Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Want zoals het was in de dagen van Noach

‘Doch van dien dag en ure
weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk
de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des
mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe in welken
Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen
allen wegnam: alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan
zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal
verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal
aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke
ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had in
welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet
hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het
niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en
voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld
heeft om hunlieden hun voedsel te geven te rechter tijd? Zalig is die
dienstknecht welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar Ik zeg
u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht
in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen zijn
mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal
de heer van dezen dienstknecht komen ten dage in welken hij hem niet verwacht,
en ter ure die hij niet weet; En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de
geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden, Matth. 24:36-51.’

Jezus heeft gewaarschuwd voor
de naderende oordelen. Hij heeft gezegd dat de liefde van veel mensen zal
verkouden omdat de wetteloosheid zal toenemen. Hij heeft opgeroepen tot een
volharding tot het einde en gezegd dat zij die dit doen, zalig zullen worden.
Het Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden en dan
zal het einde komen. Hoewel er veel lijden, pijn en verdriet zal zijn, er
leugenprofeten veel harten zullen misleiden, zal toch de komst van Christus
zeker zijn, Hij zal komen en alle knie zal zich voor Hem buigen. Dan, als Hij
met grote kracht en heerlijkheid op de wolken komen zal, dan zal Hij Zijn
engelen uitzenden met een groot bazuingeluid en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen
vergaderen vanuit heel de wereld.

Maar wanneer zal die dag dan
zijn? Wanneer zullen de bazuinen klinken en zal Jezus komen? Zal het vandaag
zijn of morgen of zal het nog langer duren? Jezus heeft gezegd: ‘Doch van
die dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader
alleen.’
Hoewel Jezus ons gewezen heeft op de tekenen van de tijd; ja, zo
zeker als de uitspruitende bomen ons wijzen op de naderende zomer, zo zeker
wijzen ons de geruchten van oorlogen, de aardbevingen, de hongersnoden en de
toenemende wetteloosheid op het einde en toch weet niemand van ons het uur of
de dag. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Het uur dat het bazuingeluid
de hemel en de aarde zal vervullen zal plotseling daar zijn, zoals de regen, de
donder, het opensplijten van de aarde en de overstelpende vloed ineens de aarde
bedekte en de hele wereld verwoestte. Honderd en twintig jaar hebben de
hamerslagen van Noach opgeroepen tot bekering en toch zijn alleen Noach en Zijn
familie behouden omdat zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van God om zich
tot Hem te keren en behoud te vinden in de ark.

Wat een verschrikkelijk
oordeel is er gekomen over de wereld die er toen was, tweeduizend jaar na de
heerlijke schepping moest God een einde maken aan de goddeloosheid en hoewel
Hij de mens nog honderdtwintig jaar genadetijd gaf, honderdtwintig jaar om zich
te bekeren, heeft toch niemand zich willen bekeren. Ze hebben de spot gedreven
met Noach, ze hebben hem aangezien voor een man die niet wijs was en dingen zag
die anderen niet zagen. Waar maakte hij zich druk om? De leus van de mensen
toen, zal ongetwijfeld dezelfde zijn als die er vandaag klinkt: “Pluk de dag,
geniet ervan, je leeft maar één keer.” Blind voor de zonde, doof voor de
prediking van genade en ongevoelig voor het naderende oordeel, hebben zij zich
verhard. Terwijl de ark na honderdtwintig jaar arbeid als een zichtbaar teken
gereed was gekomen, ging het leven van alle dag door. Mensen aten en dronken,
ze waren bezig met kopen en verkopen, ze maakten zich druk om onbenullige zaken
en zochten vermaak in dingen die uiteindelijk nooit bevrediging gaven. Er was
vreugde, verdriet en pijn, er werden baby’s geboren en er stierven mensen op
jonge en oudere leeftijd. De éne dag volgde de andere op, en hoewel niemand
zich bekommerde om het naderende einde, naderde het toch. Wat een dag moet het
geweest zijn toen de dieren twee aan twee uit de verschillende hoeken kwamen
aangelopen, gekropen en gevlogen. Verbazing, verwondering en ongetwijfeld,
bezorgdheid en angst moet de mensen vervuld hebben. Anderen maakten zich geheel
geen zorgen, zaten heerlijk te genieten van hun maaltijd, waren in gesprek over
het komende feest, in vergadering over de bouw of de doorontwikkeling van het
laatste prototype. Ergens was een vrouw aan het bevallen terwijl verderop een
oma lag te sterven en toen was daar plotseling het einde. Het oordeel voltrok
zich over de eerste wereld en hoe verschrikkelijk is dat geweest voor hen die
zich niet hebben willen bekeren. Niemand dan alleen Noach en zijn familie
hebben de reddende macht van God genoten, niemand dan zij alleen hebben de
regenboog voor het eerst aan de hemel zien staan als het teken van Gods trouw.

De regenboog, het symbool van
trouw, genade en ontferming maar tegelijk het symbool dat ons herinnert aan het
komende oordeel. Nog even en de bazuinen zullen klinken. Het zal zijn als in de
dagen van Noach. De mensen zullen ook dan bezig zijn met het leven van alle
dag, er zullen er twee op de akker zijn, samen zijn ze aan het werk net als de
malende vrouwen in de molen, ze hebben hetzelfde geleerd, dagelijks zijn ze
ijverig bezig met de zaken waartoe zij zich geroepen weten en dan zal het
bazuingeluid klinken en zal er een scheiding plaats vinden.

Vrienden, hoe zal het met ons
zijn als het bazuingeluid zal klinken? De Heere Jezus roept ons op om bereid te
zijn, Hij roept op om te waken, want niemand weet in welk uur Hij komen zal.
Als wij weten wanneer de dief zal komen dan zullen wij waakzaam zijn en ons
huis niet laten doorgraven. Een trouw dienstknecht zal ijverig bezig zijn in de
dingen waar zijn meester hem voor heeft geroepen, ook als zijn meester lang
wegblijft, terwijl de kwade dienstknecht zal afwijken van zijn roeping wanneer
hij het idee heeft dat zijn meester uitblijft. Als dan de meester komt, zal hij
de goede dienstknecht belonen terwijl de kwade dienstknecht het loon van de
geveinsden zal ontvangen met wening en knersing van de tanden.

Wat een ernstige boodschap,
twee mannen op de akker, twee vrouwen in de molen en twee dienstknechten in het
huis van hun heer, wat maakte nu het verschil tussen hen beiden, waarom wordt
de één wel aangenomen en de andere niet? Waarom wordt de één gezegend en de
ander vervloekt? Het is omdat de één gewaakt heeft en de ander de boodschap in
de wind heeft geslagen. De één heeft het behoud in Christus gevonden en de
andere niet. Vrienden, zijn wij waakzaam? Heel de wereld ligt verloren in zonde
en schuld, nog even en de Schepper van hemel en aarde zal komen om rekenschap
te vragen van Zijn schepsels. Zullen wij dan net als Noach wakende bevonden
worden of zullen wij net als de mensen in zijn tijd bezig zijn met van alles en
nog wat, om om te komen in het oordeel?

Vandaag zien wij als het ware
de bomen uitlopen, de zomer is nabij, we zien aan de tekenen van de tijd dat de
komst van de Koning der koningen aanstaande is. De getrouwe dienstknechten uit
deze gelijkenis waren zij die het voedsel op de juiste tijd gaven. Het voedsel
dat de getrouwe dienstknechten vandaag mogen brengen is de oproep tot bekering,
want de komst van Christus is aanstaande. Zie het Lam Gods, nog is er genade
voor een ieder die zich tot Hem keert. Ja allen die hun zonden belijden, hun
knieën buigen en hun leven in de hand van God de Vader leggen, worden
opgeroepen de goede strijd te strijden, waakzaam te zijn en te overwinnen in
Christus kracht. Lieve vrienden, is Jezus Christus, uw persoonlijke Zaligmaker,
is Hem te volgen u alles waard? Hij heeft opgeroepen om alles te verlaten, het
kruis op te nemen en de verdrukking, vervolging en haat, voor lief te nemen,
ziende op het einde, de heerlijkheid die Hij bereidt heeft voor allen die Hem
liefhebben.

Nog even en de bazuinen zullen
klinken, laten wij breken met alles wat ons afhoudt van de Heere Jezus
Christus, Hij is de Ark der behoudenis, allen die tot Hem de toevlucht nemen
zijn veilig. Laten wij stoppen met onze tijd verdoen aan onbenullige zaken en
ons richten op het Koninkrijk der hemelen en al het andere zal ons worden
toegeworpen. Hallelujah, ‘Hij die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.’
Kom Heere Jezus, ja kom haastig. Amen.

Wilco Vos
Veenendaal 28-10-2019