Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Gij kunt niet God dienen en de mammon

‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Matth. 6:24.’

Nadat de Heere Jezus ons het; “Onze Vader” heeft leren bidden, heeft Hij duidelijk gemaakt dat we geen schatten op deze aarde moeten verzamelen maar schatten in de hemel. In deze context staan de woorden van onze overdenking; “Niemand kan twee heren dienen.” Waarbij Hij onderscheidt maakt tussen God en de Mammon. Jezus Zelf sprak tot de duivel, die Hem verzocht; ‘Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen, Matth. 4:10.’ Kort gezegd komt het erop neer dat wij in navolging van Jezus Christus, God alleen moeten aanbidden. Als wij Hem liefhebben dan doen wij dit met heel ons hart en zullen wij een afschuw hebben tegen alles en iedereen die scheiding probeert te maken in de gemeenschap die wij genieten met God onze Vader. De Heere Jezus stelt het heel eenvoudig: Het is onmogelijk twee heren te dienen, als wij de één haten dan hebben wij de ander lief en die wij liefhebben volgen wij terwijl wij de ander verachten.

Wie of wat bedoelt de Heere Jezus met Mammon? Mammon is een Hebreeuws woord voor rijkdom, geld en winst. Dat wij in het dagelijks leven geld nodig hebben is een feit, toch is het de vraag of het voor ons een noodzakelijk kwaad is of dat het voor ons een Mammon is geworden. Zijn wij de baas over het geld of is het geld over ons de baas?

Als het geld over ons de baas is, dan zijn wij een slaaf van het geld en dat betekent volgens de Heere Jezus dat wij buigen voor de Mammon. Gelukkig maakt de Heere Jezus het ons gemakkelijk door eenvoudig te stellen dat zij die God niet liefhebben en op de eerste plaats stellen door zichzelf geheel aan Hem over te geven, een andere god dienen. Wat is voor ons belangrijker, een mooi huis te hebben of God te volgen waar Hij wil dat wij heengaan? Hebben wij liever een grote spaarrekening of dienen wij God door ons geld in Zijn Koninkrijk in te zetten? Verrijken wij liever onszelf of is het voor ons een vreugde een ander te dienen met ons geld en middelen? Werken wij om met ons geld en goed een stukje zekerheid op te bouwen of ligt onze zekerheid in Christus Jezus onze Heere? Zijn wij banger om arm te worden dan om de gemeenschap met God te verliezen? Zomaar wat vragen waardoor wij onszelf duidelijkheid kunnen verschaffen over wie wij dienen.

Als wij door het geloof als kinderen van God leven in Zijn gemeenschap, dan leren wij vertrouwen, delen en dienen. Mammon echter maakt ons bezorgt, spoort ons aan gierig te zijn en vooral onszelf te dienen. God gebiedt ons te rusten op de zevende dag om Hem te dienen terwijl Mammon zegt; “je moet niet rusten want dat kost geld”. God leert ons om onze weg op Hem te wentelen dan zal Hij het maken, Mammon fluistert ons in dat dat niet goed zal aflopen en laat ons denken aan allerlei zorgelijke situaties. God leert ons dat alles in Zijn Vaderlijke hand veilig is, Mammon roept ons op om vooral goed verzekert te zijn zodat we toch niets kostbaars zullen verliezen. God roept: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart, en laat uw ogen Mijn wegen bewaren.” En dat roept Mammon ook. Nu is de grote vraag aan u en mij: Aan welke roep geven wij gehoor?

Zeg niet te gemakkelijk of te snel dat u God wilt dienen, want dit zal u alles kosten. Met alles, bedoel ik dan ook echt alles. God wil namelijk gediend worden met een hart dat helemaal oprecht voor Hem is. Het is niet mogelijk om Hem half te dienen. Als u Hem echt wilt dienen dan betekent dit dat u offers moet brengen. U bent aan het studeren en uw afstudeeropdracht valt precies op de sabbat, is uw liefde tot uw diploma en carrière u meer waard dan God? U krijgt een goede baan aangeboden maar wordt verzocht op de sabbat te werken, voor wie zult u knielen, voor God of de Mammon? Er is een eenzame of een zieke die op uw bezoek wacht, Mammon zegt dat je je tijd wel beter kunt besteden, heeft hij gelijk? U krijgt bij de kassa te veel geld terug, naar welke stem luistert u nu? U hebt God een belofte gedaan om uw tienden in Zijn dienst te besteden, nu komt er zorg op u af en fluistert Mammon: “Je kunt die tienden nu zelf wel goed gebruiken, is dat niet een beter doel, straks wordt je nog arm.”

Lieve vrienden, als wij God op de eerste plaats stellen dan zullen wij de vijandschap van Mammon en zijn slaven bemerken. Soms komt hij heel voorzichtig stiekem, soms heel kwaadaardig en openlijk, maar geborgen in Christus, wandelend aan Vaders hand, zullen wij bemerken meer dan overwinnaars te zijn. God zal zorgen! De God van Elia leeft ook vandaag, laten wij onszelf aan Hem overgeven dan zullen wij Zijn zegen genieten.

Uit ervaring weet ik dat de Mammon springlevend is en precies weet hoe hij onze zwakke plekjes moet raken. Op het eerste gezicht is het veel slimmer om Mammon te volgen dan God. De inzichten van Mammon sluiten veel beter aan bij ons denken en de maatschappij dan de inzichten die God ons geeft in Zijn Woord. Toch is, dat wat het lijkt, slechts schijn en komen zij die hun hoop op Mammon stellen, bedrogen uit. Mammon lijkt met ons mee te denken maar heeft maar een doel, dat is gebondenheid en verderf. God is voor ons en als Hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Bemerken wij dat Hij voor ons is of hebben wij geen oog voor Zijn liefde, genade, trouw en zorg? Mammon wil rijker van ons worden, God bezit alle rijkdom en schenkt ons alles wat nodig is, Ja God de Vader gaf Zijn eigen zoon opdat wij door Zijn dood weer bij Hem terug zouden komen. Jezus is gestorven, is opgestaan en opgevaren naar de hemel, in Hem is alle rijkdom te vinden voor deze tijd en voor de eeuwigheid. Allen die tot Hem komen, vinden eeuwig leven, vrede en geluk.

Broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus, Laten wij waken voor de misleidingen van de Mammon en luisteren naar Johannes die schreef in zijn eerste brief hoofdstuk 2:15 en 16: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.’ Mammon is onrechtvaardig en geeft niets dan kwelling en zorg voor aards genot. Paulus zegt: ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:10.’ En verderop zegt hij: ‘Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten, 1 Tim. 6:17.’ Laten wij niet zien op en bouwen aan al die zandkastelen die straks vergaan maar bouwen op de rotssteen Jezus Christus en Dien gekruisigd. God schenkt ons alle dingen rijkelijk en daarvan mogen wij genieten. Zij die Mammon dienen kunnen vaak minder genieten van hun weelde dan zij die leven bij dat wat God hen toebedeeld. Het is helemaal niet vanzelf dat zij die rijkdommen bezitten ook genieten van hun overvloed, meestal drukt de zorg, om het kapitaal te verliezen, zodat de wortel van gierigheid wordt gevoed. Het dienen van Mammon geeft geen werkelijk geluk maar doet ons gebukt gaan als slaven om ons te storten in het verderf. Paulus zegt het zo mooi in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6 vers 16-18: ‘Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.’

Lieve vrienden, aan wie geven wij onze tijd, onze inzet en onze liefde? Aan de Almachtige God of aan de Mammon? Jozua riep het volk op in hoofdstuk 24 vers 15: ‘Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!’ En Elia riep het uit in 1 Koningen 18:21: ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.’ U hoeft mij niet te antwoorden maar overdenk deze vraag: “Dien ik God of Mammon, aan wie geef ik de meeste tijd en liefde?” Kiest dan heden wie gij dienen zult, maar, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 05-12-2017