Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken

‘En Hij zeide tot hen: Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken, Matth. 4:19.’

In gedachten verplaatsen we ons naar de zee van Galilea, ook wel het meer van Galilea, Tiberias of Genezareth genoemd. Het is het meer waaraan de grote plaats Tiberias ligt en ook Kapernaüm, de plaats waar de Heere Jezus is gaan wonen na Zijn doop en waar Hij zijn prediking is begonnen. De oproep tot bekering uit de mond van deze bijzondere Leraar moet indruk gemaakt hebben. Hij is Die Persoon die door Johannes de Doper gedoopt werd en waarbij de hemel geopend werd, waaruit de stem klonk: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke ik Mijn welbehagen heb.” Op Hem zag men een duif neerdalen. Zijn prediking roept op tot bekering en geloof in het Evangelie (Mark. 1:15). Hij is zo geheel anders dan de meeste andere Rabbi’s die de mensen lasten oplegden die te zwaar waren om te dragen. Deze Meester spreekt met gezag en Zijn liefde tot de mensen doordrenkt Zijn prediking terwijl Zijn Woorden scherp, vermanend en tegelijk uitnodigend zijn. Daar wandelt Hij langs het water. Verderop zien we de broers Petrus en Andreas hun netten in het water werpen. Echte vakmannen, vissers van beroep, mannen met karakter, gebrand door de zon en gewend aan de ontberingen op en rond het water. Als kleine jongens hebben zij net als de andere jongens van het dorp les gekregen uit de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes en ook geleerd uit de overige boeken van de Tenach, de toen bekende Bijbel. Toen ze ouder werden bleek dat ze niet zo’n aanleg hadden om diepgaand te studeren, te reciteren en zichzelf een weg te zoeken in de Theologie, de Filosofie en de wijsheden uit de voorvaderlijke overleveringen. Nee Petrus en Andreas waren niet uitverkoren om een Rabbi te volgen, zij moesten maar gaan vissen, daar waren zij beter in. Andere jongens van het dorp hadden het beter getroffen, zij waren verkoren om een Rabbi te volgen, nadat zij de Thora uit het hoofd konden opzeggen en zich bekwaam gemaakt hadden in het kennen van de Schrift, waren zij op zoek gegaan naar een Rabbi die hen aanstond. Een Rabbi waarvan zij het juk, of zijn manier van uitleggen, wel op wilde nemen. Zo’n Rabbi toetste zijn potentiéle leerling en als hij potentie zag in deze jongeman dan vroeg hij de jongen hem te volgen. Zo’n jongen verliet alles wat hij had en volgde zijn meester en leerde meer en meer om te denken, te handelen en te wandelen zoals zijn meester. Als de Rabbi geen heil zag in de jongen dan adviseerde hij hem om een vak te gaan leren en dat uit te oefenen. Zo, in deze context, zien we de broers, Petrus en Andreas aan het werk. IJverige vissers die niet bij de pakken neer gingen zitten of zich door een storm lieten tegenhouden. Terwijl zij zo aan het vissen zijn, staat daar Jezus, de Zoon van God, de volzalige, heilige en rechtvaardige Leraar der gerechtigheid. Hij Die vanuit de hemelse heerlijkheid gekomen is naar deze vervloekte aarde, geboren in Bethlehem en opgegroeid in het verachtelijke Nazareth, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hoor, daar klinkt Zijn stem: ‘Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.’

Wat een contrast, twee vissers, zondige mannen, verworpen van de Rabbi’s, worden hier geroepen door de Zoon van God, de zondeloze, Heilige en volmaakte Zaligmaker der wereld. “Volg Mij,” met andere woorden; “Neemt Mijn juk op en leer van Mij, Kom en volg Mij en Ik zal jullie onderwijzen.” Petrus en Andreas worden hier genodigd om alles te verlaten en Jezus te volgen. Een streep door hun vissersbestaan om met Jezus op te trekken, naar Hem te luisteren en als Zijn leerling of discipel te gaan lijken op Hem. Om net als Hij, een visser van mensen te worden (Mark. 1:17), dat is wat Hij hen wil leren. Wat zal er allemaal door hun hoofd gegaan zijn na deze bijzondere nodiging? Zij uitverkoren om Jezus te volgen? Duizend gedachten zouden erop kunnen komen. Gedachten vol verachting. Gedachten die zich vastgrepen aan hun vissersbestaan, toekomst en zekerheden. Gedachten vol ongeloof. Gedachten van verwondering. Gedachten vol blijdschap. We weten het niet, er staat niets anders geschreven dan: ‘Zij dan terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd, Matth. 4:20’

Lieve vrienden, de daad van Petrus en Andreas bewijst hun geloof in Jezus de Messias. Zij verlieten alles en volgden Hem. Vandaag klinkt nog de stem van Jezus, de Zoon van God, de Zaligmaker der wereld. “Volg Mij”. Wat is uw reactie? Laat twijfel, ongeloof, vrees of wat dan ook, u niet belemmeren om Zijn stem te gehoorzamen. Vandaag is het allemaal zo ingewikkeld geworden. De lieflijke stem van Jezus wordt overschreeuwd door de geluiden uit de wereld. Geluiden vol vijandschap tegen de Heilige God. Geluiden vol haat tegen Gods liefde. Geluiden van verleiding op zoveel terreinen van het leven, geld, genot, carrière en toekomst.

Petrus en Andreas waren gezonde mannen die ijverig hun werk deden en gehoorzaamde aan de stem van de Heiland. Petrus en Andreas waren of aan het vissen, hun gereedschap aan het onderhouden of trokken op met familie en vrienden en namen de rust die zij nodig hadden. Wat een rust als zij in de nacht aan het vissen waren of op hun bed lagen om uit te rusten van de zware arbeid. Geen radio, geen televisie, geen internet, geen films, nieuws of documentaires die gezien moeten worden. Geen smartphone die trilt, piept en nodigt om vast te houden en tijd te roven met al die berichtjes die gelezen moeten worden, van nuttig tot zeer onnuttig. Wat een tijd beleven wij. De wereld is nooit zo vol misleidende verleiding geweest als vandaag de dag. Wie kan nog nee zeggen? Wie vindt nog rust te midden van deze duizenden prikkels? Wie hoort nog de stem van Jezus? “Volg Mij”. “Jezus volgen?” “Daar heb ik geen tijd voor.” “Dat is ouderwets en uit de tijd van de Bijbel, met al die moderne ontwikkelingen geloof je toch niet meer in Jezus.” “Wat zullen mijn vrienden zeggen als ik Jezus ga volgen?” En dan nog de geluiden vanuit de Godsdienst. “Jezus volgen, dat gaat zomaar niet.” “Je moet wel weten of jij persoonlijk geroepen wordt.” Je kunt niet zomaar de Bijbel lezen en dan denken dat ook jij kunt geloven.” Wat hadden Petrus en Andreas het toen de tijd een stuk gemakkelijker, en toch is dat niet helemaal waar. De Farizeeërs en de Schriftgeleerden waren vijandig tegenover Jezus en de Boodschap die Hij bracht. Van hen hoefden Petrus en Andreas geen complimenten of bemoedigende woorden te verwachten. Nee, zij zouden hen niet adviseren om Jezus te volgen. Maar, Petrus en Andreas hebben ook helemaal geen advies gevraagd van mensen, zij verlieten terstond hun netten en zijn Jezus gevolgd. Als u de stem van het Evangelie hoort, dan mag u terstond alle “Ja maars” laten vallen en Jezus volgen. Het hoeft niet, u mag ook blijven vissen, carrière maken, films kijken, muziek luisteren en uw verslavingen vasthouden, er is niemand die u zal verplichten om Jezus te volgen. Misschien schuilt u wel achter de leugen dat u eerst nog meer zondekennis moet hebben en blijft u veilig doorgaan met uw nette leventje dat niets anders is dan een schijnheilig vernis dat straks als Jezus komt, ineens niets waard blijkt te zijn in het uur van het oordeel. Misschien wacht u op een bijzonder harde stem, een licht vanuit de hemel of een ander wonderlijk geval, weet dan dat er al zoveel verloren zijn gegaan die daarop wachtten en geen gehoor gaven aan de stem van Jezus: “Volg Mij”. Misschien zijn uw gedachten net als bij zoveel anderen wel zo vervuild dat u de liefelijke nodiging van het Evangelie niet meer hoort. U gelooft dat de geleerden van vandaag, de theologen, de filosofen, de voorgangers en de dominees het beter weten dan de Bijbel en dat alleen zij weten hoe de Bijbel uitgelegd moet worden. Wat u ook denkt, de stem van Jezus klinkt vandaag nog: “Volg Mij.” Kiest dan vandaag wie u volgen wilt. “Ja maar het klinkt zo Arminiaans.” “De mens wordt hier aan het werk gezet.” “U zegt dat ik Jezus moet volgen, maar de mens is een vijand van God en wil helemaal niet volgen.” “Jezus volgen? Dat zeggen ze allemaal en moet je zien wat ervan komt.” “Jezus volgen? Ja, dat zeggen de evangelische en daar kan alles mee door.” Lieve vrienden, volgt u de mensen? Dat is goed. Maar helaas het zal straks blijken dat u bedrogen uitkomt. Kiest u om Jezus te volgen? Dan zult u strijd, vijandschap en veroordeling over u heen krijgen. Maar hebt goede moed, het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt u van alle zonden, Hij draagt u, geeft u kracht, liefde en geduld en zal u straks binnenbrengen in die heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem liefhebben, volgen en dienen.

Nee, ik geloof niet in een oppervlakkig kiezen voor Jezus, waarbij gedacht wordt dat de wereld en Jezus tegelijk gediend kan worden. Ik geloof in een alles verlaten en Jezus volgen. Zijn stem klinkt: ‘Volg Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Als wij dan alles loslaten en onszelf aan Hem overgeven dan zal Hij ons leren wat goed en kwaad is. Dan zal Hij ons leren hoe we als vissers van mensen, vissers van mensen moeten zijn. Dan zullen wij leren dat de oproep tot bekering en geloof ook vandaag nog even actueel is als de eerste keer dat zij gehoord werd. De vissers van mensen zijn geheel afhankelijk van de Heilige Geest en weten, geloven en vertrouwen zonder zich te schamen, dat het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid voor eenieder die gelooft. Vrienden, hoor de stem van de Heiland: “Volg Mij” en kiest dan heden wie u dienen wilt. “Maar mij en mijn huis wij zullen de Heere dienen.” Hij is het zo waard. Al is het volgen van Jezus dan geen gemakkelijke weg, het is wel de enige Weg tot de gemeenschap met onze hemelse Vader. Hoe heerlijk als wij in een weg van overgave gaan ontdekken dat het werk van de Heilige Geest ons verandert, kneed en vormt naar het beeld van de Heere Jezus. Hoe heerlijk dat, hoe het leven ook gaat, wat er ook gebeurt, Zijn liefde ons vervult, versterkt en aanmoedigt om anderen lief te hebben als onszelf, gedreven door Gods Geest, terwijl wij God liefhebben boven alles. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, groepen, getrokken, gewassen en gereinigd. Glorie aan het Lam, Die sprak: “Volg Mij.” Amen.

Wilco Vos Veenendaal 19-07-2017