Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – En zullen de Zoon des mensen zien komende op de wolken

‘Alsdan, zo iemand tot
ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want
er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen
en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de
uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u
zullen zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat niet uit; zie, Hij is in de
binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten
en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen
wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd
worden. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel
vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den
hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde wenen en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de
wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen
uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen
bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het
andere uiterste derzelve, Matth. 24:23-31.’

Boven de vorige overdenking
hebben we geschreven; “over de grote verdrukking.” We hadden daar ook; “over de
zeventig jaarweken” boven kunnen schrijven. Vandaag zouden we boven de
overdenking kunnen schrijven; “over de grote misleiding” want dat is waar de
Heere Jezus Christus ons voor heeft gewaarschuwd. De discipelen hebben Jezus gevraagd wat het
teken van Zijn toekomst was, waarop Hij hen en ons vertelt dat Hij zal komen op
de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Maar voordat Hij komt, zullen er
valse christussen en valse profeten opstaan die grote wonderen en tekenen
zullen doen waarmee zij er velen zullen verleiden. “Zie, Ik heb het u voorzegd.”
Wees gewaarschuwd, pas op voor de misleiding en de vele misleiders. ‘Maar
wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van
binnen zijn zij grijpende wolven, Matth. 7:15.’
Als wij zullen horen dat er
ergens een Christus is, dan moeten wij daar geen gehoor aan geven. Sommigen
zullen wijsmaken dat Hij in een bepaald werelddeel is gezien en daar krachtige
boodschappen, openbaringen, tekenen en wonderen doet. Anderen zullen denken Hem
gevonden te hebben en anderen uitnodigen kennis met Hem te maken. Als zij u
uitnodigen om naar een woestijn, een ver land, een binnenkamer of een
vergaderruimte te komen waar de Christus zou zijn, dan hoeft u daar niet in te
geloven, Jezus heeft ons gewaarschuwd dat dit gebeuren zou. We hebben het hier
over hen die beweren de Messias echt in levende lijve in hun midden te hebben.
Door heel de geschiedenis heen zijn er al velen geweest, allen hebben zij
beweerd de profetieën te vervullen die heenwijzen naar de komst van de
Christus, maar geen van hen heeft zoals Jezus, de ware Christus, de profetieën
vervuld van geboorte tot opstanding uit de dood. Er is geen andere Naam onder
de hemel gegeven waardoor mensen moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus.
Jezus Christus van Nazareth, geboren in Bethlehem, uit de maagd Maria, gaf Zijn
leven aan het vloekhout op Golgotha, opdat zondaren het leven zouden vinden.
Hij stond op uit de dood en is de enige en ware, van God gezonden Messias. Hij
is opgevaren naar de hemel en zal straks komen op de wolken en dan zal alle oog
Hem zien, het zal niet ergens in een hoekje of een ver gelegen land zijn
waardoor sommigen Zijn komst misschien zouden missen.

Vrienden, we lezen in de
Bijbel, (al staat het tussen haakjes) dat als het mogelijk zou zijn ook de
uitverkorenen verleid zouden worden. Nu is de vraag wat een uitverkorene is. In
Jezus tijd was het volk Israël in de eerste plaats het uitverkoren volk, door
God gekozen om het licht van de wereld te zijn, toch hebben zij zich laten
misleiden en zoals we weten zijn er heel wat uitverkorenen omgekomen in de
grote verdrukking die over Jeruzalem is gekomen. Niemand van ons, of we nu Jood
of heiden zijn, kan zich beroepen een uitverkorene te zijn daarmee bewerend
niet verleid te kunnen worden. Wij moeten scherp zijn, waakzaam en
onderscheidend van geest. Bent u een uitverkorene? Zult u niet verleid worden
en niet vallen in de strik van de valse profeten?

Willen wij staande blijven in
deze tijd van grote afval, misleiding en valse profeten en christussen, dan
zullen we wakker moeten zijn.

Iemand die vals van echt zal
moeten kunnen scheiden zal moeten weten wat het echte is. Hoe zal ik een vals
briefje van tien herkennen, als ik niet weet hoe het echte er uitziet? Aangezien
de vervalser dit weet, zal hij zijn uiterste best doen om het valse briefje er
zo echt mogelijk uit te laten zien. De onoplettende zal het briefje niet
herkennen. Zo is het ook als het gaat om de valse profeten en christussen. We
kunnen onszelf niet beroepen op afkomst, levensovertuiging of het feit dat we uitverkorenen
zijn. De van God uitverkorenen zijn zij, die Jezus Christus hartelijk
liefhebben, Hem kennen en er dagelijks naar verlangen Hem meer te kennen. Zij
beseffen dat Hij Zijn leven gaf omdat zij tegen God gezondigd hebben, zij
beseffen hoe verschrikkelijk de Heere Jezus Christus moest lijden onder de
toorn van God over hun zonden en dat maakt hen liefhebbers van God en haters
van de zonden. Net zo goed als ik valse tientjes haat omdat ik daarmee bedrogen
word, haat ik de valse leraars, profeten en christussen omdat zij mij en
anderen willen bedriegen. Het valse tientje kan ons hoogstens geld kosten maar
de valse profeten kunnen ons het leven kosten.

Lieve vrienden, Jezus heeft
ons opgeroepen oplettend te zijn, Christus zal niet onopgemerkt komen. Want
zoals de bliksem heel de hemel verlicht zo zal Zijn komst zijn. Zoals de
arenden zich vergaderen om het dode lichaam, zo hebben er zich velen vergaderd
rond de dode, valse profeten en christussen, maar laten wij opmerkzaam zijn en
de valse profeten ontmaskeren en anderen waarschuwen om staande te blijven in
deze tijd van grote misleiding.

Jezus alleen kan onze hoop
zijn! Hoe meer wij onszelf op Hem richten, met Vader wandelen in gemeenschap, ons
laten leiden door de Heilige Geest en het ons geopenbaarde Woord, hoe meer we
de geest van onderscheid zullen ontvangen. Tegelijk betekent dit dat onze weg,
achter Jezus, een weg van strijd en vaak ook moeite zal zijn. Het leven in
verbondenheid aan de Weg, de Waarheid en het Leven, is een smalle weg. O
vrienden, mijn hart kan huilen als ik zie hoe heel de wereld in een neerwaartse
stroomversnelling is terecht gekomen als het gaat om het dienen van God. In
landen waar eens op een eenvoudige manier de Almachtige God werd aanbeden in
geest en in waarheid, drommen mensen zich vandaag de dag samen rond valse
leraars, profeten en wonderdoeners. De wonderen, de meeslepende muziek en de
overweldigende shows voeren hen mee, terwijl zij die het gekruisigde leven
willen leven in gemeenschap met God de Vader, walgen van de leugens het
sentiment en entertainment waarmee satan zijn honderdduizenden verslaat.

Lieve mensen, wordt wakker,
weest waakzaam, onderzoek wat u bekijkt, naar wie u luistert en door welke
muziek u zich laat meevoeren. Toets het leven van hen naar wie u luistert, hebben
zij Jezus, waarover zij spreken, werkelijk lief, haten zij de zonden omdat God
de zonden haat, is hun levensteil hetzelfde als dat van de wereld of kun je
zien en horen dat zij verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus?

Nog even en in de wolken zal
Hij verschijnen met grote kracht en heerlijkheid, dan zullen al de geslachten
der aarde wenen, uiteindelijk zal iedereen moeten erkennen dat Hij Jezus, de
Koning der koningen is. Hij zal Zijn engelen uitzenden met groot bazuingeluid
en die zullen van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste Zijn
uitverkorenen vergaderen. O Hallelujah, dan zal alle knie zich buigen en
belijden dat Jezus de Heere is. Vrienden de grote vraag is of wij nu onze
knieën al hebben gebogen voor Koning Jezus, Die gekomen is als de Heiland van
de wereld. Hij heeft Zichzelf geopenbaard als het Lam geslacht voor de zonden,
eenieder die tot Hem komt, zal vergeving, genezing en eeuwig leven vinden. Dan
kunnen wij, gewassen en gereinigd door Zijn bloed, uitzien naar de komst van
onze Koning de leeuw uit Juda’s stam. Maar vreselijk zal het zijn voor hen die
hun knieën pas dan zullen moeten buigen als Hij komt, terwijl zij de dag der
zaligheid veracht hebben.

In geen van de woorden van
Jezus vind ik ook maar enige hoop voor hen die nu de hen aangeboden zaligheid
afwijzen. Hoop toch niet op een betere toekomst of op een duizendjarig rijk
waar het zalig worden een stuk makkelijk zal zijn. Onderzoek de woorden van
Jezus en bekeert u nu het nog kan. Hebt u geloof op God? Beroept u dan niet op
uw verkiezing maar weest waakzaam, beproef alle dingen en zoek met en voor
elkaar God de Vader te aanbidden in geest en in waarheid totdat Jezus komt.
Amen

Wilco Vos
Veenendaal 15-10-2019