Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem

‘Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld, Matth. 13:33-35.’

Zij die bekend zijn met de Bijbel kennen het boek Psalmen, waar we 150 psalmen vinden, gedicht door verschillende dichters als, Mozes, David, Salomo, Asaf, en de zangleiders uit de kinderen van Korach. Psalmen die spreken over de grootheid van de Schepper, de schepping, de geschiedenissen, maar ook de strijd in het persoonlijke leven, Gods uitreddingen en Zijn onveranderlijke trouw. In de Psalmen lezen we profetieën over de Messias die komen zou, over Zijn wonderlijke woorden en daden, Zijn lijden en Zijn sterven. De Psalmen is voor velen een troostboek in moeilijke omstandigheden, een verkwikking voor een matte ziel en een jubellied voor de geest die zich richt op God, Zijn trouw en onbevattelijke grootheid. De Psalmen zijn als het ware een apotheek voor de ziel, woorden die tot het hart spreken in iedere situatie van het leven. De psalmen zijn gemaakt om uit te spreken onder begeleiding van een snaarinstrument. Vandaag de dag kennen wij een berijmde versie van de psalmen die grotendeels gebaseerd is op de psalmen zoals wij ze vinden in de Bijbel, waarbij ze niet worden uitgesproken maar gezongen. Wat is de Bijbel een bijzonder kostbaar geschenk en wat is haar inhoud onbevattelijk rijk.

Vandaag denken we opnieuw na over een gelijkenis waarbij Mattheüs ons erop wijst dat het spreken van Jezus door gelijkenissen, de vervulling is van de profetieën die de psalmdichters al hadden uitgesproken. Psalm 78:2 zegt: ‘Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her.’ De psalmdichters trokken zich op aan Gods Woord, zij leunden op Zijn beloften en zagen uit naar de komende Messias. Vandaag mogen wij terugkijken hoe beloften zijn vervuld, hoe de Messias is gekomen om Zijn leven af te leggen, het weer aan te nemen om zodoende ons weer terug te brengen in gemeenschap met onze hemelse Vader. Zoals de Psalmdichters in relatie met hun God en Vader leefden, door niet te vertrouwen op eigen krachten of goede werken maar op het bloed van het lam, dat heen wees naar de komende Messias, zo mogen wij vandaag leunen op Gods beloften dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Vandaag mogen wij vertrouwen dat het bloed van Christus, het Lam dat geslacht is voor onze zonden, ons werkelijk reinigt van al onze zonden.

Een ieder die gelooft dat Jezus Christus de Messias is en vertrouwt dat Hij voor ons de dood heeft overwonnen en verlost heeft van de vloek die om onze eigen schuld op ons was, mogen zich volgelingen van Koning Jezus weten, onderdanen van Zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk waarvan we het begin zouden kunnen vergelijken bij een mosterdzaadje dat, hoewel heel klein, uiteindelijk uitgroeit tot iets groots. Vandaag kunnen wij, verspreidt over heel de wereld, volgelingen van Koning Jezus vinden en dat terwijl alles begon in Jeruzalem. Zo zegt Paulus in Romeinen: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld, Romeinen 10:17,18.’ Jezus, onze Heiland, stierf om ons te verlossen van de dood, Hij stond op om ons te doen leven in de kracht van Zijn opstanding. Als een graankorrel werd Hij in de aarde gelegd opdat Hij veel vrucht zou voortbrengen en zo kunnen wij vandaag met Paulus danken: ‘Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt, Kol 1:3-6.’

Dat wat zo klein begon… Jezus vergelijkt het Koninkrijk der hemelen met een zuurdesem. In gedachten zien wij een vrouw die zuurdesem toevoegt aan drie bakken met 12 liter meel. Zij voegt de zuurdesem toe om het brood te laten rijzen. Het zuurdesem papje dat bestaat uit meel en water is vanwege de fermentatie gaan gisten, het zal het hele meel doortrekken en ervoor zorgen dat er straks heerlijke broden van gebakken kunnen worden, broden waarbij je bij ieder hap de smaak van het zuurdesem zal tegenkomen.

Zo is het ook in het Koninkrijk der hemelen. We zouden kunnen zeggen dat Jezus, Zijn hele leven, bediening, woorden en werken, sterven en opstanding, hemelvaart en Zijn hogepriesterlijk werk in de hemel, het zuurdesem is dat heel het Koninkrijk doortrekt. Neem Jezus weg en er is van een Koninkrijk der hemelen geen sprake meer. Neem Jezus weg uit het leven van de gelovigen en er blijft niets anders over dan religie, een vorm zonder inhoud.

De mens zonder Jezus is ongelukkig, al lijkt het soms ook anders. Hoe rijk, ogenschijnlijk gelukkig, tevreden en voorspoedig het leven ook mag lijken, het is zonder Jezus rampzalig en eindigt rampzalig. Maar door het geloof in Jezus Christus wordt de rampzalige zondaar een kind van God en begint het zuurdesem als het ware haar werk te doen. Dan begint de liefde van Christus het hart te vervullen en het karakter te vormen. De mensen worden ineens gezien met andere ogen, heel het leven is pas echt leven geworden en zaken die eerst rationeel werden bekeken worden nu geestelijk onderscheiden. Dat wat vroeger als enorme tegenslagen zou worden bestempeld, wordt nu gezien als situaties waar we dankbaar mogen opzien naar Vader die alles in Zijn hand houdt en ons door alles heen vormt en kneed. Zoals het zuurdesem alles doortrekt, zo zal het leven van Jezus, Zijn genade, Zijn liefde en Zijn woorden ook heel het hart en leven doortrekken.

Lieve vrienden, misschien is dit wel heel confronterend. Koop eens een zuurdesembrood en probeer er een hap van te nemen zonder de smaak van het zuurdesem. Zo kunnen wij geen volgelingen van Christus zijn zonder dat anderen geconfronteerd worden met Christus. Neem het zuurdesem weg en het zogenaamde zuurdesembrood is waardeloos. Neem Christus weg en de zogenaamde christen is waardeloos.

Het ware christelijke leven is niet lief zijn voor alle mensen zonder te confronteren met de zonde, de ongerechtigheid en het oordeel. Het ware christelijke leven kan niet zwijgen over Jezus en Zijn verzoenend werk. Het ware christelijke leven kan niet stilzwijgend leven zonder anderen vast te grijpen en hen te wijzen op de rampzaligheid en de liefde van God ons geopenbaard in Jezus. Wij genieten een zogenaamde vrijheid van godsdienst terwijl in andere landen de mensen die Jezus willen volgen bedreigt, gevangengenomen, gemarteld of gedood worden. Wat doen wij met die vrijheid? Grijpen wij de gelegenheden aan om anderen te vertellen over de Heere Jezus Christus? Getuigen wij vrijmoedig over de wonderen van God die Hij in onze levens uitwerkt?

Weet je wat ik gemerkt heb? Dat veel mensen geen behoefte hebben aan het proeven van zuurdesem, ze willen je wel ontmoeten maar niet geconfronteerd worden met de Jezus die je zo lief hebt. Net als in Jezus dagen kwam de meeste weerstand tegen Jezus vanuit de religieuze massa, ja zij die genoegen namen met de vorm, hun inzet en inzicht, kruisigden Jezus aan het vloekhout, zij hebben Hem gehaat en zullen ook de volgelingen van Jezus haten. Waarom? Omdat het leven van Jezus confronteert, ontmaskert en de vinger op de zere plek legt. Het is voor ons makkelijker om te zwijgen vanwege de lieve vrede, dan om te spreken ten koste van de zogenaamde vrede. Misschien komen deze woorden hard over en toch is het maar al te vaak de waarheid. Waarom getuigen de mensen ten koste van hun leven in landen waar vervolgd wordt en zwijgen wij om vriendschappen en familiebanden te sparen? Omdat de harten van de mensen in de vervolging vol liefde tot God, hun Zaligmaker en hun naasten is en zij niet aan kunnen zien dat anderen verloren gaan. Wij kunnen als christenen gezellig bij elkaar zijn zonder te spreken over Jezus, Zijn leven, Zijn gerechtigheid, Zijn komst op de wolken en Zijn Koninkrijk dat zeker komt. Wij nemen er genoegen mee om dingen voor onszelf te beleven maar hebben niet in de gaten dat dat wat wij proberen te behouden niet het leven van Jezus is. Hebben wij onze naasten zo lief dat wij hen gewoon verloren kunnen laten gaan zonder hen te wijzen op die lieve Heiland bij wie allen welkom zijn? Een zuurdesembrood zonder zuurdesem is geen brood maar een waardeloze substantie, zo is het christendom zonder Christus een waardeloze vorm.

Kom, leg alles af dat geen waarde heeft, bekeert u tot God, belijd uw zonden en laat het zuurdesem van Gods Koninkrijk door u heentrekken, dan zal de wereld zien hoe groot Gods genade is en zullen er nog velen tot geloof en bekering komen.

Broeders en zusters, verblijdt u in de Heere, laat Zijn liefde gezien worden en schaam u niet voor Hem Die Zich voor u niet schaamde maar de dood is ingegaan. Hij leeft en laat Zijn kracht de uwe zijn. Neem de veroordelingen, de liefdeloze opmerkingen en valse beschuldigen voor lief, zoals ook uw Meester ze heeft verdragen zonder terug te schelden. Getuig vrijmoedig van Hem totdat Hij komt. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 16-10-2018