Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

‘En leert van den vijgeboom
deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten,
zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze
dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u:
Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied
zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan, Matth. 24:32-35.’

Terwijl de discipelen met
Jezus op de Olijfberg zaten, hebben zij Hem gevraagd: ‘Zeg ons, wanneer
zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de
voleinding der wereld? Matth. 24:3.’
Het antwoord van de Heiland begon met
de woorden: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide.’ Want velen zullen zich
uitgeven voor de beloofde Messias, er zullen veel valse profeten opstaan en
veel mensen verleiden. Te midden van oorlogen en geruchten van oorlogen, waar
het ene volk tegen het andere opstaat, zal de haat tegen hen die Jezus volgen
toenemen. De liefde zal verkouden omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal
worden. Het laatste der dagen zal gekenmerkt worden door een samenleving van
wetteloosheid. Jezus heeft hen, wijzend op de profetie van Daniël, duidelijk gemaakt
dat er zeventig profetische weken besloten zijn over het volk Israël en de
heilige stad, dat er een gruwelijke verwoesting zal komen die omschreven wordt
als een verdrukking die er nooit was, en ook nooit meer wezen zal, die wij
vervuld hebben zien worden in het jaar zeventig na Christus. Hij heeft verder
gewaarschuwd dat Zijn komst niet onopgemerkt zal plaatsvinden. Niemand zal
hoeven twijfelen of de Christus misschien zal zijn wedergekomen, want zoals de
bliksem gezien wordt van het ene einde van de hemel tot aan het andere, zo zal
ook Christus komst door iedereen gezien worden. Met grote kracht en
heerlijkheid zal Hij komen, de bazuinen zullen klinken en Gods uitverkorenen
zullen worden vergaderd van het ene uiterste van de hemel tot aan het andere.

Dan wijst Jezus Zijn
discipelen en ons op de vijgenboom. Als we zien dat de takken van de vijg
sappig worden en de bladeren tevoorschijn komen, dan weten wij dat de zomer in
aantocht is. Zo kunnen wij ook weten wanneer Jezus, de Zoon des mensen en de
Koning der koningen, komen zal met grote kracht en heerlijkheid. Lukas
beschrijft: ‘En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al
de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven,
dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien
geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is, Luk. 21:29-31.’

Als wij door onze tuin, het
park of het bos lopen en we zien vol verwondering de knopjes aan de takken van
de bomen, we zien hoe de plantjes en de jonge boompjes uit de grond
tevoorschijn komen dan gaat van veel mensen het hart sneller kloppen, omdat de
zomer in aantocht is. Zo weten wij dat de komst van Christus nabij is. We weten
van de verwoesting van Jeruzalem, we zien hoe oorlogen en geruchten van
oorlogen toenemen, we zien hoe de wetteloosheid zich vermenigvuldigt en de
liefde verkild en we horen van valse profeten en messiassen die mensen
misleiden. Hoewel het verschrikkelijk is dat al deze dingen gebeuren en het
steeds moeilijker wordt om eerlijk uit te komen dat we volgelingen zijn van de
ware Messias, toch zou ons hart sneller moeten gaan kloppen, omdat de komst van
Jezus nabij is.

Geloven wij dat wij leven in
de laatste dagen? Toen de ouders van mijn ouders kinderen kregen dachten zij
dat het einde nabij was, toen mijn ouders gingen trouwen, dachten ook zij dat
het einde nabij was en nu beweer ik vanuit de grond van mijn hart dat we leven
in het laatste van de laatste dagen. Maar wie van ons zal dit nog serieus nemen
als er al zoveel zijn geweest die dit beweerd hebben? Er zijn mensen geweest
die zich hebben opgesloten in grotten, in het gebergten of in huizen omdat zij dachten
dat de Messias komen zou. Er zijn hele groeperingen geweest die zich verzameld
hebben rondom een Messias en er toch diep teleurgesteld zijn achter gekomen dat
ook hun Messias een valse was. In de dagen van Petrus riep ook hij op tot
waakzaamheid en nuchterheid omdat het einde van alle dingen nabij was.
Ondertussen is Petrus alweer een kleine tweeduizend jaar begraven en alles
lijkt nog hetzelfde. Het is niet vreemd dat mensen spotten als er gezegd wordt
dat het einde van alle dingen nabij is. Of toch wel?

Persoonlijk vind ik het
schokkend als ik mensen ontmoet die dagelijks het Woord van God openen en niet
beseffen dat we in het laatste der dagen leven en dat de komst van Jezus nu
echt nabij is. Zijn wij dan zo verblind geraakt door alles wat we gehoord en
gezien hebben? Of zijn we zo ingenomen en bezet met de dingen van deze tijd dat
we helemaal geen oog meer hebben voor de realiteit waarin we leven. Wat mij
raakt is het feit dat er vaak meer waarde gehecht wordt aan dat wat het
journaal, de krant en de wetenschap ons wijs wil maken dan aan de woorden van
de levende God. Teksten in de Bijbel worden verdraaid tot het verderf, zoals
Petrus al heeft voorzegd en het nieuws wat de wereld ons voorschotelt, wordt
geloofd en doorverteld. Men kan enthousiaster vertellen hoe groot het
zogenaamde heelal is, hoe ver de maan en de sterren verwijderd zijn van de
aarde en met welk een ontzagwekkende snelheid de aarde ronddraait waarbij het
zich beweegt om de zon, dan dat men enthousiast is over dat wat God de Vader
ons heeft geopenbaard in Zijn Woord. Men gelooft de wetenschap en haalt de
schouders op voor dat wat Gods Woord ons leert. De afstand van de aarde tot de
maan wordt klakkeloos overgenomen van de wetenschap maar dat de dag van
Christus voor de deur staat en dat de wetteloosheid zich als een tsunami over
de wereld stort wordt niet geloofd, opgemerkt of betreurt. Men maakt zich meer
zorgen over het stikstofgehalte in de lucht dan dat men zich zorgen maakt over
de wetteloosheid van regeringen, volkeren en hele samenlevingen. Is er dan geen
onderscheid meer? Kunnen wij de leugen nog van de waarheid scheiden? Moeten we
ons echt zorgen maken over het stikstofgehalte of is het niets anders dan een
verstikkende leugen om nog meer chaos op aarde te creëren? Denk aan de
vijgenboom. Zouden dezelfde mensen die baby’s in de moederschoot vermoorden,
ouderen uit het leven laten stappen en overspannen mensen adviseren om er maar
een einde aan te maken, zich zorgen maken over stikstof? Mensen, wordt wakker,
we leven in een leugenwereld waar de duivel, als de leugenaar van de beginne
ons alles wijs wil maken. Laten wij terugkeren naar de eenvoud van Gods Woord
en ons voorbereiden op de komst van de Koning der koningen. ‘Want: Nog een
zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven,
Hebr. 10:37.’
Petrus heeft gezegd dat er spotters zullen komen die beweren
dat alles wel meevalt, zij spotten met de voorspelde toekomst en wandelen in
hun eigen begeerten. Luister niet naar hen maar besef dat; ‘de hemelen, die
nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en
worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der
goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een
dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag, 2 Petr.
3:7,8.’
In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde geschapen en op de
zevende dag heeft Hij gerust waarmee Hij de zevende dag heeft geheiligd tot een
dag van rust voor alle mensen. Deze zevende dag wijst ons op de komende rust na
zes dagen. Besef dat we na zesduizend jaar wereldgeschiedenis, leven aan het
einde van de zesde dag en dat de zevende voor de deur staat. Hoor de geruchten
van oorlogen, zie hoe de wetteloosheid toeneemt in de wereld en de zogenaamde
kerk. Moord en doodslag is vandaag gelegaliseerd en wordt door de medici in
praktijk gebracht alsof het een goede daad is. Jongens en meisjes worden aan
het twijfelen gebracht of zij wel echt een jongen of meisje zijn. De
uitvindingen die o zo gemakkelijk lijken, hebben de hele massa in hun greep,
gok, alcohol, drugs en pornoverslavingen hebben de wereld nog nooit zo
overspoeld als vandaag. Doodsoorzaak nummer één onder jongeren en
jongvolwassenen is zelfmoord, omdat de liefde is verkild zoals Jezus het heeft
voorzegt. Nog even en Hij zal komen.

Lieve vrienden Petrus heeft
gezegd: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid
achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan,
maar dat zij allen tot bekering komen, 2 Petr. 3:9.’
Al wil men ons wijs
maken dat de komst van Christus nog niet aanstaande is, weet dat Hij komt. Zijn
geduldige liefde is de reden dat Hij nog niet gekomen is omdat Hij niet wil dat
enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen! Gelooft u dat?
Heeft u zich al bekeert tot God, uw zonden beleden en in het geloof de
vergeving van al uw zonden ontvangen? Maak haast want de voetstappen van Jezus
worden gehoord en Zijn komst is nu echt zeer nabij. De liefdeloosheid en de
wetteloosheid heeft niet alleen de wereld in haar greep maar is doorgedrongen
tot diep in de kerken. Dat wat een heilig afgezonderd volk voor God zou moeten
zijn, is haar kracht verloren omdat het de wet van God heeft vertreden met
voeten. Kom vrienden, broeders en zusters, nog is het tijd. Laten wij onszelf
bekeren, ons toewijden aan God en Hem volgen al de dagen van ons leven, Hij wil
zich ontfermen over een ieder die tot Hem komt. Jezus heeft gezegd: ‘Voorwaar,
Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen
geschied zijn.’
Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zullen wij horen
van het volk Israël, hoewel zij hun Heiland en Koning hebben verworpen is God
genadig. Ook zij hebben de blijde boodschap van redding en genade nodig, ook
zij zullen zich moeten buigen voor Koning Jezus, zouden wij hen dan de blijde
Boodschap onthouden? Er is geen andere Naam onder hemel gegeven waardoor de
mensen moeten zalig worden dan de Naam van Jezus! Er is hoop voor Israël en de
volkeren omdat Jezus leeft, en allen die tot Hem komen zullen leven. ‘De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan.’
Amen.

Wilco Vos
Veenendaal 22-10-2019