Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

‘En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem
verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij:
Schoon weder; want de hemel is rood; En des morgens: Heden onweder; want de
hemel is droevig rood. Gij geveinsden! Het aanschijn des hemels weet gij wel te
onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos
en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven
worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg
Matt. 16:1-4.’

“En zij verheerlijkte de God Israëls.” Dat was de reactie van het
volk op de wonderen die zij zagen, kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele
anderen werden aan de voeten van Jezus gebracht en zij allen vonden genezing.
De geruchten over Jezus van Nazareth gingen als een lopend vuurtje. Wat een
onderwijs gaf deze Rabbi, hoe wonderlijk waren Zijn woorden, hoe bijzonder om
te zien dat zieken werden genezen en bezetenen werden verlost van duivelen.
Velen volgden Hem vanwege de wonderen, hadden zij niet genoten of gehoord van
de broden die Jezus vermeerderden? Anderen volgden Hem omdat zij overtuigd
waren dat Hij de Messias was van God gezonden. Hoe kon Hij anders zulke tekenen
en wonderen doen?

Dan staan daar de farizeeërs
en de sadduceeërs voor Jezus. De farizeeërs beriepen zich op hun stiptheid in
het naleven van de wetten, zij waren bezig met de overleveringen van de
voorvaders, bedachten en onderhielden vele mensengeboden die zij in hun ijver
ook op het volk legde. De sadduceeërs hielden zich bezig met de tempeldienst.
Het verschil van theologische inzichten tussen deze groeperingen veroorzaakten
verhitte discussies, koude harten en een grimmige sfeer. Hoewel de sadduceeërs
zich voornamelijk beriepen op de wet van Mozes, geloofden zij niet in de
opstanding van de doden en ook het bestaan van engelen en geesten stond ter
discussie. De farizeeërs geloofden wel in engelen en geesten en hadden naast de
wet van Mozes nog een heel scala een wetten bedacht. Verder was er onenigheid
over de tijdstippen waarop rituelen moesten worden uitgevoerd, kortom van een
eenheid was geen sprake. Maar nu Jezus de Zoon van God Zich openbaarde en
Woorden van gerechtigheid bracht, de liefde van God openbaarde en opriep tot
bekering en geloof, nu hadden zij een gezamenlijk voorwerp gevonden waarop zij
zich konden storten. Jezus was het mikpunt, Hem wilde zij vangen. Diep
vanbinnen was er een afkeer tegen Jezus, de spiegel die Hij hen voorhield
confronteerde hen met hun zelfingenomenheid, hun hoogmoed en geveinsdheid.
Gezamenlijk waren zij er nu op uit om Jezus op een listige manier te vangen.

Ze vroegen Jezus om een teken
van de hemel. Ze hoopte dat ze Hem op deze manier zouden kunnen vangen. Maar
Jezus, hoewel altijd bereidt om te helpen hen die in nood zijn, beantwoorde hun
valse verzoek op een andere manier dan gehoopt. Hij doorzag hun geveinsdheid en
confronteerde hen daarmee door hen te wijzen op hun ongelovige blinde harten.
Zouden zij, die zich beriepen leraren der wet te zijn, Jezus de Messias niet
moeten herkennen? Zouden zij, die de Thora uitlegden en de mensen onderwezen
over de vergeving, die er alleen is doormiddel van bloedstorting, Jezus niet
moeten herkennen als het Lam van God? Zagen zij dan niet hoe de profetieën
vanuit de boeken van Mozes en de profeten in vervulling gingen?

Als ze ‘s avonds de hemel rood
zagen kleuren dan wisten ze wel dat er mooi weer aan kwam, en als de lucht ‘s
morgens rood kleurde dan wisten ze dat er slecht weer aankwam. Maar nu de
profetieën in vervulling gingen, bleken zij blind te zijn. Later zou het
klinken uit de mond van Stefanus: “O gij
hardnekkige en onbesnedene van hart en oren jullie weerstaan altijd de Heilige
Geest?”
Jezus zegt: ‘Gij geveinsden!
Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen
der tijden niet onderscheiden?’
Wat een afschuwelijk iets is toch dat
ongelovige hart. Hoe is het toch mogelijk om oog in oog te staan met de liefde
van God en er niet voor te willen buigen? Hebben ze nog niet genoeg wonderen
gezien, hebben ze nog niet genoeg kunnen beluisteren dat ze hier met God te
doen hebben?

Voordat Jezus hen de rug
toekeert en weggaat, zegt Hij: ‘Het boos
en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven
worden, dan het teken van Jona, den profeet.’
Dat is de vinger op de zere
plek, het hart is boos en vol overspel, het wil niet buigen voor God en Zijn
genade.

Welk wonder zou Jezus moeten
geven om hen te overtuigen? Wie had de wonderen kunnen doen die Hij gedaan had
dan God alleen? Als zij Mozes en de profeten niet wilden horen, hoe zouden zij
dan gaan geloven? Zelfs als er een dode kwam om hen te overtuigen zo zouden zij
het nog niet geloven. Nee, een ander teken dan dat van Jona kregen zij niet. En
hoe groot is dat teken! Ninevé bekeerde zich op de prediking van Jona, die als
het ware drie dagen en drie nachten in de buik van de vis begraven was geweest
en weer opstond. Zo zou Jezus na drie dagen en drie nachten opstaan uit de dood,
als de Overwinnaar over satan, dood, hel en graf.

Laten wij Christus niet
verzoeken, zoals ook het volk Israël dat deed in de woestijn en vernield werden
door de slangen (1 Kor. 10:9). Laten wij niet als de farizeeërs en de
sadduceeërs uit zijn op tekenen en wonderen, maar onszelf eenvoudig
toevertrouwen aan God. Hebben wij niet allen gezondigd? Hebben wij niet allen
onszelf meer liefgehad dan God? Laten we dit belijden en onszelf tot Hem
bekeren, er is vergeving te vinden bij God door het offer dat Jezus heeft
gebracht. Het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God reinigt van alle
zonden. Laten wij niet net als de geveinsden onze oren afwenden van de Waarheid
en onze ogen richten op dat wat er niet toe doet. Bedenk hoe ernstig de tijd is
waarin wij leven! Het zal toch niet waar zijn dat God ook van ons moet zeggen
dat wij de tekenen van de tijd niet onderscheiden. We leven in de laatste dagen
ook al wordt ermee gespot en beweerd dat er geen God is. Petrus heeft gezegd: ‘Dit eerst wetende, dat in het laatste der
dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen
wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat
de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der
schepping, 2 Petr. 3:3,4.’
Zo ook Paulus: ‘Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen
der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten
als met een brandijzer toegeschroeid, 1 Tim. 4:1,2.’
Verderop zegt hij: ‘En weet dit, dat in de laatste dagen
ontstaan zullen zware tijden, 2 Tim. 3:1.’
Lieve vrienden, de tijd is
ernstig, Judas heeft gezegd: ‘Maar
geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van
onzen Heere Jezus Christus; Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten
tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen
zullen, Jud. 1:17,18.’
Het zal zijn zoals in de dagen van Lot en in die
dagen leven wij nu.

Denk aan de zonden van Sodom,
die omgekeerd is vanwege haar goddeloosheid: ‘Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid
van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de
hand des armen en nooddruftigen niet. En zij verhieven zich, en deden
gruwelijkheid voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien
had, Ezech. 16:49,50.’

Hoogmoed, zatheid van brood en
stille gerustheid was de oorzaak dat zij in gruwelijke zonden vervielen. Hoe
verschrikkelijk is toch de hoogmoed. Laten wij eerlijk zijn, getuigt heel onze
maatschappij, ja heel de wereld niet van hoogmoed? “Wij zijn de beste, wie
maakt ons wat?” Kijk eens naar de technische ontwikkelingen, wat een
vooruitgang. Maar veel is niets anders dan opstand tegen God en het bedriegen
van mensen. God moet weg uit ons denken, uit onze maatschappij en persoonlijke
leven. De welvaart uit zich in zatheid van brood, de overvloed kan vaak niet
op, wat een verkwisting op het gebied van eten en materiaal. De voortgaande
ontwikkeling zorgt er voor dat apparatuur al bijna verouderd is op het moment
van aanschaf en zo draven velen voort als slaven die nooit bevredigd worden. De
stille gerustheid sust ons in slaap, alles is gedekt, geen zorgen voor morgen,
we werken hard en genieten van dat wat er te consumeren valt op het gebied van
entertainment, zonder in de gaten te hebben dat we voorthollen op de weg die
eindigt net als Sodom. De zonden van Sodom, de hoogmoed, welvaart en gruwelijke
zonden worden ons voorgeschoteld als de norm voor vandaag. De filmsterren van
Hollywood leren ons dat immoraliteit normaal is. Het is hip om als jongen of
meisje te twijfelen aan je identiteit, misschien ben je wel in het verkeerde
lichaam geboren? Geen probleem, de techniek staat voor niets. Amerika het beest
uit de aarde, helpt Rome, het beest uit de zee, opnieuw in het zadel en maakt
dat allen zullen aanbidden. Amerika maakt zich hard om iedereen van een RFID chip
te voorzien. Dan kan ieder mens gemakkelijk worden gevolgd en wordt kopen en
verkopen in goede banen geleid. Wie van ons zal de tekenen van de tijd
onderscheiden? Wie zal staande blijven als het aanbidden van het beest en het
teken van het beest straks verplicht wordt gesteld? Vrienden, laten we opmerken
en ons richten op Jezus, in Hem alleen zullen we staande kunnen blijven en als
meer dan overwinaars uit de strijd komen. Laten wij de Bijbel als ons kompas
nemen, daarin lezen, onderzoeken en het toepassen in onze levens want daarin
wordt Vader verheerlijkt. De Heere zegen ons, beware ons en doe Zijn liefelijk
licht over ons schijnen. Laat Zijn vrede uw harten vervullen. Amen. 

Wilco
Vos Veenendaal 28-01-2019