Volg ons op YouTube

Meditaties 2014

Vrees God en houd Zijn geboden

‘Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen, Pred. 12:13.’ Aan het einde gekomen van het boek Prediker, sluit Salomo af met een slotopmerking. Hij zegt;…

Ik weet mijn Verlosser leeft

‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan, Job. 19:25.’ Wat een troost om met Job te kunnen zeggen: ‘Ik weet mijn…

Seksuele verleiding en verslaving.

‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.’ Wat een actuele opdracht geeft…

Komt want alle dingen zijn nu gereed

In Lukas 14 zien we de Heere Jezus op de sabbat aan tafel van een van de farizeeërs. Met een kritische houding observeren zij Hem, in de hoop Hem…

Wordt vervuld met de Geest.

‘En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den…

De goede strijd

De goede strijd. ‘Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen,…

En gijlieden hebt niet gewild

‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder…

Naomi bemoedigt Ruth.

‘Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe,…

Want een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der…

Wat is onze WK verwachting?

‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Fil. 3:20.’ Momenteel is heel de wereld is in de ban…

Hervormingsdag

‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17.’ Wat een ontnuchtering moet…

Ruth op de akker van Boaz

Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar…

Vertrouw op de Heere

‘Welgelukzalig is de man die den HEERE tot zijn Vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken, Ps. 40:5.’ Rampzalig zijn zij die hun…

Oud en nieuw en ons offer aan God

‘Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften, Ps. 50:14.’ Gekomen aan het einde van het jaar, is het goed om de balans op te maken. Velen van…

Een levende hoop

‘En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U, Ps. 39:8.’ Hoop doet leven, zo horen we veel mensen zeggen. Zij leven op hoop van…

Volharden in het geloof en de afval der heiligen

‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, Matth. 24:13.’ Uit de tekstwoorden boven deze overdenking blijkt dat zalig worden, samen gaat met volharden. Zij die…

Leven bij het Woord van God

‘En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat…

Jezus wijst ons de enge poort

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;…

Mag ik God mijn Vader noemen?

‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Romeinen…

Leer ons alzo onze dagen tellen

‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, Ps. 90:12.’ Terwijl ik in mijn Bijbel aan het lezen was en van de Heere een boodschap…

Van twee kanten genodigd

Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Spr. 9:4,16′  We zien hier een uitnodiging die komt tot de slechten. Daar worden zij mee bedoeld die gemakkelijk te beïnvloeden zijn,…

De noodzaak van het doen van belijdenis

Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid, Rom. 10:10.’ We beleven een tijd, waarin er veel strijd is in de…

Met de Bijbel in de hand…

‘Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de…

De keuze van Ruth tegenover die van Orpa

Door te schuilen achter het bloed van het lam waren de Israëlieten veilig voor de wraak van God, Die doormiddel van de verderfengel alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren…

Boaz trouwt Ruth

‘Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouw en ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde, Ruth.…

Bloedbruidegom

‘En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippóra een stenen mes en besneed de voorhuid…

Het leven na het kruis

‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.’ Dit wetende, zo…

Bouw ik op een steenrots of op zand?

‘Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er…

Wat is ons doel?

‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u, Filip. 4:4.’ Een leven zonder doel is een doelloos leven. Nu komt de belangrijke vraag tot…

Denk aan Achan

‘Maar de kinderen Israels overtraden door overtreding met het verbannene; want Achan, de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zerah, uit den stam van Juda,…

Wat Jezus in de aarde schreef

‘En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden om Hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde, Joh. 8:6.’ ‘Zo iemand dorst,…

In alles gehoorzaam

‘Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt, 2 Kor. 2:9.’ Gehoorzaamheid, een onderwerp waar wij mensen liever niet…

Meer dan een schildering.

‘O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist…

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is…

Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is.

‘Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is, Jes. 55:6.’ Ieder van ons heeft wel eens iets gezocht. Hoe moeilijk is het…

Wandelt door de Geest.

‘En ik zeg: Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze…

De grootste zegen in de wereld.

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen…

Wat dunkt u van de Christus?

‘En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon, Matth. 22:42.’ Zo’n 4000 jaar na de diepe zondeval van Adam…

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.’ Jezus Christus, Zijn Naam is Zaligmaker, Gezalfde van de Vader, de gezonden Verlosser tot heil van…

Waarheen leidt de weg?

‘De weg des levens is den verstandige naar boven, opdat hij afwijke van de hel beneden, Spr. 15:24.’ Bent u een verstandig mens? Is uw weg een weg naar…

Het bestaan van een eeuwige hel.

‘En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel,…

IJdelheid der ijdelheden.

‘IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon? Pred.…

Een beperkte verzoening en een onbeperkte evangelieprediking

‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.’ Wat een…

Wie kan dan zalig worden?

‘En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen…

Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat…

‘En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar…

Het Pascha en het Heilig Avondmaal

‘En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij…

God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen

God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen. ‘Maar wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig…

Dwalende schapen en grijpende wolven.

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Joh. 7:15.’ De vorige keer schreef ik over dwalende…

Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.

‘Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, Joh. 2:4’ “Het grootste probleem van het…

Dwalende schapen

‘Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke…

Een ontwaakte zondaar is nog geen geredde zondaar.

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;…

Het jaar van het welbehagen des HEEREN

Het jaar van het welbehagen des HEEREN ‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen;…