Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken

‘Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen, Matth. 11:16-19.’

Op heel de aarde ken ik geen boek dat mij meer vreugde geeft dan de Bijbel. Het is voor mij het kompas geworden dat ik aan mijn hart druk, daarin heb ik gevonden wat alleen de leegheid van mijn hart kan vullen. Nee, geen boek met dode letters maar het Levende Woord van God, het Oude en het Nieuwe Testament ademt voor mij Het Leven, op iedere bladzijde vind ik het karakter van mijn hemelse Vader geopenbaard, schittert Zijn genade en ontdek ik dat er verzoening is voor zondaren door het bloed van het lam. Dat Lam is ons gegeven en Zijn Naam is, Jezus de Messias. In de Bijbel vinden we de Boodschap dat alle mensen door de zonde in vijandschap leven met God en alleen door het geloof in Jezus de Zoon van God weer terug kunnen komen in gemeenschap met God de Vader. De Bijbel openbaart ons dat Jezus Christus gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken, dat Hij stierf aan het kruis om de vloek die op ons was, weg te dragen, Hij stond op uit de dood om hen die tot Hem komen, de kracht van Zijn opstanding te doen genieten en het eeuwige leven te schenken. De Bijbel leert ons dat Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij bidt voor de Zijnen en dat Hij vandaar straks komt, dan zullen alle mensen opstaan en door Hem geoordeeld worden. Zalig zij die Hem hebben liefgehad en Zijn voetstappen hebben gedrukt, zij zullen het eeuwige leven binnengaan terwijl zij die niet voor Hem hebben willen buigen, verwezen zullen worden naar de poel van vuur.

Hoewel de Bijbel als het ware de liefdesbrief van God de Vader is, heeft Zijn boodschap al veel mensen verdeeld. Wat een twist, ruzies, scheuringen, veroordelingen en verwijten hebben er al plaatsgevonden sinds de woorden van God aan de mensen zijn toevertrouwd. Lieve vrienden, pas op dat we God niet de schuld geven van deze verdrietige zaken. Niet God is de oorzaak, maar wij mensen zijn vaak zo verduisterd in ons denken, wij missen zo vaak de liefde en zoeken twist, maken scheuringen en veroordelen anderen omdat wij Christus niet kennen in de kracht van Zijn opstanding. Bedoel ik dan nu te zeggen dat er onder oprecht gelovigen, die Jezus liefhebben geen twisten kunnen zijn? Was dat maar waar! Als we eerlijk zijn heeft dat niets te maken met de liefde van Christus maar vaak met de liefde tot ons zelf of onze stokpaardjes. Laten wij bidden dat we met elkaar zullen zien waar het werkelijk om gaat en dat we in de moeilijke tijden die voor ons liggen samen schouder aan schouder zullen staan, met ons oog op Christus gericht en hart vol liefde tot God, Zijn Woord en elkaar. Dan zal de wereld zien hoe goed het is om God te dienen. Wat een glorie, aan Zijn Naam, zal dat zijn.

Als Jezus het tegenover de mensen heeft opgenomen voor Johannes de Doper, dan overziet Hij als het ware de mensen. Wat zal er toch omgegaan zijn in het hart van Jezus bij het zien van al die mensen? Op veel verschillende manieren had Hij al gewezen op het Koninkrijk der hemelen, veel had Hij er al genezen. Op verschillende manieren hadden zij het Hem al moeilijk gemaakt, met strikvragen, beschuldigingen, kwaadspreken en veroordelingen, steeds opnieuw weer dat ongeloof dat blokkades opwierp in het eenvoudige komen tot Jezus en het vertrouwen dat Hij de Messias, het van God geschonken Lam is dat de zonden der wereld wegneemt.

Dan horen we Jezus zeggen; ‘waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken?’ Zijn er wel woorden en voorbeelden te vinden, om duidelijk te maken hoe dit geslacht handelt en denkt? Jezus, de Opperste Wijsheid, neemt een beeld uit het dagelijkse leven, een beeld dat iedereen zich voor ogen kan stellen. ‘Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.’ Jezus vergelijkt het gedrag van de mensen met het kinderachtige gedrag van de kinderen die op de straten spelen. Hoe vaak hoor je ze niet ruziën met elkaar; wel waar, niet waar, ik was eerder, hij was sneller. De ene groep roept; “Wij hebben op de fluit gespeeld maar jullie hebben niet gedanst” terwijl de andere groep roept; “Wij hebben klaagliederen gezongen maar jullie hebben niet gehuild.” Wat kan het mooi zijn om kinderen in vriendschap met elkaar te zien spelen maar tegelijk kan de kinderwereld ook zo hard zijn, ruzies, schelden, schoppen, knijpen elkaar veroordelen en buitensluiten is helaas, wereldwijd de praktijk van ieder dag. Helaas is het in de wereld van hen die volwassen zouden moeten zijn vaak helemaal niet zoveel anders. Zo ook in de geschiedenis die wij overdenken.

Jezus zegt: ‘Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. Op het grote keerpunt van de wereldgeschiedenis staat Johannes de Doper, als een roepende in de woestijn heeft Hij opgeroepen tot bekering en heel zijn leven getuigde ervan hoe hij diep doordrongen was van de ernst van zijn boodschap. Hij leefde een sober leven, hij deed niet mee aan overvloedige maaltijden maar was veel in de afzondering, terwijl hij van sprinkhanen en wilde honing leefde. Als anderen vrolijk werden van de wijn, deed hij niet mee, nee het lot van de mensen om hem heen vervulde hem met ernst en dwong hem tot een sober leven, waarbij hij ernstig predikte en opriep tot bekering. De mensen om hem heen hadden hun oordeel klaar, waarom zou je ook iemand in waarde laten? Waarom luisteren naar de motivatie van Johannes om zo’n sober leven te leven? Het is veel gemakkelijker, om net als de massa, te zeggen dat hij de duivel heeft. Als het waar is dat Johannes de duivel heeft, dan hoeven wij ook niet in te gaan op zijn oproep van bekering en zo heeft de mens al vele uitvluchten gevonden om te kunnen blijven leven zoals de meeste leven. Wie kiest er nu voor bekering, wie kiest er nu voor een sober leven als het zoveel leuker, aangenamer en aantrekkelijker kan? Een mens leeft maar één keer, zo roept de massa, pluk de dag, geniet vandaag want wie weet wat er morgen zijn zal.

Maar niet alleen op Johannes was commentaar, nee ook Jezus wordt veroordeeld, hoor wat Jezus zegt: ‘De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren.‘ Hier staan we oog in oog met de Liefde Gods. Hier staat de Zaligmaker van de wereld, Hij die kwam van uit de hemel en wandelde tussen de mensen, Hij die in Zijn onbevattelijke liefde de omgang zocht met de zondige mens, kwam in de huizen van de mensen om Zijn liefde te brengen, Hij at mee aan tafel met de tollenaren om uiteindelijk voor hen te sterven. Hoe heeft de godsdienst Hem ontvangen? Hij werd in het hokje van de zondaren geplaatst een vriend van tollenaren.

Kinderachtige mensen, zien jullie dan niet dat het niet uitmaakt hoe een Godsgezant handelt? Als we fluiten is het niet goed en als we zingen is het niet goed, als we eten is het vreten en als we vasten dan is het duivels.

Lieve vrienden, bij wie moeten wij vergeleken worden? Zijn wij beter als de mensen in Jezus tijd? Zoeken wij elkaar op te bouwen, te steunen en samen het spoor der gerechtigheid te bewandelen of is de smalle weg voor ons te nauw, is Gods heilige wet te bekrompen of is het Evangelie te lichtzinnig? Wat een puinhoop hebben wij ervan gemaakt, waar horen we nog ernstig en welgemeend wet en Evangelie prediken waarbij mensen worden opgeroepen te breken met de zonden en heilig voor God te leven door het geloof en gedreven door de liefde tot God? Waar durven we nog Gods wetten te onderzoeken en serieus na te denken of ons leven daarmee in overeenstemming is? Durven wij nog te zeggen dat God liefhebben en Jezus te volgen, vergaande consequenties heeft voor het dagelijkse leven? Durven wij nog te zeggen wat zonde is en deze bij de naam te noemen, durven wij nog met alle vrijmoedigheid te zeggen: ‘Jezus is de Zaligmaker der wereld en buiten Hem kan niemand behouden worden?’ Durven wij te leven zoals Johannes, met het oog op Jezus gericht, ongeacht wat de mensen van ons zeggen? Kunnen wij sober leven en broeders en zusters liefhebben die niet zo sober leven maar ook een brandend hart tot Jezus hebben? Broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus, waarbij kan Jezus ons vergelijken? Hebben wij elkaar lief en zoeken wij Gods eer? Hoewel de wereld en de godsdienst haar oordeel klaar heeft, mogen zij die Jezus liefhebben een wijsheid kennen die zowel het leven van Johannes als dat van Jezus kan plaatsen en rechtvaardigen. Ja de werkelijke wijsheid is alleen te vinden in Jezus onze Wijsheid. Kom vrienden, zoek Jezus en leef, kom broeders en zusters, verblijd u in de Heere en zoek de éénheid die alleen in Christus is te vinden.

Wilco Vos Veenendaal 30-05-2018