Volg ons op YouTube

Zalig zijn de zachtmoedigen

‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven, Matth. 5:5.’

Na de zondeval is de wereld aan verdriet, pijn, en dood onderworpen. Na de zondvloed die tweeduizend jaar na de schepping een einde maakte aan de toen bestaande goddeloosheid, zegt de HEERE dat Hij de aardbodem niet weer zal vervloeken omwille van de mensen, want alles wat uit hun hart voorkomt is boos (Gen 8:21). Met andere woorden, wat is er nog te verwachten van een mens? En als wij nu vier duizend jaar later om ons heen kijken, dan moeten wij zeggen dat de mens niet veel geleerd heeft van de zondvloed, de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel, het omkeren van het goddeloze Sodom en Gomórra, de verwoesting van Jeruzalem en alle oordelen die God over de zondige mens heeft gebracht. Wat verwachten wij vandaag? Waar is ons oog op gericht? Verwachten wij het van onze overheid, van Europa, van de VN, de paus of van de president van Amerika of is ons oog gericht op God Die alles in Zijn hand heeft? Al roept de wereld haar leus van; “het is vrede en er is geen gevaar”, wij weten dat een haastig verderf zal komen over deze wereld vanwege de goddeloosheid in het niet willen buigen voor God en Zijn Woord (1 Thess. 5:3). Maar zo zeker als er genade is voor de grootste der zondaren door de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde, die door Zijn lijden en sterven de weg heeft geopend tot God de Vader, zo zeker zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid woont. Zalig zij, die daar zullen mogen zijn, waar de vrede van God zal heersen tot in alle eeuwigheid. Jesaja heeft ons deze rijke belofte uit de mond van God doorgegeven: ‘Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen, Jes. 66:17.’ Nadat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel heeft hij deze woorden bevestigd en laten opschrijven door zijn dienstknecht Johannes ‘…Ziet, Ik maak alle dingen nieuw…. Openb. 21:5.’ Nog een kleine tijd en deze belofte zal, ten spijt van de duivel en de goddelozen, in vervulling gaan en dan aan u en mij de grote vraag, zullen wij ingaan in deze heerlijkheid of zal ons deel zijn in de poel van vuur en sulfer?

Wie zijn zij die deze nieuwe aarde zullen beërven? Laten wij luisteren naar de Heere Jezus, Hij heeft ons onderwezen dat zij zalig zijn, die arm van geest zijn en nu treuren, want van hun is het Koninkrijk der hemelen en zij zullen vertroost worden. Dan gaat Hij verder met de woorden van onze overdenking: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven, Matth. 5:5.’ Straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont, een aarde waar ziekte, dood, verdriet en pijn niet meer gevonden zal worden, wie van ons zal daar niet willen wonen? Hoe heerlijk za; dat zijn, op deze nieuwe aarde zal de zonde niet meer gevonden worden, nooit meer twijfelen aan het Woord van God, nooit meer bevreesd om weg te dwalen uit Zijn gemeenschap. Nooit meer verleidt te hoeven worden, nooit meer te vallen in de zonden maar eeuwig Hallelujah in gemeenschap met onze God. En dat, niet omdat ook maar iemand het heeft verdiend, maar omdat God de Vader, Zijn Zoon zond om in onze plaats te sterven, de vloek van ons weg te nemen en ons deze heerlijkheid uit genade door het geloof te schenken. Lieve vrienden, aan u en mij de vraag: zijn wij zachtmoedig? Want dat is toch de omschrijving van hen die het aardrijk zullen beërven. In het Oude Testament lezen we ‘Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren, Num. 12:3.’ We lezen niet dat hij de enige zachtmoedige mens op de aarde was, maar wel dat hij meer van deze vrucht bezat dan andere mensen. Deze Mozes, zachtmoediger dan alle mensen mocht de verlosser zijn voor het volk Israël. Hij mocht staan als de zachtmoedige Godsgezant tegenover de goddeloze harde Farao die niet wilde buigen voor God. Hoe zien we dat in deze geschiedenis de woorden van Psalm 147 in vervulling zijn gegaan en zullen gaan. ‘De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe, Ps. 147:6.‘ Mozes mocht staan en Farao moest sterven. Kom vrienden zijn wij zachtmoedig, want: ‘Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren, Ps. 25:9.’ Nog een kleine tijd en het oordeel over deze wereld zal zich voltrekken en dan zullen alle goddelozen vallen in het verschrikkelijke oordeel: ‘Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN, Zef. 2:3.’

Misschien vraagt iemand: “wat is zachtmoedigheid dan precies?” Het is die stille onderworpenheid aan God waarbij de hoogmoed het heeft moeten afleggen en plaatst moest maken voor de nederige en stille tevredenheid in alles wat God ons toebedeelt. Zachtmoedigheid is niet hetzelfde als slapheid, bangheid of het met alle winden meewaaien, nee, het is een vrucht van Gods Geest, die haar oorsprong alleen vindt in God.

Jezus Christus, de Zoon van God is de sleutel in het geheel. In Hem is de profetie in vervulling gegaan: ‘Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin, Matth. 21:5.’ Het is deze zachtmoedige Jezus, Die Zichzelf als Het Lam ter slachting liet leiden. Hij zocht niet zichzelf maar de eer van Zijn Vader in het zaligen van de zondaren. Het is deze zachtmoedige Jezus die de tempel zuiverde met een gesel omdat de eer van Zijn Vader werd aangetast. Hij zag hoe de mensen dwaalden als een kudde schapen zonder herder. Zijn stem heeft het geroepen en Zijn nodiging mag vandaag nog klinken: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Lieve vrienden, tot wie zouden wij anders heengaan dan tot Hem Die zondaren nodigt? Niemand heeft te veel, te lang of te diep gezondigd, allen hebben wij gezondigd en zijn van God afgekeerd en allen mogen wij komen om te rusten in Zijn genade. ‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, Matth. 11:29.’ Als wij onze knieën buigen voor de Almachtige God, onze zonden belijden en Zijn genade in Christus Jezus dankbaar aanvaarden, dan mogen wij op grond van het Woord van God geloven dat al het oude voorbijgegaan is en alles nieuw is geworden. ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave, Ef. 2:8.’ Christus is de sleutel tot de volle zaligheid en allen die Hem gelovig omhelzen worden deelgenoot van de zaligheid die Hij verworven heeft. ‘Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus, Gal. 3:26.’ Nu niet meer achteromkijken, niet meer graven in het eigen hart of het verleden maar zien op Christus, Die voor ons de dood is ingegaan en ons het leven heeft bereid. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, 2 Kor. 5:17.’

Door het geloof zijn wij een nieuwe schepping en in deze nieuwe schepping mogen wij vrucht voortbrengen tot glorie van God. De vruchten zijn geen producten van eigen inzet maar resultaten van het werk van Gods Geest Die is komen wonen in het hart van de wedergeboren zondaar. ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet, Gal. 5:22,23.’ Niemand van ons hoeft een cursus zachtmoedigheid te doen om straks het aardrijk te mogen beërven. Als het begin niet ligt in de totale overgave van onszelf aan God en het leven uit Zijn genade, dan kan het lijken dat wij zachtmoedig zijn terwijl ons hart vol hoogmoed, ongeduld en wrevel kan zijn. Iemand kan heel geduldig overkomen omdat hij of zij geleerd heeft tot tien te tellen en kalmte te bewaren, maar wat een verwoesting kan diezelfde persoon aanrichten als zijn geduld is opgeraakt. Zo niet in het leven van het kind van God die de hoop op verbetering door eigen kracht heeft opgegeven en in totale overgave leeft door het geloof in de Zoon van God. Daar zal de vrucht van de Geest in zachtmoedigheid openbaar komen, daar zal het hart meer en meer berusten en tevreden zijn, in dat wat God voor ons heeft bereid. In vervolgingen, tegenslagen, verdrukkingen, pijn en verdriet zal het zachtmoedige hart het oog richten op God. De zachtmoedige zal niet strijden voor eigen gelijk maar voor de eer van Gods Naam. Steeds opnieuw zal het de toevlucht nemen bij de bron van de Zaligheid en meer en meer leren om al het oude werkelijk achter te laten en het nieuwe aan te doen: ‘Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, Col. 3:12.’ Wat kan het pijnlijk zijn als onze naam wordt gelasterd, onze goede bedoelingen en inzet verdacht worden gemaakt. Wat een zegen om dan in zulke omstandigheden op te merken dat de zachtmoedigheid van Gods Geest langzaam maar zeker de hoogmoed en het eigenbelang begint te overwinnen. Alle Glorie aan God.

Lieve broeder en zuster, misschien herkent u nog weinig van deze vruchten in uw leven terwijl u de Heere Jezus hartelijk liefhebt. Focus u niet op de vruchten maar op Hem in wie u veel vrucht zult dragen. Strek uzelf uit naar Hem en geef uzelf steeds weer onvoorwaardelijk aan Hem over. Nog een kleine tijd en ook u zult het aardrijk beërven. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 14-11-2016