Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in de zee geworpen net

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden, Matth. 13:47-50.’

Opnieuw stelt de Heere Jezus het Koninkrijk der hemelen vergelijkenderwijs voor. Nu als een in de zee geworpen net dat allerlei soorten vis samenbrengt. Als het net vol geworden is, trekken de vissers het aan de oever om de vangst te sorteren. Het goede wordt in de vaten gedaan en het kwade weggeworpen. Het blijft een bijzonder gezicht om vissers bezig te zien. Wij Nederlanders hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gezien hoe onze Nederlandse vissersboten de haven binnenkomen met hun vangst. Als kleine jongen vond ik het geweldig om mee te varen en te zien hoe de netten werden uitgeworpen en na enige tijd weer opgehaald. Vol verwachting keek ik mee om te zien wat de vangst was. Van alles kwam er tevoorschijn, prachtige vissen, groot en klein. Maar tussen die vangst zat ook altijd van alles dat toch niet waardevol bleek te zijn. Voor mij zag alles er interessant uit en ik kon het verschil niet zien tussen wat nu wel en niet goed was maar de keurmeesters zagen het wel en wierpen de giftige en onbruikbare dieren aan de kant. Bijzonder indrukwekkend vond ik het om te zien hoe in Afrika de vissers te werk gingen. Er waren kleine houten bootjes die ‘s morgens vroeg de gevaarlijke zee opgingen om later in de middag hun vangst op het strand te laten sorteren, een fascinerend schouwspel om nooit te vergeten. Ook waren er vissers die het heel anders aanpakten. Vanaf het strand brachten zij een heel groot net in de zee. Aan twee kanten was een groep mannen die het net vasthielden. Wat was het spannend voor mij om mee te doen. Na enige tijd, sloten wij het net door naar elkaar toe te lopen. Vol verwachting trokken wij het op het droge. Geweldig om die spartelende vissen te zien en dan te zien hoe de vakkundige mannen de vangst scheidden. Prachtige eetbare vissen maar ook prachtige levensgevaarlijke en zeer giftige vissen in één net verzameld.

Zo is het ook in het Koninkrijk der hemelen. De mensen die bij de zee naar Jezus luisterden kenden allemaal het beeld dat Hij gebruikte. Op het water, waar zij over uitkeken, was altijd wel een vissersboot te zien. Waren de discipelen van Jezus zelf ook geen vissers? Ja op een dag had Jezus gezien hoe Petrus en Andréas hun net in de zee wierpen (Matth. 4). Toen riep Hij hen: ‘Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Lukas beschrijft zo mooi in hoofdstuk 5 hoe Jezus op een dag in het bootje van Petrus zat en nadat Hij het Woord tot de mensen gesproken had, opdracht gaf om het water op te gaan en te vissen. Petrus spartelde wat tegen omdat hij de hele nacht gevist had zonder iets te vangen maar gaf uiteindelijk toch gehoor. Hoe groot was hun verwondering toen de netten zo vol waren dat twee schepen de vangst nauwelijks kon bevatten. Het vulde Petrus met zoveel ontzag dat hij ineens zijn nietigheid voelde tegenover de almacht van Jezus. Hij viel neer en riep het uit: ‘Heere ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.’ En dan klinken zo liefdevol en ernstig de woorden van Jezus: ‘Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.’

De boodschap van het Evangelie, is als het ware het net dat uitgeworpen wordt in de mensenzee van deze wereld. Petrus mag de wereld intrekken om de mensen te wijzen op Jezus Christus, Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Petrus mag wijzen op de gekruiste en opgestane Zaligmaker, Die Zichzelf over gaf tot in de dood om ons mensen te verlossen van de dood. Hij Die zonder zonden, als een vervloekte aan het kruishout stierf deed dat om ons te verlossen van de vloek die op ons was vanwege de overtreding van Gods heilige wetten. Hij kwam als de goede Herder om verloren schapen op te zoeken en terug te brengen bij Zijn kudde. Hij heeft ons de Vader geopenbaard opdat wij als kinderen van de Vader zouden wandelen. Zo mocht Petrus de mensen oproepen tot bekering en het geloof in Christus als de Enige Weg tot de Vader. Wat een liefdevolle klanken zijn toch de Evangelieklanken. Wat een zegen dat het net vandaag nog uitgeworpen is, nog even en het zal sluiten.

Nog even en er zal een einde komen aan de verkondiging van de boodschap vol liefde en genade. Nog even en het net zal opgehaald worden. De Heere Jezus zegt: ‘Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.’

Al zesduizend jaar klinkt de Evangelie boodschap. Al zesduizend jaar worden wij gewezen op het bloed dat reinigt van alle zonden. Al die tijd heeft God de Vader in Zijn genade het enige middel tot behoud aangewezen. Zoals Abraham, de vader van alle gelovigen wordt genoemd, zo is er aan de eerste mens Adam gepredikt dat alleen het geloof, het vertrouwen op God de Vader, ons in relatie kan brengen met Hem. Vader heeft gezien dat wij, van Hem afgekeerd, onze eigen weg zijn gegaan in zonde en ongerechtigheid. In zonde omdat wij in Hem niet geloofde en ongerechtigheid omdat wij Zijn heilige wetten hebben overtreden met gedachten, woorden en werken. In Zijn genadige ontfermen heeft Hij ons de Weg aangewezen tot terugkeer en behoud. Door het geloof dat Christus alleen onze gerechtigheid is, schenkt Vader ons vergeving van schuld en zonden en het eeuwige leven. Wat een vreugde om die God te kennen, lief te hebben en te dienen. Wat een vreugde om samen met de vissers aan het net te mogen staan. De vissers zien uit naar het uur van de waarheid. Het uur dat Christus komt, het uur dat Zijn engelen de bozen van de rechtvaardigen zullen scheiden. Dan zal de ongerechtigheid verbranden in het helse vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is, dan zal gerechtigheid voor eeuwig overwinnen.

Vrienden, hoe zal het met ons zijn in dat uur? Zijn wij in het net van het evangelie gesloten? Hebben de klanken van het Evangelie uw hart bereikt en u doen beslissen om geen andere Naam onder de hemel te willen dienen dan de Naam van Jezus? Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een net dat in de zee geworpen is. Het vergadert vele vissen. Als wij om ons heen kijken dan zien wij verschillende kerken en gemeenten. Veel verschillende namen, culturen, gewoonten en vormen. Als het net straks opgetrokken wordt dan zien we wat de boodschap van het Koninkrijk gedaan heeft. We zullen kleine kinderen en oude grijsaards zien. We zullen predikers, evangelisten, zondagsschool juffrouwen en sabbatsschool meesters zien. Apostelen, profeten, dienstknechten, slaven en koningen zullen samen in dat net gesloten zijn. We zullen mensen zien die zeer wettisch geleefd hebben en mensen die de vrijheid voorstonden, we zullen gedoopte kinderen zien die zelf geen keuze konden maken en jongeren en ouderen die ervoor kozen om zich te laten dopen als belijdenis van hun geloof in Christus. We zullen mensen zien die meededen aan de broodbreking en mensen die dat niet deden. We zullen mensen zien die zo gemakkelijk anderen veroordeelden en mensen die dat niet deden. Er zullen mensen zijn die elkaar daar, in dat net ontmoeten, die elkaar niet luchten of zien konden maar ook zullen er zijn die elkaar broeders en zusters noemden. En dan is daar de Keurmeester… Het oordeel dat daar geveld wordt is een rechtvaardig oordeel. Daar zal geen tegenstribbelen meer baten, daar zal een beroep op een belijdenis, een kerkgenootschap, goede werken of een doop ons niet baten, daar zullen we geen indruk maken op de keurmeester of wij nu de zondag of de sabbat, de wet of het evangelie predikte. Daar zal gerechtigheid scheiding maken. Daar zal gelden of de liefde van Christus ons heeft ingewonnen, of Zijn genade ons vervulde met aanbidding en verwondering. Daar zal gekeken worden of de vruchten van de Geest zichtbaar waren in onze levens. Wat zal het daar uitmaken of we rijk of arm waren, of we veel of weinig kennis hadden, of we veel of weinig vrienden hadden, of we veel of weinig goede werken hadden waar wij ons op konden beroemen? Nee, alle kennis hoe goed of hoe kwaad zal daar geen verschil maken. Daar zal het de grote vraag zijn of wij Christus hebben liefgehad, de Vader hebben geëerd door Zijn Zoon te volgen en te vertrouwen dat ons al onze zonden om Zijns Naams wil vergeven zijn.

Wij allen kunnen weten hoe het in dat uur met ons zal zijn. Ja wij moeten het weten. Niemand van ons mag met een misschientje verder leven. Hebt u Jezus lief? Hebt u uw zonden beleden en gelooft u dat het bloed van Christus u reinigt van al uw zonden? Hebt u uzelf voorgenomen om te leven in afhankelijkheid van uw hemelse Vader en Hem te dienen hoe uw leven ook zal lopen? Niet uw redenatie maar uw geloof en daden zullen het verschil maken in dat ontzaggelijke uur.

Wat een verschrikking zal het zijn om straks gegrepen te worden en geworpen in de poel van vuur omdat u niet hebt willen luisteren naar het Woord van God en dat terwijl u het voorrecht had gerekend te worden bij hen die het Evangelie kenden. Wordt wakker het is nog de tijd, nog even en het net zal zich sluiten.

Lieve broeders en zusters, u die Jezus liefhebt en Hem mag volgen, hebt goede moed, nog een kleine tijd, verblijd u in de Heere, maakt Hem groot en verkondig anderen deze boodschap, totdat Hij komt. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 05-11-2018a