Volg ons op YouTube

Zachtmoedig

‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’

Wat een heerlijke troost mogen wij putten uit de woorden van onze Heiland Die niet gekomen is om de wereld te veroordelen maar om haar zalig te maken (Joh. 12:47). Hij kwam om Zijn leven te geven in onze plaats en zalig zij, die door het geloof, Hem aannemen als hun Heere, Heiland, Zaligmaker en Verlosser (Joh. 1:12). Zij zijn het die door Hem worden zalig gesproken, bemoedigd en aangespoord om te volharden op de weg die ten leven leidt. Lieve vrienden, kent u deze Jezus als uw persoonlijke Verlosser? Hebt u alles al uit handen gegeven, als het ware uw wapens van vijandschap tegen God ingeleverd, uw knieën gebogen, uw zonden beleden en uit genade de zaligheid ontvangen door het geloof? Prijs de Heere en laat de boze u niet verhinderen om de Heere Jezus Christus te volgen al de dagen van uw leven. ‘Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging, Kol. 2:6,7.’

Als u deze Jezus nog niet kent, dan wil ik u vandaag aansporen om daar ernst mee te maken. Misschien blaast u morgen uw laatste adem uit en hoe zult u dan kunnen verschijnen voor God? Denk niet dat het wel mee zal vallen. De duivel als de leugenaar van het begin probeert Gods Woord en Zijn Waarheid te verdraaien. Maar ik zeg u, dat het verschrikkelijk zal zijn om te vallen in de handen van de levende God (Hebr. 10:31). Verschrikkelijk voor hen die niet hebben willen buigen in dit leven. U zult met uw eigen schuld geen raad weten en het oordeel ontvangen zoals Jezus sprak aan het einde van Zijn Zaligsprekingen; ‘Gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt.’ Ga weg van Mij jullie wettelozen. Wat een vreselijke ontnuchtering voor hen die nooit van God hebben willen weten en voor hen die God dienden met een vorm zonder liefde en zonder een rusten in het Zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus. Maar ook voor hen die meenden dat de God van het Nieuwe testament een andere is dan Die van het Oude testament. Hoe verschrikkelijk zal dat zijn om altijd gesproken te hebben over Zijn liefde terwijl het leven nooit onderworpen is geweest aan Zijn wil en dan te ontdekken dat Gods liefde niet kan bestaan met de zonde en de wetteloze. Zalig daarentegen die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben (Openb. 12:17, 14:12, 22:14). Zij zijn de verstandigen volgens onze tekst. ‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’ Daar sprak de Heere Jezus over aan het einde van Zijn rede op de berg. Nadat Hij de zaligen bemoedigde en hen vertelde dat zij het zout van deze aarde zijn en het licht van de wereld, sprak Hij dat Hij niet gekomen was om de Wet of de profeten te ontbinden, nee Hij is niet gekomen om de Wet af te schaffen of aan de kant te zetten, Hij heeft in heel Zijn leven, lijden en sterven, de wet vervuld. Wee, hen die één van de minste geboden zal ontbonden hebben en dat aan mensen leren. Gezegend daarentegen zij die ze doen en leren (Matth. 5:17-20). De Heere Jezus heeft ons geleerd dat de diepste overleggingen van ons hart openbaren dat wij wetsovertreders zijn en verloren moeten gaan om eigen schuld. Zijn uitleg op de wet van Mozes liet zien dat het leven op een wettische manier te kort schiet, wij hebben een Zaligmaker nodig Die ons verlost van schuld en zonden. Zo’n Zaligmaker Die Zelf in volmaakte gehoorzaamheid heeft geleefd en als plaatsvervanger de schuld op Zich nam, de vloek heeft weggenomen, de satan, hel en graf heeft overwonnen en een eeuwige heerlijkheid bereidt voor allen die Hem liefhebben. Juist dat liefhebben is de sleutel tot het juiste verstaan van de gehoorzaamheid aan de wet. Dan is het geen wetticisme, een krampachtig naleven van regels maar een wandelen in liefde tot God waarbij wij steeds vragen, wat wilt U dat wij doen zullen? Dan is het Woord van God, van begin tot einde onze levensgids. Dan genieten wij vrede en vreugde en ontdekken wij meer en meer Gods wijsheid in Wet en Evangelie en begrijpen hoe de Heere Jezus kon zeggen. ‘Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft, Matth. 7:24.’ Horen alleen is niet genoeg, onze wandel zal moeten zijn naar het Woord van God.

Maar nu de vraag; als wij iets doen, hoe doen wij het dan? Zien wij de wet als een opstapje tot eeuwig leven of zien wij de Heere Jezus als de bron van ons leven en Zijn Woord inclusief de wet als ons kompas? Wat de mening van mensen ook is, het Woord roept ons op om te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Kortom, Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf, als u dan Gods Woord naast uw leven legt dan zult u moeten concluderen dat de wet u niet veroordeelt (Rom. 8:1).

Misschien wordt u wel boos als u dit leest en denkt u niets meer met de wet te maken te hebben. Ik begrijp uw verontwaardiging en ook ik ben huiverig voor mensen die de wet verheffen boven Christus of de wet losmaken uit de context van het Woord. Toch ben ik er heilig van overtuigt dat God een onveranderlijk God is, van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Als wij al onze vooronderstellingen, meningen en theologische brillen afleggen en onbevangen het Woord van God onderzoeken en bidden om Licht en Wijsheid, dan zult u ontdekken hoe veel rijker het Woord van God is als u het van begin tot eind voor waar en actueel houdt.

‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’ We begrijpen nu natuurlijk wel wie Jakobus bedoelt met de wijze en de verstandige, het zijn zij, die de Woorden van God niet alleen overdenken maar die ook doen. Van Mozes lezen we in Numeri 12 dat hij zachtmoediger was dan ieder mens op aarde. Zachtmoedig betekent onderworpen te zijn aan de wil van God en aan de weg die Hij met ons gaat. De zachtmoedige zal niet tegenspreken als alles lijkt tegen te lopen maar weet en vertrouwt dat Vader weet wat goed is en alle macht in hemel en op aarde heeft. De zachtmoedige heeft de Heere Jezus lief en volgt Zijn voetstappen. Hij heeft gezegd: ‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, Matth. 11:29.’ De Heere Jezus kwam niet om te veroordelen, Hij kwam om te behouden, zo mogen ook wij de mensen liefhebben, hen onderwijzen en voorgaan op de weg die ten leven leidt. Wij worden niet geroepen om mensen te veroordelen maar met alle zachtmoedigheid het goede voor hen te zoeken.

De Heere Jezus vertelde dat wij van Hem moeten leren wat zachtmoedigheid is. Hij ontfermde zich over de tollenaren en de zondaren en was tegelijk scherp tegenover de wettische farizeeërs en Schriftgeleerden die de mensen jukken op bonden die te zwaar waren om te dragen. Hoewel de Heere Jezus de bron van liefde en leven is, was Hij scherp als het aankwam op de eer en de wil van Zijn Vader. In de Tempel sloeg de zachtmoedige Jezus de dieren eruit en keerde de tafels van de geldwisselaars om. Ook bestrafte Hij Petrus die zich gedroeg als een satan (tegenstander). Zo worden ook wij geroepen om in zachtmoedige wijsheid te wandelen tot eer van God dat zich uit in daden van gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij mensen niet zullen veroordelen om hun zondige levenswandel maar wel scherp zijn als het gaat om de eer en de wil van God de Vader. Dat betekent dat wij de zonde niet tolereren in ons persoonlijke leven en er voor waken dat de gemeente van Christus zal verachteren in de genade door de wereld meer lief te hebben dan God en Zijn gebod. ‘Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden, Jak. 4:7.’

Lieve vrienden, de Heere Jezus alleen is de bron van Zaligheid, in Hem alleen vinden zondaren het leven. Neem dan vandaag de toevlucht tot Jezus en laat Zijn leven uw leven zijn. Broeders en zusters: ‘…heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze, 1 Petr. 3:15.’ En ‘Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt, Gal. 6:1.’ Hoe klinkt in het Woord van God de oproep tot een heilige wandel in afhankelijkheid van God de Heere door de leiding van Zijn Heilige Geest. Wie van ons zal zich durven verheffen boven een ander? Die meent te staan zie toe dat hij niet valt, kom, laten wij roemen in Gods genade, Hem volgen en Zijn Naam verheerlijken op deze aarde zolang het nog kan. Hij komt, ja spoedig zal Hij komen. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 16-01-2017