Volg ons op YouTube

Meditaties 2020

Het beeld en de vurige oven – Een les in de eindtijd

Het beeld en de vurige oven – Een les in de eindtijd. Aan de hand van de geschiedenis uit Daniël 2 denken we na over het beeld van Nebukadnezar…

Een onschatbare waarde in een vat van aarde

Een onschatbare waarde in een vat van aarde of een schat in een aarden vat.  Wat bedoelt Paulus met de woorden: “Maar wij hebben deze schat in aarde vaten” …

Een bedwelmende of een bevrijdende trooster – troost rond verslaving en bevrijding

Troost, dat is wat wij allen nodig hebben.   Een Trooster Die ons echt troost. Toch hebben wij helaas maar al te vaak een gemis aan troost waardoor we het zoeken…

De Waarheid rond waakzaamheid

De Waarheid zal je vrij maken!  Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven. Hij is het Levende Woord en heeft ons tot waakzaamheid geroepen. …

De generatie na de vaccinatie – Een onomkeerbare waarheid

Onderstaande tekst is het uitgangspunt of de aantekeningen bij de video: “De generatie na de vaccinatie“. In de video verwijs ik naar bronnen voor verdere verdieping, de linken naar de…

Het complot rondom het denken – de media de kerk en het merkteken van het beest

Het complot rondom het denken. 2020 het jaar van de crisis en het jaar waarin meer dan ooit de woorden complot en complottheorie zijn geschreven en uitgesproken.  In deze…

Gods werk of mensenwerk – over volharding en afvallen van geloof

…Die nooit laat varen de werken die Zijn hand begon…  Woorden die voor velen bekend in de oren klinken maar ook woorden die helaas door velen verkeerd worden toegepast. …

Wat Jezus ons leert over het Loofhuttenfeest

Wat hebben Jezus en het Loofhuttenfeest met elkaar te maken? Heeft het hedendaagse Kerstfeest iets met het Loofhuttenfeest te maken?  Zomaar wat vragen die kunnen opkomen wanneer we het Loofhuttenfeest…

Als de bazuin klinkt – Een boodschap die je niet mag missen

In deze boodschap denken we na over het geluid van de Sjofar en wat zij ons te zeggen heeft.  * We denken na over een ontmoeting op de Grebbeberg…

Een evaluatie met getuigenissen rondom de valse eenheid in de muzikale eindtijd

‘… weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.…

Is er redding ook voor mij? – Een boodschap voor de zoeker die wil vinden

Is er redding ook voor mij?  Ik wenste wel dat alle mensen zichzelf deze vraag zouden stellen. Om op deze belangrijke vraag een goed antwoord te krijgen moeten we naar…

Niet onder de wet maar onder de genade

‘Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, Rom. 6:14.’ De vorige keer stonden we stil bij de…

De schaapherder en de lifters

In deze videoboodschap ontmoeten we een zorgzame herder en lifters die onverwachts de mooiste boodschap van hun leven ontvangen.

De wet het grote struikelblok

Het evangelie is de blijde boodschap dat God Zijn Zoon zond om mensen te redden. Dat is de boodschap die vandaag de dag moet klinken, maar wat heeft de…

Het merkteken aan hand of voorhoofd

In deze lezing denken we na over het merkteken aan hand en voorhoofd.Veel mensen zullen in deze context denken aan het teken van het beest met haar naam 666. Maar…

Het mooiste plekje op aarde…

Vanwege de wending in ons dagelijkse leven, hoop ik naast geschreven overdenkingen ook videoboodschappen te delen vanaf de plaatsen waar we op dat moment zijn… Op dit moment is…

Family life on Wheels – update – nieuwsbrief

Family life on Wheels ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen, Mark. 16:15.’ Met deze overdenking geef ik een update van de gang van…

De volmaaktheid van de gelovige

‘De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen, Spr. 11:20.’ Boven deze overdenking staat geschreven: ‘De volmaaktheid van de gelovige.’…

Ontucht onder de mantel der liefde

‘Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult…

De mantel der liefde

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden…

Beproeving en verzoeking

‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem…

Bileam wel of geen kwade boom met goede vrucht

‘Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal…

De splinter en de balk

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Pinksteren en de zegen van het Nieuwe Verbond

‘En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen,…

De hemelvaart en het komende Koninkrijk

De Heere is waarlijk opgestaan! Hij Die Zijn leven gaf tot in de dood, heeft overwonnen als de grote Triomfator. Geen macht van de hel kon Hem bedwingen, satans…

Wat is geloof

Waar we ook komen, we vinden geloof. De één gelooft in zichzelf, de ander gelooft in God, weer een ander in Allah, Boeddha, Zeus of Apollo. Maar wat is…

Woorden van de scheidende Jezus – Gaat dan heen onderwijst al de volken

‘En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in…

Woorden van de opgestane Jezus – Hebt gij Mij lief?

‘Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet…

Woorden van de opgestane Jezus – werpt het net aan de rechterzijde

‘Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren tezamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Dídymus, en Nathánaël,…

Woorden van de opgestane Jezus – Vrede zij ulieden

‘De Heere is waarlijk opgestaan…, Lukas 24:34.’ Nadat de Heere Jezus Zijn leven overgegeven heeft tot in de vervloekte kruisdood, is Hij na drie dagen als de Triomfator over…

Woorden van Jezus aan het kruis

‘En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan…

Woorden van Jezus – Gij zegt het

‘En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als Hij van…

Woorden van Jezus – Eer de haan gekraaid zal hebben

‘En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik…

Woorden van Jezus – Waarom slaat gij Mij?

‘Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kájafas, den hogepriester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal…

Woorden van Jezus – Verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?

‘En als Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalve, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des…

Woorden van Jezus – Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe

‘Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich…

Woorden van Jezus – De satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe

‘Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde…

Woorden van Jezus – Het bloed van het Nieuwe Testament

‘En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij…

Woorden van Jezus tot de uitverkoren verrader

‘En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij dat wij U bereiden het pascha te eten? En Hij…

Woorden van Jezus – Tot een voorbereiding van Mijn begrafenis

‘Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit…

Woorden van Jezus – Om gekruisigd te worden

‘En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon…

Woorden van Jezus – En Hij zal hen van elkaar scheiden

‘En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En vóór…

Woorden van Jezus – Brengt ze hier en slaat ze voor mij dood

‘Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En den enen gaf hij vijf talenten en den anderen twee…

Een bemoediging in een ondergaande wereld

‘Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Gen. 18:14.’ Beste vrienden, een nieuw jaar ligt er voor ons, een jaar vol nieuwe zegeningen, een jaar vol vreugdevolle momenten…