Volg ons op YouTube

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen … om Mijnentwil

‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn, Matth. 5:11,12.’

Aan de voeten van de Heere Jezus, luisterend naar Zijn zaligsprekingen ontdekten wij hoe Hij ons onderwees in de waarheid van het Oude Testament. Jesaja heeft van Hem geprofeteerd dat Hij zou komen en Jezus Zelf heeft gesproken: ‘De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren, Luk. 4:18,19 (Jes 61).’ Bladerend door de Profeten en de Psalmen ontdekken we dat de Heere Jezus al Zijn zaligsprekingen gefundeerd heeft op de Profeten. Zij die gerechtigheid hebben verkondigd, wezen heen naar de komende Christus Hij de volmaakt Heilige, de Zoon van God Die in volkomen gehoorzaamheid Zijn rechtvaardige leven heeft gegeven op het vloekhout van Golgotha. Hij is de HEERE onze gerechtigheid (Jer. 23:6). In Hem vinden onrechtvaardige zondaren, de vergeving van zonden, een volmaakte gerechtigheid die hen uit genade wordt toegerekend en het eeuwige leven.

Nadat de Heere Jezus gezegd heeft dat zij zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, spreekt Hij ook hen zalig die door de mensen gesmaad en vervolgd worden, zij over wie al liegend kwaad gesproken wordt om Zijnentwil. In het Oude testament lezen we Gods bevel om Zijn heilige Naam niet te ontheiligen maar getrouw te blijven aan Zijn Woord. Lieve vrienden, Jezus de Schepper van hemel en aarde weet dat allen die Hem liefhebben en getrouw blijven aan Zijn Woord, vervolgd, gesmaad en gehaat zullen worden. Zij die Hem liefhebben zullen wandelen zoals Hij gewandeld heeft, en als Hij moest eindigen aan een kruis, wat zullen zij dan met ons doen? Hoor wat Jezus sprak: ‘Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Matth. 10:25.’ Onze lieve Heiland werd gezien als de overste van de duivelen en diezelfde haat zullen wij ervaren als wij Zijn voetstappen volgen. Voor ons is het belangrijk om diep doordrongen te zijn van deze boodschap en niet terug te deinzen bij deze ondubbelzinnige woorden van de Heiland. ‘En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden, Matth. 10:22.’ Ondanks het feit dat de mensen ons haten worden wij opgeroepen om te volharden tot het einde. Zij die tot het einde getrouw blijven aan het Woord van hun Heiland, zullen straks de heerlijkheid ingaan terwijl de leugenaars in de poel van vuur en sulfer zullen vergaan.

Het leven met de Heere Jezus is voor het vlees geen veelbelovend leven. Wie zit er te wachten op hoon en spot? Wie wil er graag dat er over hem of haar wordt gelogen en kwaadgesproken? Toch zijn dit de vanzelfsprekende gevolgen als wij wandelen in het Licht met Jezus. Voor veel mensen maakt het geen verschil wie of wat wij dienen. Of we nu God, allah, boedah, onszelf of wat dan ook aanbidden, het is alles goed. Godsdienst is zo erg nog niet als we maar niet getuigen van de Enige Weg ten leven. Zolang we maar gezellige, lieve en meegaande mensen zijn dan is het alles goed, maar als we gaan getuigen door onze woorden en daden dat ons leven niet meer van onszelf maar van God is, dan wordt het snel anders. Als mensen zien dat we het Woord van God echt serieus nemen en daarvoor willen buigen wat het ook kost, dan zijn wij al snel een fundamentalist. Als wij dit niet herkennen, dan is het de vraag of wij echt staan voor de Waarheid en Jezus voetstappen drukken in iedere situatie. Het is zoveel makkelijker om te zwijgen als het moeilijk wordt. Het is zoveel makkelijker om te draaien als ons naar de reden van ons handelen gevraagd wordt, dan om te vertellen dat we dit doen vanuit de liefde tot God. Meehobbelen met de grote massa, al dan niet godsdienstig en om de zogenaamde lieve vrede, is veel makkelijker dan te wandelen als een vreemdeling die gedreven wordt door liefde tot God. Juist door het wel te doen, genieten we Zijn zegen en ervaren wij hoe Zijn liefde meer en meer het hart vervuld. Zalig zijt gij, als de mensen u haten om de Naam van Jezus.

Het vriendjes willen zijn met iedereen zal ten koste gaan van ons geestelijke leven en relatie met God. ‘Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende; en gij zegt: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren, Lukas 7:33,34.’ We kunnen dus niet met God wandelen, ons aan Zijn wil onderwerpen en toch de lof van de mensen behouden. ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden, Mark. 8:35.’

God is God en de mens die leeft zonder de gemeenschap met deze God, zal ten diepste een hart vol haat hebben tegen Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Zij zullen ver kunnen komen in de godsdienst, misschien hoge posities en leidinggevende rollen vervullen en toch niet weten wat het is om de wil te onderwerpen aan de wil van God in een stille aanbidding en de vrede Gods te genieten die alle verstand te boven gaat. Wie wil God dienen in de wetenschap dat het alles kan kosten? Wie wil huis en auto, geld en goed, familie, echtgenoot en kinderen verliezen om de Naam van Jezus? Toch is dat het kruis dragende leven waartoe onze Heiland ons oproept.

Lieve vrienden, ik weet dat het niet aangenaam klinkt voor ons menselijk verstand en toch is het de Waarheid. Ik wens niemand armoede, vervolging of verdrukking toe, God geve u een gezegend leven waarbij u mag genieten van voorspoed en uw lieve familie, maar tegelijk stel ik de vraag, als dit u zou overkomen, is Hij het u dan waard? ‘Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt, 1 Petr. 4:14.’ Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om te getuigen van die lieve Naam die mij alles waard is. Het is vaak makkelijker om te midden van de wereld te getuigen van de Heere Jezus en de keuzes die je met en voor Hem maakt dan tussen hen die wel een godsdienst aanhangen maar de Heere Jezus niet kennen. Het is makkelijker om een avond te vullen over auto’s, huizen en politiek dan te getuigen van de hoop die in ons is. Toch lieve vrienden, zal er niemand behouden worden door een mooie auto, een groot huis of een perfecte politiek. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden dan de Naam van Jezus. Zalig zij die om Zijns Naams wil veracht, verworpen, gehaat en bespot worden. Zalig daar te zijn waar Die Naam geprezen wordt tot eer en glorie van Hem en tot opbouw van Zijn gemeente.

Hoewel de Heere Jezus weet dat het geen makkelijke weg zal zijn voor allen die Zijn voetstappen drukken, roept Hij ons op om verblijdt te zijn. ‘Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn, Matth. 5:12.’ Ja al Gods getrouwe profeten, die hun mond niet konden houden om de lieve vrede, zijn vervolgd, maar o hoe groot is het loon dat zij straks zullen ontvangen.

Lieve vrienden, als u de Heere Jezus nog niet kent als uw Heere en Heiland, Zaligmaker en Verlosser, buig vandaag nog uw knieën, roept Hem aan in de dag der benauwdheid en Hij zal u eruit helpen. De Heere Jezus is de van God gezondene om zalig te maken hen die verloren zijn. Zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Aan u de vraag; Hebt u Hem lief, omhelsd u Hem als uw enige hoop of veracht u Hem en verkiest u de lieve vrede, de dood en de verdoemenis boven het leven? Nog is het tijd; ‘Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’

Lieve broeders en zusters, welkom in de strijd, grijpt moed en houdt vol, uw hart zal vrolijk leven. Zoekt alstublieft niet naar menselijke lofprijzingen. ‘Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valse profeten, Luk. 6:26.’ Zie omhoog, spreek vrijmoedig over God, Zijn gerechtigheid, heiligheid en onbevattelijke liefde. Getuig van de hoop die in u is en laat Zijn liefde u bewegen om hen te grijpen die ten dode toe wankelen. Hij de opgestane Levensvorst is gezeten in de hemel waar Hij voor u bidt, nog even en Hij komt, o hoe heerlijk zal dat zijn. Nu nog wat verdrukking om straks de volle zaligheid te genieten in gemeenschap met allen die Hem liefhebben, in het spoor der gerechtigheid wandelen en gehaat worden om Zijns Naams wil. O Hallelujah wat een vreugde zal dat zijn, eeuwig te zijn daar waar Hij is. Kom Heere Jezus, ja kom spoedig Amen.

Wilco Vos Veenendaal 27-12-2016