Volg ons op YouTube

Meditaties 2022

Bij welk Koninkrijk hoor jij?

In de Bijbel lezen we over het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk des HEEREN. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken…

De grote reis

Vanuit het grotere perspectief zijn we allemaal op reis. Onderweg zijn er allerlei uitdagingen, komen we op kruispunten en ontmoeten we mensen en culturen. Terwijl we langzaam maar zeker…

Heeft God ook spijt of berouw?

Wij mensen kunnen ergens spijt of berouw over hebben. Wanneer we de Bijbel lezen dan kan de vraag zich voordoen: Hoe zit het met het berouw van God? Kan…

De Heilige Geest toen en nu

Gods Geest, de Heilige Geest en haar werk, dat is het onderwerp van deze lezing. Van Koning David tot de apostel Paulus, van toen tot nu is het de…

666 in het evangelie van Johannes

Als er een getal is waar veel over wordt gespeculeerd, dan is het wel het getal 666. In deze lezing ontdekken we een Bijbelvers dat ons een diepe les…

Genade en vrede ook voor jou

In deze overdenking staan we stil bij de overbekende woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal;…

Onze roeping in de eindtijd

Wat is onze positie in de eindtijd? In deze lezing kijken we naar de heilige roeping die tot ons komt vanuit het Woord van God. Een lezing die je…

Wat Jezus ons leerde over zaad ogen en oren

Jezus sprak vaak door gelijkenissen, waarom? In deze lezing luisteren naar wat Hij ons leert over zaad, ogen en oren. We leggen de boodschap van Mattheüs 13:1-9, Markus 4:1-9,…

De heerlijke Naam van God en van Zijn Zoon

In deze overdenking staan we stil bij de Naam van onze God en van Zijn Zoon. Hoewel er vele meningen en geluiden zijn rondom het tetragrammaton, het pentagrammaton, de…

Vasten, een machtige sleutel tot doorbraak

Vasten is één van de machtigste instrumenten die God heeft gegeven aan de gelovigen. In deze video overdenking bladeren we door de Bijbel en ontdekken we hoe God steeds…

Wat hebben de Bijbelse feesten ons vandaag te zeggen?

In de Bijbel lezen we heel wat over de feestdagen die de Heere God heeft ingesteld. Wat hebben; – Pesach, – ongezuurde broden, – het feest van de eerstelingen,…

Waar is God in de tegenslagen

Wat leren Job, Asaf, Jeremia en anderen gelovigen ons in de beproeving? We bladeren door de Bijbel en ontdekken, dat ondanks dat het de goddelozen vaak voor de wind…

Een bemoedigende aansporing

God is goed, onze tijden zijn in Zijn hand en Hij leert ons om niet bezorgd te zijn. In deze lezing staat Psalm 121 centraal. Een bemoediging aan de…

Onze tijden zijn in Zijn hand

Wat een zegen om in een tijd van grote verwarring te weten dat onze tijden in Gods hand zijn. Prediker 3:1 zegt: Alles heeft een bestemden tijd, en alle…

Het kenmerk van de gelovige

In deze tijd van grote verwarring bemerken we allemaal dat er meer en meer scheiding ontstaat. De Bijbel biedt ons het antwoord tot het bewaren van de eenheid. Een…

God is good all the time

God is good all the time, all the time God is good, and if not, He is still good. In deze lezing luisteren we naar het Woord van God…

Een welgelukzalige vrijheid

De Waarheid maakt vrij, vrij van zonde, schuld en ongerechtigheid. Vrij om als kinderen van het Licht te wandelen tot eer van God. Een welgelukzalige vrijheid waarbij de wet…

Volle verzekering

Hoe heerlijk om de Bijbelse geloofszekerheid te kennen. De zaligheid uit genade door het geloof is één van de grote pijlers van het christelijke geloof. Maar hoe zou een…

Wil God echt dat alle mensen zalig worden?

Is er redding of zaligheid mogelijk voor alle mensen? Het antwoord op deze vraag maakt een groot verschil. Hoe kijken wij naar God, Zijn Woord en de redding in…

Een Bijbelse oproep aan jonge mensen

Heeft de Bijbel ook een boodschap aan jonge mensen? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe rijk het Woord is voor jong en oud.…

Eens behouden altijd behouden

Wat leert de Bijbel ons over de zogenoemde afval van het geloof? Is het waar dat als je eens behouden bent, je voor eeuwig behouden bent? In deze overdenking,…

Een waarschuwing van Jezus

Als we de Woorden van Jezus in de Bijbel onderzoeken dan ontdekken we scherpe woorden als; Wee u. Maar ook omschrijvingen die Jezus gaf aan bepaalde mensen, als geveinsden,…

Ik vermag alle dingen door een Bijbeltekst uit de context

Filippenzen 4:13 zegt: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Een tekst van grote waarde, maar tegelijk één van de meest misplaatste teksten uit de Bijbel.…

Volharden

Bladerend door de Bijbel ontdekken we hoe vaak daarin wordt opgeroepen tot het strijden van de goede strijd en het volharden tot het einde. Een strijd die niet in…

Wandelen met God

Wandelen met God, een geheim dat alleen zij kennen die gelovig vertrouwen op God. Bladerend door de Bijbel ontdekken we wat we kunnen leren van een Henoch, een Noach,…

Een Bijbelse overdenking rond vertrouwen, een onderwerp van groot belang. Wat leert de Bijbel ons rond dit onderwerp? Luister, overdenk en verblijd je in de Heere.

In welk hokje pas jij?

In welk hokje pas jij? Wij mensen vinden het fijn om te weten waar we aan toe zijn. Als we mensen ontmoeten dan willen we graag weten wie we…

Een beknellend of bevrijdend juk

Wat leert de Bijbel ons over het juk? In deze lezing denken we na over een juk dat bekneld maar ook over het juk dat bevrijd. Bladerend door de…

Wees niet al te rechtvaardig

Wees niet al te rechtvaardig, een Bijbelse overdenking over het onderwerp rechtvaardigheid. Bladerend door de Bijbel ontdekken we meer over het karakter van God. Wat hebben de farizeeër en…

Wie zijn de uitverkorenen

Een Bijbelse overdenking rond de uitverkiezing. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren… Woorden uit de Bijbel in de context…

Leven met God in geloof en actie

Een Bijbelse overdenking aan de hand van Psalm 15. De vraag van David klinkt vrij vertaald; Wie kan er leven in gemeenschap met God. Luisterend naar de boodschap van…

Boosheid in het Licht van de Bijbel

Boosheid en kwaadheid, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een antwoord te krijgen op de vraag of een gelovige…

Jezus overwon de dood en ek moet vrek

Wat een rare titel, toch een titel die te denken geeft. De Heere Jezus heeft overwonnen en allen die in Hem geloven zijn meer dan overwinnaars, ja dat is…

Het Lam voor ons geslacht

Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Wie is…

Geen ruimte voor onzekerheid – Wilco Vos

Onzekerheid, wie kent het niet? In deze tijd van grote onzekerheid bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat de Bijbel leert over het onderwerp zekerheid. Of we…

Gerechtigheid in de eindtijd

Abraham wandelde door het geloof en het geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is gerechtigheid vanuit Gods perspectief? We bladeren door de Bijbel en ontdekken het belang van…

God – onze zonden en de les van de mangobladeren

Wat hebben mangobladeren nu met zonden of met God te maken? In deze lezing ontmoeten we mensen aan de oever van de Indische Oceaan, wat zij doen, zet ons…

God is er ook in de puinhoop

Hoe is het met je? Hoe is het echt? Job kon in de moeilijkste situatie, midden tussen het puin, zeggen: De Heere is goed! In deze lezing denken we…

De strijd der dwazen

Hoe we ook naar het wereldgebeuren kijken, strijd ervaren we.Strijd in het denken, strijd in families, strijd op school, de werkvloer en op het kantoor. Een strijd die gevoerd…

Niet bang voor de dood

Niet bang voor de dood? Is dat echt mogelijk? In deze lezing denken we na over de woorden uit Prediker 7 en ontdekken het geheim van een leven zonder…

Niet langer bang

Niet langer bang? Is dat echt mogelijk? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat God mensen werkelijk vrij wil zetten van een geest van…

Geen tijd voor afscheid

In de lezing “Geen tijd voor afscheid” staan we stil bij de roepstem van de Heere Jezus Christus om Hem te volgen. Aan de hand van Lukas 9 denken…

Geen zorgen voor morgen

De Bijbel leert ons om ons geen zorgen te maken. We lezen: Weest in geen ding bezorgd, maar ook lezen we hoe Paulus zegt: de zorg van al de…

De God van het Nieuwe Testament

Is de God van het Oude Testament verandert sinds we het Nieuwe Testament hebben? Al bladerend door de Bijbel ontdekken we het antwoord. Hebreeën 10 en 12, 1 Korinthe…

Jezus de Opstanding en het Leven

Ik ben de Opstanding en het Leven, zegt Jezus.  In deze overdenking denken we na over de bijzondere geschiedenis rondom de opwekking van Lazarus. Johannes 11 |Van harte Gods…

Vergeven dat gaat zomaar niet

Vergeving, een onderwerp dat te denken geeft. Wanneer we denken aan vergeving, dan kunnen veel gedachten over elkaar heen buitelen.  Wat is vergeving? Hoe werkt Gods vergeving? Hoe werkt…

Gruwelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een beeld te krijgen bij dat wat in Gods oog gruwelijk is. Wanneer we nadenken over verfoeilijk, verfoeisel, gruwel en…

Getuigen in de eindtijd

De wereld om ons heen is in duisternis, waarbij angst en stress lijken te overheersen. Toch hebben wij in deze tijd een boodschap van hoop te brengen. Ja Jezus,…