Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe

‘Toen ging Jezus met hen in
een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder,
totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus, en
de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen
zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier
en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht,
biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker
van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. En Hij
kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan
niet één uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweeden male
heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet
voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! En komende bij
hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. En hen
latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde
woorden. Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort,
en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt
overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is
nabij, die Mij verraadt, Matth. 26:36-46.’

Aan de voet van de Olijfberg,
net over de beek Kidron ligt de hof van Gethsémané. Het is de hof waar Jezus
vaker kwam om met Zijn discipelen in alle rust te spreken. Zittend of wandelend
tussen de olijfbomen spraken zij over het koninkrijk der hemelen. Het is de hof
waar de olijven werden geperst, vandaar de naam Getshémamé dat in het Aramees olijfpers
betekent. Nu was de tijd gekomen dat ook Jezus geperst zou worden. Terwijl Hij
zijn discipelen in de hof achter liet, liep Hij met Petrus, Johannes en Jakobus
verder. Grote angst en droefheid vervulde Jezus, terwijl Hij sprak tot Petrus,
Johannes en Jakobus: ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, blijft
hier en waakt met Mij.’
De droefheid is zo groot dat Jezus er onder lijkt
te bezwijken. Droefheid over dat wat geweest is, dat wat Hij zag en wat er
komen zou. Droefheid over de gebrokenheid van de wereld, de hardheid en
eigenwijsheid van de harten van Zijn volk en de droefheid over de rechtvaardige
toorn van God die moest komen over de zonden van het hele menselijk geslacht.
Hij wist dat nu het ogenblik gekomen was, waarin de prijs voor de overtredingen
betaald moest worden. Terwijl grote angst Zijn hart vervult, loopt Hij verder
en valt op de grond, roepende tot Zijn Vader: ‘Mijn Vader, indien het
mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik
wil, maar gelijk Gij wilt.’
Wat een troost om te midden van de grootste
angsten te kunnen roepen: “Mijn Vader”. Jezus wist dat Zijn Vader altijd
hoort. Terwijl de angst en het verdriet Hem teveel lijken te worden en Zijn
zweet als druppels bloed op de aarde vallen, verkiest Hij verlost te worden,
maar alleen als het Vaders wil is. Hoe brengt Jezus hier in praktijk wat Hij
ons leerde in het gebed: ‘Onze Vader Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook
op de aarde…’
Jezus leert ons te midden van het grootste lijden dat er
ooit op aarde heeft plaatsgevonden om niet onze wil te zoeken maar die van
Vader in de hemel. Want Zijn wil is een heilige wil, Zijn wil is volmaakt en
veel beter dan wij vaak beseffen. De doodlopende wegen kunnen zo teleurstellend
zijn, de angsten zo groot en het lijden zo diep dat wij niet begrijpen wat daar
ooit voor goeds uit zou kunnen voortkomen. Sterker nog, in het lijden verlangen
wij zo vaak ten koste van alles verlost te worden. Wij zien zo vaak op de
dingen van deze tijd waarbij wij vergeten dat er een goede God is Die vanuit de
hemel veel beter ziet hoe Hij Zijn kinderen op de weg die ten leven leid moet
leiden.

Vrienden, weet u of u een kind
van God bent, hebt u in deze Jezus Die hier door de hof kroop als een worm, uw
Zaligmaker leren kennen? Besef dat Hij daar kroop vanwege de zonden die wij
hebben begaan. Hij kroop daar vanwege onze eigenwijsheid, ons opstandige hart,
onze gierigheid, jaloezie, betweterigheid, trots en gemaakte vroomheid. Hij
kroop daar omdat wij zijn wetten hebben overtreden maar ook vanwege onze wettische
wandel waarmee wij dachten onszelf voor God te kunnen verbeteren. Hij kroop daar omdat wij onze eigen weg wel
dachten uit te kunnen stippelen. Omdat wij verkozen zelf god te zijn over ons
eigen leven en vaak ook nog over dat van anderen. Zie dan toch hoe Hij daar als
de Man van smarten kruipt, ontdaan van alle waardigheid is Hij gekomen vanuit
de hoge hemel om ons te kunnen verlossen. Zijn bloed alleen kan ons reinigen
van alle zonden.

Als Hij opstaat en bij Zijn
discipelen komt, vindt hij hen slapend. Slapend terwijl Hij hen gevraagd had om
met Hem te waken. Slapend terwijl hun Meester in zo’n grote nood verkeerde. Slapend
terwijl zei vol vuur hadden beweerd wel met Hem te willen sterven. Petrus zou
nooit aan Hem geërgerd worden, al moest hij met Jezus in de gevangenis geworpen
worden of met Hem sterven, hij zou bij Hem blijven en dan nu klinkt Jezus stem
tot de slapende Petrus: ‘Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? Waakt en
bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak.’
Hoe pijnlijk moet deze confrontatie zijn, zo beweerd te
zullen blijven staan, om dan te slapen in het uur dat waakzaamheid gevraagd
was. Wat is toch een mens, hoe zwak en onbetrouwbaar. ‘Waakt en bidt, opdat
gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’

De echo van deze woorden is een oproep aan ons hart om bewust te zijn van de
tijd die wij beleven. Hoe gemakkelijk vervallen wij tot verslapping van onze
waakzaamheid, hoe gemakkelijk vallen wij vanwege zwakheid van het vlees. Zo
gemeend te zullen staan, zo vol goede moed de vijand als het ware in de ogen
gekeken en dan toch te zijn gevallen. In de geest was er de vaste overtuiging
maar het vlees bleek niet bestand te zijn tegen de verleiding of het lijden dat
op ons pad kwam. Vrienden, de les die wij voor het eerst of weer opnieuw moeten
leren is dat wij alleen kunnen leven van Gods genade. Zonder Hem kunnen wij
niets doen, zonder Hem kunnen wij wel denken te blijven staan maar zullen wij
vallen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Zie op de lijdende
Borg Die Zichzelf overgaf tot in het diepste lijden om ons te bevrijden. Zie
omhoog en verwacht het van de Heere alleen, roep in de grootste verzoeking tot
God de Vader en laat Zijn wil geschiedden.

Voor de tweede keer stort
Jezus Zijn hart uit voor Zijn Vader: ‘Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van
Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!’

Jezus zag het lijden dat over Hem komen zou als het ware als een beker, Hij
wist dat ook aan dit lijden een einde zou komen. Zojuist had Hij de beker van
het Nieuwe Verbond gezegend en geheiligd waarbij brood en wijn voor de Zijnen
het teken van Gods Verbond zou zijn tot op het moment dat Hij opnieuw komen
zou. Nu moest Hij om die Verbondsbeker haar ware betekenis te geven Zijn bloed
gaan storten tot een rantsoen voor velen. Hij zou de drinkbeker van het lijden
drinken omdat Vader het zo besloten had. Lieve vrienden besef dat deze Dierbare
Heiland de hoop voor de volken is geworden omdat Hij Zichzelf gegeven heeft tot
in de dood, om de dood te overwinnen, de machten van de hel te verslaan en een
heerlijke toekomst te bereiden voor allen die Hem vrezen. Er zijn er na Hem
zovelen geweest die al zingend de dood in de ogen hebben gekeken, er zijn er
die al lof prijzend de vlammen van het vuur hebben overstemt. Anderen hebben
gebeden voor hun vijanden terwijl de martelaren hun levens gaven en dat alles
is mogelijk geworden omdat Jezus de drinkbeker van lijden voor ons heeft
gedronken. Zijn zweet werd tot grote druppels bloed omdat Hij de dood voor de
Zijnen maakte tot een doorgang in het eeuwige leven. O Hallelujah lof prijs
aanbidding zij onze God, zag toch heel de wereld hoe zalig het is om Hem te
kennen. Kom vrienden, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
niemand heeft te veel of te zwaar gezondigd. Jezus is gekomen om te verlossen
hen die in de strikken van de duisternis verstrikt zijn. Kom, roept Hem aan en
wordt behouden. Niets van ons komt in aanmerking om zalig te worden het is
alles alleen door Hem Die Zichzelf gegeven heeft.

Opnieuw komt Jezus tot Zijn
discipelen en vindt hen slapend; ‘want hun ogen waren bezwaard.’ Ondanks
de waarschuwing en het zien van het lijden van hun Meester konden ze toch niet
wakker blijven en voor Hem bidden. …De geest is wel gewillig maar het vlees
is zwak
… In Lukas 22 lezen we dat zij sliepen vanwege de droefheid. Hoe
vaak had Hij nu al gesproken over zijn lijden en sterven, zij begrepen het
niet, hun harten waren verdrietig over dat wat er komen zou. Zij hebben gezien
hoe hun Meester vol angst was, waarschijnlijk hebben zij de engel gezien die
bij hun Meester kwam om Hem te versterken op het gebed dat Hij riep tot Zijn
Vader (Luk. 22:43). Nee de droefheid maakte hen niet waakzamer maar
vermoeidheid overviel hen en al slapend streed hun Meester de grootste strijd
die ooit op aarde is gestreden. Hij streed opdat wij in Zijn kracht de goede
strijd zouden kunnen strijden. Jezus laat hen slapen om Zelf voor de derde keer
te worden geperst. Voor de derde keer geperst zoals olijven om ook het laatste
van de vrucht te beproeven. Dan staat Hij op, ‘Uw wil geschiedde’,
vastberaden kan Jezus de kruisdood tegemoet treden. Daar klinkt Zijn stem tot
de zijnen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de
Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat
ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.’
Nu het geluid van de
naderende voetstappen van de vijand al klinkt is het te laat om nog te bidden,
slaap maar voort. Lieve vrienden, laten wij deze geschiedenis tot ons
doordringen opdat wij onze hoogmoed en verwachting van eigen krachten zullen
verliezen om alles in Jezus Christus te vinden. Hij heeft overwonnen. Amen.

Wilco Vos
Veenendaal 19-02-2020