Volg ons op YouTube

Het bestaan van een eeuwige hel.

‘En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, Matth. 10:28.’

Wij leven met elkaar in een bijzondere tijd. De wetenschap is verbazingwekkend wijs en heeft al vele bijzondere ontdekkingen gedaan. Wij mensen lijken steeds wijzer te worden. Het zogenaamde voortschrijdende inzicht doet ons van de ene verbazing in de andere vallen. Zo is het op het maatschappelijke terrein maar ook bij hen die de Bijbelse normen en waarden willen vasthouden. Als wij ons oor te luisteren leggen dan ontkom je er bijna niet aan om verward, onthutst en ontdaan te raken. Wat is vandaag nog waarheid? Wat is nog naar Gods Woord en hoe lezen wij Gods Woord? De één zegt dat de wet is afgedaan terwijl de volgende beweert dat wij de wet moeten houden, de één beweert dat men kinderen moet dopen en een ander beweert dat alleen gelovigen gedoopt dienen te worden. Daar zien wij mensen die zich onderwerpen aan de lessen uit de Korinthe brief, men komt bij elkaar, breekt brood om de dood van de Heere te gedenken en volgt Paulus in zijn onderwijs als het gaat om zaken als hoofdbedekking en het al dan niet zwijgen van de vrouwen in de gemeente. Verderop mengt men alles volgens eigen inzichten. Lieve vrienden, we leven in een tijd, waarin men alles doet zoals men zelf wil. Het motto van onze eeuw is “doe wat je wil”. “Je hoeft mij niet te oordelen, ik maak zelf uit wat ik doe”. Het christendom dat de naam draagt volgelingen van Christus te zijn, is grotendeels uitgehold tot een christendom zonder Christus. Er is een geloof zonder bekering, een verlossing zonder wedergeboorte en men gelooft in een hemel zonder hel. Wat geloven u en ik?

Zoals ik al vaker gezegd heb, lopen wij mensen, met onze paar gram hersens aan tegen de Goddelijke waarheden, begrippen en feiten. Wij kunnen het niet passend krijgen in ons menselijk denken. Hoe kunnen wij, die tijdelijk zijn, bevatten wat de eeuwigheid is? Hoe kunnen wij uitmaken wat de rechtvaardigheid van God moet zijn? Hoe kunnen wij beslissen dat er wel een eeuwige hemel zal zijn maar geen eeuwige hel? Het is onbegrijpelijk hoe listig satan iedere keer weer probeert mensen te bedriegen. Het begon al in de hof van Eden. God had gezegd dat als wij mensen zouden eten van de boom van kennis van goed en van kwaad, dan zouden wij de dood sterven. Satan komt en zegt; ‘Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad, Gens. 3:4,5.’ Wij mensen hebben gegeten en tot op vandaag weten wij wat het is om goed en kwaad te kennen. Wij weten ook wat de gevolgen zijn van onze ongehoorzaamheid. Dagelijks sterven er duizenden mensen op deze wereld. Wij hebben gezondigd. Dat wat wij zien is het loon op de zonde. ‘Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere, Rom. 6:23.’

Wij kunnen uit de Bijbel duidelijk opmaken dat God ons leert dat er na dit tijdelijke leven een eeuwig leven of een eeuwige dood zal zijn. Of door genade een eeuwige rust in Christus; ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Of een eeuwige verschrikking als u het beest heeft aanbeden en Christus verworpen. ‘En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt, Openb. 14:11.’

De grondtekst maakt onderscheid tussen het graf, het dodenrijk en de hel, jammer genoeg is dit niet goed overgezet in onze Nederlandse taal. Het Hebreeuws Sjeool en het Griekse Hades, staat voor het graf of het dodenrijk. Terwijl de hel oorspronkelijk aangeduid wordt met het Gehenna.

In Matth. 5:22,29,30, Matth.10:28, Matth. 18:9, Matth. 23:33, Mark. 9:43,45,47, Luk. 12:5 en in Jak.3:6, wordt gesproken over Gehenna. Voor de Joden was het Gehenna een bekend beeld. Het is afgeleid van het Hebreeuwse gehinnom “dal van Hinnom”, waarmee een diepe vallei ten zuiden van Jeruzalem wordt bedoeld. Hierin verbrande men het afval, lijken van dieren en verachte misdadigers, de geur was van ver te ruiken. In dit dal werden kindoffers gebracht aan de Moloch. Ieder die de prediking van Jezus hoorde wist wat Hij bedoelde met deze verschrikkelijke hel.

God wil u niet bang maken met de hel. Gods Woord is eerlijk, er is een hel, er is een verschrikkelijk oordeel voor allen die Jezus niet liefhebben. Alle mensen hebben de eeuwige hel verdiend om de zonde maar God de Vader zond Zijn Zoon, om mensen te redden van die hel en hen het eeuwige gelukzalige leven te geven. ‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods, Joh. 3:17,18.’ Als u niet geloofd in de Zoon van God, als u niet wilt, kunt of durft geloven in de Heere Jezus Christus, dan betekent het dat u de duivel gelooft. ‘Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen, Joh. 8:44.’ Ook zij die beweren dat er geen hel is, vertellen u de leugen. Hoewel hun motief goed kan zijn en wij daarover niet hoeven te oordelen, moeten wij zelf, ieder persoonlijk, de Bijbel onderzoeken en inzien dat de hel een eeuwigdurende werkelijkheid zal zijn voor allen die niet wedergeboren zijn.

Maar dat is toch niet rechtvaardig? Hoe kan een God van liefde nu mensen naar een eeuwige hel sturen? Wie ben ik om God vragen te stellen? Wat een genade dat God Zijn Zoon zond om mij te redden van die hel. Het is Jezus Zelf die ons het meeste onderwijs gegeven heeft over de hel. Van de ongeveer veertig gelijkenissen die Hij vertelde, gaan er meer dan de helft over het eeuwig oordeel. Jezus sprak meer over de hel dan over de hemel.

Lieve vrienden, het is geen liefde om u de waarheid te onthouden. Het is een leugen als mensen u vertellen over een God die liefde is, als zij er niet bij vertellen dat Diezelfde God een God van toorn is, Die vertoornd is over de zonde en de zonde moet straffen. Het is een leugen als mensen u vertellen dat Jezus de Redder is als zij verzwijgen dat Hij straks de Rechter zal zijn om te oordelen. Als u werkelijk wilt zien wat liefde is, ga dan naar de hof van Gethsemane en zie hoe Jezus daar kruipt als een worm en geen man. Hoe Hij bloed zweet vanwege de angsten voor het komende oordeel dat over Hem moest uitgestort worden. Hij moest de beker van Gods toorn drinken om de zonde weg te nemen die scheiding maakte tussen God en de mens. Daarvoor moest God de Vader Zijn eigen Zoon vernietigen aan het kruis. Daar moest Christus verschrikkelijke angst en pijnen lijden, onder de toorn van God over onze zonden. Dat is liefde, een God Die in Zijn rechtvaardigheid geen zonde door de vingers ziet maar straft. Als u weigert om hierin Gods liefde te zien, als u u ergert aan deze boodschap, dan hebt u Gods liefde niet begrepen.

Er is geen andere weg dan Jezus, om ons van de vloek te bevrijden. Hij is de plaatsvervanger van allen die Hem vrezen. Daar aan het kruis zijn alle zonden van hen die Hem liefhebben weggedaan en is er vrede tussen God en de mens. Ja zij die Hem kennen, roepen het uit; God is liefde, o zondaars kom en vlucht tot Jezus, Hij verlost allen die tot Hem komen. Hij geeft rust aan allen die bij Hem schuilen. Hij bevrijd hen die in de banden van de dood gebonden zijn.

Er is hoop, hoop omdat Jezus leeft. God Zelf nodigde Zijn volk en die uitnodiging komt vandaag tot u. ‘Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’ Verbergt u niet langer, kom tevoorschijn en geef uzelf over. God ziet u, zoals u bent, voor Hem kunt u niets verbergen, waarom dan langer geloof hechten aan de leugens van de duivel? Kom, sta op en keer als de verloren zoon terug tot de Vader. Nu is er nog genade, nu is er nog hoop, nu is er nog een Middel, Jezus de Zaligmaker, Hij staat Borg voor allen die gelovig tot Hem komen. Hij is de Weg, Hij is het Middel, Hij is het Leven en de Waarheid, alleen Die Waarheid maakt u vrij.

Dat de eeuwigdurende hel niet bestaat, lijkt zo’n mooie, bevrijdende waarheid te zijn maar het is niets minder dan een leugen waardoor nog meer mensen het tegendeel zullen ervaren. Pluk de dag, we leven maar één keer, Yolo (you only live once), ik maak uit wat ik doe, dat is de leus van deze tijd en dat is de kortste weg naar de hel. Wie maakt ons wat? Stof zijn wij en tot stof zullen wij wederkeren, dus vandaag leef ik en morgen ben ik dood, nu maak ik ervan wat er van te maken valt. Zo hebben wij Gods waarheid veranderd in de leugen.

Lieve vrienden, misschien hebt u de Heere Jezus leren kennen en verblijd u zich in de heerlijke wetenschap van de eeuwige heerlijkheid die bereidt is voor allen die Hem vrezen. Onderzoek dan ernstig het Woord van God en laat u leiden door de Heilige Geest, stop u oren dicht voor de leugens van de boze al klinken ze nog zo lief en bevrijdend. Het tast God aan in Zijn diepste Wezen. Gebruik de korte tijd die wij nog hebben om anderen bekend te maken met de Waarheid. Vertel eerlijk dat mensen gezondigd hebben en daarom het oordeel verdienen. Vertel over de werkelijkheid van de hel en spreek vrijmoedig over de liefde van God in het zenden van Zijn Zoon. Spreek over de Verlosser, opdat zondaren hun verlossing zullen vinden bij Jezus Christus en Die gekruisigd. Laat de Heilige Geest het hart vernieuwende werk doen. Hij is het die mensen overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat kunnen wij niet. Het is genade alleen dat red van de dood. Spreek daarom van die genade geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Genade die wij zien in het sterven van onze Heiland. Hij stierf, werd begraven en stond op uit de dood, opdat zondaren met Hem de dood zouden overwinnen. Nog een kleine tijd en wij zullen voor altijd met Hem zijn. Ik geloof op grond van de Bijbel dat we een verschrikkelijke tijd tegemoet gaan en tegelijk hebben wij altijd goede moed omdat Jezus leeft en wij in Hem meer dan overwinnaars zijn.

Wat een heerlijke wetenschap dat God al onze gedachten en verlangens kent, Hij is bij ons in de diepste diepten. Hij is bij ons als wij angst en pijn kennen. Hij is bij ons in het verdriet en de eenzaamheid. Hij troost ons en doet ons Zijn gunst steeds zien. Als ik bedenk dat de wereld met al haar technologieën heel veel van mij weet dan geeft mij dat niet die rust die ik ervaar bij de wetenschap dat God alles van mij weet. Hij blijft getrouw ondanks dat ik steeds struikel. Ja Hij weet zelfs mijn struikelen te gebruiken tot lering, zodat ik steeds meer leer af te zien van mijzelf en mijn hoop en verwachting op Hem leer richten. Ik ga steeds meer zien dat alleen Zijn genade, mijn troost kan zijn. In mij is geen kracht maar al mijn Hoop en verwachting is van Hem en Hij zal mij nooit beschamen. Lieve vrienden, God is goed. Zijn genade is oneindig diep, Zijn liefde onuitputtelijk, kom laat u uw zonden afwassen en volg Hem na. Bent u gevallen door de leugens van de satan? Wend u tot God. ‘Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan, maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen, Spr. 24:16.’ De rechtvaardige zal door genade opstaan en voor eeuwig leven maar de goddeloze zullen gaan in het onuitblusselijk vuur. O God wees ons zondaars genadig. Amen.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

de Zone Gods is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Die met geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood of helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan;

een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Wilco Vos Veenendaal 15-04-2014