Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ‘t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken, Matth. 13:31-32.’

In de gelijkenissen spreekt de Heere Jezus steeds over het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods. Het is dat heerlijke Koninkrijk waarvan Jezus Koning is, Hij regeert over al wat in de hemel en op de aarde is. Tegenover Zijn Koninkrijk staat het koninkrijk van de vorst der duisternis, de duivel met zijn vele demonen. Hoewel het lijkt alsof de duivel machtiger is dan Jezus, is dat slechts schijn. De duivel weet dat hij nog een kleine tijd macht heeft, voor zover dat hem van boven gegeven wordt, hij weet maar al te goed, dat het moment van zijn vernietiging aanstaande is. Straks zal de Koning der koningen, Jezus de Messias komen en de sidderende satan nemen om hem, met al zijn demonen te werpen in de poel van vuur en sulfer. Satan beeft want hij weet dat Jezus leeft, daar aan Golgotha’s kruis dacht satan de overwinning te behalen, maar had niet in de gaten dat juist daar aan dat vervloekte hout de Overwinnaar over het rijk der duisternis Zijn leven gaf opdat Zijn Koninkrijk zou zegevieren. In dat uur van grote duisternis, waar de Schepper van hemel en aarde Zijn leven gaf, werd verzoening gebracht voor de zonde van de wereld, Hij stierf en stond op uit de dood als de grote Triomfator over de dood, de hel en het graf. Heel de hemel heeft gejuicht op dat grote moment dat de Levensvorst als de Koning der koningen de dood overwon terwijl satan zijn vermorzelde kop schudde. Nog een kleine tijd en satan zal voor eeuwig het onderspit delven, maar pas op, van die tijd maakt hij gretig gebruik om zoveel mogelijk chaos, verwarring, angst, haat en pijn te zaaien.

Nu is het de grote vraag, bij welk koninkrijk behoort u? Bent u een gewillig onderdaan van Koning Jezus, hebt u uw leven als het ware afgelegd door uzelf over te geven aan Zijn regering? Staat uw leven in het teken van Jezus volgen, hebt u Hem lief omdat Hij u eerst heeft liefgehad? Weet u dat Zijn bloed u gereinigd heeft van al uw zonden en dat ook de zonden, waarin u struikelt, door Zijn bloed gereinigd worden? O wat een vreugde om een onderdaan te zijn van dat Koninkrijk, dan is Jezus uw Verlosser, Redder, Zaligmaker en Vriend, ja uw Hogepriester en Koning. Hij heeft u verzoend met uw hemelse Vader, Hij draagt u, sterkt en steunt u, vervuld u met Zijn Heilige Geest en zal u straks tot zich nemen als Zijn Koninkrijk zal overwinnen waarbij het rijk van de duisternis voor eeuwig verleden tijd zal zijn. O Glorie aan het Lam, Hij Die de zonde op Zich nam heeft getriomfeerd en zal voor eeuwig triomferen. Maar, als Jezus niet het middelpunt van uw verlangen en uw hartstochten is, als Hij niet de Koning over heel uw leven is, dan bent u een slaaf van koning satan. Dan is de duivel degene die uw agenda, verlangens, gedachten en daden regeert. Bedenk toch vandaag de ernst van uw situatie en bekeert u, nu het nog kan. Bedenk toch de liefde die God heeft laten zien in het zenden van Zijn Zoon. Bedenk dat Hij niet uw ondergang maar uw behoud voor ogen heeft, daartoe gaf Hij Zijn Zoon, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Laat niets u afleiden van de ernst van deze situatie. Het is of met Jezus voor eeuwig behouden of straks met uw koning in de poel van vuur en sulfer eindigen omdat u zich niet hebt willen bekeren en niet hebt willen buigen voor Koning Jezus.

Wij geloven en weten met een vaste zekerheid dat het Koninkrijk van Koning Jezus straks de overhand zal krijgen en zal uitlopen in een vrede die de nieuwe aarde en hemel zal vervullen, daar zal geen zonde, geen pijn, geen verleiding en verdeeldheid meer gevonden worden. Wat een vreugdevol vooruitzicht, om met alle broeders en zusters, die er ooit geleefd hebben en nog zullen leven straks voor altijd bij onze Jezus te zijn. Hoe groot, hoe heerlijk hoe ontzagwekkend, alles overtreffend zal dat Koninkrijk zijn.

Hoe bijzonder, dat dat ontzagwekkende, alles overtreffende, zo klein kan beginnen. Want dat is waar Jezus onze gedachten op richt in de gelijkenis van het mosterdzaad. Een mens nam het zaad van de mosterdplant dat tot een van de kleinste zaden behoort en zaait het in zijn akker. Dat zaad dat niet groter is dan één millimeter, ondergaat in de grond het proces van sterven, ontkiemen en groeien waarbij het uitgroeit tot een plant van boomformaat. Hoewel de mosterdplant in Nederland niet groter wordt dan ruim een meter, kan het in Israël uitgroeien tot ruim drie en een halve meter. Waarbij de vogels op de takken hun rust vinden. Zo ook met het Koninkrijk der hemelen, Jezus Zelf spreekt naast het mosterdzaad ook over het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft om veel vrucht voort te brengen (Joh. 12:24). Moeten we dan niet denken aan Jezus, hoe Hijzelf in de aarde is gelegd, ja hoe Hij gestorven is, opdat wij leven zouden? Dat wat zo ogenschijnlijk klein begon, is uitgegroeid tot een wereldwijde gemeente van volgelingen van Jezus. Volgelingen van Jezus, die net als Hij ook met Hem zijn gestorven om in het nieuwe leven de glorie aan God te brengen. Paulus zegt het zo treffend in Kolossenzen 1:3: ‘Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.’ Niet meer ik leef maar Christus leeft in mij, wat ik wil is niet belangrijk maar wat God wil, dat doet ertoe. Wat mensen over u en mij zeggen is niet belangrijk als zij God maar in u en mij zien. Zij hebben Jezus gehaat, zo zullen zij ook allen haten die Jezus volgen en van Hem spreken, terwijl anderen Jezus zullen vinden.

Zoals het kleine mosterdzaad is uitgegroeid tot boomformaat, zo zal dat wat zo klein begint, uitgroeien tot iets machtigs. Dat hebben wij gezien in Christus dood en opstanding en in de vrucht die wij daardoor genieten, maar zo ook in onze persoonlijke levens. Het kan zo klein beginnen, misschien wankelend met een hart vol twijfel en angst gekomen tot aan de voeten van de Heiland. In Hem het leven gevonden daar waar de zonden werden beleden en de hand als het ware gelegd werd op het Lam dat voor ons de dood inging. Dat geloof dat zo klein, zo bestreden en zo nietig leek, kan uitgroeien tot een machtig iets dat bergen weet te verzetten. Waarom? Omdat het leert af te zien van eigen kracht en inzicht en meer en meer leert vertrouwen op God, Die doet wat Hij belooft.

Als u Jezus nog niet volgt, buig dan vandaag uw knieën, leg uw hand maar in de Zijne, vertrouw uw leven aan Hem toe. Belijd uw zonden, de zonden die u ziet, misschien uw liegen en bedriegen, uw stelen, overspelige gedachten, het pijnigen van anderen, uw hoogmoed, zelfzucht, gierigheid, afgoderij en boosheid. Misschien zegt u; “maar ik zie ze niet duidelijk genoeg.” Besef dan dat u zolang u niet Jezus als Koning hebt, een vijand van Hem bent, is dat geen grote zonden? Als u nog nooit hebt vertrouwd op Zijn genade en onbevattelijke liefde, dan is dat de zonde die scheiding maakt tussen God en u. Vandaag kan de dag van de grote omkeer zijn, kom laat vandaag de dag van uw zaligheid zijn, sterf aan uzelf, stap af van uw troon en laat Koning Jezus daar plaatsnemen. Broeders en zusters, wat een zegen dat u gekomen bent op dat punt dat Jezus voor u alles werd, dat Hij niet langer een zaligmaker was, maar voor u de Zaligmaker werd. Ja dat u met heel uw hart geloven mag dat Zijn bloed u reinigt van al uw zonden. Doet het leven u soms pijn? Lijken de zorgen en de tegenslagen u soms teveel te worden? Valt de strijd tegen de zonden en de duivel u zwaar? Breng dit alles maar bij uw Koning, die tegelijk uw Hogepriester is, Hij weet wat u nodig heeft en zal dwars door dit proces van sterven aan uzelf iets heerlijks tevoorschijn doen komen. Petrus zegt zo mooi: ‘Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen, 2 Petr. 3:18.’ Zoals het mosterdzaad haar wortels uitslaat in de aarde en opwast tot iets grootst, zo mag u uw wortels uitslaan door te vertrouwen op Gods genade en toe te nemen in de kennis van Hem. Hem zij de glorie. Uw leven zal vrucht dragen tot meerder eer van Uw Koning en zo zal uw leven bijdragen tot de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, zondaar voor zondaar, ja, ziel voor ziel. Kom broeders en zusters, laten wij net als onze Meester, de eer van Vader zoeken en vrijmoedig getuigen van het komende Koninkrijk waarvan Jezus de Koning is. Laten wij met elkaar beseffen dat wij in Hem meer dan overwinnaars zijn, laten wij zoeken Hem te verheerlijken in onze woorden en daden en beseffen dat alleen door Zijn Naam de zondaren het leven zullen vinden. Getuig daar dan vrijmoedig van totdat Hij komt, het zal nu niet lang meer duren Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 15-10-2018