Volg ons op YouTube

Meditaties 2016

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 3) (slot)

‘Noch doet men nieuwen wijn in oude leren zakken; anders zo bersten de leren zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken verderven, maar men doet nieuwen…

Geestelijk groeien

‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.’ Geestelijk groeien is de titel van deze overdenking. Groeien is toenemen…

Zalig zijn de reinen van hart

‘Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien, Matth. 5:8.’ Als we zo eens door de Bijbel bladeren en de boodschap tot ons door laten dringen,…

Zalig zijn de treurenden

‘Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden, Matth. 5:4.’ Als het ware horen we de echo van de noodkreet uit Egypte klinken, daar zat een volk gevangen…

Wachten op de Heere

‘Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord, Ps. 130:5.’ David is in grote nood en uit die diepten roept hij tot de Heere;…

Het eeuwige leven

‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5:11.’ Wat een getuigenis, wat een…

Een brief aan de gemeente van Thyatira

In Openbaring twee en drie vinden we de brieven geschreven aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Hoewel de brieven, afkomstig van de Heere Jezus Christus en geschreven door…

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden, Matth. 5:6.’ Wat is het goed om te zijn daar waar Jezus is, wat is…

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 2)

‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? Matth. 9:14.’ Toen kwamen de discipelen van Johannes…

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht

‘En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Hand. 2:40.’ Als ik deze tekst lees dan denk ik onwillekeurig…

Zelfbeeld en identiteit

‘…..wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds….Rom. 12:2.’ De Bijbel is het beste kompas dat wij kunnen nemen om onze levenskoers te bepalen. Het geeft ons antwoord op de…

De zaligheid ook voor mij?

‘In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden…

Op het randje van de dood

Het zal je maar gebeuren.. Je wandelt door een park in een prachtig hooggelegen gebied. Terwijl je over een slingerend pad de schaduw van de bomen achter je laat…

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’ Wat een heerlijke waarheid wordt hier uitgesproken over de zaligen, want…

Verzoendag, het heiligdom gereinigd

‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen…

Wij zullen de Heere dienen

‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! Ps. 73:25.’ Wat een heerlijk getuigenis komt hier over de lippen van…

Zalig zijn de barmhartigen

‘Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden, Matth. 5:7.’ Half dood lag hij langs de weg, die liep van Jeruzalem naar Jericho. Zomaar ineens waren daar die…

Zalig zijn de armen van geest

‘Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods, Luk. 6:20.’ We weten uit de woorden van de Heere Jezus dat het gemakkelijker is dat een kameel gaat…

Een brief aan de gemeente van Sardis

Lang geleden lagen er langs de handelsroute in Klein Azië zeven gemeenten, die ontstaan waren door de prediking van het Evangelie. Daar in het huidige Turkije hadden mensen rust…

Christus onze Loofhut

‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en…

Zalig zijn de vredestichters

‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’ De Ik zal Zijn Die ik Zijn zal, sprak vanaf de berg tot Zijn volk Israël,…

De grote opdracht: Discipelen maken

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden…

Huwelijk en gezin

‘En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels,…

Een brief aan de gemeente van vandaag

‘Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God…

Gods grootheid in de schepping

‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen, Ps. 104:24.’ Het is heel wat jaren geleden…

Zalig zijn de zachtmoedigen

‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven, Matth. 5:5.’ Na de zondeval is de wereld aan verdriet, pijn, en dood onderworpen. Na de zondvloed die tweeduizend…

Een brief aan de gemeente van filadelfia

Op onze reis langs de voormalige handelsroute in klein Azië hebben we verschillende gemeenten ontmoet. Van de zeven gemeenten langs deze route in het huidige Turkije hebben wij van…

Een brief aan de gemeente van laodicea

‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem…

Als de bazuinen klinken

‘Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der…

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 1)

“Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik…

Een schokkende ontdekking

‘Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt, 2 Kor.…

Een brief aan de gemeente

‘Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 4)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

De samenspraak gaat verder over de rechtvaardigmaking (Tom en Peter deel 4)

‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Peter schrikt op uit zijn overdenking bij het horen van de…

Maak mij een beeld van U

‘En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die…

Een brief aan de gemeente van Pergamum

Het is zo rond het jaar 92 na Christus, we maken een wandeling door de straten van Pergamum. Het is een drukte van belang en er is veel te…

Een brief aan de gemeente van Efeze

‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, Op. 2:4.’ In ons eerste deel van de serie overdenkingen rond de zeven brieven aan de gemeenten,…

Geestelijke oorlogsvoering

‘….Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou, 1`Joh. 3:8.’ De Zoon van God is geopenbaard, ja gekomen om te verlossen van…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 3)

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Een brief aan de gemeente van Smyrna

‘Vrees geen der dingen die gij lijden zult…Openb. 2:10.’ “Vrees geen der dingen die gij lijden zult,” zo schreef Johannes de woorden van de Heere Jezus Christus, gericht aan…

Met Christus gezeten in de hemel

‘En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, Ef. 2:6.’ De tekst boven deze overdenking beschrijft een onbevattelijk diepe boodschap voor…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 1)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Pesach alleen in Jeruzalem?

‘Dan zult gij den HEERE, uw God, het pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, Deutr.…

Lofprijzing

‘…Looft den HEERE, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 2 Kron. 20:21.’ Looft den HEERE want Hij is goed. Vandaag een overdenking rond lofprijzing en aanbidding. David roept…

De noodzaak van voorbede

‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort,…

Een gesprek rond verkiezing, bekering en geloof (Tom en Peter)

‘Daarom konden zij niet geloven,…. Joh. 12:39.’ We luisteren naar een gesprek tussen iemand die het leven heeft gevonden in de Heere Jezus Christus en iemand die is opgegroeid…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 2)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 3)

Het is al weer enige weken geleden dat Tom voor het eerst met andere ogen de Bijbel is gaan lezen. Jaren was hij bekend met de Bijbelse boodschap en…

Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 2)

‘En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder…

Zie het Lam Gods

‘Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in…

Een aansporing tot het doen van goede werken

‘En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken, Hebr. 10:24.’ Het onderwerp van deze overdenking zal sommigen de wenkbrauwen doen fronzen. Anderen…

Hoe God een opwekking werkt

‘Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah! Ps. 115:18.’ Vandaag is het de dag waarin wij opgeroepen worden om de HEERE te…