Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – rond ongetrouwd blijven omwille van het Koninkrijk der hemelen

‘Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw
alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Allen
vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die
uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen
gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het
Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het, Matth. 19:10-12.’

In de tijd van de Heere Jezus
was er, net als vandaag, verschil van inzicht over de reden waarop een huwelijk
ontbonden zou kunnen worden. In de Thora had God door Mozes een gebod gegeven
dat de man die zijn vrouw wegzond nadat hij iets schandelijks aan haar gevonden
had, een scheidbrief moest geven, waarmee het huwelijk officieel ontbonden zou
zijn. De discussie die ontstaan was ging over de inhoud van het schandelijke.
In de tijd van Jezus waren er de volgelingen van Hillel, die meenden dat iedere
willekeurige reden schandelijk genoeg was om de vrouw een scheidbrief te geven,
of het nu haar kookkunst, haar verlies van schoonheid of wat dan ook was.
Sjammai met zijn volgelingen daarentegen was heel wat strenger en was van
mening dat er van hoererij sprake moest zijn.

De farizeeërs wilde Jezus
vangen en stelde Hem de vraag of de man zijn vrouw om iedere reden kon
wegzenden. Jezus, Die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen, heeft
met Zijn onderwijs iedere keer de diepte van de geboden van God weten aan te
wijzen en de menselijke vertroebeling van die geboden aan de kaak gesteld. De
mens wist iedere keer weer mensengeboden boven de geboden van God te plaatsen
waarmee de geboden van God werden ontkracht. Het gebod rond echtscheiding werd
misbruikt om de vrouw een scheidbrief te geven bij het minste of geringste.

De Heere Jezus gaat terug naar
het begin en toont de heiligheid van het huwelijk aan. Wat God samengevoegd
heeft zou de mens nooit moeten scheiden. Scheiden is iets afschuwelijks en
brengt vaak veel verdriet en pijn bij man en of vrouw en bij de kinderen, die
maar al te vaak het slachtoffer zijn van de breuk tussen hun ouders. De vorige
keer hebben we uitgebreid stilgestaan dat scheiden alleen zou kunnen
plaatsvinden als er sprake is van zwaarwegende zaken als hoererij.

De reactie van de discipelen
getuigt hoe de gedachte van Hillel zo’n beetje de gangbare gedachte was
geworden. Zij zeggen: ‘Indien de zaak des
mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.’
Als het
dan zo is dat het huwelijk alleen ontbonden kan worden bij zulke zwaarwegende
redenen dan is het beter om nooit te trouwen, zo menen zij. Je zult je maar aan
een vrouw verbinden om er dan later achter te komen dat het beter nooit had
kunnen plaatsvinden.

Ik denk dat, hoewel mijns
inziens de reactie wat overtrokken is, de boodschap wel helder is. Het komen
tot een huwelijk en het verbinden aan een vrouw is zeker geen kleine zaak. Deze
verbinding zou nooit op losse grond moeten plaatsvinden maar een weloverwogen
keuze moeten zijn. Ik geloof dat we op grond van Gods Woord kunnen zeggen dat
iedere gelovige man, biddend op zoek mag gaan naar een gelovige vrouw. Nooit
zou een gelovige man een vrouw mogen trouwen die niet gelooft dat haar zonden
haar om Christus wil vergeven zijn. Paulus zegt: ‘Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft
de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met
de duisternis? 2 Kor. 6:14.’
Daarbij wil ik onderstrepen dat niemand van
ons ongelovig mag zijn en zijn we dat toch, zoek dan eerst de Heere Jezus te
kenen als persoonlijke Zaligmaker, voordat een huwelijk ook maar overwogen
wordt. Een gelovige vrouw zou zich nooit moeten verbinden aan een man die niet
in de eerste plaats God liefheeft en de Heere Jezus kent als zijn Koning. Een
man die niet leeft vanuit de verzoening in Christus kan geen priester zijn in zijn
gezin.

Het is beter nooit te trouwen,
dan te trouwen om te belanden in een project van geestelijke verwarring waar
verdriet en pijn om de liefde zullen strijden. Licht en duisternis kan niet
samengaan. Hoewel de Heere Jezus de heiligheid van de heerlijke instelling van
het huwelijk benoemt, spreekt Hij ook over het ongetrouwd blijven om een hoger
doel te dienen.

Hij zegt: ‘Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn
gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die
van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden
hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het.’
Het
is inderdaad een moeilijke opdracht om te bevatten. Met deze woorden in de
context van de scheidbrief en de heiligheid van het huwelijk wordt duidelijk
dat er inderdaad mensen zijn die ongehuwd blijven.

De praktijk wijst uit dat veel
mensen ongelukkig zijn zonder een huwelijk, anderen juist ongelukkig zijn
geworden door het huwelijk en weer anderen prima alleen kunnen zijn zonder daar
onder gebukt te gaan. We zouden deze laatsten met Jezus woorden kunnen
omschrijven als mensen die geboren zijn als gesnedene, ze hebben geen enkele
moeite met het zich onthouden van seksuele gemeenschap en het daarvoor
noodzakelijke huwelijk. Anderen zijn door mensen gesneden of ontmand waardoor
een huwelijk onmogelijk is, denk bijvoorbeeld aan de eunuchen of kamerlingen
die aan het hof dienden. Weer anderen hebben zichzelf gesneden, om het Koninkrijk
der hemelen. Zij hebben dus gekozen voor onthouding, door vasten en bidden, en
stellen zich een hoger doel voor ogen, namelijk het dienen van de Koning der
koningen opdat Zijn Koninkrijk kome.

Jezus waarschuwt al met de
woorden: “Allen vatten dit woord niet.”
Dit zou ons allert moeten maken opdat we geen verkeerde conclusies trekken. De
Heere Jezus heeft nooit gezegd dat het beter is om niet te trouwen, Hij spreekt
zich niet negatief uit over het huwelijk en promoot ook geen ongetrouwd blijven
ten behoeve van het Koninkrijk. Paulus waarschuwt zelfs voor hen die met
leringen van duivelen mensen verbieden te huwen (1 Tim. 4:3).

Tegelijk is het een bijzondere
gave en rijke zegen als er mannen of vrouwen zijn die de gave van onthouding
kennen en hun hele leven inzetten in het Koninkrijk der hemelen. Als een man,
vol van liefde tot Zijn Heiland, alleen is, heeft hij niet de verantwoording
voor zijn vrouw en eventuele kinderen. Hij hoeft geen zware financiële lasten
te dragen en kan gaan en staan waar hij wil. Broeders en zusters met deze gave,
zijn door heel de geschiedenis heen tot rijke zegen geweest voor velen.

Paulus zegt in 1 Korinthe 7
vers 1, dat het goed zou zijn om geen vrouw aan te raken en legt verder uit
waarom hij dit zegt: ‘En ik wil, dat gij
zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des
Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; Maar die getrouwd is, bekommert zich met
de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn
onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat
zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert
zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen, 1 Kor. 7:32-34.’

Het is een feit dat het huwelijk heel wat aandacht vraagt, een man zoekt het
goede voor zijn vrouw en kinderen en zo ook de vrouw voor haar man en kinderen.
Er zijn momenten dat de zorgen rond mijn gezin mij verhinderen bezig te zijn
met de dingen waar God mij voor geroepen heeft en toch weet ik mij rijk
gezegend met een lieve vrouw en zoon die mijn liefde en zorg meer dan waard
zijn. De zorg voor mijn gezin is geen zondig obstakel in het dienen van God en
Zijn Koninkrijk want ons gezin maakt deel uit van dat Koninkrijk en het
huwelijk is door God ingesteld.

We zien dat we steeds
genuanceerd moeten blijven denken en het Woord van God in de goede context
moeten plaatsen. Bent u ongetrouwd en hindert u dat niet, zoek geen huwelijk
aan te gaan. Dat is het advies van Paulus in 1 Korinthe 7, bent u wel getrouwd,
zoek dan geen ontbinding. Bent u ongetrouwd en hebt u een verlangen naar een partner,
bidt dan de Heere om de juiste partner en dien samen de Heere, tot glorie van Zijn
heilige Naam.

Paulus verkiest, gezien de
tijd waarin hij leefde, het ongetrouwd blijven boven het trouwen, dat moet ons
vandaag te denken geven. Maar tegelijk moeten we oppassen voor hen die het
huwelijk verbieden of in een kwaad daglicht stellen, want wat een zegen is het
door God ingestelde huwelijk en wat een kwaad is er voortgekomen uit het
zogenaamde celibaat. God zegene ons of we nu getrouwd of ongetrouwd zijn en
beware ons voor de zonde van ontrouw tegen God en elkaar.

Wilco Vos Veenendaal 02-04-2019