Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman die schone parels zoekt

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve, Matth. 13:45,46.’

De Heere Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een mens die een schat in de akker vond en alles verkocht om die schat in bezit te krijgen. Om het belang van de boodschap goed door te laten dringen onderstreept Hij het als het ware met de gelijkenis van de koopman die op zoek was naar voortreffelijke parels. Deze koopman, bekend met parels en altijd op zoek naar de parels van waarde, stuitte op een dag op een parel die voor hem zo waardevol was dat hij heen ging en alles verkocht wat hij had om deze ene parel van grote waarde te kopen.

Terwijl de ene man op het aller onverwachts de schat in de akker vond zonder daar specifiek naar te hebben gezocht is deze koopman actief op zoek geweest naar een waardevolle parel. Allebei zijn ze zo onder de indruk van hun vondst, dat ze er alles voor over hebben om het in bezit te krijgen.

Zo is het ook in het Koninkrijk der hemelen, op zo veel verschillende manieren zijn de onderdanen van Koning Jezus Zijn onderdanen geworden. Toch hebben zij allen dezelfde overtuiging, Jezus Christus is hun grootste Schat, ja Hij is hun Parel van onbevattelijke waarde. Met de bruid uit het Hooglied zeggen zij; ‘…al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend… Hoogl.5:16.’

We zouden de koopman, op zoek naar parels, best kunnen plaatsen in deze tijd waarin eigenlijk iedereen op zoek is naar parels. Voor de één is dat geluk, voor de ander de liefde, weer een ander zoekt naar rijkdom, terwijl zijn buurman op zoek is naar eer. Allen op zoek naar iets moois dat toch uiteindelijk zal verbleken als de parel van grote waarde gevonden wordt. Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat iedere parel toch uiteindelijk maar een betrekkelijke schoonheid heeft. Wat blijft erover van het geluk als er oorlog, honger of ziekte uitbreekt? Komt er zelfs aan de prachtige parel van de liefde niet eens een einde en wat is rijkdom als ziekte het lichaam kwelt? De parel van eer is bijzonder mooi maar zal toch eens eindigen in de dood. Wie kan er iets van deze aarde opnoemen dat echt mooi blijft? Het mooiste meisje van de stad wordt toch eens een oude vrouw met de tekenen van de tijd op haar gezicht, ook heel mooi, maar toch anders dan de jonge man haar voor ogen had. De jonge man die alles op alles zet om die prachtige auto, zijn parel, in bezit te krijgen, moet er toch eens achter komen dat zijn parel maar van betrekkelijke waarde is. Het meisje dat uitblinkt met haar talenten komt toch eens iemand tegen die net iets meer talenten blijkt te bezitten. Kortom, de parels van deze tijd, hoe waardevol ook, zijn niet van onschatbare waarde.

Toch is er een parel van onschatbare waarde, die nooit zijn waarde verliest, het is Jezus Christus de Zoon van God. Van Hem staat er in de Bijbel: ‘Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE, Spr. 8:35.’ Daarom wil ik u en jou vandaag aansporen om die Parel te zoeken als u Hem nog niet gevonden hebt. Maak er net als de koopman u werk van om die parel te zoeken. Niet zomaar de parels die toch uiteindelijk ingewisseld zullen moeten worden voor De Parel van grote waarde, nee zet uw hart op Die Ene Parel. Rust niet voordat u Jezus Christus hebt leren kennen als De Parel van grote waarde.

Paulus, de Apostel kon heel wat parels opnoemen, parels van waarde. Hij was besneden op de achtste dag, geen heiden maar een geboren Israëliet uit de stam van Benjamin. Daarbij kwam ook nog eens dat hij naar de wet behoorde tot de Farizeeërs en rechtvaardig geoordeeld kon worden. Toch, toen Hij oog in oog kwam met de Heere Jezus Christus, verbleekten al die parels in één ogenblik. Alles waar hij zich tegenover mensen op beroemen kon, bleek nu in het uur van de waarheid niet van waarde te zijn.

Paulus kwam erachter dat Hij voor God niet kon bestaan. Met al zijn gerechtigheid, zijn goede werken, zijn ijver en zijn positieve aanbevelingen van mensen, stond hij schuldig tegenover God. Zijn schuld maakte scheiding tussen God en Zijn ziel. In het bezit van al die prachtige parels had Paulus geen oog voor De Parel van grote waarde, nee zijn hart was vol haat en vijandschap tegen Christus en Zijn gemeente. O wat een onbevattelijke genade dat God in Zijn liefde deze vervolger opzocht, hem tot Zich trok en zijn ogen opende voor de onbevattelijke waarde in deze Parel ons van God gegeven. Paulus zegt: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht, Filip. 3:7.’ Al die dingen waarop hij zich tegenover mensen kon beroemen bleken waardeloos in het licht van Gods rechtvaardig oordeel. Al die waardevolle dingen heeft hij veracht toen hij de waarde zag in Christus Jezus Die alleen Zijn hoop, zijn vrede en eeuwige leven kon zijn. ‘Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, Filip. 3:8.’ Paulus zag in Christus alles wat hij nodig had, hij gaf zijn leven over in de handen van God, gelovend en vertrouwend dat Christus alleen zijn gerechtigheid was. Nu, door het geloof levend, mocht hij weten met Christus gekruisigd te zijn, zijn wil was niet meer belangrijk, de wereld had haar glans verloren en Paulus wilde alleen nog maar roemen in Christus terwijl hij Zijn voetstappen volgde. In Galaten 6 vers 14 zegt hij: ‘Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.’

Vrienden zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, Hij is de grootste schat die we ons voor kunnen stellen, Hij is de Parel van grote waarde. De profeten hebben van Hem gesproken en Hem door het geloof aangewezen als het Lam Gods, ja als de Messias in Wie zondaren het leven zouden vinden. Petrus zegt het zo mooi in Handelingen 10:43: ‘Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.’

In deze Parel van grote waarde is werkelijk alles te vinden. Hem te kennen is meer dan alles waard, ja dan kunnen we met de psalmdichter zeggen: ‘Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn, Ps. 4:8.’ Dan zullen we daarvan getuigen en met Johannes, Petrus, Paulus en zoveel anderen de onbevattelijke rijkdom in Hem, vertellen aan de wereld om ons heen. Paulus zegt: ‘Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, Ef. 3:8.’ In zijn brief aan de gemeente van Kolossenzen zegt hij: ‘In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, Kol. 2:3.’

Maar wat maakt de Heere Jezus dan tot zo’n Parel van grote waarde? Wat maakt Hem nu zo waardevol dat we alles zouden moeten verkopen om Hem te bemachtigen en hoe moeten we dat dan concreet doen? Hij is de Parel van grote waarde omdat Hij God Zelf is. God Zelf kwam naar deze aarde om ons mensen Zijn onbevattelijke liefde te laten zien, deze te laten proeven en genieten. Hij is de bron van liefde. God de Vader gaf Zijn Zoon als de Parel van grote waarde opdat hij ons weer terug zou krijgen in Zijn nabijheid. Door het offer van Zijn Zoon is de weg geopend tot het Vaderhart. De mens, vijandig tegen God en Zijn weg, vol van zonde en ongerechtigheid kon op geen enkele andere wijze terugkomen dan door het offer van Jezus Christus. Hij stierf plaatsvervangend, zonder zonde voor de zondaren opdat wij door het geloof in Hem, ja in een dankbaar aanvaarden van Hem als onze Zaligmaker, weer verzoend zouden worden met onze Vader. Als dat geen Parel van grote waarde is… In Hem woont alle wijsheid, alle kennis, alle liefde, gerechtigheid en heiligheid. Door het geloof in Hem worden wij deelgenoot van al deze weldaden. In Hem geborgen hebben wij eeuwig leven, vrede, gerechtigheid en heiligheid, ja een volzalige toekomst ligt voor ons. Een toekomst waarin wij voor altijd met en bij God zullen zijn zonder zonde, pijn en verdeeldheid, waar geen satan en hel meer zijn zullen. Het enige wat wij hoeven te doen om deze Parel in bezit te krijgen is alles los te laten ons tot God te keren en Hem te ontvangen. Broeders en zusters, koester deze Parel en laat Hem schitteren in de wereld om ons heen. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 30-10-2018