Volg ons op YouTube

Zalig zijn de vredestichters

‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’

De Ik zal Zijn Die ik Zijn zal, sprak vanaf de berg tot Zijn volk Israël, woorden vol liefde en trouwe Vaderzorg. Daar ademde de Geest het Woord dat van de beginne is geweest en door Wie alles gemaakt is. Hij is het Levende Woord en allen die naar Hem luisteren en doen wat Hij wil, hebben eeuwig leven. “Maar”, zegt mogelijk iemand; “konden mensen dan behouden worden door het doen van de wet?” Nee, het Woord zegt; zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebr. 9:22). De wet laat ons de heiligheid en volmaakte wil van God zien en de mens die zich daaraan houdt geniet Gods zegen, maar zal tegelijk ontdekken dat het houden van Gods geboden in eigen kracht onmogelijk is. Als de mens God wil dienen door Zijn wet te houden, is het natuurlijke gevolg dat er een kramp ontstaat met een ijver zonder verstand en uiteindelijk is het niets anders dan een zelfgerichte hoogmoedige ijver (Rom 10:2,3). Hoe anders als de mens in afhankelijkheid opziet naar boven, ziende op het Lam dat geslacht is en door het geloof leert wandelen in de weg die God ons wijst. Het volk van Israël werd niet opgeroepen om God te dienen zonder geloof, zoals we ook lezen in Habakuk, waar staat, dat de rechtvaardige door het geloof zal leven (2:4). Geloven is rusten in dat wat Christus voor ons deed en dat is waar het volk Israël steeds op werd gewezen in de offerdienst. Geen eigen verdienste maar genade die het hart vervult met liefde en een ijver door Gods Geest geleidt. Helaas, de meesten hebben het toen en nu niet willen zien. Vandaag zijn er duizenden die denken door het houden van de wet zalig te kunnen worden en helaas zijn er ook duizenden die denken dat Jezus los verkrijgbaar is zonder de wet die Hij Zelf aan ons openbaarde op de Sinaï. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Alle dingen zijn door Hem gemaakt, in Hem is het leven en Hij is het Licht der wereld (Joh. 1). God is van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde, onveranderlijk in heiligheid en rechtvaardigheid, in trouw en in liefde. Het is de vraag of wij in de voetsporen van vader Abraham gaan, van wie God sprak: ‘Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten, Gen. 26:5.’ Als Abrahams geloof zichtbaar werd door zijn daden in gehoorzaamheid aan Gods wet, die nog niet gegeven was op Sinaï, dan is ook vandaag de leefregel van de gelovige, het Levende Woord van God. Vrienden laten wij waakzaam zijn en niet denken dat het anders kan. Pas op voor een ijver zonder verstand, er is geen vergeving zonder bloedstorting, er is dus geen leven buiten de Heere Jezus Christus. Al zou u alle geboden proberen te onderhouden en de Heere Jezus niet liefhebben, dan zegt Gods Geest door de mond van Paulus tot u; ‘Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha! 1 Cor 16:22.’ Laten wij afzien van onszelf, gelovig rusten in dat wat Christus deed in onze plaats, om door Gods Geest geleid, het Woord inclusief Zijn wet en de profeten te onderzoeken. Bedenk daarbij dat vele gebonden niet te houden zijn omdat zij specifiek betrekking hebben op het land Israël, of ceremonieel heenwijzen op de Heere Jezus, Die gekomen is als het offer waarnaar alles wees. Het is niet mijn bedoeling om u onder de wet te brengen, vervloekt is hij die dat doet (Galaten), het is mijn bedoeling dat u de Heere Jezus volgt als uw Heiland, Verlosser, Zaligmaker en voorbeeld en dat u doordrongen bent van het feit dat Hij Dezelfde is Die sprak vanaf de Sinaï en ook zat op de berg waar Hij ons Zijn zaligsprekingen gaf.

Hij sprak vanaf de berg: ‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’ Zalig bent u als u vredesticht. U en ik, wij worden opgeroepen om God lief te hebben boven alles, met heel ons hart en onze naasten als onszelf. Dan is het zaak om te ontdekken hoe God Zichzelf aan ons openbaart in en door Zijn Woord en samen met allen die God liefhebben te zien op Hem die kwam om vrede te geven. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9:5.’ Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, wat een zalige boodschap voor hen die vermoeid en belast zijn vanwege hun zonden. Daar is vrede, volkomen vrede voor allen die tot Hem gaan en dankbaar omhelzen dat wat ons van God gegeven is. Vrienden, Christus Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Hij is het eeuwig leven. Met Paulus wil ik u toeroepen ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen, 2 Cor. 5:20.’

Waarom dringen wij toch zo aan op Christus? De reden is dat er geen andere Naam gegeven is onder hemel waardoor wij moeten zalig worden (hand. 4:12). Zijn Naam moet verkondigd worden want zovelen Hem aanroepen zullen eeuwig leven (Rom 10). Christus is alles voor mijn ziel, ik weet dat ik buiten Hem geen leven heb en dat er van mijzelf niets goeds te verwachten is, daarom is mijn oog op Hem gericht en roep ik u toe: Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij gaf Zijn leven en in Hem vinden wij vergeving van zonden, eeuwig leven en de vrede die al het verstand te boven gaat.

Broeders en zusters, u die mag rusten in de genade van God onze Vader, Die ons Zijn Zoon schonk. Hij heeft gezegd: ‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’ Hoe is het met u? Hebt u vrede in uw hart en vrede met de mensen om u heen? Paulus zegt: ‘Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen, Rom. 12:18.’ Let wel, indien het mogelijk is. Het is onmogelijk om altijd vrede te bewaren en de vrede mag nooit ten koste gaan van Gods Woord. Wij worden inderdaad opgeroepen de vrede te bewaren, ja vredestichters te zijn maar dan wel gefundeerd op het grote gebod, God lief te hebben boven alles. Als iemand ons dwingt in te gaan tegen een van Gods geboden dan zullen wij, ondanks de gevolgen, de vrede in het hart verkiezen boven die van mensen. Is dat wettisch? Nee dat is wettig en in overeenstemming met Gods getuigenis. Is het wettisch om voor het rode verkeerslicht te wachten? Nee! Maar pas op, als er iemand op een kruispunt valt dan schiet u te hulp, al staat het verkeerslicht op rood, wachten zou dan wettisch zijn en grote gevolgen kunnen hebben. Kortom, leeft er liefde tot God en onze naaste in ons hart, dan zullen wij een vrijheid genieten en in iedere situatie, afhankelijk en opziende naar boven, doen wat onze hand vindt om te doen.

‘Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn, 2 Cor. 13:11.’ Het ware christelijke leven is een bovennatuurlijk leven. Het is niet naar het vlees en in lijn met het denken van de wereld. Het is geestelijk en is dan ook niet gebonden aan de mening van deze wereld. De gelovige wordt opgeroepen om te staan in de vrijheid en zich niet te laten knechten door mensen, menselijke regels, geboden en inzettingen. Nee het is een vrijheid waarbij het hart gedreven door liefde, zoekt naar de wil van Vader, in navolging van de Heere Jezus Christus. De zekerheid van de vergeving der zonde en het eeuwige leven, geeft blijdschap, troost en vrede. Terwijl Paulus ons oproept om dit actief in de praktijk te brengen, wijst hij er tegelijk op, dat het vruchten van de Geest zijn. ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, Gal. 5:22.’ Is er iets heerlijkers denkbaar dan een leven dat in Christus geborgen is?

Vrienden, als u nog leeft in eigen kracht en voor eigen rekening, dan roept Gods Woord u vandaag nog op: “Bekeert u, bekeert u.” Keer u af van uw heilloze weg, keer terug naar God, belijdt uw zonden en ontvang vergeving uit genade om Jezus wil.

‘En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieen niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 1 Thess. 5:14-24.’ Broeders en zusters, Christus is ons Fundament, de Bijbel van het begin tot eind is voor ons het levende Woord, in de kracht en onder leiding van de Heilige Geest jagen we met Paulus naar de vrede en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal (Hebr. 12:14). Wij danken de Heere Jezus Die gezegd heeft dat de vredestichters Gods kinderen genaamd zullen worden, en belijden dat Hij onze vrede is. ‘Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, Gal. 1:3-5.’

Wilco Vos Veenendaal 19-12-2016