Volg ons op YouTube

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht

‘En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Hand. 2:40.’

Als ik deze tekst lees dan denk ik onwillekeurig aan Nicodémus, iets in zijn hart dreef hem uit naar de Heere Jezus. Nicodémus zag Hem als een Leraar van God gekomen, omdat de tekenen die Hij deed, niet zouden kunnen als God niet met Hem was. De Heere Jezus onderwees deze geleerde man door hele eenvoudige woorden. Hij nam het voorbeeld van de koperen slang in de woestijn om de noodzaak en de eenvoud van de wedergeboorte duidelijk te maken. Zoals de door de slangen gebeten mensen moesten zien op de verhoogde slang om behouden te worden, zo moest de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die op Hem zou zien, het eeuwige leven ontvangt. Dan klinken die heerlijke evangelie woorden: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.’ God heeft Zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen maar om haar te behouden. Alleen het geloof maakt deelgenoot aan de inhoud van deze heerlijke belofte en alleen het ongeloof sluit de zondaar uit. O vrienden, zag u allen de eenvoud en de diepte van dit heerlijke evangelie Woord. Kom toch tot het Licht en laat de Redder van deze wereld u verlossen van al uw schuld en zonden. Het is nu geen tijd om te redeneren, bedenk toch de ernst van de situatie als u nog leeft buiten Christus. Alle mensen, groot en klein, lief of ondeugend, geroemd of verguisd, rijk of arm, sterk of zwak hebben een Verlosser nodig om te verlossen van alle daden en gedachten die er zijn geweest en niet waren tot eer van God. Wij kijken vaak naar die misdadiger of naar dat ellendige hoopje mens in de goot en geloven best dat die persoon een zondaar is. Maar God kijkt naar ons hart en weet of daar een verlangen in leeft om Hem te dienen. Zolang wij onszelf en onze idealen volgen en God de Vader niet liefhebben boven alles, dan zijn wij verloren zondaren en zullen wij moeten sterven en verloren gaan om eigen schuld. O hoe heerlijk, vandaag klinkt die liefdevolle oproep om te stoppen met een zoektocht naar vrede en geluk voor deze tijd en de oproep om te zien op het Lam van God, de Heere Jezus Christus, Die de bron van alle vrede is. Hij heeft Zijn leven vrijwillig afgelegd, stierf plaatsvervangend aan het kruis om van alle schuld en zonden te verlossen. Lieve vrienden, buiten deze Jezus is geen leven, kom dan tot het Licht en laat je uit genade zaligen. Zalig worden is zo eenvoudig, het is stoppen met redeneren, het is stoppen met weglopen voor God, het is buigen, schuld belijden, overgeven en uit genade het eeuwige leven ontvangen. Heel het Oude Testament getuigd met al haar bloedvloeiende schaduwen van de verlossing die daar is in het bloed van het Lam. Kom zondaar, van u wordt niets anders verwacht dan bekering en een overgave in geloof, dat is vertrouwen dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn… De prijs is betaald!

Nicodémus heeft de boodschap begrepen, maar als overste van de Joden, heeft hij zich stilgehouden. Hij durfde niet openbaar te getuigen hoe Zijn hart in stilte getrokken werd tot Jezus de Christus. Maar dan, als Jezus Zijn leven heeft afgelegd, zien we Nicodémus verschijnen met mirre en aloë, om het lichaam van Zijn Zaligmaker te balsemen. Nicodémus, wat een tweestrijd zal daar in jouw leven hebben plaatsgehad. Je wist niet welke positie je in moest nemen, iets in je drong je om een volgeling van Jezus te zijn, maar ach die vrees voor je broeders naar het vlees. Het was alles ook zo moeilijk, als echte farizeeër hadden jullie zo’n bijzondere kijk op de wet, jullie onderwezen het volk en legden hen lasten op die te zwaar waren om te dragen. En dan deze Jezus, Hij sprak zo anders, zijn Woorden waren zo krachtig, zo liefdevol maar tegelijk zo scherp. Zijn onderwijs ging zo diep en legde juist steeds weer de vinger op de zere plek. Je kon Hem niet betrappen op het breken van de wet, maar tegelijk bleek Hij jullie uitleg niet zo serieus te nemen. O Nicodémus, welke kant moest je nu kiezen. Je hart ging uit naar Jezus maar je vrees voor mensen was groter dan je liefde. Maar Nicodémus, als je nog leefde zou ik je niet veroordelen, ik begrijp je zo goed. Ik ken deze strijd en met ons nog zoveel anderen die Hem ook zo lief gekregen hebben. Als we met elkaar zouden praten dan zou je zeggen dat heel je hart naar Hem uitging, maar openbaar komen zou alles kosten. En toch Nicodémus, dat is wel waar Jezus ons toe heeft opgeroepen. ‘Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij, Matth. 16:24.’

Nee, Nicodémus leeft niet meer, met hem praten is niet mogelijk. Toch moeten we niet te snel zijn met ons oordeel over hoe hij handelde. Ik moet denken aan de discipelen, drie jaar hebben zij met Jezus gewandeld. Dan, als Hij gestorven is, zitten ze bij elkaar achter een gesloten deur. Waarom? Omdat ze bang waren voor de Joden. Het valt niet mee om een volgeling van Jezus te zijn. Verachting, bespotting en kwaadspreken, vervolging of de dood, is het loon dat mensen ons zo vaak geven. Maar lieve vrienden, wij zien niet op de beloning van mensen maar op het loon dat God de gelovige zal geven. ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken, Hebr. 11:6.’ Hier wat verdrukking, scheve gezichten en kwaadsprekerij, met de vrede Gods in het hart, en straks het eeuwig zalig leven.

Vreselijk zal het zijn als we ons hier drukker hebben gemaakt om de mening van mensen dan om de mening van God. De woorden “Wordt behouden van dit verkeerd geslacht”, werd in het bijzonder gesproken tot hen die leefden te midden van een godsdienstige cultuur. De wet van Mozes werd geëerbiedigd en de hoogtijdagen gevierd. Men had achting voor de Schriftgeleerden en de farizeeërs, de zondaars werden gestraft. Maar ach, de Vorst des Levens was door de godsdienst aan het kruis genageld. Hierbij wil ik niet voorbijgaan aan het feit dat dit alles moest gebeuren en dat ik persoonlijk betrokken ben in dat wat daar gebeurd is. De dood van de Zoon van God was nodig om mij te verlossen, te reinigen, te rechtvaardigen en te heiligen. Maar helaas, de godsdienst zag en ziet niet hoe daar aan het kruis van Golgotha de grootste overwinning op het rijk van de duisternis is behaald. De duivel dacht te winnen maar in werkelijkheid werd zijn kop vermorzeld. Voor het oog leek de laatste ademtocht van Christus het einde van Zijn bestaan, maar geen dood of duistere macht kon deze Jezus gebonden houden. Hij is opgestaan, Hij leeft, is opgevaren naar de hemel vanwaar Hij straks zal komen. Deze boodschap klonk ook op de Pinksterdag tot een grote menigte mensen. Hoe diep drong deze boodschap door in het hart van zoveel mensen. Wat moesten zij nu doen om zalig te worden? Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, zo klonk het Goddelijk antwoord door de mond van Petrus. Door deze weg zouden zij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daar klonk de eenvoudige boodschap van het kruis, klonk de oproep tot geloof en bekering en werden zij vermaand om toch behouden te worden van het verkeerde geslacht.

Dat verkeerde geslacht dat heerste over de harten en gewetens van de mensen, zou straks verloren gaan. Waarom dan zoveel waarde gehecht aan hun goedkeuring, waarom langer bukken onder hun wetten, oordelen en veroordelingen? De Heere Jezus had de mensen al voor hen gewaarschuwd, om te doen naar dat wat zij leerde overeenkomstig de wet van Mozes maar verder geen waarde te hechten aan hun hele schijnheilige vertoon (Matth. 23). We kunnen niet scherp genoeg zijn als het gaat om de schijnheilige die heersen over de gewetens van anderen, over de verscheurende wolven in schaapskleren en allen die vijand zijn van het eenvoudige leven in de Heere Jezus Christus.

Ook vandaag klinken de ernstige woorden van Petrus en de apostelen, die gedreven werden door de Heilige Geest: ‘Wordt behouden van dit verkeerd geslacht.’ Lieve vrienden, worstelt u met de vraag hoe u zalig kunt worden? Zoek het niet langer daar waar het niet te vinden is, neem de toevlucht tot God, buig uw knieën en laat u zaligen uit genade. Geloof niet langer in de leugens van hen die u terughouden van het kruis en het geloof in de Heere Jezus Christus. Luister niet langer naar hen die u toeroepen dat het zo gemakkelijk niet gaat. Zij zijn vijanden van de Heere Jezus Christus, het zijn eerrovers van God en willen zelf vereerd worden. O vrienden, stop je oren voor hun geblaat en wordt toch behouden van dit verkeerde geslacht. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is, kom dan met al uw zonden en ellende en laat Zijn liefde en vergeving de uwe zijn. Met Hem zult u eeuwig leven, ja in deze wereld zult u verdrukking lijden om Zijns Naams wil, maar hebt goede moed Hij is bij u. Allen die Hem liefhebben, die zullen vervolgd worden, waarom? Omdat zij anders zijn dan de rest, zij zetten een streep door godsdienst zonder inhoud en willen leven naar het Woord van God. Zij willen niet meer meedoen met de wereld maar de wereld laten zien en horen wie Jezus is. Ja zij zijn het zout der aarde en het licht van deze wereld. Hijzelf wordt verheerlijkt dwars door hun levens heen.

Misschien bent u geraakt door de scherpe bewoordingen en voelt u uzelf of uw omgeving aangevallen. Weet dan dat ik dit niet schrijf omdat ik een hekel heb aan u of de uwen. Nee, de liefde van mijn hart verlangt dat u ook de eenvoud van het evangelie mag verstaan en mag roemen in niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Het is door Hem, door Hem alleen om het eeuwig welbehagen. Alle roem is in God en God alleen. Mijn woorden zijn scherp omdat ik zo boos en verdrietig tegelijk kan worden om het gedrag en de woorden van de hypocrieten en de vrome mensen die zelf vreemd zijn aan het genade werk van God maar wel altijd klaar staan met hun oordelen. Ik zie een duisternis in de kerkelijke gemeenten, omdat de dood heerst over het leven. De farizeeërs zijn niet uitgestorven maar springlevend vandaag de dag. Zij weten precies te vertellen hoe God een mens bekeert maar zelf hebben zij nog nooit gedronken uit die Heilsfontein of zijn daar bij weg gegaan. Als er een jongen een meisje, een man of een vrouw op zoek gaat naar God omdat zij het leven niet meer kunnen vinden in het hier en nu, dan zijn het juist de farizeeërs die hen tegenhouden, terugwerpen op zichzelf en met vrome praat zonder inhoud komen. Zij komen met dure woorden, zogenaamd geestelijke praat en ervaringen van anderen waar deze zoekers niets mee kunnen maar juist door opgehouden worden. Beseft u wel dat u hier een optakel bent in het zaligen van zondaars? Beste farizeeër, beseft u wel dat u met al u vrome praat een vijand bent van Gods liefdevolle genade? Paulus heeft niemand anders willen prediken dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Als u de zondaar niet aan de hand neemt en hen brengt aan de voet van het kruis dan bent u geen dienstknecht van het evangelie maar een vijand van Gods genade. Als u iemand hoort getuigen van de liefde tot de Heere God en het werk van de Heere Jezus Christus en u haalt u neus daarvoor op of maakt het bespottelijk, dan bent u een instrument in de hand van de duivel. Het zou beter zijn dat u een molensteen om u nek krijgt en geworpen wordt in de zee. Ja dat zijn de scherpe woorden van Mijn lieve Heiland (Matth. 18:5). Hij Zelf neemt het voor de Zijnen op. Ik strijd nu niet tegen u omdat ik zelf word aangevallen, ik strijd tegen u omdat ik zie hoe verwoestend uw praat, uw gewaad en uw daad is voor hen die tobben met het heil voor hun ziel.

Lieve gelovige vriend of vriendin, sorry dat ik zo scherp ben, ik hoop dat het u niet verdrietig maakt. Misschien is uw geloof nog zo klein, wordt het nog zo geschud en wankelt u vaak. Zie maar op uw Heiland, volg maar rustig Zijn stem. “Wordt behouden van dit verkeerd geslacht”, maak u niet langer druk om wat zij van u zeggen of denken. Misschien hebt u sinds uw leven uitgaat naar de Heere en Zijn Woord, geen leven meer in uw familie. Stort uw hart maar uit bij uw hemelse Vader en laat Hem u troosten. Zoek Zijn aangezicht en laat Zijn Woord uw leidraad zijn. Zoek naar de vervulling met de Heilige Geest zodat Die u in alle Waarheid zal leiden. Wat een pijn als vader en moeder u haten omdat u een andere weg gaat dan gebruikelijk in hun ogen. Wat een pijn als lieve broers en zussen niet meer met u om willen gaan omdat u vreemd bent geworden. Weet dat dit alles alreeds door uw Heiland is voorzegt. Wee hen die de mening van vader en moeder belangrijker vinden dan de wil van Vader in de hemel. ‘Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig, Matth. 10:37.’ Soms moeten wij, hoe pijnlijk ook, afstand nemen van onze aardse vader en moeder om een volgeling van Jezus te kunnen zijn. Hoe pijnlijk, maar ach lieve broeder of zuster, al willen zij u niet meer zien, spreken of ontmoeten, de liefde van ons hart blijft hen brengen aan de troon van Gods genade. Wij verlangen ernaar dat ook zij de vrede Gods mogen leren kennen. Broeder en zuster in onze geliefde Heere Jezus Christus, wat een zegen als er ruimte is in de familie om samen de Heere groot te maken, wat een vreugde om één van hart en verlangen te zijn. Maar als dit niet zo is, onderschat de kracht van het gebed niet. Wij weten dat God er niet op uit is om de onzen te verdoemen, laten wij daarom blijven bidden en indien mogelijk het Licht van Christus ook onder hen die ons lief zijn laten schijnen. Blijf niet in de kramp waarbij u meer luistert naar de stem van hen die over u heersen dan naar de stem van uw Heiland en Meester. ‘Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen, 2 Kor. 6:17.’ Broeders en zusters in de Heere, soms is er een lange weg nodig om bevrijd te worden van het zuurdeeg van de farizeeërs. De enige weg tot bevrijding is breken met de invloed van dit verkeerde geslacht, te blijven bij de eenvoud van het Woord en het leven in gemeenschap met God. Laten wij staan naar, of blijven in de vervulling van de Heilige Geest opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Jezus is de Weg, de Waarheid en het leven, blijf in Hem en de waarheid zal u vrijmaken. Nog een kleine tijd en Hij Die ons leven is, zal komen. Verblijdt u dan in de Heere, halleuja Amen.

Psalm 73 vers 12, 13 en 14

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,

In al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.

Gij zult mij leiden door Uw raad,

O God, mijn heil, mijn toeverlaat;

En mij, hiertoe door U bereid,

Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,

Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart

Of bangen nood, mijn vlees en hart,

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Wie, ver van U, de weelde zoekt,

Vergaat eerlang en wordt vervloekt;

Gij roeit hen uit, die afhoereren

En U den trotsen nek toekeren;

Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot,

Nabij te wezen bij mijn God;

‘k Vertrouw op Hem geheel en al,

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.


Wilco Vos Veenendaal 07-06-2016