Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Komt herwaarts tot Mij

‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht, Matth. 11:28-30.’

Wat een vreugde om na te denken over de waardevolle woorden van onze Heiland: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Wie van ons kent geen momenten van vermoeidheid, momenten dat de lasten te zwaar lijken om te dragen? Deze vermoeidheid en de lasten kunnen zo verschillend van inhoud zijn. Voor sommigen is het de last van de zonden die drukt, hoe ze ook worstelen, de last lijkt alsmaar zwaarder te drukken, al dit strijden en zoeken naar verlossing van de zonden met haar schuld maakt de ziel o zo vermoeid. Dan klinkt daar de stem van de Heiland: “Komt herwaarts tot Mij.” Bij Hem alleen vinden wij de werkelijke rust, ja rust voor onze ziel, omdat Hij ons verlost van schuld en zonden. Zijn bloed, dat vloeide aan het kruis van Golgotha, reinigt ons van alle zonden. Als dan de strijd wordt verwisseld door die zoete vrede die voortkomt uit het gelovig omhelzen van Jezus Christus en Dien gekruisigd, dan kunnen wij met waarheid zeggen de rust gevonden te hebben. Misschien zegt u dat u vermoeid en belast bent maar niet zozeer vanwege uw overdenken van uw zonden of het worstelen daarmee, maar veelmeer door de omstandigheden van het leven. Het kan zijn dat u ziek bent, of dat u tobt met eenzaamheid, anderen worstelen met zorgen rond financiën, de nood om een woning, zorgen om kinderen, een stervende geliefde, situaties waar u niet om gevraagd hebt en u toch vermoeid en belast maken. Vrienden, het leven is niet eenvoudig en ik zal u niet zeggen dat als u Jezus Christus leert kennen dat dan al deze zaken van u afgenomen worden, wel kan ik u zeggen dat zolang u Jezus Christus niet liefhebt, u diep ongelukkig bent en met al uw zorg straks verloren zult gaan. Kom dan, wordt wakker, overzie de situatie en de ernst daarvan, bedenk dat alle zorgen van dit leven voortkomen uit het feit dat wij mensen tegen God gezondigd hebben. Wij kunnen God of anderen niet de schuld geven van onze vermoeidheid, het is de realiteit van de gebrokenheid waarin wij leven, een gebrokenheid die door de mens is veroorzaakt in ongehoorzaamheid aan God. Toch klinkt de troostvolle stem van Jezus ook vandaag: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Geest, ziel en lichaam vinden rust aan de voet van het kruis. Bedenk dat de roepstem vol genadige ontferming klinkt omdat u rust nodig hebt, Jezus kent uw pijn, Hij kent uw verdriet, Hij weet van uw zorgen en als geen ander kent Hij de boosheid van uw hart en de vuiligheid van uw zondige opstandige gedachten, toch roept Hij u en zal zich over u ontfermen als u tot Hem komt.

De Heere Jezus Christus is gekomen als het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is gekomen om zondaren weer terug te brengen bij de Vader. Het; “Komt tot Mij” Is de onderstreping van de liefdevolle uitnodigingen die ook onder het Oude Verbond klonken: ‘Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer, Jes. 45:22.’ Vermoeiden en belasten werden geroepen om te komen en te drinken van de stromen des levens: ‘O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David, Jes. 55:1-3.’ Vandaag horen we de stem van Hem die gekomen is om dat eeuwige verbond te bevestigen, allen die komen tot Hem om vergeving van zonden, worden in dat eeuwige verbond opgenomen. Heel de Bijbel van Genesis tot Openbaring getuigt van Gods liefde, tegenover het kwaad van ons mensen, het getuigt van het bloed dat gevloeid heeft tot vergeving van zonden, het roept zondaren op om te komen tot Hem Die uit genade het leven schenkt. Op de laatste bladzijde van de Bijbel horen wij de Geest en de bruid zeggen: ‘Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet, Openb. 22:17.’

Lieve vrienden, wat is ons antwoord op de roepstem van God? Hij roept; “komt”, wij hebben de keuze, of wij gaan tot Hem om verlossing of wij blijven voortgaan, belast en beladen met onze eigen zondeschuld. Hij heeft de prijs betaald en allen die tot Hem komen vinden het eeuwige leven. Na deze liefdevolle nodiging vervolgt Hij: ‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.’ De rust voor de ziel bestaat uit het feit dat we mogen leven in de wetenschap verlost te zijn van schuld en zonden en de heerschappij van de duivel. Deze rust is niet afhankelijk van de situatie waarin wij leven maar geborgen in Christus. Zijn juk mogen wij opnemen en van Hem mogen wij leren hoe zachtmoedig en nederig van hart Hij is. Door dat rusten in Hem, ja door te wandelen met Hem, vinden wij rust voor onze ziel.

De wereld en de godsdienst kent dit geheim niet, zij is vijandig en zal alles in het werk stellen om u ergens anders de rust te doen zoeken. Zij zal u zuigen in de draaikolk van vermoeienis en het opstapelen van uw zondenschuld. Zij roept net als in de tijd van de profeet Jeremia; ‘”Vrede, Vrede!” Maar er is geen vrede. De wereld zal u al haar verleidingen op een prachtige, verleidelijke manier voorschotelen en toch zal niets daarvan u ook maar iets kunnen bevrijden van uw last. De godsdienst zal u verleiden met van alles buiten Christus. De ene leraar zal u vermaken met mooie verhalen, muziek en entertainment terwijl een ander ernstig spreekt over de hel en u waarschuwt om niet zomaar tot Jezus te gaan. Jeremia moest zeggen: ‘Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Jer. 6:16a.’ Helaas wilde het volk niet luisteren naar de stem van God de Vader. En toch, ondanks die ongehoorzaamheid kwam vanuit de hemel de Zaligmaker der wereld, Gods Zoon, Jezus Christus. Hij bevestigt het Woord van de Vader en brengt zondaren weer terug in Zijn gemeenschap. Die goede weg is ons geopenbaard in Jezus Christus, Die voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij leert ons hoe wij wandelen moeten. Wandelend door het geloof mogen wij Zijn voetstappen drukken en ervaren hoe zacht Zijn juk is, dat licht is omdat Zijn Geest onze harten vervuld en ons Zijn liefde doet genieten. ‘Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.’

Vrienden, laat niets of niemand u weerhouden om te gaan tot Jezus, de Verlosser. Hij zal u bevrijden, u wassen en reinigen en u het eeuwige leven schenken. Hij zal u leren hoe u wandelen moet. Hij zal, door het werk van de Heilige Geest, ook uw karakter veranderen naar Zijn beeld. Hij zal u leren wat een zachtmoedige geest is en een nederig hart. Hij zal u verlossen van uw harde karakter met haar trotse eigendunk om u te doen schitteren tot eer van God. Kom vrienden, hoort de stem van de Heiland, maak u los uit de greep van de bedrieger en spoet u om uws levens wil tot de Levensvorst.

Mocht u na deze roepstem van Jezus te hebben overdacht toch nog het idee hebben dat u Hem niet nodig hebt, weet dan dat de duivel u te pakken heeft. Hij doet voorkomen alsof het alles wel mee valt met uw zonden, hij zal het oordeel verzachten en doet u het kruis verachten. Nog is het tijd om uw situatie te overdenken, zie het Lam, spoedt u naar Hem toe, belijdt uw zonden en laat Zijn bloed u reinigen van al uw zonden. Misschien hebt u zo uw bedenkingen bij dit evangelische woord van de Heiland. U denkt dat het zomaar niet kan, u meent dat het u geschonken moet worden, het klinkt heel nederig maar u beseft niet dat het woorden zijn die voortkomen uit een duivelse trots, u veracht het kruis en slaat de roepstem van Jezus in de wind. Bedenk dan nu nog uw toestand voor het te laat is. God gaf ons Zijn Zoon opdat wij door het geloof in Hem behouden zouden worden, er is geen andere weg. Velen zijn voor eeuwig verloren gegaan, omdat zij gewacht hebben op het moment dat hen de zaligheid geschonken zou worden, terwijl zij hun hart niet overgaven aan de Heiland die als het grote Godsgeschenk hen riep. ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Wat is uw antwoord?

Lieve broeders en zusters, er is een moment in uw leven gekomen dat u rusten mocht in Jezus volmaakte offer, u mocht geloven met heel uw hart dat Hij voor u de dood is ingegaan, is opgestaan en u het eeuwige leven heeft geschonken. U mag wandelen in Zijn Licht tot glorie van uw Vader. Toch kan het zijn dat u wederom vermoeid en belast bent geworden. Vermoeid en belast door de druk van alle dag, de strijd in het geloof, de strijd tegen de overheden en de machten in de lucht, de strijd tegen de duivel, de zonde en het ongeloof. Hoor dan de stem van uw Heiland: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Hij zal u rust geven, ja de eeuwige rust, die nu al begint in het genieten van dat zalige leven dat leeft in een volkomen overgave aan Vaders trouw. Drukt zorg, verdriet en moeite u neer? Stort uw hart uit bij uw Vader, zoek de gemeenschap met de Vader en de Zoon en laat de Heilige Geest uw Trooster zijn. Wat een vreugde dat God u kent en precies weet wat nodig is om u te brengen aan de voeten van Hem Die ons liefheeft. Hij zal u rust geven! Amen.

Wilco Vos Veenendaal 27-06-2018