Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – indien dan uw oog eenvoudig is

De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! Matth. 6:22.’

De ogen zijn de spiegels van de ziel, zo zegt het bekende spreekwoord. Het gezegde vertelt ons dat we in de ogen van een persoon kunnen zien hoe zijn karakter is. Als we naar een persoon kijken kunnen we aan de ogen zien of hij of zij boos, verdrietig, blij, verontwaardigd of achterdochtig is. Het is niet moeilijk om aan de ogen van een kind te zien of het blij is of ontevreden. Een blij kind zal stralende ogen laten zien terwijl het kind met een ontevreden hart, met donkere ogen kijkt.

De Heere Jezus leert ons dat het oog als het ware de kaars of het licht van het lichaam is. Als het oog eenvoudig is dan zal heel het lichaam verlicht zijn. Eenvoudige ogen kunnen we ook zien als heldere ogen die tegenovergesteld zijn aan het boze oog, dat het hele lichaam verduistert.

Hoewel we blijde ogen kunnen hebben, die laten zien dat we een vreugdevol hart hebben, geloof ik dat de Heere Jezus in Zijn onderwijs meer wil duidelijk maken dan alleen dat wat aan de oppervlakte zichtbaar is. Hij heeft ons geleerd te bidden: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” In aansluiting daarop vinden we de woorden van onze overdenking over het oog als de kaars van het lichaam. Als de Heere Jezus in gesprek is met de farizeeërs, die aanmerkingen maken op de discpielen omdat zij met onreine of ongewassen handen brood aten, dan maakt hij hen duidelijk wat er uit het hart voortkomt. ‘Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens, Mark. 7:21-23.’ Hoewel de farizeeërs gericht waren op een ogenschijnlijk vroom leven, wijst de Heere Jezus hen en ons op het feit dat als de bron verdorven is, alles verdorven zal zijn. Met andere woorden, het zondige, onreine hart heeft nodig gereinigd te worden. En lieve vrienden, die reiniging is te vinden in Christus Jezus, Die Zijn bloed gestort heeft tot een verzoening voor onze zonden, Ja, Zijn bloed, reinigt van alle zonden.

Het hart dat aan zichzelf ontdekt is, weet zich afhankelijk van God en Zijn genade en bidt met David: ‘Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen, Ps. 119:36,37.’ Als ons hart uitgaat naar het getuigenis van God, dat we geopenbaard hebben gekregen in het Woord van God, dan zullen wij ook met David beducht zijn op het feit dat ons oog bewaard moet worden om geen ijdelheid te zien. David was op zijn dak en zag beneden hem hoe Bathseba, de vrouw van Uria, zichzelf waste. Davids oog ontving een boodschap, zijn verlangens werden geprikkeld en hij besloot om gehoor te geven aan de lusten van zijn vlees. Zoals Eva, de aantrekkelijke vrucht zag en viel voor de verleiding, zo viel ook David in de zonde. Laat deze geschiedenissen voor ons een aansporing zijn om onszelf te blijven onderzoeken en beducht te zijn op de verleidingen die op ons afkomen. Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief hoofdstuk 2:16: ‘Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.’ Niemand van ons ontkomt aan verleidingen en begeerten, hoeveel te meer moet dit ons aansporen om in afhankelijkheid van de Heere bezig te zijn met Zijn Woord, opdat dat in ons een liefde tot Zijn geboden zal opwekken en een afschuw tegen de zonden. Hoe meer wij Gods liefde, genade, trouw, gerechtigheid en heiligheid in heel Zijn Woord ontdekken, hoe meer wij beseffen geheel afhankelijk te zijn van Hem en Zijn genade. Het zal ons doen verlangen om in alles geleid te worden door de Heilige Geest, opdat ons oog in alles op Christus gericht zal zijn en onze verlangens, woorden en daden Hem de glorie en eer zullen brengen. Dan is het gebed: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Niet iets eenmaligs maar een voortdurend gebed. Waarbij wij tegelijk mogen weten`, in Christus, de verlossing te hebben ontvangen en in Hem meer dan overwinnaars te zijn.

Lieve vrienden, hoe is het met uw ogen? Waarop zijn deze gericht? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk. Of uw oog is gericht op Christus en Zijn offer voor uw zonden of uw oog is gericht op de wereld en haar begeerlijkheden. Zij die in Christus geborgen zijn zullen nu “amen” zeggen. Helaas, zij die het oog gericht hebben op de wereld, zullen tegenwerpingen maken. Waarom? Omdat zij blind zijn voor de Weg die ten eeuwige leven leidt. Paulus zegt het heel eenvoudig: ‘Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden, 1 Kor. 2:14.’ Ik hoop, dat zij, die nog blind zijn en geen waarde zien in Jezus Christus en Dien gekruisigd, aangespoord worden om het leven te zoeken in Christus. Want in Hem alleen is hoop voor de toekomst, in Hem alleen is het leven te vinden. Buiten Hem is alles dood en zal het eindigen in het helse vuur. Lieve vrienden, als u nog niet gekomen bent tot de belijdenis dat u gezondigd heeft tegen de Schepper van hemel en aarde, als u nog niet uw knieën voor Hem gebogen hebt en uw zonden beleden, dan bid ik u, dat u dat vandaag nog doen zal. Vandaag roept Hij u nog op om tot Hem te komen, opdat u niet verloren zult gaan: ‘Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft, Ezech. 18:32.’ Het is nodig dat uw blinde ogen door Hem geopend worden opdat u met Christus in het Licht zult wandelen. In Openbaring 3:18 zegt de Heere Jezus: ‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.’

Die ogenzalf wordt u vandaag aangeboden, neem dan biddend uw Bijbel, laat het u tot zalf zijn en de Geest van God zal u verlichten. David zegt het zo mooi: ‘De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen, Ps. 19:8,9.’

Kom vrienden, is er een blijdere boodschap op deze aarde, dan de boodschap, dat Jezus, het Licht der wereld, gekomen is om zondaren zalig te maken? Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben, Joh. 8:12.’ Kom, richten wij ons oog op Hem, dan zullen onze voeten niet struikelen. Alles van deze wereld gaat voorbij en is het niet waard dat wij ons oog daarop richten: Salomo, de man die alles had dat een hart zou kunnen begeren, heeft zegt: ‘Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt, Spr. 23:5.’ Al het goud van deze aarde is als zand dat tussen de vingers zal glippen in het uur van de waarheid. Vandaag hebben wij de keuze om een verbond met onze ogen te sluiten en in ons hart de keuze te maken om ze alleen nog maar te richten op Christus Jezus de Heiland, Zaligmaker, Verlosser en Koning der koningen. Is het niet de ervaring van het leven dat wij daarnaar toegetrokken worden waar wij het oog oprichten? Als wij fietsen of autorijden dan moeten wij het doel voor ogen houden. Het valt niet mee om recht op het doel af te gaan als wij naar links of rechts kijken. Zo ook in het geestelijke, als wij ons richten op de wereld of op theologische leerstukken, dan zal dat invloed hebben op ons hart en leven. In Spreuken 4:25 lezen we: ‘Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.’

Zalig bent u en zult u zijn als u de geboden van God bewaart en het geloof van Jezus (Openb. 12:17, 14:12 en 22:14). Dan mag u zeggen dat u blind was en nu mag zien, dan zult u roemen in Gods genade en afzien van eigen inzicht en kunnen. Niemand van ons kan zeggen te zien, tenzij de verzoening in Christus Jezus uw enige fundament is. De farizeeërs dachten het zonder Jezus te kunnen en van zichzelf wel te kunnen zien. Maar Jezus sprak: ‘Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde. Johannes 9:39-41.’ Oordeel en hoop klinken door in deze woorden, er is leven, eeuwig leven, voor een ieder, die, hoe blind zijn toestand ook is, het leven zoekt in Christus Jezus. Kom vrienden, laat het Licht van de wereld u verlichten, dan zal uw hart vrolijk zijn in Hem en uw oog uw hele lichaam verlichten.

Broeders en zusters, u die mag weten verlichte ogen van het verstand te hebben ontvangen, verblijdt u in de Heere, wandel in het licht met Jezus en laat de wereld zien wie Hij is. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 30-11-2017