Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – en gij hebt niet gewild

Daarom, zie, Ik zend tot
u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen
doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen,
en zult hen vervolgen van stad tot stad; Opdat op u kome al het rechtvaardige
bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af,
tot op het bloed van Zacharía, den zoon van Baráchia, welken gij gedood hebt
tussen den tempel en het altaar. Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen
over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt
die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de
vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten.
Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult:
Gezegend is Hij Die komt in den Naam des Heeren, Matth. 23:34-39.’

Nadat
de Heere Jezus het volk ernstig heeft vermaand om op te passen voor de
farizeeërs en de Schriftgeleerden en Hij de leiders zelf ook op niet mis te
verstane wijze heeft bestraft, vervolgt Hij zijn ernstige woorden zoals we die
zien in de tekst boven deze overdenking. Het volk zal gestraft worden vanwege
het bloed van Abel tot Zacharia, ja van al het bloed van de rechtvaardigen dat
gevloeid heeft, omdat zij zich blijven verharden en zich niet bekeren. God de
Vader heeft zoveel roepstemmen tot hen gezonden, het verbond met hen gesloten,
Zijn karakter geopenbaard, leven en dood is hen voorgesteld. Hij heeft hen
afgezonderd van de volken. Ondanks al de rechtvaardige profeten en
rechtvaardige Schriftgeleerden die Hij voor en na Jezus gezonden heeft, hebben
zij zich niet willen bekeren, maar hen vervolgd, gevangen, gestenigd en gedood.
Wat een ernstige waarschuwing ook voor ons vandaag. Niemand van ons zal hoeven
te sterven in zonden vanwege de zonden van onze voorouders, tenzij wij ons niet
bekeren. De dronkenschap van onze voorouders, de hoererij, de leugens en de
opstand tegen God zullen ons vervolgen en van geslacht tot geslacht worden
voortgezet, tenzij wij ons tot God keren, breken met de zonden van ons
voorgeslacht en in afhankelijkheid van Hem onze weg gaan die ten leven leidt.
Hoeveel roepstemmen heeft God ons al gezonden? Hoeveel is er al aan onze
levensboom geschud? God heeft geen lust in de dood van de zondaren maar daarin
dat zij zich bekeren en leven. Vandaag is er hoop, er is redding omdat Jezus
leeft. Laat de verschrikkelijke realiteit van Israëls oordeel ons oproepen om
niet dezelfde weg van verharding te gaan.
‘Voorwaar’, zo zegt Jezus: ‘Al
deze dingen zullen komen over dit geslacht.’

Wie volgen wij, onder welke kinderen
moeten wij onszelf rekenen? ‘Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des
duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet
uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, Want dit is de verkondiging, die
gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet
gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak
sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder
rechtvaardig, 1 Joh. 3:10-12.’

We zullen de ernstige woorden van
Jezus herhalen zoals we die vinden in Lukas 13: ‘Jeruzalem, Jeruzalem! Gij,
die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb
Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder
de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Ziet, uw huis wordt
ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien,
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt
in den Naam des Heeren! vers 34,35.
‘ Wat een wee, wat een oordeel maar ook
tegelijk wat een liefde klinkt er in de woorden die Jezus uitspreekt over
Jeruzalem, als stad met haar inwoners, haar leiders en haar godsdienst. Als het
ware horen we Hem zeggen: “Jullie die de profeten doden en stenigen, die van
God de Vader tot jullie gezonden zijn, hoe vaak heb Ik, jullie, inwoners van
Jeruzalem, willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens vergaderd onder
haar vleugelen. Proef dan toch de liefde van God de Vader, Die in Zijn liefde
profeten heeft gezonden om jullie tot Hem te vergaderen, zie dan toch Zijn
liefde in het zenden van Zijn Zoon, Die voor jullie staat. Hij is gekomen om
Zijn leven te geven opdat jullie zouden leven. Hoor dan Zijn stem: ‘Kom herwaarts
tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, Matth.
11:28.’
Nee, Hij is niet gekomen met een zwaard, niet met geweld, geen vuur
van de hemel maar liefde heeft Hij geopenbaard in ieder woord, in iedere daad,
ja in alle wonderen en tekenen bewees Hij de Bron van licht, leven en liefde te
zijn. Maar… ‘Gij hebt niet gewild!'”

“Niet gewild”, zo maakt
Jezus de som op: “Gij hebt niet gewild!” zo klinkt het Goddelijk
oordeel. In Spreuken 1:24 lezen we: ‘Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden
geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte.’

Denk aan de gelijkenis van de bruiloft waar Jezus vertelde hoe Zijn
dienstknechten zijn uitgezonden om te nodigen, maar de genoden niet wilden
komen (Matth. 22:3). In Johannes 5 vers 40 horen we Jezus zeggen: ‘En gij
wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.’
Horen we hier
niet God de Vader? Horen we niet Zijn knechten, Mozes en Jozua? Kiest dan het
leven opdat gij leeft. Jozua roept het uit: ‘Kies dan nu wie gij dienen
zult…. maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen, Jozua. 25:15.’
Hoe ernstig is dan toch de situatie van die mens die zich niet bekeert,
maar waarvan het geldt: “Maar, gij hebt niet gewild.” In Romeinen 10:21
lezen we: ‘Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen
uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk, Rom. 10:21.’

Als oordeel over dit, niet willen,
volgen Jezus woorden: ‘Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En
voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen
zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!’

Het huis dat de plaats van aanbidding moest wezen, zou woest gelaten worden, de
Zoon van God Die gekomen is om te redden wat verloren was, heeft de tempel
verlaten. Jeruzalem zou Jezus niet meer zien totdat de tijd daar zijn zou dat
zij zouden roepen: ‘Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!’ En
zoals we een aantal hoofdstukken verder in Lukas 19 lezen, is Jezus tot
Jeruzalem gekomen, rijdende op het veulen van een ezelin terwijl het volk
uitriep: ‘Gezegd is de Koning, Die daar komt in de Naam des Heeren! vers
38.’
En hoe veelbelovend deze lof kreten ook klonken, toch is gebleken dat
Jeruzalem haar Koning niet heeft erkend. ‘Kruist Hem, Kruist Hem!’ Zo
klonk het even later. Veertig jaar na de dood en opstanding van de Koning der
koningen, is Jeruzalem verwoest en het bloed van de rechtvaardige Abel tot het
bloed van Zacharia, ja het bloed van al de onschuldigen is over hen gekomen
zoals zij hebben verkozen.

Lieve vrienden, wat een ernstige
waarheid, wat een verschrikkelijk oordeel. Is er dan helemaal geen hoop meer
voor het volk dat eens door God verkoren werd? Dat is de vraag die Paulus ons
ook voorstelde: ‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre;
want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin,
Rom. 11:1.’
God zij dank, ook voor hen is er hoop, er is genade voor iedere
zondaar die zich tot God bekeert. Paulus zag dat ondanks de hardheid van zijn
volk er toch nog waren die behoorden tot hen die God dienden door het geloof in
de Heere Jezus Christus. ‘Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd
een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade, Rom. 11:5.’

Het is genade alleen, niemand van ons
kan zich beroemen op iets anders dan op Christus alleen. God de Vader zond Zijn
Zoon opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven
heeft. Dit moet ons moed geven om God de Vader te zoeken door het geloof in
Jezus Christus. Om te breken met alles wat een nauwe relatie met God in de weg
kan staan om door het geloof alleen te wandelen tot eer en glorie van God. Hebt
goede moed, Jezus heeft de wereld overwonnen, hoewel er vanuit de wereld en de
godsdienst veel vijandschap is tegen hen die Christus Jezus liefhebben en
volgen met geest, ziel en lichaam, mogen allen die Hem liefhebben, weten meer
dan overwinnaar te zijn. Hij heeft opgeroepen om de wereld bekend te maken met
de blijde boodschap, laten wij dan Jood en heiden omringen met liefde en geduld
en hen wijzen op de enige Naam die onder de hemel gegeven is waardoor de mensen
moeten zalig worden.

Vrienden, laat het voor u niet gelden
dat u straks hoort: ‘Gij hebt niet gewild.’ Ik hoor veel uitvluchten, van
uiterst vroom tot bruut goddeloos en toch is Jezus reactie: ‘Gij hebt niet
gewild.’
Koning Agrippa sprak tot Pauls: ‘Gij beweegt mij bijna een
Christen te worden.’
Uit deze mooi klinkende woorden kunnen we opmaken dat
Agrippa niet heeft gewild. Is er iemand onder u die hongert en dorst naar de
zaligheid? Verlangt u Christus te kennen? Verlangt u verlost te worden van
schuld en zonden? Verlangt u verlost te worden van dat juk dat u drukt? God de
Vader roept door de mond van Jesaja: ‘O alle gij dorstigen komt tot de
wateren…. Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij
nabij is, Jes. 55:1,6.’
‘En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het
hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des
levens om niet, Openb. 22:17.’
Bekeert u en gelooft het Evangelie, laat uw
zonden afwassen en ga in, in het eeuwige leven, hetwelk God door Christus
bereid heeft voor alleen die Hem liefhebben. Amen.

Wilco Vos Veenendaal
23-09-2019