraar. Daar waar Hij ons ook roept, roept Hij ons om getrouw te zijn in het kleine en vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons is, te roemen in Zijn genade en Christus Jezus aan te wijzen als de enige weg tot God de Vader.

Vrienden, iedere volgeling van Jezus is op de één of andere manier een volgeling geworden. De één getrokken uit een diepe duisternis van grove zonden. De andere uit verstrikkende verslavingen, weer een ander uit een godsdienstige vormendienst. Allen hebben zij ingezien dat het leven buiten Christus een hopeloos leven is, dat zal eindigen in het verderf. De één heeft een diepere indruk gekend van de ellendige situatie waarin hij door eigen schuld verkeerde dan de ander. Maar allen hebben zij in Christus de Weg, de Waarheid en het Leven gezien, zichzelf aan Hem overgegeven met de belijdenis om Hem te volgen en te leven tot eer van God de Vader. Wat een verschil kan er zijn in de weg tot Christus. Neem bijvoorbeeld een Paulus en een Timotheüs, de één wordt, denkend een dienstknecht van God te zijn, krachtig stilgezet en komt tot de ontdekking een vijand van God te zijn. Vanuit de hemel schijnt een licht, de stem van God klinkt en als een blinde eet hij drie dagen en drie nachten niets. Als Paulus ogen weer geopend worden, wordt hij gedoopt en trekt de wereld in als een krachtig getuige van Zijn Heere en Heiland, Zaligmaker en Verlosser. Timotheüs kent vanaf zijn jonge jaren de Heere en mag als Zijn getrouwe getuige, de mensen om Hem heen bekend maken met de liefde Gods die alle verstand te boven gaat. De bijzondere weg die Paulus moest gaan, kende Timotheüs niet, maar dezelfde liefde van God heeft Zijn hart vervuld. Vrienden, zie niet op uzelf, staar niet op de weg tot Christus, maar zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, volg Hem en Hij zal u vissers van mensen maken.

Misschien bent u nog maar net tot geloof gekomen, heeft u uw leven nog maar net uit handen gegeven en twijfelt u nog zo veel. U zoekt naar kenmerken, waarbij u kunt weten of u wel echt een kind van God bent. Luister dan naar de heerlijke woorden van de Heere Jezus, Hij spreekt hen zalig die arm zijn van geest, zij die het allemaal niet weten en totaal anders zijn dan de lauwe Laodicénzen die dachten rijk en verrijkt te zijn, nergens gebrek aan te hebben maar waren ondertussen arm, blind en naakt. U kunt weten bij welke twee groepen u hoort. Als Jezus de treurenden zalig spreekt dan kunt u weten of u net als de rijke man in de gelijkenis, alle dag vrolijk en prachtig leeft, zonder zich om God en de naaste te bekommeren, of dat u treurt bij het zien van alle zonden, de oordelen en de goddeloosheid van de wereld en de mensen die zich niet willen bekeren. Als u de Heere Jezus lief hebt gekregen dan kunt u dat merken aan hoe u verandert in uw denken, verlangen, doen en laten. Uw hart was misschien hard en ongevoelig maar nu merkt u dat u zachtmoedig bent geworden. U kunt niet meer hard en onverschillig omgaan met uw naasten en uw gevoelige hart beleeft indrukken die zij nooit gekend heeft. De minste onenigheid raakt u en de zonde laat u niet koud. Tegelijk hongert en dorst u naar de gerechtigheid, u wilt wandelen in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil. Het Woord van God, dat is waar uw hart naar uit gaat, daar mee bezig te zijn, is u alles waard. De geschiedenis van de barmhartige Samaritaan raakt u en ook u verlangt ernaar om barmhartig te zijn zoals uw hemelse Vader barmhartig is. Eens was uw hart een bron van onreinheid, waaruit de ongerechtigheid opborrelde, nu merkt u hoe u daarmee strijd en mag u schuilend achter het bloed van het Lam weten dat Hij uw hart, gedachten en verlangens vernieuwt. Uit het vernieuwde hart, dat in Gods oog in Christus een rein hart is, komen nu lofprijzingen, dankzeggingen en smeekbeden omhoog, die daar nooit geweest zijn. U hebt de Vredevorst leren kennen en in Hem verlangt u ernaar dat de wereld om u heen Zijn vrede mag kennen. Vroeger was u misschien uit op twist, nu zoekt u de vrede te bewaren tot eer van God en het heil van uw naasten.

Lieve vrienden, wat een troost ligt er in de Zaligsprekingen van de Heere Jezus. Als wij dicht bij Hem, ja in Hem blijven, dan zal Zijn vrede ons hart vervullen en zal ons leven een vruchtdragend leven zijn tot eer van Zijn heilige Naam. Wij moeten onszelf niet laten ontmoedigen door omstandigheden, aanvallen van de boze en struikelingen in de zonden, maar aangemoedigd door het Woord van God, ons richten op Christus onze Heiland, enige Hoop en bron van Zaligheid. Door de werking van de Heilige Geest zullen wij toenemen in kennis, vertrouwen en navolging van Jezus. Hij zal voor vrucht zorgen, dwars door de grootste beproevingen, aanvechtingen, tegenslagen en verdrukkingen heen. Bij het zalige leven horen ook vervolgingen, omdat de duivel niet wil hebben dat u wandelt in het spoor der gerechtigheid. Hij wil u doen struikelen en het heerlijke licht van Gods genade in u doven. Maar hebt goede moed, Christus is uw kracht, in Hem zult u overwinnen en het Koninkrijk beërven. De mensen zullen u smaden, vervolgen en liegend kwaad over u spreken omdat u Jezus liefhebt en volgt. Maar verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Zoals zij u vervolgen zo hebben zij de profeten vervolgd. Lieve broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus, zalig bent u die op Hem vertrouwt. Hebt goede moed, nog een kleine tijd en Hij die u geroepen heeft, komt op de wolken om u te brengen in die heerlijkheid die Hij beloofd heeft aan allen die Hem vrezen. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 24-07-2017