Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Vijf waren wijs en vijf waren dwaas

‘Alsdan zal het Koninkrijk
der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit,
den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijs, en vijf waren dwaas. Die
dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen
namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde,
werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een
geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet. Toen stonden al die
maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft
ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden,
zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij;
maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen
om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de
bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden,
zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik
u, ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in
dewelke de Zoon des mensen komen zal, Matth. 25:1-13.’

Hij Die gezegd heeft: ‘Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven,
Matth. 11:28.’
Is Dezelfde die gezegd heeft: ‘Zo iemand achter Mij wil
komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij, Matth.
16:24.’
Hij, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, is bespot, vervolgd,
gevangengenomen en aan het kruis genageld. Dit alles onderging Hij vrijwillig
om dwars door de dood en opstanding heen, het eeuwige leven mogelijk te maken
voor verloren mensen. Wat een wonder van genade dat allen die tot Hem de
toevlucht nemen het eeuwige leven ontvangen. ‘Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iedgelijk,
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.’

Nee, God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om haar te veroordelen maar
om haar te behouden (Joh. 3:17). Zolang de Evangelie boodschap klinkt, zolang
staat de deur open om te komen tot de Vader, Jezus heeft Zichzelf aan ons
bekend gemaakt als de Deur waardoor de schapen ingaan.

Lieve vrienden, drie dagen
voordat Jezus Zijn leven zou geven, heeft Hij gewezen op de tekenen van het
einde en op Zijn komst op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Tot
waakzaamheid heeft Hij ons geroepen, want in de wereld zullen wij verdrukking
hebben. Allen die Jezus liefhebben zullen vervolgd worden, ze hebben Hem gehaat
zo zullen zij ook allen die Hem liefhebben, haten. Juist als wij eerlijk
worden, Jezus liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf, dan zullen
wij de tegenstand ontmoeten. Wanneer wij als getrouwe gezanten van Christus de
Waarheid bekend maken door de zonden aan te wijzen, te waarschuwen voor de
listen van de satan en het rechtvaardige oordeel dat spoedig komen zal, dan
zullen de mensen ons niet altijd aardig vinden. Vrienden, het doel van de
getrouwe gezanten is niet de vervolging maar het behoud van de mensen opdat zij
zullen ingaan en niet achter zullen blijven.

Jezus heeft het Koninkrijk der
hemelen vergeleken bij tien maagden, die hun lampen namen en de bruidegom
tegemoet gingen. Op het eerste gezicht zag je geen verschil tussen deze meisjes,
ze hadden dezelfde belijdenis en schenen samen te verlangen naar de komst van
de bruidegom. Zoals we weten heeft de Heere Jezus het Koninkrijk der hemelen
vaker vergeleken met een bruiloft, waarbij we zagen dat Jezus Zelf de bruidegom
voorstelde. De bruiloftsgasten zijn geroepen en hoewel velen niet hebben willen
komen en zichzelf verontschuldigden, is de zaal toch gevuld geraakt met gasten.
Op deze bruiloft zagen we te midden van de gasten, iemand aanzitten die geen
bruiloftskleed aan had. Hoewel deze gast wel geroepen was, was hij toch niet
gereed om aan de maaltijd deel te kunnen nemen. Hij was niet gewassen en niet
bekleed met het bruiloftskleed. Zo zien we in de gelijkenis die Jezus ons nu voorhoudt
ook een scheiding ontstaan, daar waar op het eerste gezicht geen verschil leek
te zijn, blijkt er later toch iets te haperen. Vijf van de meisjes waren wijs
en vijf waren er dwaas. Denkend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze
bouwer, kunnen we gelijk al een parallel trekken. De dwaze bouwer bouwde zijn
huis op zandgrond terwijl de wijze bouwer zijn huis op de rots bouwde. We zagen
dat Jezus de Rots van behoud ons enige Fundament kan zijn. Als wij ons
levenshuis bouwen op iets buiten Jezus dan zal het vroeg of laat instorten als
de regens en de stormwinden over ons heen komen.

Zo hebben we hier tien
meisjes, voor het oog maken zij alle tien deel uit van het Koninkrijk der
hemelen. We zouden vandaag zeggen, ze behoren allen tot de christelijke
gemeente. Ze belijden deel te hebben aan Christus en verlangen ook naar Zijn
komst, ze zijn onderweg gegaan om te zien waar Hij blijft. Lieve vrienden, dit
is een ernstige boodschap, een boodschap die ons overdenken meer dan waard is.
We beleven een bijzondere tijd, we beleven de laatste minuten van de laatste
uren voor Jezus komst op de wolken. In het boek Handelingen kunnen we lezen hoe
na de uitstorting van de Heilige Geest de eerste christelijke gemeenten zijn
ontstaan. De apostelen brachten de boodschap van het Evangelie waarbij zij de
mensen vertelden dat zij gezondigd hadden en alleen door het geloof in de Heere
Jezus Christus met God de Vader verzoend konden worden. Wanneer de mensen
overtuigd waren van hun gescheiden toestand vanwege hun zonden en zich
bekeerden tot God door het geloof in de Heere Jezus Christus, dan werden zij
gedoopt, werden vervuld met de Heilige Geest en leefden met elkaar in
gemeenschap een leven dat afgezonderd was voor de heilige God die zij lief
gekregen hadden. We lezen in de brieven van Paulus dat er, helaas ook in de eerste
christengemeenten, ongerechtigheid was binnengedrongen en dat er wolven waren
binnengeslopen. De brieven roepen ons op om te breken met ongerechtigheid om
het heilige leven met, door en voor God te leven. Later is er in de
christelijke gemeente veel dwaalleer binnengeslopen, Rome de vijand van de
Joden, heeft de gemeente tot een kerkelijk instituut gemaakt. Doordat de kerk
een organisatie werd, is zij in ledenaantal steeds groter en groter geworden,
zonder dat de leden ook daadwerkelijke leden van het lichaam van Christus waren
door geloof en bekering. Vandaag zien we het resultaat van deze menselijke
instellingsgeest. Scheuring op scheuring en verdeeldheid op verdeeldheid. Wijze
en dwaze maagden trekken op in verschillende kerken en helaas is het er vandaag
niet gemakkelijker op geworden. Het verlangend uitzien naar de komst van
Christus lijkt haast uitgeblust en zou de strijd om traditie en standpunten
hier niet mede de oorzaak van kunnen zijn?

“Niet een ieder die zegt
Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk”
Al wandelen de meisjes samen op
en vallen zij samen in slaap, toch is er een onderscheid. De wijze meisjes
hebben olie meegenomen om hun lampen brandende te houden, terwijl de dwaze
meisjes de olie missen. David heeft gezegd dat het Woord van God voor hem een
lamp voor zijn voet is en een licht op zijn pad (Psalm 119). De meisjes hadden
gemeenschappelijk dat zij het Woord van God kenden, ze beleden het Woord van
God en geloofden de boodschap dat Jezus komen zou. Toch misten zij de olie van de
Geest. Zij misten ten diepste het vernieuwd worden in hun denken. We zouden
kunnen zeggen dat zij wel van koers waren veranderd maar niet van Koning.
Overgezet naar vandaag, zongen zij wel van Jezus, maar kenden Hem niet als
Verlosser, Zaligmaker en Koning over hun leven. Want toen de bruidegom kwam en
zij allen uit hun slaap opstonden, kwamen de dwazen openbaar, ze hadden geen
olie, hun belijdenis en het Woord der Waarheid verloor haar kracht. Terwijl de
wijze meisjes samen met de bruidegom binnengingen in de bruiloftszaal, moesten
de dwazen zich nog gereed maken. Terwijl de deur al gesloten was, riepen zij: ‘Heere,
Heere, doe ons open!’
Maar helaas het was te laat; ‘Voorwaar zeg ik u,
ik ken u niet.’
Klonk de ontstellende boodschap.

Jezus besluit deze ernstige
gelijkenis met de woorden: ‘Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch
de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.’
Vrienden, aan ons de
grote vraag of wij behoren tot de wijze of de dwaze maagden. Hebben wij het
Woord van God lief? Hebben wij in dat Heilige Woord de stem van de Meester
ontdekt? Hebben wij ontdekt dat zonde en schuld ons scheiden van God en dat wij
alleen in gemeenschap met God de Vader kunnen komen door het geloof in de Heere
Jezus Christus? De Bijbel, het kompas dat ons de Weg, de Waarheid en het Leven
openbaart, leert ons dat onze God een heilige God is. Allen die Hem liefhebben,
kunnen niet anders dan een heilig leven leven. Zij haten de wereld met al haar
zonde, van afgoderij, geldzucht, muziek, games, films, losbandigheid en
oppervlakkigheid en kunnen deze wereld vol ongerechtigheid niet vermengen met een
leven naar het zuivere Woord van God. Vrienden, de dwaze maagden van vandaag
zijn zij die wel belijden christelijk te zijn, samen optrekken met de wijze
maagden maar toch niets anders hebben dan een lippenbelijdenis, een vorm zonder
inhoud.

De komst van de Koning der
koningen zal nu niet lang meer uitblijven, hebben wij olie bij ons? Laten wij
onszelf onderzoeken en waakzaam zijn. Wordt vervuld met de Heilige Geest en
laat de vrede van Christus uw harten vervullen. Amen.

Wilco Vos
Veenendaal 29-10-2019