Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Maar wie volhardt tot het einde die zal zalig worden

‘Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt. En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden, Matth. 10:16-22.’

Wat een voorecht om een discipel, een leerling en volgeling van de Heere Jezus te zijn. Wat een genade om door Hem uitgekozen te zijn om Zijn Naam en de boodschap van het Koninkrijk in de wereld bekend te maken. Is er in de wereld iets te vinden dat meer waarde heeft dan de boodschap van redding en genade? Er is hoop, er is genade en eeuwig leven voor allen die komen tot Jezus Christus om van Hem gezaligd te worden. De wereld is in grote nood, overal zien we pijn, verdriet, honger en dood, er is ruzie en oorlog, verbittering en haat en dat alles als gevolg van de verschrikkelijke daad om de duivel te verkiezen boven de Almachtige God. Dan klinkt er te midden van deze wanhopige situatie de roepstem: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u, er is hoop want Jezus leeft! Hij is gekomen om verzoening te brengen tussen God de Vader en Zijn schepping.’

Maar lieve vrienden, een boodschapper te zijn van deze blijde boodschap is geen makkelijke taak. Het is niet een taak die ons aanzien, rijkdom en macht geeft, nee het is een taak die ons verachting, haat en vaak vervolging oplevert. Toch durf ik met heel mijn hart te zeggen, dat er geen heerlijker leven is dan dat leven dat Jezus volgt, Hem verheerlijkt en vrijmoedig uitkomt voor Wie Hij is en wat Hij ons uit genade schenkt. Mozes verkoos boven de schatten van Egypte liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden omdat hij zag op de uitkomst. Als wij over alles heen zien en dit leven bekijken in het perspectief van de eeuwigheid dan moeten wij toch dwaas zijn als wij het zogenaamde makkelijke leventje buiten Christus verkiezen boven het leven dat in Christus pas echt leven is. Het is beter nu verdrukking te lijden terwijl ons hart vol liefde de Naam van Jezus bekend maakt, dan dat wij nu een gemakkelijk leven verkiezen met een hart vol zogenaamde wereldse vreugde. Het leven in en met Christus geeft ons uitzicht op een eeuwige gelukzaligheid. Straks te mogen leven als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, waar geen mens meer ziek zal zijn, geen zonde en geen zorg ons meer zal drukken, daar geen verleiding en geen boze machten, maar eeuwig glorie aan God. Dat tegenover hen die het gemak van de wereld verkozen hebben en niet wilde buigen voor Koning Jezus en verloren zullen gaan, o wat een helse smart zal dat zijn.

Lieve vrienden, als de Heere Jezus Zijn discipelen uitzend, stuurt Hij hen op weg met de boodschap om niet bezorgd te zijn over onderdak, kleding, eten en drinken maar zich te richten op de prediking van het Koninkrijk waarbij zij de macht krijgen om de werken van de duisternis te verbreken en de zieken te genezen. Hij stelt het niet rooskleurig voor maar is eerlijk als Hij zegt: ‘Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.’ Wat een boodschap, uitgezonden te worden als een schaap midden tussen de wolven, wat moet een weerloos schaap beginnen tegenover de verscheurende wolven? De discipelen hadden al wel iets gezien van de weerstand die er was tegenover de prediking van het Koninkrijk maar toch, de Heere Jezus waarschuwt hen hier op zo’n wijze dat ze wel aan konden voelen dat er nog een grotere weerstand zou losbreken. De Goede Herder kent Zijn schapen, Hij kent ook de wolven en weet hoe zij alles in het werk zullen stellen om de schapen te verscheuren en de boodschap van het Koninkrijk der hemelen tot zwijgen te brengen. Maar de haat en de drang van de wolf om de schapen te verscheuren kan nooit groter zijn dan de liefde van het schaap tot de Herder en het verkondigen van Zijn lieve Naam. De Herder maant Zijn schapen tot voorzichtigheid, die voorzichtigheid die kenmerkend is voor de slang die haar vijand weet te ontwijken, met daarbij een oprechtheid als die van de duif. Hoewel het schaap voorzichtig moet zijn en bedacht op de verscheurende wolven, roept de Herder haar op om altijd oprecht zijn, geen afbreuk te doen aan Gods getuigenis en vrijmoedig te getuigen van de hoop die in haar is. Ook als daar het moment komt en de mensen u zullen grijpen en overleveren, als u gegeseld zult worden om de Naam van uw Herder. Jezus zegt: ‘Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis.’ Zelfs dan in die moeilijke momenten, die momenten die je niemand gunt, hoeft moedeloosheid geen vat op de schapen te krijgen. Jezus bemoedigt hen: ‘Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.’ Net zomin als zij zich zorgen hoeven te maken over onderdak, kleding, eten en drinken, hoeven zij dat ook niet te doen over die momenten dat zij zullen staan voor de raadsvergaderingen, de stadhouders en de koningen. Vader in de hemel draagt zorg voor de Zijnen, de Goede Herder verlaat Zijn schapen niet, ook dan niet, als de scheurende wolven hun gejank laten horen en hun verscheurende tanden de schapen dreigen te verscheuren. Nee de schapen hoeven niet bang te zijn dat de angst hen zal verlammen en hun mond niet zal durven roemen in hun Herder. De Geest van God zal hen geven te spreken, Die Geest waardoor zij zeggen; ‘Abba Vader’, zal voor hen zuchten, hen ondersteunen en hen doen getuigen van het Koninkrijk der hemelen dat zal triomferen over de machten van de duisternis. De schapen kennen de stem van de Goede Herder, zij volgen Hem en durven vrijmoedig van Hem te getuigen zelfs als dat zal uitlopen op de dood, zij zien daar overheen en weten dat hun Herder straks zal komen als de Koning der koningen en dan zullen zij voor altijd bij Hem zijn. Die wetenschap geeft hen een vreugde in het hart die niemand kent dan zij die weten verlost te zijn uit de macht van de duisternis en Jezus Christus lief hebben boven alles. Zij zien in afhankelijkheid naar boven en bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest en de komst van het Koninkrijk der hemelen. Geen macht van de duisternis kan het Licht verbreken.

Lieve broeders en zusters, jullie die door genade mogen weten verlost te zijn van schuld en zonden, jullie die mogen rusten in het volbrachte werk van onze lieve Heiland. Laten wij samen, schouder aan schouder met en voor elkaar bidden om vrijmoedigheid en het genieten van de volheid van de Heilige Geest opdat de boodschap van het Koninkrijk verspreidt zal worden, waarbij de liefde van Christus ons dringt om hen te grijpen die ten dode wankelen. Laten wij vrijmoedig getuigen van onze Goede Herder, de Heere Jezus Christus Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Laat de wereld weten dat Hij is gestorven om de vloek weg te nemen en is opgestaan als de Overwinnaar over de satan, de dood, de hel en het graf om zondige mensen weer terug te brengen in gemeenschap met de hemelse Vader.

Er is hoop, net als tweeduizend jaar geleden, is de Geest van God ook vandaag nog Dezelfde. De gemeente was samen met Petrus en Johannes in gebed en genoten de vrijmoedigheid die de Geest hen gaf op dit gebed: ‘En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid, Hand. 4:29-31.’ Lieve broeders en zusters, zonder deze Geest, is alles wat wij doen, mensenwerk, laten wij daarom te midden van alle verwarring ons oog richten naar boven en bidden om vrijmoedigheid met een hart vol liefde en een wil die te allen tijde onderworpen is aan de wil van onze Vader die in de hemelen is.

Net zoals het is geweest in de tijd van de eerste discipelen zal het ook zijn in onze dagen: ‘En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.’ Satan, de chaosmaker, zaait zoveel verwarring dat mensen die elkaar zouden moeten liefhebben elkaar haten en elkaar overleveren tot de dood. Vaders zullen hun kinderen aangeven en kinderen hun vaders, broers zullen elkaar veroordelen en laten veroordelen vanwege de verwarring die satan strooit. Lieve vrienden, wie volgen wij? Laten wij ons richten op het levende Woord, de Heere Jezus Christus en laat Hem u vrijmaken, vrij van de zonden, vrij van schuld en ook vrij van de leugen en de verstrikking in het denken. Jezus heeft gezegd: ‘En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.’ Ze hebben Hem gehaat, dan zullen zij ook allen die Hem liefhebben haten. Maar Gode zij dank, wij zien niet op het tijdelijke maar zien daarover heen op de heerlijkheid die Hij beloofd heeft aan een ieder die volharden zal tot het einde, in Zijn kracht en om Zijns Naams wil. Amen

Wilco Vos Veenendaal 30-04-2018