Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus: Ga weg van Mij gij wettelozen

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! Matth. 7:15-23.’

De vorige keer hebben we de liefdevolle en ernstige vermaning van Jezus overdacht, waarin Hij aanspoort om in te gaan door de enge poort en te wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. Direct daarna spreekt Hij een ernstige waarschuwing uit om te waken voor de valse profeten, zij die zich voordoen als dienstknechten van God terwijl zij in werkelijkheid nooit door Hem geroepen zijn.

De vorige keer zagen we dat er twee wegen zijn en dat er op de brede weg gesproken wordt over de smalle weg die moeilijk begaanbaar is. De brede weg heeft veel verleidingen, vermaak en zekerheden terwijl de smalle weg een weg is waar alleen zij op kunnen wandelen die zichzelf helemaal overgeven in Vaders hand. Gelukkig zijn er apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, die mensen vermanen om de Weg ten leven te zoeken, in te gaan door de enge poort, ja bemoedigen om voort te gaan op de smalle weg en waarschuwen om niet af te wijken links of rechts. Het zijn zij die uit persoonlijke ervaring weten hoe zij, door genade alleen, van kinderen van de duivel, kinderen van de hemelse Vader geworden zijn. Zij die niet meer roemen in eigen kracht en inzicht, maar opzien naar boven en alles van God verwachten. Zij kennen de strijd tussen vlees en geest en weten hoe het vlees zich niet wil onderwerpen aan de wet van God maar weten ook dat door Gods genade in het hart een liefde is geboren om, tegen alles in, te buigen voor de wil van Vader. Zij schromen niet om de Blijde Boodschap van redding en genade te verspreiden en de mensen, dood en leven, wet en evangelie voor te houden. Zij zien de gevaren en de vruchten van hen die niet meer spreken over dood, straf en oordeel maar gekozen hebben voor een zelfbedacht evangelie van liefde en ontferming. Het evenwicht is zoek en helaas gaat men er vandoor met de wet om daarop te leunen zonder te beseffen dat alleen genade ons redt van de dood. Anderen grijpen zich vast aan een blijde boodschap die geheel op losse schroeven staat, een boodschap die wel spreekt over liefde en vrijheid maar niets moet hebben van wet en gerechtigheid. Vandaag stikt het van de valse profeten. Men spreekt over een universele god van liefde, het maakt niet uit of we god zien als vrouwelijk of mannelijk en haar of hem Boeddha, Allah of anders noemen. Deze god komt voor in vele verschijningsvormen, van heel wettisch tot heel vrij. Van heel orthodox tot heel evangelisch. Ik besef dat ik mijzelf door dit te schrijven en te zeggen geen vrienden maak. Maar lieve vrienden, we reizen allemaal op een weg, het is of de brede of de smalle weg, we komen straks allemaal voor de Rechter van hemel en aarde te staan en dan zal het een groot verschil uitmaken of wij ons knie gebogen hebben voor de God van Abraham, Izak en Jakob, die Zichzelf in Christus Jezus aan ons geopenbaard heeft of dat wij dat hebben geweigerd. Zij die nu kribbig worden en denken dat ik liefdeloos en veroordelend ben, moeten weten dat ik niets anders verlang dan de zaligheid van allen die dit horen of lezen. Tegelijk besef ik hoe smal de smalle weg is en dat deze weg voor veel mensen echt te smal is maar denken dat zij ook wel God kunnen dienen op de brede weg als zij daar een bordje “smalle weg” boven hangen. De God van het Oude Testament is te ouderwets en liefdeloos, vandaag wil men een Nieuw Testamentische God, een God van liefde zonder geboden, straffen en oordeel. Men wil vrijheid zonder gebondenheid en dat laat nu juist zien dat het hart nooit veranderd is. Het hart van een kind van God, is een gebroken en vernieuwt hart dat weet dat de geboden van God de Vader, liefdevol, heilig en rechtvaardig zijn en dat alle onwil daartegen voortkomt uit de vijandschap tegen God.

De vruchten aan een boom laten zien met welke boom we te maken hebben. Zo ook in het geestelijke, als boosheid, liefdeloosheid, eigen eer, dronkenschap, vijandschap, ontucht, overspel, hoererij, homofilie en gierigheid, vruchten zijn die in ons leven zichtbaar zijn, dan stromen er geen levenssappen van Jezus, de Ware Wijnstok door ons heen. Kan een kind van God dan nooit vallen in dronkenschap of overspel? Ja, helaas wel, maar vallen in de zonden is geen leven in de zonden en in de praktijk zal blijken of iemand een liefde heeft tot het zondigen of zich er ver verwijderd van wil houden door de liefde van God die het hart vervult.

De valse profeet zal niet waarschuwen tegen homofilie of eerlijk zeggen dat zij die in deze zonde leven het Koninkrijk van God nooit zullen ingaan. Anderen menen het brood en de wijn te kunnen delen met mensen die in homofilie leven of verslaafd zijn aan pornografie, want Jezus stierf voor ons allen. Lieve vrienden, ik zeg u dat als de vrucht op mijn bediening is dat mensen niet vervuld zijn met een heilige afkeer tegen alles waar Jezus voor moest sterven, ik wenste dat ik nooit iets geschreven of gesproken had. Vandaag de dag is de Jezus die gepredikt wordt niet de Jezus van de Schriften, het is niet Yeshua de Zoon van God, die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen, om te sterven voor de overtreding op de wet en ons te leren hoe wij zouden wandelen in gehoorzaamheid aan Vader door Zijn wetten en geboden lief te hebben en Hem te dienen.

De eerste 3 verzen van psalm 1 leren ons: ‘Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.’ Kom vrienden, de Heere Jezus heeft gewaarschuwd voor de valse profeten met de verkeerde vruchten, onderzoek uzelf welke vruchten u in uw leven ziet. Houdt deze psalm naast uw leven en vraag uzelf af of u zichzelf hierin kunt vinden en of ook u het verlangen van de dichter kent. Dan zal de vrucht een vrucht zijn tot eer van God. ‘Hallelujah! Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest; die groten lust heeft in Zijn geboden, Ps. 112:1.’

Als wij door Gods genade mogen weten, door het bloed van Christus, verlost te zijn van schuld en zonden, dan kan het niet anders of Gods Geest, Die in ons woont, wekt een heilig verlangen in ons op om de voetstappen van Jezus te drukken en net als David te zeggen: ‘Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou, Ps. 119:11.’ Dan is het ons gebed: ‘Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust, Ps. 119:35.’ Als dan de valse profeten komen met hun misleidingen dan zeggen wij: ‘En ik zal mijn handen opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb, en ik zal Uw inzettingen betrachten.’ ‘De wet Uws monds is mij beter, dan duizenden van goud of zilver,’ ‘Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan, Ps. 119: 48,72,42.’

De valse profeet en allen die hen volgen zullen straks voor de Rechter van hemel en aarde staan en ontdekken dat de Jezus van de Schriften een andere Jezus is dan zij voor ogen hadden. Het is de Heilige, onberispelijke, almachtige, rechtvaardige God van hemel en aarde die straffen moet wat nooit voor Hem heeft willen buigen. Lieve vrienden, het zijn ernstige woorden, maar we komen er niet om heen. Laten wij toch waakzaam zijn, onszelf en alles wat wij horen, zien en lezen, toetsen aan het Woord van God. Niet iedereen die roept: “Heere, Heere”, zal straks ingaan in het Koninkrijk der hemelen maar alleen zij die de wil van God de Vader hebben gedaan. Niet zij die zich beroemen van het zaad van Abraham te zijn maar zij die net als Abraham, God gediend hebben in gehoorzaamheid, gedreven door Zijn liefde. Zelfs al hebben wij in de Naam van Jezus, geprofeteerd, duivelen uitgeworpen of zieken genezen, het zal ons geen ingang verlenen tot de hemelse heerlijkheid. Zij die een vreemde Jezus gevolgd hebben zullen horen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’ Ga weg van Mij, zal Jezus zeggen tot allen die de ongerechtigheid liever hebben gehad dan Gods gerechtigheid, het zijn zij die met de wet van God niet zoveel op hadden en meenden aan Zijn liefde genoeg te hebben. O vrienden, wat een ontnuchtering zal dat zijn. Kom, laten wij onszelf onderzoeken en ons bekeren voor het te laat is.

Lieve broeders en zusters, weest waakzaam, grijpt hen die ten dode toe wankelen en verblijdt u in de Heere en Zijn heerlijke toekomst. ‘Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof, 1 Joh. 5:1-4.’ Amen

Wilco Vos Veenendaal 09-01-2018