Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Hebt gij dit alles verstaan

‘En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt, Matth. 13:51,52.’

Daar bij Kapernaüm aan het meer van Galilea klonken de woorden van Jezus, diepe lessen, voorgesteld in een vergelijkende vorm. Hij heeft het Woord van het Koninkrijk gepredikt waarbij Hij het Koninkrijk der hemelen voorgesteld heeft op verschillende manieren. Hij sprak de gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien waarbij zijn zaad viel op verschillende plaatsen en waarvan alleen het zaad dat in de goede aarde bezaaid werd, vrucht voortbracht. Hij vergeleek het Koninkrijk der hemelen bij een man dat goed zaad gezaaid had in de akker en waar de vijand kwam om onkruid te zaaien. Jezus sprak over het mosterdzaad en het zuurdesem, de schat in de akker en de parel van grote waarde en als laatst vergeleek hij het Koninkrijk der hemelen bij een net dat in de zee geworpen werd en allerlei soorten van vissen samenbrengt.

Vandaag komt de vraag tot ons, die Jezus ook aan Zijn discipelen stelde: “Hebt gij dit alles verstaan?” Ongetwijfeld moeten de discipelen aan het moment denken dat zij Jezus vroegen wat Hij toch bedoelde met de gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien. Hij antwoordde hen toen: ‘Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? Mark. 4:13.’ Hij heeft hen de gelijkenis uitgelegd en specifiek duidelijk gemaakt dat er vele soorten hoorders zijn en dat er toch alleen vrucht is bij hen die het Woord horen en het verstaan. Bij hen die het Woord horen, het overdenken, koesteren, aan hun hart drukken, ernaar leven en zodoende door het werk van de Heilige Geest vrucht voortbrengen, dat bedoelt de Heere Jezus met verstaan. Denk aan de Moorman van Candacé die uit de rol van Jesaja zat te lezen en er niets van begreep maar toen, door Gods Geest, zijn ogen opengingen, riep hij het uit: ‘Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden?’ Daar getuigde hij van zijn geloof in de Heere Jezus Christus, Die hij leerde kennen door de geschiedenis van Jesaja 53 waar Hij voorgesteld wordt als een Lam dat ter slachting geleid werd om onze zonden. Zo werkt Gods Geest ook vandaag. Er zijn mensen die zich verharden en de Heilige Geest weerstaan, zoals ook Stefanus zegt in Handelingen 7:51. Mensen die de Schriften kennen, ja velen zijn er die ervan genieten om de Bijbel te bestuderen, de geschiedenissen te overdenken, hele gedeelten uit het hoofd leren, anderen eruit onderwijzen en toch nog steeds, hardnekkig en onbesneden van hart, het werk van Gods Heilige Geest weerstaan.

Vrienden hebben wij de inhoud van de gelijkenissen verstaan? Hebben wij begrepen dat het niet zomaar prachtige verhalen zijn maar lessen die duidelijk maken dat niet iedereen een onderdaan is van het Koninkrijk der hemelen? Iedere keer als het Woord van God opengaat wordt het zaad gestrooid. De vraag die tot ons komt is wat het zaad gedaan heeft. Is het opgekomen om weer te verdorren of brengt het vrucht voort? Is in ons leven het Woord van God gaan leven en is ons karakter door de werking van Gods Geest aan het veranderen zodat vruchten zichtbaar worden. Driften worden langzaam maar zeker overwonnen, de hardheid is verbroken, liefdeloosheid is veranderd in liefde tot God en onze naasten, het ongeduld verschuift steeds verder naar geduld. De begeerte naar rijkdom, eer, macht en aanzien is aan het sterven om meer en meer plaats te maken voor een nederig persoon dat opziet in afhankelijkheid naar God en Zijn genade. Als dit niet het geval is dan hebben wij het Woord niet verstaan, dan hebben wij het niet aan ons hart gedrukt, gekoesterd en liefgehad. Misschien hebben wij dat wel gedaan maar dan was dat niet omdat wij Jezus erin vonden. Alle Godsdienst zonder Jezus is niets anders dan een waardeloze vorm. God kan alleen aanbeden worden in Geest en in Waarheid, en die Geest ontvangen alleen zij die Jezus omhelzen (Rom. 8), Hem liefhebben en Zijn voetstappen drukken, alleen zij die in Hem de Waarheid gevonden hebben.

Verstaan wij dat er nu in het Koninkrijk der hemelen ook nog onkruid opkomt dat zich vermengt met de ware gelovigen? Verstaan wij dat net zoals het kwaad zich in de wereld uitbreidt en de valse leer van de farizeeërs zich verspreidt, ook het leven met God niet ongezien kan blijven? Het zal net als de mostertplant gezien worden en het zal net als het zuurdesem, het hele leven doortrekken. Ik weet dat de Bijbel het zuurdesem vaak aanduidt als iets kwaads, zo worden wij gewaarschuwd voor het zuurdesem van de farizeeërs omdat hun valse wettische leringen de zielen misleidt en aftrekt van de eenvoud van het Evangelie. Toch geloof ik dat juist die heerlijke eenvoud die zich kenmerkt in een pure liefde tot de Heere Jezus zich als een zuurdesem gedraagt in het leven van de christen.

Verstaan wij dat Jezus Christus de schat in de akker is en zien wij Hem als de werkelijke Parel van grote waarde? Hebben wij er alles voor over om Hem te kennen, te volgen en te eren boven alles wat te eren is. Dienen wij door Hem onze Vader, door onszelf geheel over te geven aan Vaders trouw, liefde en genade? Dan mogen wij verstaan dat straks als het visnet zal worden gesloten en opgehaald wij niet zullen hoeven te vrezen. Dan zal het kwaad gescheiden worden van het goede, dan zullen de onvruchtbaren die de ongerechtigheid liefhebben, geworpen worden in de poel van vuur en sulfer, terwijl zij die met David verlangden om te wandelen in het spoor der gerechtigheid, zullen ingaan in de heerlijkheid van Vader om daar te schitteren als de zon.

De gelijkenissen zijn niet zomaar mooie verhalen die tot de verbeelding spreken maar verhalen die een zeer ernstige boodschap verbergen, die alleen openbaar wordt, voor hen die ernaar zoeken. Jezus zegt: ‘Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.’ Zoals een heer uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt zo mag de Schriftgeleerde, die gegraven heeft in de boodschap van het Koninkrijk der hemelen, nieuwe en oude dingen voortbrengen. Paulus zegt zo mooi: ‘Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, 2 Tim. 3:16.’ De Schrift waar hij op doelt is het ons bekende Oude Testament, dat is van God ingegeven en nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Zij die zich gereinigd mogen weten door het bloed van het Nieuwe Testament zullen dat nooit los kunnen koppelen van het Oude Testament. Jezus Christus is de vervulling, van dat, waar het Oude Testament naar wijst. Het Oude Testament openbaart ons Gods gerechtigheid en de wil voor ons leven. Het Nieuwe Testament openbaart ons dat wij alleen vergeving van zonden ontvangen door het geloof in de Heere Jezus Christus, Die ons in het Oude Testament wordt aangewezen in de offerdienst met haar vele bloedstortingen. Het Nieuwe Testament is als het ware een heldere lamp die ons de diepte van het Oude Testament openbaart. Habakuk zegt in het Oude Testament dat de rechtvaardige door het geloof zal leven (Hab. 2:4). Jezus is het voorwerp van dat geloof en zoals Hij leefde met een heilige eerbied voor Vader en Zijn geboden, zullen ook wij, die Hem liefhebben, willen wandelen in Zijn voetstappen.

Oude en nieuwe dingen mogen wij vandaag als dienaren onder het Nieuwe Verbond voortbrengen. Denk ook aan de woorden van Paulus: ‘En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend, 2 Kor. 3:4-6.’ De letter doodt maar de Geest maakt levend. Niemand van ons zal ooit het leven vinden in de letter van Gods Woord. De wet zal ons nooit dichter bij Gods genade brengen maar ons juist openbaren dat wij genade nodig hebben. Niemand zal door het houden van de wet de vrede van God ontvangen maar zij, die die vrede zoeken in Jezus Christus, zullen door het geloof, met Vader verzoend, de wet liefhebben, haar koesteren en oude en nieuwe schatten voortbrengen. Door Gods Geest zullen wij de volmaaktheid van wet en evangelie ontdekken, bewonderen en genieten. Het is belangrijk dit te verstaan. Vandaag heerst er een veelgehoorde opvatting dat het Nieuwe Testament niet meer zo streng is als het Oude Testament en dat de Nieuw Testamentische profeten geen oordeel hoeven aan te zeggen maar de liefde moeten prediken. Dit noem ik een liefdeloze leugenachtige leer uit het rijk der duisternis. God is liefde en Zijn liefde ontdekken wij alleen als wij wet en evangelie laten staan en de Christus der Schriften omhelzen als de Koning van ons leven. Onderzoek Zijn gelijkenissen en onderwijzingen en ontdek dat Hij spreekt over het oordeel dat straks voltrokken zal worden. Van dit oordeel hebben de apostelen en profeten gesproken, daarvoor gewaarschuwd en opgeroepen tot geloof en bekering.

De boodschap die put uit de oude en nieuwe schatten, spreekt van zonde, gerechtigheid en van oordeel en zal vol zijn van Christus Jezus Die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 12-11-2018