Volg ons op YouTube

Meditaties 2013

Het vertrouwen op Gods voorzienigheid

‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het…

Waarom is er lijden in de wereld?

‘Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij…

Gaat in door de enge poort.

Als de Heere Jezus Zijn discipelen beproeft door hen te vragen of zij ook niet weg willen gaan zoals de rest van de mensen, dan getuigt Petrus. ‘Tot wien…

Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:16

‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen, Jes. 6:3.’ Zo roepen de engelen in de hemel. Een stille eerbied mag ons wel vervullen als we stilstaan bij de…

Psalm 146.

‘..wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen…

Onze Koning

‘En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig…

Het leven van de rechtvaardige.

‘Gij rechtvaardigen, verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid, Ps 97:12.’ Een heerlijke opdracht wordt hier gegeven aan hen die betitelt worden als rechtvaardigen.…

Onze enige rust grond.

‘En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag…

De zuivere godsdienst

‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld, Jak. 1:27.’ Een…

Zijt niet ongelovig maar gelovig. Johannes 20:27.

Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig,…

Uitverkiezing, mijn keus voor God of Gods keus voor mij?

‘Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, Hand. 13:48.’…

De zonde van onkuisheid.

‘Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spr. 23:26.’ De Heere God roept ons op om ons hart aan Hem te geven en…

Wet en Evangelie, vlees en Geest.

‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de…

Opdat gij zoudt verkondigen.

In de eerste brief van de Apostel Petrus heeft hij geschreven over de zaligheid in onze Heere Jezus Christus en de heilige levenswandel als gehoorzame kinderen die daarbij hoort.…

Tweeërlei kinderen.

‘Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft.…

Vertrouw op den Heere met uw ganse hart.

‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken, Spr. 3:5,6.’…

Kinderkens, het is de laatste ure.

Deze woorden, genomen uit de eerste brief van de apostel Johannes wijzen ons op de tijd waarin wij leven. Het zijn woorden waaraan we niet zomaar voorbij kunnen gaan…

Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie

Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, Luk. 5:32.’ Zondaar, wie u ook…

Blind en gevangen

‘En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En…

De bijl aan de wortel. Lukas 3:9

‘Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten…

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

‘Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden, Joh. 17:18.’ Zoals de Vader Zijn Zoon zond, zo zond de Zoon…

Opwekking

‘Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam, Ps. 32:1.’ Boven deze overdenking heb ik ‘opwekking’ geschreven. Een woord dat in veel…

Bijna behouden

‘En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem:…

De verloren oudste zoon.

De Heere Jezus heeft in de tijd na Zijn doop veel door gelijkenissen gesproken, één van de bekendste is die van de verloren zoon. Een prachtige ontroerende geschiedenis waarin…

Een ernstige aansporing

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’ Deze woorden wijzen ons op de ernst van de tijd waarin…

Het voorwerp van ons geloof

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven, Joh. 6:47.’ De vraag die tot ons komt is niet: “wat gelooft u?” maar; “in Wie…

Geen kerkmuur zal ons scheiden.

‘Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons…

de farizeeër en de tollenaar.

‘En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om…

De geboorte van het Brood des levens

‘Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit…

Oefen uzelf tot godzaligheid

‘Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende…

Een liefdevolle Vader

‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden, 1 Joh. 3:1a.’ Wat is het een bijzonder voorrecht om hier op…

Bekering en geloof, een Goddelijk werk of een mensenwerk

Bekeert u en gelooft het Evangelie, dat is de Goddelijke opdracht die tot ons allemaal komt. Het één is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Een bekering zonder geloof heeft…

Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan, Matth. 24:35.’ De Bijbel, bestaande uit 66 boeken, werd geschreven door 40 verschillende schrijvers over een…

Mogen wij oordelen?

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Uit genade zalig.

‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme, Ef. 2:8,9.’ In…

Heere, ik ben niet waardig.

‘En de hoofdman over honderd antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen…

En hun ogen werden geopend en zij kenden Hem.

‘En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht, Luk. 24:31.’ Reikhalzend had het volk Israël uitgezien naar de komst van de…

Geloof of ervaring?

‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was,…

Het onze Vader

‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden…

Verhardt u niet, maar laat u leiden.

‘Toen zeide Hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet en maak…

Kan iedereen zalig worden?

‘En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld, 1 Joh. 2:2.’ Een vraag die veel…

De werkelijkheid onder ogen

‘Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die…

Ik ben een kind van God

‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, Joh. 1:12.’ Veel psychische problemen komen voort uit een…

Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien

‘Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat…

Gelooft gij dat?

‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet…

Wat is bekering?

‘Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des…

Ik ben een kind van God_2

‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden,…

De rechtvaardiging van de goddeloze

Jarenlang is de boodschap van redding voor zondaren verdraaid en verduisterd geweest onder het juk van de Roomse kerk. In 1517 brak er onder invloed van Maarten Luther een…

Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben?

‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft, 1 Joh. 4:19.’ De liefde van God heeft zicht ten volle geopenbaard aan het kruishout van Golgotha. De Heere…

De stilte

Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN, Klaagliederen van Jeremia 3:26.’ Waar vinden we anno 2013 nog een plaats van rust? Waar…

De dood overwonnen

De dood, een onderwerp waar wij als mensen liever niet te veel aan denken. De dood heeft iets afschrikwekkends. Toch zien we aan de andere kant, dat er veel…