Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Voor de wijzen en verstandigen verborgen en de kinderen geopenbaard

‘In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren, Matth. 11:25-27.’

Het wee over Chorazin, Betshaïda en Kapernaüm is juist over de lippen van de gezegende Heiland gekomen. Voor Hem, de Schepper van hemel en aarde is niets verborgen, Hij kent de harten, de verlangens en de onbekeerlijke zelfingenomenheid van hen die Hem niet aanbidden. Wat een wee klinkt er als het ware over heel de wereld, vanwege de onbekeerlijkheid van hen die het leven niet zoeken daar waar het alleen te vinden is. Dan horen we als het ware als antwoord daarop; ‘Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.’ Het hart van de Zoon van God overziet de ellende en terwijl Hij de oorzaak doorgrond keert Hij zich tot Zijn Vader, de Heere van hemel en aarde. Hij dankt Hem Die regeert van het ene uiterste van de aarde tot aan het andere, dat de verborgenheid van de Godzaligheid geopenbaard is aan de kinderen terwijl de wijzen en verstandigen er niets van zien en kennen. Zij die zich uitgeven als wijzen en verstandigen, ja zij die de Schriften onderzoeken en anderen daaruit onderwijzen worden als het ware door Christus gewogen en te licht bevonden. Hun woorden klinken wel wijs, maar hun harten zijn met geen andere liefde vervuld dan liefde tot zichzelf, tot eer en tot aanzien. Zij hongeren en dorsten niet naar Gods gerechtigheid maar nemen genoegen met kennis en een vorm van godzaligheid. Och arme wijzen en verstandigen, wat is het treurig met jullie gesteld. Zagen jullie toch eens die verborgenheid die de kinderen mogen genieten. Die verborgenheid die bestaat uit het genieten van de zaligheid in Christus Jezus onze Heere. Die zaligheid die begint daar waar alle wijsheid ons ontbreekt, daar waar alle kennis van onze kant ons niet verder kan helpen en we door de nood gedreven, aan de voeten van Jezus de bron van alle wijsheid, kennis en Godzaligheid mogen vinden.

Paulus zegt het zo doeltreffend: ‘Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 1 Cor. 1:20’ Om zijn onderwijzing te onderstrepen zegt hij: ‘Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen, 1 Cor. 1:26,27.’ Lieve vrienden tot welke groep behoren wij? Behoren wij bij hen die zich beroemen op hun wijsheid? Behoren wij bij hen die op alle vragen wel een antwoord lijken te weten, bij hen die hun leven aardig op de rit hebben en helemaal niet hongeren en dorsten naar de zaligheid in Die Christus, Die Zichzelf overgaf tot in de vervloekte kruisdood? Behoren wij bij hen die een aardig rustig leven kunnen leven bij een vorm van godsdienst die voor God niet aangenaam is? Deze vorm kunnen we invullen van uiterst rechts tot uiterst links, van zeer ingetogen tot zeer uitbundig maar lieve vrienden als onze harten niet gebroken zijn, als wij ons leven niet gevonden hebben in Christus Jezus en Dien gekruisigd, dan behoren wij bij hen over wie het wee nog steeds klinkt. God zij dank als het in uw leven anders is, als u als het ware met lege handen en een schreeuwend hart uw toevlucht hebt genomen tot God. Als u hebt ingezien dat u het leven bij uzelf niet langer kunt vinden, dat er bij u alleen maar schuld en zonden zijn en dat dat juist de oorzaak is van uw ellendige gescheiden zijn van God de Vader. Gezegend bent u als u uw zonden voor Hem hebt mogen belijden en uw oog geslagen hebt op het Lam van God dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Zalig bent u als u in de gekruiste Middelaar alles hebt gevonden wat nodig was om af te rekenen met uw zondenschuld, ja als u Hem mag kennen in de kracht van Zijn opstanding om niet langer meer voor uzelf maar voor God en God alleen te leven. Eén van de geheimen die de kinderen is geopenbaard, is dat zij moesten worden als een kind om de vrede bij God de Vader te vinden. Alle kennis overboord om als een afhankelijk kind het leven uit genade te ontvangen en uit die genade dagelijks te wandelen met God.

Jezus zegt: ‘Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.’ Wij zouden ons, net als Jezus, moeten verblijden in het welbehagen van de Vader. Dat welbehagen wat voor ons mensenverstand niet te bevatten is. Dat welbehagen, waartegen ons verstand en geleerdheid zich wil afzetten, kan alleen maar bewonderd worden door hen die in Hem hebben gevonden datgene wat alle kennis en wijsheid overstijgt. Het is die vrede die alle verstand te boven gaat, het is die zekere wetenschap dat ons al onze zonden om Christus wil vergeven zijn, die alleen beschikbaar is voor hen die het gelovig omhelzen en dankbaar aanvaarden. Wat een zegen als we worden als een kind om ons dan te verblijden in de genade van God. Ja dat leven met God de Vader, door het geloof in Zijn Zoon, dat verborgen is voor de wijzen, maar ons als kinderen is geopenbaard. Dan kunnen we met Paulus uitroepen: ‘O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Rom. 11:33-36.’

Jezus vervolgt: ‘Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.’ De Vader is verborgen voor de wijzen en verstandigen en het is Zijn welbehagen dat alleen zij Hem zullen kennen die het van de Zoon geopenbaard hebben gekregen. Wat een vijandschap komt er tegen deze verborgenheid op. Vandaag is het niet anders en meent men God te kunnen dienen buiten de Zoon, maar niemand kan de Vader kennen dan alleen door Christus en niemand kan tot Hem komen tenzij hij of zij door de Vader getrokken wordt. Zij die door te redeneren meer eer geven aan de rede dan aan God zullen Hem niet leren kennen, maar zij die eenvoudig geloven dat wat het Woord ons openbaart en zich daaraan overgeven, vinden het leven in en door Christus. Zij mogen weten getrokken te zijn uit de duisternis tot het wonderbare licht dat in Christus ontstoken is. Zij mogen weten dat de Heilige Geest hen heeft overtuigd van hun zondige ongeloof en hun oog heeft gericht op het Lam Gods in Wie zij gelovig hebben leren rusten. Hij, de Zoon van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde, Hij was, voordat er ook maar iets van deze wereld bestond, voor het aangezicht van Zijn Vader (spr. 8:30). Wie kan de Zoon beter kennen dan de Vader en wie kan de Vader beter kennen dan de Zoon? Wat een genade en wat een vreugde als wij door het geloof in Jezus Christus de Vader hebben leren kennen, dan pas kunnen wij zeggen de Vader te kennen omdat het onmogelijk is Hem te kennen zonder de openbaring door Zijn Zoon. Het is het welbehagen van de Vader geweest om Zichzelf aan ons bekend te maken door het schenken van Zijn Zoon. Hoe schittert liefde en oordeel daar aan het kruis van Golgotha, daar schittert de liefde tot ons mensen als het oordeel zich voltrekt over de zonde van ons mensen die de Zoon vrijwillig op Zich nam. God de Vader heeft alles overgegeven in de hand van Zijn Zoon, ja door Hem zijn alle dingen gemaakt en door Hem zullen ook alle mensen geoordeeld worden. Wat een wonder dat Hijzelf het oordeel op Zich genomen heeft opdat niemand van ons ooit nog veroordeeld zou hoeven worden, maar in Hem de Zaligmaker zouden leren kennen.

Lieve vrienden, er is niets waarin wij ons meer kunnen verblijden dan in de Vader en de Zoon en als dat voor ons waarheid is, dan mogen wij weten dat de Heilige Geest ons zal leiden in alle waarheid. Het werk van de Heilige Geest maakt wijzen en verstandigen tot dwazen en doet de kinderen voortgaan in een vreugdevolle vrede. De wijze wil alles beredeneren, wil iets hebben om aan vast te houden en kan onmogelijk vertrouwen op iets wat niet te beredeneren valt. Een kind vertrouwt eenvoudig op de kracht van vader en weet dat vaders hand een veilig geleide is. Zo zal een kind van God de Vader een liefde hebben tot de Heere Jezus Christus, het kennen van Christus als de Zaligmaker van onze zonden, was voor ons het beginpunt van het nieuwe leven. Op dat moment is de schuld van ons afgenomen en is de blokkade tot de Vader weggedaan. Toen wij door het geloof in het offer van Christus de schuldvergeving vonden, werd onze kinderhand als het ware in Vaders hand gelegd. In Johannes 5 vers 23 lezen wij dat wij alleen de Vader kunnen eren als wij de Zoon eren. Daarom geloof ik dat wij die enige Naam die onder de hemel gegeven is waardoor de mensen moeten zalig worden moeten verkondigen totdat Hij komt. Er is hoop want Jezus leeft. Kom vrienden, wees niet wijs bij uzelf maar zoek het in Jezus Christus en Dien gekruisigd, dan, als u de Opperste Wijsheid hebt leren kennen, zult u zien hoe onzinnig de wijsheid van de wereld is.

Broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus, verblijdt u in het welbehagen, kust de Zoon, geef u over aan Vaders liefdevolle en trouwe zorg en roemt Zijn heilige Naam. Hallelujah Amen.

Wilco Vos Veenendaal 20-06-2018