Volg ons op YouTube

Meditaties 2015

De adventsverwachting

‘En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem…

Het onze Vader deel 7 (Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren)

‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren, Matth. 6:12.’ “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze…

De troost der Schriften

‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden, Rom. 15:4.’ Paulus,…

Het onze Vader deel 1 (Inleiding)

‘O God! hoor mijn gebed’ zo klonk vele jaren geleden de roep van David tot Zijn HEERE en Zijn God. David stortte zijn hart uit voor de Heere in…

Wie is onze medicijnmeester?

‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, Ps. 23:1.’ Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar…

Het onze Vader deel 9 (Amen)

‘Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen Matth. 6:13b’ Heel het gebed dat de Heere Jezus Zijn volgelingen heeft geleerd is…

Liefde die gezien wordt

‘Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander, Joh. 13:35.’ Volgelingen, leerlingen van de Heere Jezus, u die niet meer voor…

Gedenkt aan Noch en de vrouw van Lot

‘En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen…

Met Christus gekruisigd

‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.’ Ieder…

Geen juk maar vrijheid in Christus

‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Gal. 5:1.’ De boodschap van de Bijbel leert…

Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

‘Ik zal horen, wat God de HEERE spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid…

Op het Godslam rust mijn ziele

Op een dag was er in het Duitse plaatje Werden, een leidekker aan het werk. Terwijl hij op het dak van de dorpskerk bezig was, schoot de haak van…

Stromen van levend water

‘Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien, Joh. 7:38.’ Het is een drukte van belang in Jeruzalem, van heinde…

Het onze Vader deel 2 (Onze Vader Die in de hemelen zijt)

‘…Onze Vader, die in de hemelen zijt,….. Matth. 6:9.’ Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, dat is de toestand van allen die leven zonder de vrede…

Het kruis dragen in een uitziend leven

‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Filip. 4:20.’ Vrienden, is de Heere Jezus Christus, ook onze verwachting?…

Is Jezus ook op ons feest?

‘En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo, Joh. 10:22,23.’ In…

Het onze Vader deel 6 (Geef ons heden ons dagelijks brood)

‘Geef ons heden ons dagelijks brood, Matth. 6:11.’ “Heere, leer ons bidden”, zo klonk het jaren geleden uit de mond van de discipelen. Wie op aarde zou hen en…

Het einde is nabij…

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’ Als wij onze oren niet dicht doen voor de geruchten die…

Ons antwoord op de vragen van de Heiland

‘En Hij vraagde hen, zeggende:……..’ Terugblikkend op het achter ons liggende jaar, zijn er veel mensen die een balans opmaken. Hoe is het gegaan? Als bedrijf wordt er nagedacht…

Het onze Vader deel 5 (Uw wil geschiede)

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde, Matth. 6:10.’ In gemeenschap met al de heiligen bidden wij tot onze Vader Die in de hemelen…

Met Christus opgestaan

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met…

Paulus en de wet

‘Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, Gal. 2:19.’ In de twee voorgaande overdenkingen hebben wij gezien hoe God´s wetten al bekend…

Van onwil tot overgave

‘Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, 2 Kor. 5:11a.’ Eens was Paulus een farizeeër, vol ijver om hen te vervolgen, die geloofden…

Jezus heeft de wet vervuld

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen, Matth. 5:17.’ In de…

Geeft de HEERE de hand – de bekering of terugkeer tot de HEERE

‘Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE,…

Het onze Vader deel 4 (Uw Koninkrijk kome)

Uw Koninkrijk kome. Matth. 6:10.’ “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk kome.” Zo bidt de gemeente van Jezus Christus. Maar wat bedoelt…

Het onze Vader deel 8 (Leid ons niet in verzoeking)

‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen, Matth. 6:13.’…

De zonde tegen de Heilige Geest

‘Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden, Matth. 12:31.’ Als wij…

Verward te midden van een tale Kanaäns sprekend volk

Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.’ Sommigen zullen bij het…

Het onze Vader deel 3 (Uw Naam worde geheiligd)

‘…Uw Naam worde geheiligd,….. Matth. 6:9.’ Nadat wij in gemeenschap met al de heiligen ons gebed zijn begonnen met het aanroepen van onze Vader die in de hemelen is,…

Het leven en wandelen door de Geest

‘Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen, Gal. 5:25.’ De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de geestelijke doodstaat van de natuurlijke…

Zoekt de dingen die boven zijn

‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet…

Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht (Handelingen 16 deel 3)

‘En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen, Hand. 16:25’ Paulus en Silas, door God geroepen naar Macedonië, mochten…

De Heere onze sterkte

‘Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God van Jakob, Ps. 81:2.’ Terwijl ik nadacht over deze meditatie werd ik gedrukt door veel zorg. Hoe vaak gebeurt het niet…

De liefde tot Gods wet

‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag, Psalm 119:97.’ David spreekt in zijn honderd negentiende psalm, zulke heerlijke woorden over de wet des…

Getuige zijn in je omgeving

‘Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría,…

Jezus, de blinde man en de rijke tollenaar.

‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.’ Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is…

Ik ben met Christus gekruist

‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door…

Preken onder een deksel

‘Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, Filip.…

Het pesachlam voor ons geslacht

‘…..Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Kor. 5:7.’ De rode draad van Gods genade schittert door heel het Woord. Al direct na de verschrikkelijke…

Geocaching en de schat in de akker.

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen,…

God opent harten (Handelingen 16 deel 1)

‘En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op…

De vervulling met de Heilige Geest.

‘…Wordt vervult met den Geest, Efeze 5:18.’ De vorige overdenking hebben we stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, de toespraak van Petrus en de…

Wel gered maar geen discipel.

‘Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, Joh. 8:31.’ Wel gered maar geen discipel,…

Verlost en toch nog zonden

‘Indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet, 1 Joh. 1:8.’ De Heere Jezus Christus is gekomen in…

Jezus en de belasting

‘Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is, Matth. 22:21b.’ What would Jezus do? Wat zou de Heere Jezus doen? Een vraag die wij…

Kom over naar de gevangenis van Macedonië. (Handelingen 16 deel 2)

‘En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, 2 Tim. 3:12.’ Wat zullen Paulus, Silas, Timótheüs en Lukas bemoedigd zijn geweest bij het…

Gemeenschap met andere gelovigen.

‘En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden, Hand. 2:42.’ Tien dagen na de…

De leugen rond Bethel en Pniel

‘Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk die liefheeft Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die…

De Bijbelse oproep om te doden

‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.’ De hele wereld is in…

De geestelijke dood

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, Joh.…

Het Messiasgeheim of het geheim rond de Messias

‘Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods, Mark. 1:1.’ Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, handelt over Johannes de doper,…