Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Uw geloof heeft u behouden

‘En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; Want zij zeide in zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af, Matth. 9:20-22.’

Na de roeping van Levi de tollenaar, die ons bekend is als Mattheüs, de schrijver van het eerste Evangelie, zagen we Jezus in gesprek met de farizeeërs en de discipelen van Johannes. Dan wordt de discussie als het ware onderbroken door een wanhopige vader die Jezus nodig heeft voor zijn op sterven liggende dochter van zo’n twaalf jaar oud. Deze overste van de synagoge zegt ondanks het feit dat zijn dochter al bijna gestorven is: ‘Kom, leg Uw hand op haar, en zij zal leven.’ Het geloof, van deze man, die zijn toevlucht nergens anders zocht dan bij Jezus, is niet onbeantwoord gebleven. Jezus ging met hem mee naar huis, maar door wat oponthoud onderweg, kwam Jezus menselijkerwijs gesproken te laat, het meisje was gestorven. Zou voor de Zoon van God iets te wonderlijk zijn? Hij pakte haar hand en sprak: ‘Talitha kumi.’ De slaap van de dood moest wijken op het machtswoord van de Schepper van hemel en aarde. ‘Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven! (Joh. 5:25)’

Vandaag staan we stil bij het oponthoud onderweg. Terwijl Jezus samen met Jaïrus, de vader van het stervende meisje en zijn discipelen onderweg is naar het meisje en de mensen hen omringen, zien we een vrouw die zich door de mensen heen dringt. Wie is deze vrouw? Hoewel we haar naam niet kennen, is zij ons nu tweeduizend jaar later nog steeds bekend als de bloedvloeiende vrouw. Deze ernstige kwaal was een zware last. Zij veroorzaakte niet alleen een verzwakt lichaam maar was ook de oorzaak van haar voortdurende staat van onreinheid. God de Vader heeft ons namelijk onderwezen dat een vrouw die bloed vloeit, onrein is (Leviticus 15). Waarom is een vrouw die vloeit nu onrein? Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en zoals het Woord ons onderwijst, is het leven of de ziel in het bloed (Leviticus 17). Op het moment dat een vrouw tijdens haar maandelijkse periode bloed vloeit, wijst ons dat op het feit dat er nieuw leven had kunnen zijn. Het bloed wijst ons op de dood en onderwijst ons dat we gezondigd hebben en dat wij de reiniging nodig hebben die er alleen kan zijn door het bloed van het Lam. Op de dag dat het bloedvloeien begint, telt een vrouw zeven dagen van afzondering om de mensen om haar heen niet te verontreinigen. Na die zeven dagen is zij weer rein. Als een onreine, iemand aanraakt, dan wordt deze persoon ook onrein en de onreine mocht niet deelnemen aan de heilige ceremoniën of deelnemen aan de openbare samenkomsten in bijvoorbeeld de tempel of synagoge. Hoe verschrikkelijk is het gesteld met deze vrouw die niet zeven dagen onrein is maar nu al twaalf jaar gebukt gaat onder dit kruis. Haar lichaam stopt niet met vloeien. Ze is al bij verschillende artsen geweest, iedere keer wordt haar als het ware weer verbetering belooft maar wat er ook gebeurt, het wordt als maar erger.

Deze vrouw heeft gehoord van Jezus, in haar hart is een verlangen ontstaan om bij Hem haar heil te zoeken. Hoewel ze niet onder de mensen had mogen komen, dringt ze daar dwars door heen, nee ze hoeft geen lang verhaal te vertellen, ze hoeft niet te smeken met mooie woorden, ze hoeft geen handen op zich gelegd te hebben, als ze Hem maar mag ontmoeten. Daar ziet ze Hem, haar hart gaat sneller kloppen, ze dringt zich verder naar voren en bukt zich terwijl ze de zoom van Zijn kleed aanraakt. Op dat moment gebeurt er een wonder. Wat geen arts had kunnen bereiken, gebeurde hier. Haar nood drong haar tot Jezus, Het voorwerp van haar geloof en op het moment dat zij Hem aanraakt voelt ze hoe Zijn kracht door haar heen stroomt. Het vloeien is gestopt en ze voelt dat ze genezen is.

Wat een wonder, wat een zegen mag deze vrouw genieten. Je zou kunnen zeggen dat bij haar het gezegde waarheid is geworden: ‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.’ Niemand kon haar nog enige hoop geven, totdat zij hoorde van Jezus en wist dat zij bij Hem moest zijn. Ik geloof dat als zij na het horen van Jezus, eerst om advies was gegaan bij de mensen om haar heen, dat zij niet bemoedigd zou zijn geworden. Nee, artsen hebben ervoor geleerd, als zij niet kunnen helpen hoe zou hoe Jezus dan kunnen helpen? Wat te denken van de wet? Die verbood haar om naar Jezus te gaan vanwege haar onreinheid. Sommigen zouden haar misschien gewezen hebben op het feit dat er vast wel een openbare of verborgen zonde in haar leven moest zijn, anders zou ze nooit zo vloeien. Wat een nietige vertroosters zijn toch mensen. Veelal wordt het er niet beter op als je met je nood tot mensen vlucht. Toen de vrienden van de verdrietige Job bij hem kwamen, werd het er niet beter op, zij wisten ook precies te vertellen hoe de vork in de steel zat. Job moest wel een ernstige zonde hebben begaan, want God zou Zijn kind nooit zo bezoeken. Maar ach wat zaten deze vrome vrienden ernaast. Hoewel ze oprecht waren en vast niet uit waren op Jobs ondergang, begrepen ze toch niets van de weg die Job moest gaan.

De bloedvloeiende vrouw ging niet om advies bij mensen, daarin had ze haar hoop al verloren. Ze zocht haar heil bij Jezus. Niets kon haar nog tegenhouden. Wat een gezegende uitwerking heeft deze geloofsdaad haar gebracht. Er ging kracht van Jezus uit. Als Jezus dit bemerkt keert Hij zich om en zegt: ‘Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? Mark. 5:30.’ Verbaasd kijken de discipelen Hem aan en zeggen: ‘Gij ziet, dat de schare u verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt?’ Maar Jezus kijkt om Zich heen en zijn ogen ontmoeten een bevende vrouw die bevreesd is. Wat heeft ze gedaan? Is het wel goed geweest, had ze dit wel mogen doen? Hier is een onreine vrouw die de Allerhoogste ontmoet. Hier is een zondaar die oog in oog staat met de God van hemel en aarde.

Lieve vrienden als wij ooit oog in oog hebben gestaan met God dan weten wij dat er niets is waar achter wij kunnen schuilen. Dan ontdekken wij in één ogenblik dat al wat aan Hem is, geheel heilig en rein is, dat Zijn ogen alles zien en dat Hij alles weet. Dan weten wij dat er tussen Hem en ons niets verborgen kan blijven en er een onoverbrugbare kloof is tussen de heilige God en ons zondige mensen.

Vrienden, wat een les kunnen we leren van deze vrouw, ze rent niet weg nu ze oog in oog staat met Jezus. Ze valt aan Zijn voeten en vertelt Hem al de waarheid, niets houdt ze achterwege. Als het ware zien we hier de keuze van Esther, die dwars tegen alles in naar de koning ging met die keuze; ‘Als ik dan om kom, dan kom ik om.’ Als we zo tot Jezus onze toevlucht nemen, dan vinden wij het leven. Hoor wat Zijn gezegende lippen tot haar spreken: ‘Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden.’ Nee, Jezus is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden, Hij spreekt geen veroordeling over haar uit, maar zegent haar.

Lieve vrienden, ik ken geen betere plaats dan daar aan de voeten van Jezus. Ik wil u bemoedigen om hoe hopeloos uw toestand er misschien ook uitziet, uw toevlucht tot Hem te nemen. Gaat u gebukt onder uw zondeschuld? Zie het Lam van God, buig u voor Hem neer, vertel Hem alles en ontvang Zijn genadige vergeving en het eeuwige leven. Gaat u gebukt onder minderwaardige gevoelens? Laat Hem ze u afnemen. Gaat u gebukt onder de veroordeling van mensen? Ga tot Hem en laat Zijn liefde uw hart vervullen. Bent u arm, vol zorg, pijn of verdriet? Ga maar naar Jezus, Hij weet wat het is om mens te zijn en zal u troosten in al uw omstandigheden. Nee, ik vertel u niet dat als u Jezus leert kennen als uw Zaligmaker en Verlosser, u dan een leven vol aardse rijkdommen en voorspoed krijgt. Het leven van een kind van God gaat meestal niet over rozen, maar wie kan de vreugde omschrijven van de stille zekerheid dat alle zonden ons om Christus wil vergeven zijn? Wie kan ons het vreugdevolle uitzicht op de volzalige toekomst afnemen? Wie kan ons scheiden van de liefde die er is in Christus? Zelfs al hebben we dan pijn, moeten we op maatschappelijk gebied veel missen, er is geen gelukkiger leven dan een leven dat geborgen is in Christus Jezus onze Heere. Hem alle eer.

Kom vrienden, als u nog nooit tot Jezus bent gegaan, overdenk dan vandaag uw ernstige toestand. Misschien bent u voor het oog gezond maar weet dat uw onreinheid vanwege uw zonden u straks tot in alle eeuwigheid zal scheiden van God de Vader en Zijn vrede die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal vervullen. Er is nog hoop want Jezus leeft, Hij is de opgestane Levens Vorst. Broeders en zusters, hebt goede moed, uw geloof heeft u behouden. Verblijdt u in de Heere, Hij is onze hoop, onze volzalige gerechtigheid en ons eeuwig leven. Nog een kleine tijd en de goede moed, die wij steeds weer nodig hebben, zal worden veranderd in een eeuwige genieting. Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 30-03-2018