Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Gij zult geen overspel doen

‘Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel, Matth. 5:27-32.’

Zoals we al eerder zagen, doet de Heere Jezus niets af van de wetten die Hij ons gegeven heeft op de Sinaï maar laat de diepere betekenis zien van hetgeen verloren was gegaan door de uitleg van de Farizeeërs en de Schriftgeleerden. De Farizeeërs en de Schriftgeleerden leerden dat de uitvoering van het zesde gebod; “Gij zult niet echtbreken” of “Gij zult geen overspel doen”, gelegen was in het niet daadwerkelijk breken van het huwelijk. Zo ook hebben zij geïnterpreteerd dat een man om allerlei reden zijn vrouw een scheidbrief zou kunnen geven om haar wettig te verlaten. De Heere Jezus gaat hierop in door te onderwijzen dat het niet gaat om de schijn maar om het hart. Het kan voor het oog allemaal erg goed lijken terwijl het hart vol zit met onreinheid van gedachten en verlangens. Men kan arm in arm lopen met de echtgenote waarmee men getrouwd is, terwijl de ogen vol overspel de straten afloeren naar een vrouw die de wellustige fantasieën prikkelt.

De Heere Jezus schroomt niet om over deze gevoelige materie te spreken. Vandaag is dit onderwerp niet minder gevoelig en beladen. Zonder in te gaan op het onderwerp scheiden en hertrouwen willen we vandaag de nadruk leggen op trouw en reinheid.

In het begin schiep God de hemel en de aarde, alles was goed. De mens die Hij schiep, als het pronkstuk op Zijn schepping, heeft Hij mannelijk en vrouwelijk geschapen. De man heeft de opdracht gekregen om vader en moeder te verlaten en zijn vrouw lief te hebben en samen met haar een nieuw leven op te bouwen tot glorie van God. We hebben gezien hoe de Heere de goddeloze wereld heeft verdronken en opnieuw begonnen is met als teken van trouw de regenboog in de lucht. Nooit meer zal de aarde door water vergaan maar pas op, de goddelozen zullen straks door vuur verbranden. De belofte van trouw is tevens een waarschuwing om de Heere te dienen en Hem te volgen met hart en ziel. We zagen hoe Lot werd gespaard terwijl Sodom en Gomórra zijn omgekeerd vanwege hun ondankbare leven in overvloed en wellusten naar het vlees. De seksuele immoraliteit was tot een hoogtepunt gekomen, mannen leefden met mannen en vrouwen met vrouwen, geheel tegen de scheppingsorde in. Later onderwijst de Heere Jezus ons dat, net zoals in de dagen van Noach en Lot, het ook zal zijn als de Heere Jezus terugkomt. Dit moet voor ons een aansporing zijn om waakzaam te zijn. Vandaag beleven wij in Nederland de dagen van Noach en Lot, de scheppingsorde wordt geheel veracht. Van een schepping in zes dagen door de Enige Waarachtige God van hemel en aarde wil men niet meer horen. Vandaag gaan we zelfs zover dat een man geen man meer hoeft te zijn en een vrouw geen vrouw, nee niet wat God schept is goed maar wat de mens bedenkt is beter. Het door God heilig ingestelde huwelijk tussen man en vrouw is vandaag niet meer normaal, men kiest een partner naar eigen smaak. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen is normaal geworden en als symbool van deze vrijheid gebruikt men de regenboog. Vroeger bouwde men de toren van Babel om God te tarten nu gebruikt men Zijn regenboog om Hem te laten zien dat wij zelf wel uitmaken wat goed en fout is. Nederland heeft de Bijbel als norm losgelaten en onze jonge mensen moeten nu de normen en waarden van de wereld als normaal gaan zien. Wee hen die zich uitspreken tegen deze nieuwe norm. Vrijheid van meningsuiting is de slogan van vandaag, maar wee hen die deze vrijheid gebruiken om aan te tonen dat Nederland zich verzondigd tegen God en dat we niets anders kunnen verwachten dan Zijn oordelen over deze gruwelijke aantasting van Gods heilige instellingen.

Helaas is dit moderne denken ook binnengeslopen onder hen die nog voorgeven met de Bijbel te willen leven. Vandaag de dag hoor je mensen zeggen dat zij Jezus liefhebben en blij zijn dat Hij voor hen stierf terwijl zij leven in een relatie die geheel tegen Gods Woord ingaat. Als Paulus ons ernstig waarschuwt met de volgende woorden: ‘Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven, 1 Cor. 6:10.’ Dan redeneren wij dat gewoon weg en menen dat liefde alles overstijgt. Een gelovige man kan gerust een andere man liefhebben en trouw beloven en samen met hem het leven delen. God is liefde, zo meent men, terwijl men niet beseft dat deze god een eigengemaakte god is. De God die aard en hemel schiep is een heilig God, Die het niet toelaat dat een mens Zijn wetten vertreedt en zich eigengemaakte wetten maakt. Paulus zegt duidelijk dat dat wat wij nu zien en beleven, het gevolg is van onze Godsverlating: ‘Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende, Rom. 1:22-27.’ Wat is er te verwachten als een land en volk zich zo verzondigd tegen de Schepper van hemel en aarde?

Het onderwijs van de Heere Jezus dat wij vandaag overdenken richt zich voornamelijk op de trouw tussen man en vrouw en de reinheid binnen dit huwelijksverbond. We beseffen wel dat de zonde die we zojuist beschreven, straks door Hem geoordeeld zal worden bij Zijn wederkomst. Verschrikkelijk zal dat zijn om dan ineens te ontdekken dat onze zelfgemaakte Jezus ons niet kent maar moet veroordelen op grond van recht. Lieve vrienden, ik hoop dat u beseft dat dit onderwerp het overdenken meer dan waard is, en tegelijk hoop ik dat u mij niet verkeerd begrijpt. Ik haat geen mensen, geen homo’s en geen lesbiennes, geen travestieten en geen onzeker gemaakte mensen die niet meer weten of ze nu man of vrouw zijn. Ik heb mensen lief en wil hen winnen voor het Koninkrijk van God. Ik veroordeel geen homo’s maar haat de zonde van homofilie omdat ik God liefheb en weet dat Hij dit haat. Ik bid dat God de ogen van Nederland, onze overheid en de kerken opent om eerlijk te worden tegenover God, zichzelf en onze naasten.

Overspel, het is vandaag een spel geworden, trouw zijn lijkt ouderwets geworden. Vandaag is de zonde van overspel meer dan ooit actueel geworden. De verleidingen tot deze zonde, liggen voor eenieder binnen handbereik. Hoeveel van de lezers of hoorders van deze overdenking moeten niet bekennen vervuild te zijn in het denken door wat hij of zij heeft gezien op de televisie, computer of telefoon? Onze jonge kinderen worden al overgoten met onreine beelden of ze dat nu willen of niet. Door deze vervuilde gedachten is de moraal vervaagt en zijn de ogen vol overspel terwijl menig hart schreeuwt om bevrijding. Lieve vrienden, de Heere Jezus leert ons dat het beter is om ons oog uit te rukken of onze hand af te hakken dan om in de hel geworpen te worden. Kom, laten wij opstaan, de realiteit onder ogen zien en afrekenen met dit kwaad voor het te laat is. Als u niet de baas bent over uw telefoon werp hem dan van u. Als uw computer u steeds lokt om te kijken naar dat wat uw ziel verwoest, een schuld over u brengt en uw moraal vernietigt, gooi hem dan in het vuur voordat u zelf in het vuur geworpen zult worden. Vrienden, trouw zijn, dat is wat God van ons vraagt. Mijn vrouw is mij van God gegeven en zij is het waard dat ik haar trouw blijf tot de dood ons scheid. Ik wil haar liefhebben, haar dienen en haar eren zoals God dat wil, zonder dat mijn hart en gedachten vervuild worden door de bagger die de satan mij wil voorschotelen. Mannen en vrouwen, laten wij terugkeren tot God en Hem dienen zoals Hij gediend wil worden. Als wij getrouwd zijn, laten wij dan trouw blijven tot de dood. Laten wij ervoor strijden dat hoererij in ons huwelijk niet hoeft binnen te treden. Als wij elkaar liefhebben, elkaar biddend dienen en de liefde bedrijven in de puurste vorm van liefde en romantiek, dan zal de duivel op ons geen grip hebben als het gaat om onreinheid. Vriend en vriendin, bent u afgedwaald, is het kwaad u overkomen en roept u om hulp? God is getrouw, buig uw knieën, breek met de zonden en schuil achter het bloed van het Lam. Hij wil u redden, reinigen, verlossen en in de vrijheid stellen. Laten wij waken en luisteren naar de wijze Salomo: ‘Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat; In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder. Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken, Spreuken 23:31-33.’ Terwijl wij met David bidden: ‘Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen, Ps. 119:37.’ Waakt en bid, de tijd is kort, nog is er genade, Jezus leeft en in Hem geborgen te zijn is alles waard. Nog even en Hij zal komen o wat een vreugde voor allen die Hem liefhebben en naar Gods geboden luisteren. Kom Heere Jezus. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 25-09-2017