Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken

‘Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! Wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en ziet, meer dan Jona is hier! De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier! Mattheüs 12:38-42.’

Zijn Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Geen andere Naam is er gegeven onder de hemel waardoor de mensen moeten zalig worden. Gekomen onder ons mensen, heeft Hij ons de Vader geopenbaard en verkondigd dat Hij, als het Brood des Levens en de Deur der schapen ons alles geeft dat nodig is om terug te komen bij onze hemelse Vader. Jezus is Zijn Naam, Hij heeft door wondere tekenen en Zijn gesproken woorden geopenbaard dat Hij de Messias de Zoon van God is. Velen hebben Zijn tekenen gezien, velen hebben Zijn woorden gehoord en toch valt het ons op hoe hard en verhard veel menen waren. De Heere Jezus heeft de onbekeerlijkheid en boosheid van het hart geopenbaard en bestraft. Hij schroomde niet om in het bijzonder de vrome voorgangers aan te pakken, daar Hij wel wist dat de blinde leidslieden hun volgers in het verderf zouden storten. Wat een verantwoording rust er op hen die het Woord van God verkondigen, wat een verantwoording rust er op ons als wij het Woord van God in ons bezit hebben en daar van spreken.

Nog maar net heeft de Heere Jezus de vinger op de zere plek gelegd en onderwezen dat een kwade boom geen goede vrucht kan voortbrengen of Hij wordt door sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, gevraagd te bewijzen dat Hij de Messias de Zoon van God is. Heel onderworpen klinkt hun aanhef: ‘Meester!’ Hier lijkt het alsof zij Zijn gezag aanvaarden en Hem zien als een Rabbi maar dan klinkt hun vraag: ‘Wij willen van U wel een teken zien.’ Heeft de hemel dan nog niet genoeg geopenbaard dat zij oog in oog staan met Hem Die alle macht heeft in hemel en op aarde?

Nee Jezus, Die tijdens Zijn veertig dagen vasten de duivel heeft weerstaan, valt ook deze keer niet voor hun duivelse arglistigheid. Jezus, de Wonderbare Raadsman heeft niemand afgewezen die tot Hem kwam maar zij die komen zonder een aanbiddend hart zullen Zijn zegen moeten missen.

Jezus berispt hen met de volgende woorden: ‘Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet.‘ Zijn woorden waren niet alleen bestemd voor hen die de vraag stelden maar voor allen die daar stonden en Jezus hoogstens volgden om de tekenen. Dit boos en overspelig geslacht eist een teken. We hebben hier niet te doen met de afgoden dienende heidenen die van God en gebod niet wisten. Maar met hen die zich Israël noemden, met hen die leefden bij de Wet en de profeten. Door hun ongeloof en valse listige woorden tot Jezus bewezen zij een overspelig hart te hebben dat meer waarde hechtte aan eigen inzicht, meer vertrouwden op menselijke overleveringen dan op het levende Woord. Zij bewezen hoogmoedige zondaren te zijn, die niet wilden buigen voor de levende God.

Lieve vrinden wat is het gemakkelijk om te staren op de ongelovige Joden en te wijzen op hen die zich niet wilde bekeren. Maar vandaag komt de vraag tot u; hoe is het met uw hart? Heeft u in het onderwijs van Jezus de Zaligmaker van de wereld ontdekt? Heeft u ontdekt dat ook u Hem nodig hebt en dat Zijn bloed alleen u reinigen kan van al uw zonden? Heeft u Jezus lief om wie Hij is en wat Hij voor u gedaan heeft? Zo niet, dan bent u geen haar beter, nee dan wordt ook u gerekend onder het boze overspelige geslacht dat van alles verkiest, beredeneerd en verheerlijkt maar Jezus en Zijn gerechtigheid veracht. Zie dan toch het Lam Dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is vandaag nog dezelfde en allen die tot Hem komen zullen ontferming vinden.

Hoewel Jezus hen geen teken geeft, wijst Hij hen in Zijn genade toch op Jona als een type van Jezus. Jona gezonden om te prediken en een volk te behouden was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis dat hem als het ware als een graf verborgen hield. Zo zou straks de Zoon des Mensen gelegd worden in een graf, waarbij het er net als bij Jona, op leek van God verworpen te zijn. Maar Jona moest daar weer uit om een volk te behouden. Nineve heeft zich bekeerd op de prediking van Jona. Zo zou de Christus, de Zoon van de Levende God opstaan om Zijn volk te behouden, o glorie aan het Lam!

Hoe ernstig vervolgt Jezus Zijn onderwijs: ‘De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en ziet, meer dan Jona is hier!’ Toen Jona het oordeel verkondigde en de mensen als het ware hun schuld aanwees, bekeerden zij zich in zak en as en God bewees hen genade. Hier is niet Jona aan het woord maar Jezus de Verlosser, de genadige en barmhartige, zou er dan niet een veel grotere opwekking van bekering en geloof moeten plaatsvinden? Och lieve vrienden, of u nu een Jood of een heiden bent, wat is uw reactie op Jezus de Verlosser? Zal Nineve straks ook tegen u getuigen? Zij hadden niet de openbaring van God zoals wij die nu kennen, wij hebben het Woord van God van Genesis tot Openbaring en is dat dan niet genoeg? Denk ook eens aan de Koningin van Scheba zij had gehoord van de wijze Salomo en maakte een lange reis om hem te ontmoeten en zijn wijsheid te horen. Hier hebben wij te doen met de Opperste Wijsheid, al de schatten van wijsheid zijn in Hem verborgen. Hij Die vele malen meer is dan Salomo roept u op tot geloof en bekering, laat het dan niet zo zijn dat de Koningin van Scheba u straks zal veroordelen.

Het boos en overspelig geslacht vraagt om een teken terwijl God Zich zo duidelijk heeft geopenbaard in tekenen en wonderen en in het levende Woord. Vandaag de dag zijn er velen die niet op het Woord willen of durven vertrouwen maar wachten op een bijzonder teken, een stem of een wonder. Zij zijn onverschillig onder Gods oproep tot bekering en geloof of zijn bang zichzelf te bedriegen waarbij zij meer gehoorzaamheid en onderworpenheid aan satan openbaren dan aan de roepstem van God die oproept om tot Hem te komen. Veel mensen die zich verschuilen achter hun onmacht en God als het ware dwingen om hen een duidelijk teken van Zijn wil tot vergeving te tonen, bewijzen daarmee niet beter te zijn dan het boos en overspelig geslacht in Jezus dagen. Het is niet zozeer een niet kunnen maar veelmeer een niet willen. Zij menen God ter verantwoording te kunnen roepen voor het feit dat zij niet geloven, terwijl God alles gedaan heeft wat nodig is. God de Vader zond Zijn Zoon de Heere Jezus Christus, gaf Hem over tot een offer voor de zonden van de hele wereld opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan maar eeuwig leven heeft. Als wij dat geloven, ons tot God bekeren en vertrouwen dat om Christus wil al onze zonden vergeven zijn, dan zijn wij niet langer een boos en overspelig geslacht maar door Gods genade kinderen van de Allerhoogste.

Lieve vrienden het is niet gemakkelijk om u te wijzen op uw schuld en uw harde hart, toch is dat de weg waardoor God mensen wil bereiken. Zijn liefde roept ons tot inkeer, Zijn liefde lokt ons om ons tot Hem te wenden, Zijn liefde, Zijn genade en ontferming is zo groot dat een ieder die tot Hem komt, niet zal afgewezen worden maar Zijn liefde zal genieten in een vredevol hart dat weet dat alle zonden om Christus wil vergeven zijn. Het is mijn gebed dat de woorden van Jezus voor u tot rijke zegen zullen zijn. Wat zal het heerlijk zijn om straks als de bazuinen klinken niet te hoeven verstommen maar vol vreugde onze Heiland tegemoet te gaan. Aan u de keuze, stelt u uw bekering uit en verkiest u straks geoordeeld te worden door de mensen van Nineve en de koningin van Scheba om uit de mond van de Koning der Koningen te horen: ‘gaat weg van Mij!’? Of verkiest u het leven in Christus Jezus onze Heiland? Haast u spoedt u dan om uws levens wil, vandaag heeft u nog de mogelijkheid, morgen misschien niet meer. Buig uw knieën, belijd uw zonden, bekeert u en smeek God om Zijn genade, vertrouw Hem op Zijn Woord, Hij zal u door het bloed van het Lam reinigen van al uw zonden!

Lieve broeders en zusters, volg gehoorzaam de stem van uw Heiland, verblijdt u in de Heere ten allen tijd en schroom niet om met Jona de oproep tot bekering te doen klinken. Nee het is niet makkelijk, maar weet dat God door Zijn Geest zorg zal dragen voor de vrucht op het zaad wat u zaaien mag. Zouden wij, nu de tijd nog kort is, ons niet moeten toeleggen op het verzamelen van schatten in de hemel, tot eer en glorie van onze God? God zegene u. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 03-09-2018