Volg ons op YouTube

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’

Wat een heerlijke waarheid wordt hier uitgesproken over de zaligen, want van hun is het Koninkrijk der hemelen. Een onderdaan te zijn van dat Koninkrijk is meer waard dan al het goud van deze aarde te bezitten. Straks zal de Koning der koningen komen om te oordelen de levenden en de doden en allen die dan geen onderdaan van Koning Jezus hebben willen zijn, zullen vergaan. Gezegend de zaligen, want zij zullen ingaan in de heerlijkheid die Hij voor hen bereid heeft. Wie zijn die zaligen volgens de zaligspreking van de Heere Jezus? Het zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. De Heere Jezus troost hier degenen die vervolgd worden om der gerechtigheid met de bemoediging dat zij horen bij het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn, zal niet gaan zonder vervolging en verdrukking. Paulus zegt: ‘En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, 2 Tim. 3:12.’ Het ingaan in het Koninkrijk der hemelen is dan ook een weg vol strijd, beproeving en aanvechting. Het godzalige leven is een leven dat streeft naar het hoogste doel, dat is te wandelen in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil. Maar wat is dan die gerechtigheid? Dat is een belangrijke vraag als we bedenken dat het hemelburgerschap en de vervolging gekoppeld is aan die gerechtigheid. Een onderdaan van het Koninkrijk der hemelen moet wandelen in het spoor der gerechtigheid, ondanks de verdrukking en vervolging, steeds bedenkend dat de Heere Jezus hen bemoedigd en zalig spreekt. Goddeloosheid hoort bij de goddeloze, dat zijn zij die zonder God wandelen en gerechtigheid hoort bij de rechtvaardige, zij die wandelen in het spoor der gerechtigheid om Gods Naams wil. Het zijn twee koninkrijken, het is de macht van de duisternis tegenover het Licht. Het zijn de goddelozen tegenover de rechtvaardige kinderen van God. ‘De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige, en hij knerst over hem met zijn tanden, Ps.37:12.’

De vraag is dus wat gerechtigheid is. Gerechtigheid is in ons Nederlandse begrip, recht doen aan iemand die onrecht lijdt en het straffen van hen die onrecht doen. Gerechtigheid en rechtvaardigheid horen bij elkaar. Rechtvaardigheid wordt in ons Nederlandse begrip uitgelegd als een correcte persoonlijke levenshouding en de rechtspraak moet rechtvaardig zijn. Het woord rechtvaardig kunnen we uitleggen als vaardig naar het recht of overeenkomstig het recht. Nu is de grote vraag wat dan rechtvaardig is?

Als iemand in mijn huis is en zich voegt naar mijn huisregels, dan handelt deze persoon rechtvaardig. De regels die ik stel kunnen verschillen van de regels die een ander in zijn huis stelt. Als mijn zoon ‘s avonds om tien uur thuis moet zijn, dan gehoorzaamd hij aan deze regel, als hij die overtreedt dan is straf gerechtvaardigd. Als hij bij familie slaapt, waar de regel is dat zij om negen uur thuis moeten zijn, dan zal het om tien uur thuiskomen een overtreding zijn van de regels die daar gelden. Men kan voor de Nederlandse wet een rechtvaardig burger zijn en toch in Engeland als onrechtvaardige gestraft worden. In Nederland is het de regel om rechts te houden in het verkeer, in Engeland is links de regel. Een rechtvaardige Nederlander, die in Engeland rechts rijdt, zal gestraft worden door de Engelse rechter.

Als de Heere Jezus spreekt over gerechtigheid dan is het voor ons belangrijk om te weten wat in Zijn oog rechtvaardig is. Als wij bedenken dat Hij het levende Woord is en van eeuwigheid tot eeuwigheid een onveranderlijke God is, dan zullen we al snel begrijpen dat Zijn norm verschilt met die van de wereld. In Nederland mag een zwangere vrouw tot de 24ste week van de zwangerschap het ongeboren kindje laten verwijderen, het doden van dit kindje wordt door de Nederlandse wet gerechtvaardigd en de vrouw die dit doet is voor de wet een rechtvaardige. Een man die in Nederland trouwt met een man, is een rechtvaardige voor de Nederlandse wet. Maar als de Heere Jezus spreekt over gerechtigheid dan is dat een andere gerechtigheid met een andere norm. Heel het Woord van God openbaart Gods afschuw over doodslag, hoererij en homofilie. Als we de eerste vijf boeken van Mozes (Genesis tot Deuteronomium) onderzoeken, dan ontdekken we daar Gods standaard die zo geheel anders is dan de standaard van de wereld, al dan niet godsdienstig.

Lees ook wat Paulus zegt: ‘De rechtvaardigen is de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, 1 Tim.1:9-10.’ De rechtvaardige in Gods oog heeft geen moeite met Gods wet, de wet verschrikt en veroordeeld niet omdat de rechtvaardige wandelt naar Gods recht. Net zo goed als ik in mijn auto niet bang ben voor de politie als ik mijn gordel draag, niet te hard rijdt en voor het rode stoplicht wacht, zo ben ik niet bang voor Gods wet als ik leef naar Gods regel. Ik hoef mijzelf niet wijs te maken dat Gods standaard is aangepast en dat God er nu een andere norm op nahoudt. Ik geloof namelijk in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, als een onveranderlijk Drieenig God. Hij Die tot Adam, Abraham, Izak en Jakob sprak is dezelfde God Die ik dien en liefheb. Toen Adam gehoorzaam was, had hij het goed, de angst en schaamte kwam pas toen hij ongehoorzaam was aan Gods wet. Abraham leefde in een vriendschappelijke geloofsrelatie met God en werd rechtvaardig verklaart vanwege zijn gehoorzaamheid aan Gods wet (Gen. 26:5). Vandaag trekken wij maar al te gemakkelijk geloof en gehoorzaamheid, dat zich openbaart in werken, uit elkaar. Abraham geloofde God op Zijn Woord en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend (Gen. 15:6). Toen Abraham later beproefd werd door het brengen van een onmogelijk offer, bleek zijn geloof, door zijn gehoorzame actie.

Als God Israël verkiest als Zijn volk dat afgezonderd voor en met Hem mag leven, dan geeft Hij hen Zijn leefregels. Mozes zegt daarvan: ‘En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft, Deut. 6:25.’ Leven met de God van Israël betekent dan ook gehoorzaam zijn aan Zijn norm. Jaren later horen we David zeggen: ‘Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Ps. 23:3.’ David had ontdekt dat het wandelen in het spoor der gerechtigheid, vrede en voorspoed gaf en dat het overtreden van deze gerechtigheid, schuld, benauwdheid en vrees voor het oordeel bracht. Zonde is het afwijken van Gods gerechtigheid en dat verbreekt de gemeenschapsrelatie tussen God en Zijn schepsel. Zijn norm is doorslaggevend. ‘Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid, Ps. 98:9.’

Vrienden, weten wij uit ervaring dat wij Gods norm met handen en voeten, gedachten en verlangens hebben vertreden? Zien wij in dat wij onze eigen wegen zo vaak hebben verkozen boven die van God? Wij hebben gezondigd en de dood verdiend. Als u vanaf vandaag met alle macht en kracht zou proberen Gods wet te houden, dan zou u dat nooit één stapje dichter bij het Koninkrijk der hemelen brengen. U hebt vergeving van schuld en zonden nodig. Er moet een nieuw begin komen. Dat begin ligt in de Heere Jezus Christus, Hij is gekomen om plaatsvervangend te lijden en te sterven ‘Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden, Jes. 53:5.’ Door het geloof in deze Christus, wordt u een kind van God en mag u wandelen met God de Vader in een gemeenschappelijke relatie. Niet uw werken maar dat wat Christus voor u deed maakt u deelgenoot van het Koninkrijk der hemelen. Dan mag u zeggen: Wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Gelovige broeders en zusters, u die door het geloof een kind van God bent, ik wil u aansporen om met Abraham te wandelen in een vriendschappelijke relatie met God. ‘Welgelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet, Ps. 106:3.’ Onderzoek met een onbevooroordeeld hart het Woord van God en ontdek hoe heerlijk Gods gerechtigheid schittert vanaf de eerste bladzijde van het Oude Testament tot de laatste bladzijde van het Nieuwe Testament. Laat u leiden door Gods Geest en u zult met David uitroepen: ‘Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid. Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, doch Uw geboden zijn mijn vermakingen. De gerechtigheid Uwer getuigenissen is in der eeuwigheid; doe ze mij verstaan, zo zal ik leven, Ps. 119:142-144.’

Het is mijn hartelijke verlangen dat mensen door de woorden van de Heere Jezus op zoek zullen gaan naar Zijn gerechtigheid. ‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’ En ik hoop en bidt dat allen die zijn beïnvloed in hun denken en de God van het Oude Testament als een andere God beschouwen als die van het Nieuwe Testament, door het zelfstandige onderzoek van Gods Woord, bevrijd worden van deze leugen. God wil gediend en aanbeden worden in Geest en in waarheid. Hij zoekt zulke aanbidders en neemt geen genoegen met een vorm zonder leven evenmin als met een geloof zonder werken der gerechtigheid (Jakobus). God is gerechtigheid en alleen die Hem liefhebben door het geloof in de Heere Jezus Christus, zijn vrijgesproken van schuld en straf en worden rechtvaardig gerekend. Zij mogen nu door het geloof leren wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Zij storen zich niet aan dat wat de wereld hen biedt of van hen denkt. Zij staan in de vrijheid en willen God dienen met hart en ziel, woord en daad. Zij weten dat het niet lang meer duurt voordat de Heere Jezus komt en dan zal gerechtigheid voor eens en altijd overwinnen. Met Salomo roepen wij tot de hemel: ‘Hoor Gij dan in den hemel, en doe, en richt Uw knechten, veroordelende den ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende den gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid, 1 Kon. 8:32.’ Wij willen niet gerekend worden met de goddelozen en zullen ons dan ook niet met hen vermengen, want: ‘De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben, Spr. 15:9.’ De norm van God is onze norm, Zijn gerechtigheid is ons lief en daarin willen wij wandelen. Zien we tot op vandaag niet wat het afwijken van Gods geboden uitwerkt in deze wereld? Heeft Israël het niet moeten ondervinden? God sprak tot hen: ‘Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd hadt! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee, Jes. 48:18.’

Vrienden, laten wij schuilen achter Christus en laat Zijn gerechtigheid de onze worden en dat alles uit genade door het geloof. Dan zullen wij roemen in God en God alleen. Lieve broeders en zusters, wandelen in het spoor der gerechtigheid zal ons verdrukking, bespotting en vervolging opleveren. Maar hebt goede moed, de Heere Jezus heeft de wereld overwonnen. Nog een kleine tijd en Hij komt, dan zal de Vredevorst komen als de rechter van hemel en aarde en scheiding maken tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen en verkiezen de rechtvaardigheid, die ons in Gods Woord wordt geopenbaard, boven iedere andere zogenaamde rechtvaardigheid. Hoewel we inderdaad verdrukt worden vanwege dit getuigenis en onze liefde tot God (dat zich uit in gehoorzaamheid aan Zijn norm) verkiezen we dit boven alles van de wereld en de godsdienst die het anders leert. Ons geweten was lange tijd gevormd door de wereldse maatstaven en de maatstaven van menselijke leringen en tradities, maar, God zij dank, mogen wij steeds meer de vrijheid genieten die Christus voor ons gekocht heeft en in Zijn vrede stappen zetten op het spoor van Zijn gerechtigheid. Niet in onze kracht maar Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Alles wat wij doen willen wij doen door het geloof tot eer van God, niet om mensen te behagen maar God onze Vader te gehoorzamen omdat wij Hem liefhebben met een liefde die Hij zelf in ons hart gelegd heeft. Hoewel het verdrukking oplevert, die in de toekomst misschien nog veel erger zal worden, wij zien omhoog en staan op Zijn beloften. ‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’

Lieve broeders en zusters, u die vervolgd wordt om uw levenswandel op het spoor der gerechtigheid, hebt goede moed en laat u troosten met de woorden van onze Heere Jezus Christus, u behoort bij het Koninkrijk der hemelen. Laten wij bidden voor hen die lichamelijk moeten lijden, op de vlucht zijn of moeten sterven om hun wandel in gerechtigheid. Het zal niet lang duren of ook wij in Nederland zullen gedood worden als wij willen leven bij Gods gerechtigheid. Maar, ‘..vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, Matth. 10:28.’ Zie omhoog: ‘De dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 2 Pet. 3:10-13.’ Amen.

Wilco Vos Veenendaal 26-12-2016