Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Weest volmaakt zoals uw Vader volmaakt is

‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.’

Bijzondere woorden van overdenking, woorden gesproken door de Heiland, Verlosser en Zaligmaker Die tegelijk als God en mens op deze aarde was om ons te onderwijzen in de enige weg ten leven, ons te laten zien hoe wij leven zouden en voor ons stierf opdat wij met God de Vader verzoend zouden worden. Hij is opgestaan en allen die in Hem geloofden, geloven en zullen geloven als de van God beloofde Messias, Die als enige Naam onder de hemel gegeven, ons terugbracht en brengt, in gemeenschap met God de Vader, zullen leven, ja eeuwig leven.

Lieve vrienden, de Heere Jezus heeft zondaren geroepen en beloofd rust te zullen geven als zij tot Hem komen (Matth. 11:28). Hij is het rustpunt voor de vermoeide zondaar die geen heil meer ziet in eigen gekozen wegen. Hij is het antwoord op alle onrust waarmee het hart van de schuldige zondaar gekweld kan worden. Rust en vrede dat is wat Hij beloofd heeft, aanbiedt en schenkt aan allen die tot Hem komen. Daarom, vrienden, is ons hart in rust? Hebben wij vrede gevonden bij God de Vader, door het rusten in dat wat Zijn Zoon voor ons deed? Is Jezus Christus onze kracht en is Zijn leven ook ons leven geworden? Dan zullen wij niet krampachtig worden, niet bevreesd zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid, niet zoeken naar rust en vrede buiten Christus maar in Hem ons verblijden alle dag. Ik benadruk dit, omdat velen menen de rust en vrede in Christus te kennen, terwijl zij het vermaak van de wereld aangrijpen en daarvan kunnen genieten terwijl ze niet beseffen dat de satan hun harten verblindt en hen met oog en oorstrelende zaken misleidt met het doel hen in het verderf te storten. Anderen menen in Christus geborgen te zijn terwijl zij nooit de vrede hebben genoten maar steeds bezig zijn in een goed blaadje bij God te komen door voor Hem te hollen en te vliegen. Hun vrede bestaat dan uit een voldoening die zij vinden door een eigengemaakte heiligheid die bestaat in het volgen van tradities of het zogenaamd gehoorzamen aan de wetten van God.

Laten wij bedenken, dat alles wat wij doen, buiten de werking van de Heilige Geest, wij dat doen in eigen kracht en dat dat nooit zal zijn tot eer en glorie van God de Vader en de Zoon. Wat God de zondaar aanbiedt is een volmaakte verlossing, rechtvaardigheid en heiligheid. Dat werken wij niet uit in eigen kracht maar ontvangen wij uit genade door het geloof. Door het rusten in God en God alleen, werkt Gods Geest in ons de rust, de vrede en het verlangen om voor Hem alleen te leven. Vanuit die rust worden wij dan gekneed en gevormd, ja hersteld naar het beeld van God, dat we zien in Christus Jezus onze Heere.

Als we deze vrede kennen en weten dat het alleen Christus is, Die ons als de enige weg, de waarheid en het leven, terugbracht in het Vaderhart, dan zijn wij eraan toe om te luisteren naar de woorden van Jezus, die wij vandaag willen overdenken. ‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.’ Gelovige vrienden, wij die door het geloof in Christus aan elkaar zijn verbonden als broeders en zusters, ja leden van hetzelfde lichaam zijn waarvan Christus het hoofd is. Wij worden opgeroepen om volmaakt te zijn, zoals onze Vader volmaakt is. Pas op, dat we nu niet onrustig worden door in onszelf te kijken waar het allemaal nog hapert, misschien bedenkt u zichzelf nu, dat als de volmaaktheid van de Vader de maat is, er dan nog zoveel hapert. Pas op voor de boze, hij probeert u altijd uw gebreken voor ogen te houden, die uit te vergroten en tegelijk Gods genade te verkleinen. Het is niet uw kracht, maar Gods kracht, het is de opstandingskracht van Christus die u verandert en doet overwinnen over uw karakterzonden en verkeerde verlangens. Het is Gods Geest die ons onderwijst door het Woord en ons door de situaties van het leven kneedt en vormt tot eer van Zijn heilige Naam. Dit heilige kneedwerk is een werk van God dat tegen onze natuur ingaat en dat Hij uitwerkt niet in passieve en lijdelijke voorwerpen, maar in actieve volgelingen van Christus, die niet leven in de werken van het vlees, maar wandelen door de geest. Zij die afhankelijk van God hun weg gaan, wandelend in het licht met Christus, zullen volmaakt worden zoals de Vader volmaakt is, dat is hun verlangen en in dat verlangen geven zij zich over als klei in de handen van de pottenbakker, opdat Hij van hen maakt een vat tot eer van Zijn heerlijke Naam.

Paulus zegt tegen de gelovigen, dat het de wil van God is dat zij heilig worden (1 Thess. 4:3), ja dat Christus Zichzelf heeft overgegeven voor hen met dat doel dat zij als Gemeente, zonder vlek of rimpel heilig en onberispelijk zouden zijn (Ef. 5:27). Lieve broeders en zusters moet ons dit niet met blijdschap vervullen en in ons het verlangen doen ontvlammen om alle dagen van ons leven, heilig voor Hem te leven? Bedenk het contrast tussen de zonde en de heiligheid, tussen hen die verloren gaan en hen die behouden worden, tussen de duisternis en het licht, tussen de boze satan en onze goede God. Luisteren we nog even naar Paulus, hoe hij ons herinnert aan dat waar wij eerst in leefden en nu door genade in mogen leven en volharden: ‘En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben, Kol. 1:21-23.’

Petrus herinnert ons aan de woorden van God door de volgende oproep: ‘Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die tevoren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petr. 1:14-16.’ Het is goed om de context van deze woorden voor uzelf te onderzoeken, woorden van God staan nooit zomaar los op zichzelf maar in een verband. De Bijbelse oproep tot heiligmaking heeft ten doel dat wij als geliefde kinderen van de Vader een afgezonderd leven leiden dat Hem eert in alles wat wij doen en laten. Als vreemdelingen in de wereld, niet door ons aan te stellen of de mensen links te laten liggen maar door de liefde van God gedreven, Hem liefhebbend boven alles, onze naasten liefhebben als onszelf en net als Christus ons leven stellen voor de broeders. De volmaakte liefde drijft alle vrees buiten, verlost ons van wettisisme en drijft ons, om net als God de Vader, barmhartig te zijn. Het bijzondere van de woorden van onze overdenking is dat zij staan in de context van het wegcijferen van onszelf, het dienen van de ander en het liefhebben van onze vijanden. Ook Lukas behandelt de woorden van Jezus en terwijl Mattheüs spreekt over het volmaakt zijn, zoals onze Vader volmaakt is, zegt Lukas; dat wij barmhartig moeten zijn zoals onze Vader barmhartig is (Luk. 6:36).

Aan Mozes heeft God Zichzelf geopenbaard als de barmhartige, genadige en lankmoedige, Die groot van weldadigheid en waarheid is (Ex. 34:6). Steeds opnieuw klinkt deze boodschap door, in al de wetten, geboden en inzettingen die God de Vader heeft gegeven aan hen die Hij afzondert en die Hem dienen willen met een vrijwillig hart. Tussen de zegeningen die God belooft aan hen die gehoorzamen en tussen de vloeken die komen over hen die ongehoorzaam zijn, lezen we: ‘Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God, Deut. 4:31a.’ Zondaren, dat zijn zij die met het overtreden van Gods wetten de ongerechtigheid doen (1 Joh. 3:4), ontmoeten een barmhartig God als zij zich afkeren van de zonden en terugkeren tot de levende God. David heeft de heerlijkheid van God bezongen en ons door de Geest geleid, heerlijke dingen geleerd. Hij zegt: ‘De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende, Ps. 19:8.’ Kom vrienden, de wet des HEEREN is volmaakt, waarom? Omdat het ons het volmaakte Vaderhart openbaart. Voor Christus onze Heiland was het een vermaak om daarin bezig te zijn en daarnaar te wandelen. Hij kwam om schuldige wetsovertreders te verlossen van de vloek en hen te leren om in diezelfde vreugde waarmee Hij gewandeld heeft, te wandelen aan Vaders hand. David roept het uit in de psalmen 86 en 103 dat de HEERE barmhartig en genadig is, geduldig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wij worden opgeroepen om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader dat is. Dat betekent dat wij rustend in Christus, heilig leven voor God, door Hem lief te hebben boven alles en Hem te volgen, al gaat dit nog zo in tegen de mening van de wereld en de mensen om ons heen. Tegelijk hebben wij onze naasten lief, waarbij wij naar hen leren kijken door de ogen van God. Christus gaf Zijn leven voor ons, om ons als vijandige ongehoorzame en vervloekte zondaren te verlossen van het kwaad en de macht van de duivel en te brengen in de heerlijke positie van kinderen van de Vader. Nu mogen wij vanuit de rust, door deze liefde gedreven, de mensen om ons heen bekijken en behandelen met dezelfde barmhartigheid. ‘Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn, 2 Kor. 13:11.’ Amen.

Wilco Vos Veenendaal 23-10-2017