Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is Mijns niet waardig

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden, Matth. 10:34-39.’

De discipelen worden opgeroepen om, ondanks alle tegenstand die er zal zijn, te volharden tot het einde. Zoals de Herder bespot en geslagen is, zo zullen ook de schapen te maken krijgen met verdrukking en valse beschuldigingen. De blijde boodschap van redding en genade is geen neutrale boodschap. Het roept ons op om ons te bekeren, te breken met de zonden en door het geloof uit genade alleen, de vergeving van schuld en zonden te ontvangen. Het leven is te kort en de komende dag des HEEREN te ontzagwekkend, om schouderophalend te doen alsof er geen God bestaat. De prediking van het Koninkrijk maakt duidelijk dat Jezus, de Messias gekomen is, Zijn leven heeft afgelegd, weer heeft aangenomen, is opgevaren naar de hemel, om vandaar straks te komen en de mensen te oordelen op hoe zij geleefd hebben. Hoe zal dat zijn? Verschrikkelijk zal het zijn om dan tot de ontdekking te komen dat het leven dat wij geleefd hebben een leven was waarin wij niet zochten naar Gods eer. Een leven dat bestond uit het verwezenlijken van eigen plannen, het volgen van eigen hartstochten en verlangens. Een leven dat streefde naar aards geluk, voorspoed en gezondheid zonder zich druk te maken over het feit dat alles buiten Christus, zinloos, zondig en ten diepste vijandschap is tegen God. Gelukzalig daarentegen zij die in dit leven hebben ingezien dat zij leefden zonder God in de wereld, en dat al hun daden, goed of slecht niet waren tot eer van God, omdat God niet de eerste plaats kreeg in het leven. Gelukzalig zij die inzagen dat zij gescheiden waren van een Heilig en Rechtvaardig God vanwege de schuld door de zonden en die hun toevlucht hebben gezocht bij Jezus Christus en Dien gekruisigd. Welgelukzalig zal dat moment zijn waarop zij, na een leven door het geloof, straks mogen binnengaan in de heerlijkheid die Jezus bereid heeft voor allen die Hem hebben liefgehad en gedaan hebben wat Hij van hen vroeg. Vrienden, bedenk de ernst van uw situatie, het is of behouden door het geloof of verloren vanwege het volharden in het ongeloof.

Jezus liefdevolle woorden zijn zo eerlijk. Hij zegt: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ Hier spreekt de Vredevorst, Die kwam vanuit de hemel naar deze aarde, waarbij de engelen het uitriepen: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ Hij is gekomen om zondige mensen, vervreemd van God en levend zonder echte vrede in het hart, de vrede te schenken die al het verstand te boven gaat. Allen die Hem liefhebben en gelovig rusten in het feit dat Hij kwam om ons te verlossen van schuld en zonden en terug te brengen bij onze Hemelse Vader, genieten die vrede. Toch zegt Hij; ‘Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde.’ Hoe is dat dan mogelijk? Lieve broeders en zusters, jullie die de Heere Jezus liefhebben, jullie weten wat Hij bedoeld, en hoe waar Zijn volgende woorden zijn: ‘Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.’ Wat een schijnbare vrede en geluk kan er heersen in een gezin dat zich om God niet bekommerd. Wat een liefde kan er zijn in een gezin dat godsdienstig leeft en samen druk zijn met een vorm op welke wijze dan ook. Wie we ook aanbidden, de Almachtige God, Allah, Boeddha of onszelf, het kan alles uitlopen op het zelfde verderf. Wij moeten komen tot een aanbidden van de Enige Waarachtige en Almachtige God, Die Zijn Zoon zond naar deze aarde om verlossing te brengen. In Christus alleen vindt de ziel het leven. En juist als het oog van een mens daarvoor opengaat en het hart zich gaat richten op Deze Jezus, dan breekt de vijandschap los.

Dan ontdekken we dat Jezus inderdaad scheiding brengt en dat we ineens een vreemde kunnen zijn in ons eigen gezin of vriendenkring. Dan kunnen zij die ons altijd in liefde en met alle zorg omringt hebben, ineens boos worden, slecht over ons spreken en ons buitensluiten, zelfs zover komen dat zij ons overleveren tot in de dood. Op het moment dat een zondaar het leven vindt in de Heere Jezus Christus dan is er een wonder gebeurd. Dan heeft er een overgang plaats gehad van de dood naar het leven. Dan is werkelijk alles nieuw geworden, maar helaas, voor hen die nog steeds dood zijn is alles zo vreemd en brengt de nieuwgeborene zoveel onrust, verdeeldheid en onvrede. Ineens wil deze tot geloof gekomen, nieuwgeboren man of vrouw, jongen of meisje, een hele andere manier van leven volgen. Zij spreken over een geluk dat voor anderen verborgen is, zij waarschuwen tegen zaken waaraan zij eerst gewoon meededen. Zij zoeken ook voor anderen het ware geluk en wijzen op Jezus Christus en Dien gekruisigd, Die werkelijke vrede in het hart wil geven. Zij getuigen van het bloed van het Lam dat reinigt van alle zonden. Zij die met God niet te maken willen hebben, zitten daar niet op te wachten, ze willen best tolerant zijn maar het moet niet te persoonlijk worden. Vrienden vinden het best als je Jezus wilt volgen, als dat maar geen gevolgen heeft voor het leven van alle dag. Zij die leven bij een vorm die heel ernstig, welgemeend en eerbiedig kan zijn, worden kribbig, boos en vijandig als er steeds weer nadruk wordt gelegd op het feit dat Jezus alleen onze Hoop kan zijn. Zij voelen zich aangevallen als de gelovige zegt dat hun leven een vorm zonder inhoud is omdat God niet gediend kan worden zonder het geloof in Zijn Zoon.

Lieve broeder en zuster, misschien bent u nog maar kortgeleden tot het geloof in de Heere Jezus gekomen, ik mag wel zeggen; ‘welkom in de strijd.’ Wordt niet moedeloos als uw geliefden u niet meer begrijpen, wordt niet wanhopig als zij slecht over u spreken, het is u alles voorzegt door uw geliefde Heiland. Zit niet bij de pakken neer en laat de vrede van uw hart u niet roven. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen gezegd dat de Waarheid hen vrij zal maken. Dat betekent dat u uw enige houvast moet zoeken in het Woord van God en uw voeten daarnaar moet richten. En als dat dan ingaat tegen de regels van het gezin of de gewoonten van uw vrienden, kies dan voor het leven en niet voor de dood. Jezus zegt: ‘Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.’ Als u Jezus liefhebt dan beseft u wat het Hem gekost heeft om u te verlossen van uw schuld en zonden. Hij moest zo smartelijk lijden en de toorn van God ondergaan om ons te kunnen bevrijden van de vloek die op ons ruste vanwege het overtreden van de wet. Nu willen wij Hem volgen, gedreven door de liefde en is Zijn wet ons alles waard, ja meer waard dan de wetten van mensen. Hoe lief we onze vader of moeder ook hebben en hoeveel we ook houden van onze kinderen, het volgen van Jezus is ons meer dan alles waard. Dat betekent dat we soms moeten ingaan tegen de wil van vader of moeder, zoon of dochter omdat we de eer van God en de zaligheid van onze naasten zoeken. Als we onze vader en moeder meer liefhebben dan Jezus en het volgen van Zijn voetstappen, dan zijn wij het niet waard om volgelingen van Jezus genoemd te worden. Jezus zegt heel eenvoudig: ‘Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn, Luk. 14:26.’ Verdrietig genoeg komen wij er maar al te vaak achter dat zij die ons het meest nabij zijn, de grootste obstakels kunnen zijn in het komen tot Jezus en in het volgen van Jezus. Hoe vaak ervaren we dan een strijd in ons binnenste, Jezus te volgen en vrijmoedig uit te komen voor onze keuzes gedreven door de liefde of te kiezen voor de lieve vrede en ingaan tegen ons tere geweten.

Toch moet het allemaal niet zo moeilijk zijn, als wij in Christus Jezus, onze Heiland, alles gevonden hebben dan is Hij ons ook alles waard. Hij nam het kruis op Zich en roept ons op om ook het kruis op te nemen: ‘En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.’ Het kruis opnemen is wel zo’n groot keerpunt in het leven, het betekent namelijk afscheid nemen van alles. Jezus nam Zijn kruis op Zich en wist dat dat Zijn dood zou worden. Zo mogen wij ons kruis opnemen en Zijn voetstappen drukken, dat betekent de dood voor ons vlees, met al haar begeerten en het eeuwige leven genieten door de kracht van Zijn opstanding. ‘Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.’ Zo Jezus volgen, met het oog op Hem gericht en een hart dat bereid is met Hem te lijden en te sterven, is een leven dat aangenaam is in Zijn oog. Dan hebben wij als het ware ons eigen leven verloren en mogen wij Zijn leven leven. Lieve vrienden, broeders en zusters, er is niets heerlijkers dan Deze Jezus te volgen. Hebt goede moed, in de wereld zullen wij verdrukking hebben maar Hij heeft de wereld overwonnen. Laat Zijn liefde uw hart vervullen en deel deze in Woord en daad ook met hen die u niet begrijpen en misschien zelfs verdrukken. God zegene u, Amen.

Wilco Vos Veenendaal 02-05-2018