Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker, Matth. 13:44.’

De Heere Jezus heeft in Zijn gelijkenissen veel beelden genomen om ons duidelijk te maken wat het Koninkrijk der hemelen is, hoe klein het begonnen is en hoe het alles doortrekt. We zagen hoe de boze met zijn duistere werken probeert het Koninkrijk der hemelen tegen te gaan maar ook, hoe uiteindelijk het Koninkrijk der hemelen voor eeuwig zal zegevieren. Vandaag denken we na over de woorden van de Heere Jezus waarbij Hij het Koninkrijk der hemelen vergelijkt met een schat die in de akker verborgen is. Op een gegeven moment is er een mens die die schat ontdekt, haar verbergt en heengaat om alles wat hij bezit te verkopen. Van de opbrengst koopt hij de akker en is daarmee de rechtmatige eigenaar van de schat geworden.

We weten niet precies hoe de man tot de ontdekking kwam dat er een schat in de akker verborgen was. Het kan zijn dat hij het land aan het bewerken was toen hij op de schat stuitte, het is in ieder geval zeker dat de schat voor hem zo waardevol was dat hij alles in het werk stelde om het in zijn bezit te krijgen, het mocht hem alles kosten.

Misschien kent u zelf wel een vergelijkbare situatie in uw eigen leven waarbij u iets vond dat waardevol voor u was. Ik moet denken aan het moment dat ik samen met mijn zoon in het bos op de grond zat te praten, zijn kleine vingers wreven een stukje steen schoon dat in de grond verborgen was. Hij probeerde het steentje uit de zwarte grond te peuteren. We pakten ieder een stukje hout en peuterden rondom het stukje steen. Hoe langer we bezig waren hoe groter de steen voor ons werd. Hoe meer we zagen, hoe meer we onder de indruk kwamen van de veelkleurigheid van deze steen, die we op zo’n bijzondere manier ontdekte. Uiteindelijk hebben we de grote zware steen uit de grond weten te krijgen. Met de voor mijn jonge zoon kostbare schat op mijn schouder, liepen wij al pratend over de schat in de akker, naar onze auto. Toen we ‘s avonds voor zijn bed zaten te praten, nam hij de steen, die ondertussen op zijn kamer lag en ging daarop zitten. We hebben de Heere gedankt voor Zijn grootheid en de heerlijke lessen die Hij ons geeft in het leven van alle dag. Wat een zegen om uit genade te mogen rusten in God, Die onze Steenrots, onze Toevlucht, Schild en Hoog Vertrek is. Voor de één is Hij een steen des aanstoots terwijl Hij voor de ander de Rots is waarop wij staan.

Afgelopen week liep ik samen met mijn neef in het bos te wandelen. Plotseling stonden we stil en zagen een verroest gedeelte van een auto uit het zand steken. Vol verbazing onderzochten we het gedeelte dat zichtbaar was en constateerden dat het ging om een oude auto die daar waarschijnlijk al heel lang onder het zand verborgen lag. Hoe langer we keken, met ogen en handen, hoe meer er zichtbaar werd. We ontdekten, hoewel bijna alles verroest en vergaan was, een nog prachtig verchroomde handgreep van de motorkap. Uiteindelijk zijn we al redenerend over deze vreemde vondst verder gewandeld en lieten het voor wat het was.

Een steen, een auto, twee voorwerpen met een verhaal. Bij de steen werd koste nog moeite gespaard en zij is tot op de dag van vandaag een bijzondere zichtbare herinnering aan de geestelijke lessen die we toen mochten leren. De auto ligt er nog, wie zal ons vertellen wat er onder het zand in deze auto verborgen is? Misschien moet ik de moeite eens nemen om de auto op te gaan graven…. Zal die dag ooit komen?

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker. Vrienden, is er een grotere schat denkbaar dan Jezus de Christus? Hoe schittert Zijn heerlijkheid al vanaf de grondlegging van deze wereld. Net na het droeve, duistere moment waar Adam en Eva God ongehoorzaam werden en de duivel meer eer en vertrouwen gaven dan God hun Schepper en Vader, nam God een onschuldig dier, doodde dat en bekleedde Adam en Eva ermee. Daar waar de zonde de grote ommekeer in de wereldgeschiedenis bracht, bracht God ons genade terwijl het bloed van het dier heen wees naar de komende Messias, Die plaatsvervangend Zijn leven af zou leggen. Vele offers zijn gevolgd, die allen heen wezen naar de Zoon van God, Die, als het beloofde Zaad, komen zou om de kop van satan te vermorzelen. Hij is gekomen en als het Lam van God gestorven en begraven maar ook weer opgestaan. Hij is als de grote Overwinnaar opgevaren naar de hemel vanwaar Hij straks komen zal om voorgoed af te rekenen met het kwaad en Zijn Koninkrijk van gerechtigheid tot in alle eeuwigheid te bevestigen.

Nu is het de grote vraag; Hoeveel waarde heeft deze Christus voor ons? Hij is als het ware de schat in de akker. Heel het Oude en het Nieuwe Testament getuigen van Hem als de Opperste Wijsheid in wie al de schatten verborgen zijn. Hij is de bron van gerechtigheid, genade en vrede. Allen die tot Hem komen zullen in Hem het leven vinden. Hij roept een in zonde verloren liggende wereld toe: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Vermoeid vanwege het leven op deze zondige aarde, vermoeid vanwege de dagelijkse zorgen, spanningen en onbegrijpelijke omstandigheden waar we zo vaak in terechtkomen. Ja vermoeid en belast omdat we als zondaren bij God zijn weggelopen, belast omdat wij het leven zelf in de hand willen houden. Belast omdat de gevolgen van de zonde, met haar ziekte, pijn, verdriet en dood ons drukt. Tot zulke zondige mensen komt de roep; “Komt tot Mij”. Hij is getrouw, allen die tot Hem gaan, zullen vergeving van zonden, vrede en eeuwig leven ontvangen. Is er een grotere schat denkbaar?

De openbaring van Jezus, het grootste geschenk ooit aan de mensheid gegeven, is ons geopenbaard in de Bijbel het Woord van God. Ik durf met zekerheid te zeggen dat iedereen die Jezus wil leren kennen Hem kan leren kennen door het Woord van God te nemen, daarin te graven, te eten en te drinken en verzadigd te worden. Daar in dat heerlijke Woord leest u de verdorvenheid van de mens, het strenge en rechtvaardige oordeel van God over de zonde, de straf die volgt op de ongehoorzaamheid aan God en de volharding in de zonden maar ook van Gods onuitsprekelijke genadige ontferming over iedereen die zich bekeerd en uit genade ontvangt wat God door Zijn Woord en Geest aan ons aanbiedt.

Wat is de Bijbel u waard? Wat is Christus u waard? Denk aan de man die de schat vond, hij verkocht alles wat hij had, kosten nog moeite werd gespaard om de schat in bezit te krijgen en zo is het ook met het Koninkrijk der hemelen. Wat mag het u kosten? Helaas hoe ontzettend veel mensen houden het bij redeneren, wat is de Bijbel meer waard dan de koran, de Bhagavad Gita of het boek van Mormon? Wie ziet er vandaag nog waarde in zo’n oud stoffig boek terwijl de wetenschap zich ontwikkeld heeft tot een ongekende hoogte? Veel mensen hebben een Bijbel in hun bezit of kunnen het in hun bezit krijgen maar gaan ermee om zoals ik met de auto omging. Misschien moet ik de moeite eens nemen om te gaan graven… Lieve vrienden, zo dicht bij de schat, zo’n grote rijkdom zo dichtbij en dan toch al redenerend de schat laten voor wat het is omdat u er simpelweg geen waarde in ziet. Als het anders was, dan zou u niet langer redeneren of schouderophalend verder gaan met uw dagelijks leven, nee dan zou u alles op alles zeten om de Christus van de Bijbel te leren kennen. Hoor dan toch de stem van God, die stem van onschatbare waarde: “Bekeert u, bekeert u.” Vandaag is het nog de dag waarop u de keuze kunt maken om de schat op waarde te gaan schatten. O neem dan toch de moeite om de God van de Bijbel te leren kennen, nu het nog kan. Laat uw diploma’s, carrière, uw vriendschappen, relatie, uw geld, huis en auto, u toch niet afhouden om de schat die ons van God gegeven is in ontvangst te nemen. Johannes zegt van Hem in hoofdstuk 1:11 en 12: ‘Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Zou u deze Schat niet gelovig in ontvangst willen nemen? Besef dat uw antwoord en uw daden het verschil uitmaken tussen leven en dood. Het is of in ongeloof verwerpen of dankbaar gelovig aannemen. Glorie aan God voor Zijn onbevattelijke genade.

Kom, broeders en zusters, verblijdt u in de Heere, wat een genade dat uw ogen zijn geopend voor de Heere Jezus Christus, Die Schat van onschatbare waarde. Wat een genade dat God de Vader u vanuit de duisternis heeft getrokken tot het wonderbaar Licht. Nog een kleine tijd en wij zullen voor altijd bij Hem zijn, getuig van Zijn liefde en wijs anderen de weg tot de Vader Die Hij ons geopend heeft in en door Zijn Zoon. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen… Vader zag deze wereld, verloren in zonden en schuld en gaf al wat Hij had om ons te verlossen, wat mag het ons kosten? Amen.

Wilco Vos Veenendaal 29-10-2018