Volg ons op YouTube

Woorden van Jezus – Zo iemand achter Mij wil komen

‘Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen
behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om
Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want
wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner
ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de
heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk
vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier
staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen
zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk, Matth. 16:24-28.’

De belijdenis uit Petrus mond;
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de
levende God”
, had nog maar net geklonken of diezelfde Petrus bestrafte
Jezus, Die sprak over Zijn aanstaande lijden, sterven en opstanding. Jezus Die
wel wist dat satan als de grote misleider Hem aanviel doormiddel van Zijn
geliefde discipel, bestrafte satan en riep Petrus op om Hem te volgen in plaats
van tegen te staan. Jezus moest door een weg van lijden en sterven, de weg
openen voor verloren zondaren. Hij moest plaatsvervangend de dood in opdat
doodschuldigen in Hem vergeving, bevrijding en genezing zouden vinden. Hij
moest na drie dagen opstaan uit de dood, opdat ook Zijn volgelingen de kracht
van Zijn opstanding zouden kunnen genieten. Jezus is als de grote Overwinnaar
uit de strijd gekomen, al moest dat door een diepe weg van vernedering,
bespotting, smartelijk lijden en sterven heen. De weg van het kruis, is de weg waar
ieder mens een vijand van is en toch is het de weg die God verkozen heeft om
Zijn volk te verlossen, te louteren en te heiligen.

Jezus zegt: “Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.”
Net zoals
Jezus, het kruis opnam, zo worden Zijn volgelingen opgeroepen het kruis op te
nemen. Dit is nu het grote struikelblok, dit is de steen van aanstoot, wie wil
er nu een kruisdragende Jezus volgen? Wie wil er nu een volgeling zijn van een
Lijdende Borg? Wie wil zelf het kruis opnemen en Hem volgen ongeacht wat dat
ook betekenen zal? Laten wij eerlijk zijn. Willen wij niet graag zelf alles
onder controle houden? Zit er heel diep vanbinnen niet een trots in ons die
niet wil buigen voor God en al helemaal geen kruis wil dragen? Een kruis dragen
betekent niet een moeilijke weg omdat we geen partner kunnen vinden, geen leuke
baan hebben, een ziek lichaam hebben of dat onze kinderen niet op het padje
blijven waarop wij ze graag zouden zien. Nee, kruis dragen betekent, sterven aan
onszelf, dat betekent zeggen: “Vader wat U doet is goed.” Dat betekent dat we
heel ons levenslot in Vaders hand overgeven omdat wij weten en vertrouwen dat
het daar veilig is, hoe de weg ook zal gaan.

Het kruis opnemen betekent,
dat mijn eigen ik aan het kruis genageld moet worden. Het betekent dat mijn wil
er helemaal niet meer toe doet, het betekent sterven en hoe heerlijk als we dan
mogen genieten dat Christus opstandingskracht ook werkelijkheid wordt in ons
leven. Dat we ineens een liefde krijgen tot Vader, Zijn Woord, Zijn wil, Zijn
onbevattelijke wijsheid ons geopenbaard in Zijn geboden en inzettingen en
verlangen om alleen nog maar te doen wat Hij van ons verlangt. Dat is een
vrijheid die werkelijk vrij maakt!

Vrienden, niemand van ons
verkiest dit kruis, tenzij wij in Jezus Christus de Zaligmaker vinden die Wij
zo nodig hebben. Als wij beseffen dat wij met al onze keuzes, inzichten en
verlangens helemaal niet voldoen aan de wens van God de Vader en beseffen dat
wij daarom niets minder zijn dan vijanden van God en Zijn Woord. Dan beseffen
wij ook dat dat de oorzaak is van de gebrokenheid die wij om ons heen zien. Dan
beseffen wij dat de armoede in Afrika, het gevolg is van de keuzes die ik en
mijn naasten gemaakt hebben. Dan beseffen wij dat de stervende kinderen in
oorlogsgebieden het slachtoffer zijn van ons niet willen bukken onder God de
Schepper van hemel en aarde. Dan beseffen we ook dat wij de dood en de hel
verdiend hebben. O Glorie aan God, als dan onze ogen opengaan voor de liefde
van God ons geopenbaard in Christus Jezus, Die vrijwillig, zonder zonde, het
kruis op Zich nam om ons het eeuwige leven te geven.

Kom vrienden, laten wij ons
kruis opnemen en Jezus volgen, dat is de beste keuze die we maken kunnen.
Luister niet naar hen die u zeggen dat u daar zelf niet voor kunt kiezen. Stop
uw oren voor deze vrome satanische leugens die haar oorsprong vinden in de hel.
Luister naar mannen en vrouwen als Jozua die ervoor gekozen hebben om de Heere
te volgen. Luister dan toch naar de stem van Jezus.

Wij durven de oproep van Jezus
toch niet te ontkrachten? Zal Hij Die ons roept, ons ook niet de kracht, de
liefde en de moed geven om het kruis op te nemen en Hem te volgen?

Drie redenen noemt Jezus
waarom wij het kruis op moeten nemen. Drie keer lezen we het woord want in de tekst:

Neem uw kruis op en volg Mij: Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die
zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil,
die zal hetzelve vinden.
Als wij zelf de touwtjes in handen willen blijven
houden, dan zullen wij uiteindelijk verliezen en omkomen. Maar gezegend hij en
zij die het niet erg vinden om alles te verliezen om Jezus wil, want die zullen
behouden worden. Misschien moeten wij wel veel lijden en vervolgd worden omdat
wij er voor uitkomen Jezus lief te hebben en anderen willen winnen voor het
Evangelie. Toch zal dit offer meer dan alles waard zijn. Misschien moeten wij
wel geliefde familieleden, vrienden en zelfs broeders en zusters kwijtraken
omdat wij Jezus boven alles liefhebben, is dat niet het kruisdragen dat Jezus
van ons vraagt? Denk aan de woorden van Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet
valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt
het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die
zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. Zo
iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn.
En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. Want wat baat het een mens, zo
hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens
geven, tot lossing van zijn ziel? Joh. 12:24-26.’

Neem uw kruis op en volg Mij: Want
wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner
ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?
Wat maakt het
uit wat de mening van de wereld is? Wat maakt het uit wat zij ons aanbiedt? Pas
toch op voor de verleidingen van de wereld, haar zogenaamde geluk dat niets
anders is dan een zeepbel, haar ontspanning en vermaak, haar entertainment,
geld en rijkdom is waardeloos als wij het bekijken in het perspectief van de
eeuwigheid. Al zouden wij al het geld en geluk van de wereld hebben en Jezus
niet kennen, wat kunnen we dan met dat alles? Kunnen wij onze zondenschuld
afbetalen met de miljoenen van de wereld? Zie toch op Jezus, Zijn bloed alleen
reinigt van alle zonden en alleen zij die hun kruis opnemen zullen straks ingaan
in de heerlijkheid die Hij breidt heeft.

Neem uw kruis op en volg Mij: Want de Zoon des mensen zal komen in de
heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk
vergelden naar zijn doen.
In Markus lezen we: ‘Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit
overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen,
wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen,
Mark. 8:38.’
Ons kruis opnemen betekent dat we laten zien dat we een ander
pad bewandelen dan de wereld. We kiezen ervoor om plaatsen te vermijden waar
anderen wel heen gaan. Jezus kon niet onzichtbaar blijven met Zijn kruis, zo
kunnen wij niet onzichtbaar blijven als kruisdragers achter Jezus. Het is niet
mogelijk om een kruisdrager te zijn terwijl mensen die ons vaker ontmoeten niet
eens weten dat wij Jezus liefhebben. De postbode, de tuinman, de loodgieter,
onze familie, vrienden en kennissen, onze docenten of leerlingen, onze
werkgevers of werknemers weten dat wij kruisdragers achter Jezus zijn. Als wij
ons schamen voor Jezus dan zullen we straks een Jezus ontmoeten Die zich
schaamt voor ons. O hoe vreselijk zal dat zijn om niet die lieve Zaligmaker te
ontmoeten maar een Rechter die ons zal wegzenden naar het vuur dat bereid is
voor de duivelen en zijn volgelingen. Vrienden,
laten wij onszelf beproeven: ‘Want wij
allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een
iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Cor. 5:10.’
Nog een kleine tijd en
Jezus komt. Zoals Petrus, Jakobus en Johannes, Jezus hebben gezien op de berg
van de verheerlijking, zo zullen wij straks allen Jezus zien. Hoe zal dat zijn?
Bent u bereidt?

Broeders en zusters, verblijdt
u in de Heere, hebt goede moed, in de wereld zullen wij verdrukking hebben,
maar onze Heiland heeft de wereld overwonnen. Kom, stappen wij voorwaarts al
kruisdragend achter onze Heiland, Hij is het meer dan waard. Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 11-02-2019